archive-nl.com » NL » A » ADVISORGROEP.NL

Total: 25

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advisorgroep
  de Advisorgroep is ontwikkeld Het model is wetenschappelijk onderbouwd en heeft in de afgelopen jaren zijn bruikbaarheid bewezen Het Advisorgroepmodel bestaat uit drie niveaus Het basisniveau coachbaarheid betreft de ondernemer zelf Hierbij gaat het om de onderwerpen Achtergrond Privé situatie intern gedreven Motivatie en Ondernemerseigenschappen die de mate van coachbaarheid van de ondernemer bepalen Daarbij is het van wezenlijk belang om duidelijk te krijgen welke alternatieven Exit een ondernemer heeft

  Original URL path: http://www.advisorgroep.nl/advisor-model/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Advisorgroep
  M Driessen In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen is de test in 2007 door de Advisorgroep verder ontwikkeld De test biedt zowel aan de ondernemer als de adviseur van de Advisorgroep inzicht in het persoonlijk ondernemersprofiel Het laat zien waar de startende ondernemer staat en wat de ontwikkelpunten zijn De testresultaten kunnen echter niet los gezien worden van de zakelijke en persoonlijke situatie Daarom wordt het ondernemersprofiel met de adviseur

  Original URL path: http://www.advisorgroep.nl/advisor-ondernemerstest/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Advisorgroep
  Privacyreglement Certificering Blik op Werk vacatures Home Contact contact Stel uw vraag Algemene voorwaarden Klachtenprocedure Privacyreglement Certificering Blik op Werk contact Contactgegevens Heeft u vragen over de dienstverlening of bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend persoonlijk gesprek met een van onze adviseurs Neem dan contact op via 0598 712 411 Kantoor Pieter Sneeuwplein 12 9641 KA VEENDAM Tel 0598 712411 U kunt ook vragen stellen via het online formulier Wij

  Original URL path: http://www.advisorgroep.nl/contact/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Advisorgroep
  ondernemerstest contact Stel uw vraag Algemene Voorwaarden Klachtenprocedure Privacyreglement Certificering Blik op Werk vacatures Home Contact Stel uw vraag contact Stel uw vraag Algemene voorwaarden Klachtenprocedure Privacyreglement Certificering Blik op Werk Stel uw vraag Heeft u specifieke vragen over de dienstverlening of bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend persoonlijk gesprek met een van onze adviseurs Vul dan onderstaand formulier in Uw naam Uw telefoon Uw e mailadres Uw vraag opmerking

  Original URL path: http://www.advisorgroep.nl/contact/stel-uw-vraag/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Advisorgroep
  Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst De Opdracht komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door Opdrachtgever van de overeenkomst c q opdrachtbevestiging De Advisorgroep is bevoegd haar activiteiten uit hoofde van de Opdracht op te schorten totdat zij een kopie van de door de Opdrachtgever rechtsgeldige ondertekende overeenkomst c q opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van de Advisorgroep komt de Opdracht niet tot stand tenzij de Advisorgroep deze afwijking schriftelijk aanvaardt Artikel 5 Tarieven De Opdracht vermeldt het tarief van de Advisorgroep per individuele en of collectieve Opdracht en of per uur Het tarief wordt vermeldt in Euro Tevens wordt vermeld de wijze van betaling Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd De Advisorgroep is gerechtigd het tarief van een Opdracht tussentijds aan te passen op basis van ontwikkelingen in het algemeen prijsniveau C B S index dan wel ontwikkelingen in vergoedingen welke worden vastgesteld voor de dienstverlening in het kader van ministeriele regelingen zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bbz De Advisorgroep zal de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen Artikel 6 Betalingen De Dienstverlening wordt vooraf gefactureerd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Alle facturen worden door de Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities Bij het ontbreken van betalingscondities zal de Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt is De Advisorgroep gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag wettelijke rente in rekening te brengen Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan De Advisorgroep de vordering uit handen geven aan een extern deskundige incassobureau in welk geval de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgelegde kosten verband houdende met de inning van de vordering Artikel 7 Privacy vertrouwelijkheid en geheimhouding De Advisorgroep verplicht zich alle redelijke medewerking te verlenen teneinde haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen Alle van de Opdrachtgever ontvangen gegevens waarvan De Advisorgroep weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn zullen geheim blijven tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt Vertrouwelijke gegevens die worden ontvangen zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn Op de dienstverlening van de Advisorgroep is het Privacyreglement van toepassing welk reglement verkrijgbaar is via de websites van De Advisorgroep BV Artikel 8 Wijziging of annulering Wanneer Opdrachtgever en de Advisorgroep tussentijds in onderling overleg de aanpak werkwijze of omvang van de Opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden besluiten aan te passen aanvaardt Opdrachtgever de kosten van eventueel meerwerk en of de aanpassing van het tarief Wijziging van de Opdracht geschiedt niet eerder dan na de schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever Artikel 9 Einde van de Opdracht en tussentijdse opzegging Opdrachten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst

  Original URL path: http://www.advisorgroep.nl/contact/algemene-voorwaarden/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Advisorgroep
  een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling De Advisorgroep kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste of het tweede lid voldoet niet te behandelen mits de indiener de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen Artikel 5 Interventie Zodra de Advisorgroep naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat de Advisorgroep er vanuit gaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld Artikel 6 Ontvangstbevestiging De Advisorgroep bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 5 werkdagen Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld de afhandelingstermijn de verdere procedure de contactpersoon de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien De Advisorgroep zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener De Advisorgroep zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en ook niet wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug aan de indiener Artikel 7 Onpartijdige klachtenbehandelaar De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest Artikel 8 Niet verplicht in behandeling nemen De Advisorgroep is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging a waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld anders dan onder toepassing van artikel 6 eerste en tweede lid b die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden c waartegen door de klager bezwaar had kunnen worden ingesteld d waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld tenzij de gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit of kon worden ingesteld e die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is dan wel onderworpen is geweest of zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is De Advisorgroep is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld Artikel 9 Toezendingsplicht beklaagde Aan degene op wiens gedraging de klacht

  Original URL path: http://www.advisorgroep.nl/contact/klachtenprocedure/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Advisorgroep
  vastgelegd Traject coachings en begeleidingsprogramma dat door de klant is ingekocht en wordt aangeboden aan de cliënt Artikel 2 Wet bescherming persoonsgegevens De door de Advisorgroep opgeslagen en ontvangen gegevens van klanten cliënten en derden als mede de gegevens opgeslagen door medewerkers worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens WBP Artikel 3 Doelstelling De door de Advisorgroep opgeslagen en ontvangen gegevens van klanten cliënten en derden als mede de gegevens opgeslagen door medewerkers worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens WBP Artikel 4 Gegevens In het dossier en het cliëntvolgsysteem worden geen andere gegevens opgenomen dan relevant zijn voor het gestelde onder artikel 2 In het dossier en het cliëntvolgsysteem worden in ieder geval opgenomen een schriftelijke geautomatiseerde weergave van elk formeel contact tussen de klant en of cliënt met de Advisorgroep een aanduiding van eventuele persoonlijke omstandigheden van de client die aanleiding zou kunnen vormen om consequenties te verbinden aangaande het traject Eventueel kunnen ondernemingsplannen en uitwerkingen van concepten dan wel informatie aangaande het op starten van het eigen bedrijf deelname aan workshops scholing en plenaire bijeenkomsten worden opgenomen De gegevens uit het dossier worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een cliënt voor wie een traject wordt uitgevoerd De Advisorgroep stelt zich verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht van de medewerkers en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat deze plicht wordt nageleefd Artikel 5 Herkomst van de gegevens De gegevens in het dossier zijn afkomstig van de medewerker klant cliënt of derden Voorts dient het dossier eventuele correspondentie van de klant cliënt en derden te bevatten De cliënt kan worden gevraagd om een machtiging overdracht gegevens in te vullen waarmee de cliënt de Advisorgroep machtigt om de gegevens voor in artikel 2 benoemde zaken te

  Original URL path: http://www.advisorgroep.nl/contact/privacyreglement/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Advisorgroep
  bestaat sinds 2007 en is de opvolger van het BOA Keurmerk het Borea Keurmerk en het Cliënten Kwaliteitskeurmerk Re integratie CKR Met ingang van het meetjaar 2010 maakt ook het Keurmerk Inburgeren deel uit van het Blik op Werk Keurmerk Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van werkzaamheden Cliënten werknemers cursisten kandidaten en opdrachtgevers kunnen aan de hand van het Keurmerk bewuster kiezen met welke dienstverleners

  Original URL path: http://www.advisorgroep.nl/contact/certificering-blik-op-werk/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive