archive-nl.com » NL » A » ANOIKSIS.NL

Total: 1192

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zorgbeleid | ANOIKSIS Vereniging
  overeen kwamen met de psychiatrische beelden die professionals dagelijks meemaakte Bovendien bleek steeds vaker dat de beschrijving van een bepaalde stoornis zoals vastgelegd in de DSM niet overeen kwam met de feiten die zich in de praktijk openbaarde Het gevolg hiervan was dat de culturele varianten van een stoornis en cultuur in het algemeen niet werden meegenomen in de benadering op basis van de DSM DSM IV R De directe consequentie hiervan was dat de DSM IV steeds meer culturele varianten op moest nemen in haar beschrijvingen van gevallen m b t een bepaalde stoornis Ondanks deze varianten bleef er een groot verschil tussen de beschreven werkelijkheid zoals in de DSM en de praktijk De kritiek op de manier waarop de verschillende stoornissen gedefinieerd waren nam in hoge mate toe vanuit de zorg zelf en gerelateerde werkterreinen Empowerment Naarmate de sociale psychiatrie sterker gepositioneerd werd in de zorg kwam de nadruk in de zorgvisie steeds meer op de mogelijkheden van de cliënt Dit kreeg zijn vorm door middel van empowerment van de cliënten Dit houdt in dat het belangrijker werd gevonden dat de cliënt zijn eigen krachtbronnen kan herkennen en aanwenden om zijn mate van zelfregie en zelfbeschikking te vergroten dan wel te versterken De empowerment van de cliënten beoogt vooral om de cliënt meer stem in het zorgproces te geven In feite wordt dus ook beoogd om de zelfregie zelfbeschikking en autonomie van de cliënt te vergroten dan wel te versterken Inzet van ervaringskennis De nadruk op empowerment leidde ertoe dat vanuit de verslavingszorg en de zorg voor mensen met een ontwikkelingsstoornis autisme syndroom van Asperger Gilles de la Tourette de kennis van de cliënten zelf steeds belangrijker werd gevonden Dit betreft dan concreet ervaringskennis van ouders en cliënten in het zorgproces In de verslavingszorg maakte de ervaringskennis deel uit van de benadering van de behandeling Vanuit de zorg voor eetstoornissen werd de ervaringskennis gestructureerd en systematisch opgenomen in de cyclus van het zorgproces Fouten in de zorg Onder andere als gevolg van de toegenomen medezeggenschap inspraak en empowerment werd het gedrag en de besluitvorming van en door professionals in de GGz steeds meer betwist Klachten werden steeds vaker ingediend bij Klachtencommissie van zorginstellingen en bij de Inspectie voor de Volksgezondheid De directe consequentie hiervan was dat steeds vaker de medische fouten en nalatigheden aan het licht kwamen en aan de kaak werden gesteld Dit leidde ertoe dat er vanuit de politiek meer aandacht kwam voor de kwaliteitszorg in de GGz De huidige minister van Volksgezondheid stelde in dit kader dat toezicht op de kwaliteit van de zorg geleverd door professionals in de zorg en zorginstellingen scherper gecontroleerd moest worden Accountability en transparantie De toegenomen aandacht voor de kwaliteit van de zorg en de scherpe kritiek op het functioneren van de Inspectie voor de Volksgezondheid en andere factoren hebben ertoe geleid dat accountability en transparantie steeds belangrijker werden in het zorgbeleid Dit kwam tot uiting in wetgeving en in de uitvoering van de dagelijkse zorgwerkzaamheden Dit werd versterkt door

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/zorgbeleid (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Dwang en drang in de zorg met de diagnose schizofrenie | ANOIKSIS Vereniging
  Wet Verplichtte GGZ die de BOPZ moet gaan vervangen omdat deze te ingewikkeld is en te weinig aansluit bij de realiteit van de GGZ zorg Belangrijkste wijzigingen zijn dat in de nieuwe wet er een zorgmachtiging komt die persoonsgebonden is en ook ambulante dwang mogelijk maakt Deze zorgmachtiging is dus niet enkel en alleen gebonden aan een opneming in een bepaalde instelling Door middel van toetsing en advisering van de maatregel door een multidisciplinaire commissie moet de zorgbehoefte meer op de voorgrond staan dan het gevaarscriterium Tevens wordt van de hoorzitting voor de commissie verwacht dat het tot alternatieven van dwang gaat leiden omdat in het gesprek met alle betrokken partijen nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan Sleutelbegrippen in de nieuwe wet zijn proportionaliteit subsidiariteit en effectiviteit Dus de zorgmachtiging de dwang mag alleen toegepast worden als de voorgestelde gedwongen zorg in redelijke verhouding staat tot het probleem dat van alle partijen de inzet verwacht mag worden die redelijkerwijs is en tevens bij de functie behorend en als de gedwongen zorg ook echt de situatie kan verbeteren Anoiksis is als belangenbehartiger van de patiëntengroep in de GGZ die het meest met dwang te maken krijgt betrokken bij verschillende aspecten van de nieuwe Wet Verplichtte GGZ ondermeer bij de proeffase van de commissies De meningsvorming over de voor en nadelen van de nieuwe wet is nog volop gaande Het terugdringen van het gebruik van de isoleercel Naast wettelijke dwang krijgen ook veel Anoiksis patiënten te maken met gebruik van dwangmaatregelen tijdens de opname waaronder dwangmedicatie en het gedwongen opsluiten separeren in een isoleercel Wij begrijpen als ervaringsdeskundigen dat er situaties bestaan waarbij verblijf van een psychotische patiënt tussen andere patiënten tot onwenselijke en gevaarlijke situaties kan leiden en dat dan een of andere manier van afzonderen noodzakelijk wordt Patiënten geven ook zelf soms aan liever tijdelijk afgezonderd te willen worden Maar net als bij wettelijke dwang is het separeren een teken van een verstoorde behandelrelatie Separeren is een teken van onmacht van de behandelaren en verpleegkundigen in het begeleiden en behandelen van de betreffende psychotische patiënt Een verblijf in een isoleercel kan een traumatische ervaring zijn die de behandeling eerder schaadt dan goed doet Er moet dus gestreefd worden naar terugdringen van het gebruik van de isoleercel in de psychiatrie Ook hier is Anoiksis op verschillende niveaus bij betrokken Teksten over dwang en drang Hieronder vindt u verschillende teksten die over dwang en drang in de psychiatrie gaan Niet alle teksten verwoorden het Anoiksis standpunt neem daarvoor contact op met de vereniging Klik hier voor meer Dwang drang thema s Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een goede naam Hoe verder Helpt bewegen bij schizofrenie Schizofrenie een levend verlies Symptomen schizofrenie Wat zijn wanen Soorten wanen Wat zijn hallucinaties Stemmen horen Psychose

