archive-nl.com » NL » A » ADOPTIE.NL

Total: 213

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rijkswet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking
  Rijkswet van 14 mei 1998 houdende goedkeuring van het op 29 mei 1993 te s Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie Trb 1993 197 Wij Beatrix bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz Allen die deze zullen zien of horen lezen saluut doen te weten Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het op 29 mei 1993 te s Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie ingevolge artikel 91 eerste lid van de Grondwet de goedkeuring van de Staten Generaal behoeft alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden Zo is het dat Wij de Raad van State van het Koninkrijk gehoord en met gemeen overleg der Staten Generaal de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze Artikel 1 Het op 29 mei 1993 te s Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie waarvan de Franse en de Engelse

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W1/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
  tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te s Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en in verband daarmee wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten Stb 302 De Raad van State gehoord advies van 5 januari 2000 nr W03 99 0531 I Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 6 maart 2000 Directie Wetgeving nr 5006821 00 6 Hebben goedgevonden en verstaan Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder de commissie de klachtencommissie bedoeld in artikel 24a eerste lid van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Artikel 2 1 De commissie is belast met de behandeling van en de advisering over klachten over gedragingen die een vergunninghouder als bestuursorgaan heeft verricht Afdeling 9 3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing 2 Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en het eerste lid zijn tevens van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen die een vergunninghouder anders dan als bestuursorgaan heeft verricht Artikel 3 1 De commissie bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter 2 Er kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd Op hen zijn de artikelen 4 en 5 van overeenkomstige toepassing Artikel 4 1 Onze Minister benoemt de leden voor een periode van vier jaren 2 De voorzitter en de andere leden kunnen ten hoogste twee maal voor een periode van vier jaren worden herbenoemd 3 Onze Minister kan de voorzitter of een lid op diens schriftelijk verzoek tussentijds ontslag verlenen 4 Van een vacature een besluit tot benoeming tot herbenoeming of tot ontslag wordt mededeling gedaan in de Staatscourant Artikel 5 De leden zijn niet werkzaam of werkzaam geweest onder verantwoordelijkheid van een vergunninghouder van Onze Minister van de raad voor

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W8/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirant-adoptieouders
  gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 7 februari 1995 Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht nr 479580 95 6 Gelet op artikel 7a van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen De Raad van State gehoord advies van 11 april 1995 No W03 95 0057 Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 11 mei 1995 Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht nr 492792 95 6 Hebben goedgevonden en verstaan Artikel 1 1 Het in artikel 7a eerste lid van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie bedoelde onderzoek naar de zuiverheid en zorgvuldigheid van handelen van autoriteiten instellingen of personen in het buitenland van wier activiteiten de aspirant adoptiefouders gebruik wensen te maken heeft in elk geval betrekking op a de bevoegdheden de vakbekwaamheid en het werkterrein van deze autoriteiten instellingen of personen alsmede de wijze waarop zij bij de centrale overheid van de desbetreffende Staat bekend staan b de verslaglegging en de administratie van hun activiteiten c de voor de door hen geboden diensten gevraagde vergoeding d de gegevens met betrekking tot de identiteit en de herkomst van door hen voor opneming door aspirant adoptiefouders buiten de Staat van herkomst in aanmerking gebrachte kinderen de wijze waarop deze daarvoor in aanmerking zijn gekomen en de wijze waarop de afstand door de ouders is of zal worden geregeld e de gegevens met betrekking tot de inspanningen die worden verricht ten einde plaatsing van onder d bedoelde kinderen in de Staat van herkomst te bewerkstelligen en voor zover vereist de instemming van de bevoegde autoriteiten met de opneming van deze kinderen door aspirant adoptiefouders buiten deze Staat f de gegevens betreffende de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van onder d bedoelde kinderen g de vraag of ook overigens de wettelijke voorschriften

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W10/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Wijzigingsbesluit Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (kosten algemene voorlichting)
  Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met kosten algemene voorlichting Wij Beatrix bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 oktober 2003 Directie Wetgeving nr 5251953 03 6 Gelet op de artikelen 4 onder e en 5 derde lid van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie De Raad van State gehoord advies van 1 december 2003 nr WO3 0453 I Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 maart 2004 Directie Wetgeving nr 5276731 04 6 Hebben goedgevonden en verstaan Artikel 1 Wijzigt het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Artikel 2 Ten aanzien van aspirant adoptiefouders die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit het voor bedoeld tijdstip geldende bedrag hebben voldaan of aan wie een verzoek tot betaling

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W11/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Aanwijzing Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie als rechtspersoon
  Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Aanwijzing Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie als rechtspersoon De staatssecretaris van Justitie Gelet op artikel 1 van

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W12/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Machtigingsbesluit directeur SAV
  aanvraagformulier Themabijeenkomsten Planning voorlichtingsbijeenkomsten Uitstellen of stoppen Veelgestelde vragen Contact Brochures Welkomstdoos Consult aan huis Consultatie op school of dagverblijf Cursus Goede Start Cursus Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Besluit van de Minister van Justitie van 2 juli 2004 nr 5295070 04 DJC houdende verlening van machtiging aan de directeur van de Stichting Adoptievoorzieningen tot het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot het in behandeling nemen van verzoeken tot het verlenen van een beginseltoestemming als bedoeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Machtigingsbesluit directeur SAV De Minister van Justitie Gelet op de artikelen 10 3 10 4 en 10 12 van de Algemene wet bestuursrecht Besluit Artikel 1 Aan de directeur van de Stichting Adoptievoorzieningen te Utrecht wordt machtiging verleend tot het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot het in behandeling nemen van verzoeken tot het verlenen van een beginseltoestemming als bedoeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Artikel

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W13/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Regeling aanvraag vergunning bemiddeling interlandelijke adoptie
  Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Regeling aanvraag vergunning bemiddeling interlandelijke adoptie De Staatssecretaris van Justitie Gelet op artikel 20 vijfde lid van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Wet van 8 december 1988 Stb 566 als gewijzigd bij de wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te s Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en in verband daarmee wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen Stb 302 Besluit Artikel 1 De gegevens die door de vergunninghouder moeten worden verstrekt in verband met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 20 derde en vierde lid van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie dienen aan de navolgende eisen te voldoen a De gegevens bevatten een nauwkeurige en voldoende gespecificeerde schriftelijke vastlegging van alle vergoedingen welke door de vergunninghouder zijn betaald voor in verband met bemiddelende werkzaamheden verrichte diensten b Uit de gegevens blijkt op welke wijze door de vergunninghouder de betaling van de vergoedingen voor de in verband met zijn bemiddeling verrichte diensten is verricht

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W14/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Regeling betreffende de verklaring houdende toestemming tot adoptie
  hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Regeling betreffende de verklaring houdende toestemming tot adoptie als bedoeld in artikel 4 van het Haags Verdrag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie De Staatssecretaris van Justitie Gelet op artikel 12 van de Wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te s Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en in verband daarmee wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten Stb 302 Besluit Artikel 1 De verklaring houdende toestemming bedoeld in artikel 4 van het op 29 mei 1993 te s Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie Trb 1993 197 wordt op verzoek van de centrale autoriteit bedoeld in artikel 2 van de Wet van 14 mei 1993 tot uitvoering van dat verdrag en in verband daarmee wijziging van de Wet opneming

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W15/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive