archive-nl.com » NL » A » ADOPTIE.NL

Total: 213

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regeling gegevens buitenlandse betrekkingen vergunninghouder interlandelijke adoptie
  Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Regeling gegevens buitenlandse betrekkingen vergunninghouder interlandelijke adoptie De Staatssecretaris van Justitie Gelet op artikel 16 tweede lid van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Wet van 8 december 1988 Stb 566 als gewijzigd bij de wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te s Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en in verband daarmee wijziging van de Wet opneming buitenlande pleegkinderen Stb 302 Besluit Artikel 1 Een verzoek om een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie dient de navolgende gegevens te bevatten a Een afschrift van de statuten van de aanvrager b Een nauwkeurige beschrijving van de wijze waarop de aanvrager zich ervan vergewist dat de opneming van een buitenlands kind ter adoptie in Nederland in het belang van zodanig kind kan worden geacht c Een opgave van de samenstelling van het bestuur van de rechtspersoon waarbij tevens wordt aangegeven op welke wijze door de samenstelling van het bestuur de behartiging van de belangen van de in aanmerking komende buitenlandse kinderen en van de aspirant adoptiefouders is gewaarborgd d Een uiteenzetting omtrent de aard van de bemiddelende werkzaamheden en de wijze waarop de aanvrager uitvoering zal geven aan bemiddelende werkzaamheden en de procedure welke de aspirant adoptiefouders dienen te volgen ter opneming van een buitenlands kind ter adoptie zulks onderverdeeld per land e Voor zover de aanvrager reeds bemiddelende activiteiten heeft verricht een verslag van werkzaamheden alsmede de balans en staat van baten en lasten met toelichting over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de vergunning wordt aangevraagd f Een opgave per land van de personen en instanties

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W16/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Regeling verklaring overeenstemming (omzetting) interlandelijke adoptie
  2 De verklaring inzake overeenstemming van omzetting van interlandelijke adoptie als bedoeld in artikel 23 juncto artikel 27 tweede lid van het op 29 mei 1993 te s Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlan delijke adoptie Trb 1993 197 wordt door de griffier van het rechterlijk college dat de omzetting heeft uitgesproken opgemaakt op een formulier ingericht overeenkomstig het als bijlage 2 aangehechte model formaat A4 297 x 210 mm Artikel 3 Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 1998 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst s Gravenhage 5 augustus 1998 De Staatssecretaris van Justitie M J Cohen Bijlage 1 Verklaring inzake overeenstemming van interlandelijke adoptie Artikel 23 van het Haags Verdrag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie 1 De ondergetekende autoriteit Naam de griffier van Adres Nederland 2 Verklaart hierbij dat het kind Geslachtsnaam Voornamen Geslacht M V Geboortedatum dag maand jaar Geboorteplaats Land van de gewone verblijfplaats 3 Is geadopteerd bij beslissing van de volgende autoriteit Datum van de beslissing Plaats Nederland Datum waarop geen voorziening tegen de beslissing meer openstond 4 Door de volgende persoon personen a Geslachtsnaam van de adoptief vader Voornamen Geboortedatum dag maand jaar Land van de gewone verblijfplaats ten tijde van de adoptie b Geslachtsnaam van de adoptief moeder Voornamen Geboortedatum dag maand jaar Geboorteplaats Land van de gewone verblijfplaats ten tijde van de adoptie 5 De ondergetekende autoriteit verklaart dat de adoptie in overeenstemming met het verdrag tot stand is gekomen en dat de instemmingen bedoeld in artikel 17 onder c zijn gegeven door a Naam en adres van de Centrale Autoriteit1 van de staat van herkomst Datum van de instemming

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_W17/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 2000
  een beginseltoestemming van één aspirant adoptiefouder alleen indien die aspirant adoptiefouder op het tijdstip van de indiening van het verzoek de leeftijd van vierenveertig jaren heeft bereikt 2 Als bijzondere omstandigheden worden in ieder geval aangemerkt a aannemelijk geworden geschiktheid van en afwezigheid van risicofactoren bij de aspirant adoptiefouders voor de verzorging en opvoeding van een buitenlands kind van twee jaar of ouder b gebleken bereidheid en aannemelijk geworden geschiktheid van en afwezigheid van risicofactoren bij de aspirant adoptiefouders voor de verzorging en opvoeding van een gehandicapt buitenlands kind c de aanwezigheid van een ter adoptie opgenomen buitenlands kind dat als enig kind in het gezin van de aspirant adoptiefouders verblijft mits dit leidt tot een onderplaatsing d de aanwezigheid van een broer of zus van het op te nemen buitenlands kind in het gezin van de aspirant adoptiefouders In de onder a tot en met d genoemde gevallen dient uit specifiek daarop gericht onderzoek verricht door de raad voor de kinderbescherming te blijken dat de aspirant adoptiefouders geschikt zijn tot de verzorging en opvoeding van een daar bedoeld buitenlands kind en dat risicofactoren redelijkerwijs uitgesloten worden geacht In de onder c en d genoemde gevallen dient bovendien door onderzoek verricht door de raad voor de kinderbescherming de daar bedoelde bijzondere omstandigheid bevestigd te worden 3 In ieder geval wordt niet als bijzondere omstandigheid aangemerkt de enkele omstandigheid van of combinatie van a kinderloosheid b het niet eerder ingediend hebben van een verzoek in verband met pogingen om langs natuurlijke weg een kind te krijgen c uitstel van gezinsvorming uit overwegingen van carrière planning d behoefte aan hernieuwde gezinsvorming nadat kinderen inmiddels het gezin hebben verlaten e het regelmatig functioneren als vakantie adres voor kinderen f het uitoefenen van een beroep of functie waaruit een bijzondere geschiktheid tot het omgaan met kinderen zou blijken Artikel 3 Verlening van toestemming tot opneming van een buitenlands kind indien is te verwachten dat op het mogelijke tijdstip van opneming van een buitenlands kind het leeftijdsverschil tussen een of beide aspirant adoptiefouders en het kind meer dan veertig jaren bedraagt artikel 5 zesde en zevende lid van de wet 1 In geval van opneming van een buitenlands kind in een gezin van aspirant adoptiefouders waarin eigen kinderen Nederlandse pleegkinderen dan wel uit het buitenland geadopteerd kinderen verblijven kan indien dat buitenlandse kind in verband met de leeftijdsopbouw van het gezin jonger zal zijn dan de reeds in het gezin verblijvende kinderen een overschrijding van het leeftijdsverschil van ten hoogste veertig jaren tussen een van de aspirant adoptiefouders en het buitenlandse kind worden toegestaan met ten hoogste twee jaren met dien verstande dat het verschil in leeftijd tussen dat kind en het jongste kind in het gezin in beginsel niet meer dan twee jaren mag bedragen 2 Het leeftijdsverschil van ten hoogste veertig jaren tussen een van de aspirant adoptief ouders en het buitenlandse kind mag met meer dan twee jaren worden overschreden bij opneming van een buitenlands kind in ieder geval indien a er

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/wetgeving_wetten_Richtlijnen2000/mn/2/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Titel Voorletters De heer Mevrouw Naam Straat Huisnummer Postcode Woonplaats Land E mailadres Telefoon

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/WSMforms/bestelformulier.php (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Methodiekboek 'Gehechtheid in beeld'
  Getraumatiseerde kinderen Video interactiebegeleiding Veelgestelde vragen Informatie consultatie en verwijzing Trainingen Deskundigheidsbevordering op maat Nieuwsbrief Handreiking Alert op adoptie kinderen Informatie voor hulpverleners Adoptiekind in de groep Kennismiddag 2015 Missie en visie Ontstaansgeschiedenis Bestuur en toezicht Adviesraad Vacatures Jaarverslag Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Methodiekboek Gehechtheid in beeld Hoe kun je gehechtheid op videobeelden herkennen Wat kunnen adoptie ouders doen om de band met hun kind te verstevigen en ontwikkelingsachterstanden te laten inhalen In Gehechtheid in beeld beschrijven de auteurs de inzet van video interactiebegeleiding VIB in adoptiegezinnen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en hun jarenlange ervaring met adoptiegezinnen Gehechtheid in beeld is zowel een opleidingsboek als een naslagwerk Voor video interactie begeleiders van adoptie en pleeggezinnen en van groepsleiders in vervangende gezinssituaties Ook zeer bruikbaar voor pedagogen psychologen maatschappelijk werkers gezinsbegeleiders en Sherborne Samenspel bewegingspedagogen Het boek bevat Veel praktijkvoorbeelden geïllustreerd met foto s Aandacht voor basiscommunicatie de verschillende vormen van gehechtheid gehechtheidsrepresentaties en de Bouwstenen van hechting Aandacht voor rouw stress en emotieregulatie gedragsproblematiek en traumaverwerking Uitleg over de combinatie van VIB met de lichaamsgerichte begeleiding Sherborne Samenspel Extra hoofdstuk 9 Kwaliteit opleiding en implementatie van VIB Gehechtheid Over de

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/m/Professionals_Methodiekboek/mn/55/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Artikel_Early_life_stress
  enige gewenning is starten we met ordening van zijn levensverloop en relatiegeschiedenis We maken een tekening over zijn leven tot nu toe startend bij waar hij nu woont De tekening wordt het kader van waaruit ik vragen aan hem stel over hoe dingen zijn gegaan Wang is gretig en wil graag dingen weten Tijdens deze momenten is hij onrustig en vooral verbaal ordenend aanwezig Aandacht voor zijn verleden wordt afgewisseld met spel Wang is ondernemend in spel Hij speelt eenvoudige Sherborne oefeningen met de bal Als moeder het overneemt geniet hij zichtbaar Na vier maanden is de dagelijkse situatie voldoende stabiel en de ordening van Wang voorlopig op een voldoende niveau om fasetherapie te starten Na informatie over baby s en Babyspel vraag ik of hij dat ook wil proberen Wang reageert enthousiast Zijn ouders krijgen uitleg dat het babygedrag beperkt mag blijven tot de afgesproken spelmomenten van tien minuten per dag enkele dagen per week Dit geeft ruimte om overdag te kunnen blijven opvoeden en voorkomt regressie In contacten met onbekenden blijft Wang nog te vrij Dit ontwikkelt zich tot het thema voor de komende maanden Begrenzing tussen bekenden en onbekenden wordt benadrukt Moeder helpt hem met een schema maken wie hij wel en niet een zoen mag geven bij wie hij wel of niet op schoot mag gaan zitten enzovoort In dagelijkse situaties buit Wang dit uit en onderzoekt de reactie van ouders In de zomervakantie gaat het gezin kamperen De eerste week regent het en moeten ze veel in de tent blijven Dit blijkt ideaal Wang geniet van de momenten en voegt zich naar ouders en hun voorstellen Hierna wordt het beter weer en kan Wang buiten spelen Streken uitdagen en hinderlijk gedrag nemen toe Eenmaal thuis zet zich dit de rest van de zomervakantieperiode voort Ouders ervaren dat Wang net zo lang door gaat met iets vervelends doen tot zij uiteindelijk boos worden Er is een terugval naar meer dagelijkse strijd Wang is na de zomervakantie zichtbaar meer gereserveerd in het contact met ouders en mij Benoemen van momenten waarop ouders boos zijn geweest als hij te gericht was op onbekenden geven een reactie van gevoelsvervlakking en onrust Ik stel mij minder volgend op dan voorheen en bied structuur Het Babyspel loopt ondertussen ongeveer vier maanden Meestal duurt een fase drie maanden door de vakantie deze keer langer Ik vraag Wang of hij nog langer Babyspel wil doen Hij stemt in met de volgende fase Peuterspel Dit past ook bij de observaties tijdens zijn spel en functioneren waarbij toenemend peutergedrag naar voren komt Fasetherapie Fasetherapie is een manier om kinderen te helpen verdere relationele vertrouwdheid te ervaren en de eerdere verlieservaringen te verwerken In deze casus wordt het proces beschreven van een lopende fasetherapie Om het effect te versterken is de fasetherapie aangevuld met technieken uit EMDR Sherborne Browndalemethodiek en sensorimotorpsychotherapie Ooroperatie Een paar maanden na de zomervakantie krijgt Wang een poliklinische ooroperatie Moeder geeft aan dat het moeizaam is gegaan Wang had aanvankelijk bij moeder

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/p/1742/AdoptieAlert/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsarchief
  Contact Nieuwste nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Nieuwsarchief 1 2 3 4 5 6 7 8 Reactie staatssecretaris advies vergunninghouders 1 juni 2015 Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft in een brief van 28 mei gereageerd op de adviezen die de samenwerkende vergunninghouders hebben uitgebracht over het toekomstbestendig maken van het Nederlandse adoptiewerkveld Twee Congolese geadopteerden toch naar Nederland 2 maart 2015 Twee geadopteerde Congolese kinderen zijn in Nederland aangekomen De kinderen maken deel uit van een groep van dertig door Nederlandse ouderparen geadopteerde kinderen waarvan sommigen al bijna drie jaar wachten op vertrek uit Congo Adoptie Marokko niet meer mogelijk 12 februari 2015 Vergunninghouder Wereldkinderen heeft het bericht ontvangen van de Centrale autoriteit dat adoptie uit Marokko niet meer mogelijk is omdat de kafalaprocedures uit Marokko niet overeenkomen met interlandelijke adoptie Adoptienazorg Stichting Adoptievoorzieningen in 2015 26 januari 2015 Sinds 1 januari 2015 valt alle jeugdhulp en dus ook adoptienazorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten De Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG financiert in elk geval tot 2017 de preventieve nazorg van de Stichting Adoptievoorzieningen Dit Stichting Afrika stopt in 2015 15 januari 2015 Adoptiebemiddelaar Stichting Afrika stopt in 2015 met al haar activiteiten Aspirant adoptieouders kunnen zich niet meer aanmelden voor bemiddeling Wijziging regels adoptieverlof 12 januari 2015 Werknemers hoeven per 1 januari 2015 adoptieverlof niet meer in een aaneengesloten periode op te nemen Dit is een gevolg van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden die op 1 januari 2015 in werking is getreden Handreiking adoptie beschikbaar 6 november 2014 Voor leerkrachten huisartsen jeugdartsen jeugdhulpverleners en andere professionals is de Handreiking Alert op adoptie kinderen beschikbaar Doel van de handreiking is om de adoptiealertheid van professionals te bevorderen en hier op een goede manier Advies Vergunninghouders aan Teeven 3 oktober 2014 Gisteren

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/nieuwsarchief/mn/39/1/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Adoptienazorg naar gemeenten
  nummer Abonnement Contact Voor het menu is Javascript vereist Adoptienazorg naar gemeenten 17 december 2013 Vanaf 2015 wordt adoptienazorg van de Stichting Adoptievoorzieningen gefinancierd uit het macrobudget van het Gemeentefonds Dat hebben de leden van de VNG eind november besloten Adoptienazorg is een van de taken die meegaan in de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015 De financiering geldt tot 2017 Peter Benders directeur bestuurder Wij zijn blij dat adoptieouders geadopteerden en professionals ook na 2015 een beroep op ons kunnen doen voor informatie advies en ondersteuning bij de opvoeding Er komen per jaar 400 tot 500 adoptiekinderen naar Nederland Dat is wat weinig om alle gemeenten te vragen deze specifieke zorg op lokaal niveau te organiseren Dat is ook gebleken uit een pilot die wij in 2011 met een aantal CJG s hebben gedaan Gelukkig hebben we daar vrijwel alle gemeenten van kunnen overtuigen Wél krijgen we te maken met een forse bezuiniging Adoptienazorg noodzakelijk Sinds 2000 ontvangt de Stichting Adoptievoorzieningen voor adoptienazorg een kleine subsidie van de Rijksoverheid Peter Benders Laagdrempelige adoptiespecifieke nazorg is minstens zo belangrijk als een goede voorlichting Daar vinden wij niet alleen Eerder heeft ook de Inspectie voor de Jeugdzorg geconstateerd dat het zicht op het kind in het gezin op dit moment onvoldoende is gewaarborgd Adoptiekinderen zijn kwetsbare kinderen Het vraagt extra tijd en specifieke opvoedvaardigheden van adoptieouders om het overlevingsgedrag van het kind te herkennen en het kind te helpen zijn basisvertrouwen te herstellen Daarbij moeten ouders een beroep kunnen doen op experts die hen hierbij kunnen ondersteunen Datzelfde geldt voor leerkrachten en andere opvoeders in de directe omgeving van het kind Toekomst adoptienazorg Na 2017 is het nog de vraag hoe adoptienazorg georganiseerd moet worden We zullen de komende jaren goed moeten gebruiken om te kijken

  Original URL path: http://www.adoptie.nl/nieuwsdetail/72/Adoptienazorg_naar_gemeenten/mn/39/mn/39/ (2015-08-10)
  Open archived version from archive