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/dwang-en-drang-de-zorg (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stigma rond psychiatrische aandoeningen | ANOIKSIS Vereniging
  cirkel doorbroken worden door rolmodellen die er openlijk voor uitkomen maar hier knelt het schoentje wie met een belangrijke maatschappelijke positie wil deze hypothekeren door uit te komen voor zijn haar psychiatrische problematiek Mensen met psychische aandoeningen behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de samenleving Het gevolg is dat velen maatschappelijk zijn uitgesloten en tot de marge van de samenleving behoren Stigmatisering belemmert het herstel van psychiatrische patiënten en hun behandeling als gelijkwaardige burgers Ook in Nederland Maar anders dan in landen als Engeland Duitsland en Canada wordt er in ons land nauwelijks aandacht aan het probleem besteed Stigmatisering van psychiatrische patiënten wordt niet als een urgente kwestie beleefd en staat dus niet op de politieke agenda Klik hier voor meer Beeldvorming stigmatisering thema s Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een goede naam Hoe verder Helpt bewegen bij schizofrenie Schizofrenie een levend verlies Symptomen schizofrenie Wat zijn wanen Soorten wanen Wat zijn hallucinaties Stemmen horen Psychose Psychose en schizofrenie Psychose Oorzaak Neurologisch oorzaken Psychose veroorzaakt door middelen Psychose soorten Kraambed psychose Kortdurende psychose Psychose de rol van dopamine Diagnostisering van een psychose Psychose Trauma PTSS Vroegtijdige Interventie Psychose Dubbele diagnose Videos Ons adres Nieuws Naar slimmere selectie voor therapie Post datum 2015 11 27 11 25 Betere mogelijkheden voor mensen met therapieresistente schizofrenie Post datum 2015 11 22 12 29 meer AGENDA ANOIKSIS Lotgenotencontact januari z m d w d v z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lotgenotenbijeenkomst Anoiksis woensdag 13 januari 2016 Arnhem Agenda woe 2016 01 13

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/stigma-en-acceptatie-van-mensen-met-een-psychiatrische-aandoening (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Arbeid | ANOIKSIS Vereniging
  of de meeste bureau s daadwerkelijk de deskundigheid hebben om ondersteuning te bieden aan personen met een psychiatrisch verleden Kenniseconomie De huidige Nederlandse samenleving kenmerkt zich door de kenniseconomie interne marktwerking en de harmonisatie vanuit Europa In dit kader spelen de Lissabon doelstellingen een belangrijke rol bij arbeid en onderwijs Op basis van de genoemde doelstellingen is het begrip startkwalificaties geïntroduceerd Dit houdt in dat een persoon minimaal op MBO niveau een opleiding met goed gevolg moet hebben afgerond Het directe effect hiervan is dat er een toegenomen druk op de arbeidsmarkt en het verhogen van de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten is Maatregelen zoals het IRO Individuele Reintegratie Overeenkomst jobcoaching zijn hieruit voortgekomen IRO Je kunt d m v een IRO je eigen reïntegratieproces in instrumentele zin vormgeven Een IRO biedt de mogelijkheid om op basis van een eenmalig verstrekt bedrag zelf te bepalen hoe je deze gelden uitgeeft Je kiest hierbij zelf één of meerdere partij en of bureau s die bepaalde diensten leveren op het gebied van ondersteuning en scholing zoals arbeidsassertiviteit Dit is mogelijk met behoud van een uitkering zoals een WAJONG Een belangrijke kritiek is wel dat er actief gezocht wordt naar passend werk gedurende periode van 6 maanden waarna over wordt gegaan tot elke willekeurige vorm van geschikt werk Onderwijs en arbeid in relatie tot psychiatrie De huidige kenniseconomie geeft in dat ieder persoon ongeacht zijn of haar achtergrond moet kunnen participeren Hieruit volgt dat er dus ook mogelijkheden moeten zijn voor personen met een bepaalde achtergrond In de praktijk blijkt dit echter niet altijd het geval te zijn Deze uitsluitingsmechanismen zijn er echter niet alleen bij arbeid maar ook onderwijs aanwezig in de markt Onderwijs en arbeid zijn in hoge mate verbonden met elkaar doordat onderwijs de arbeidskansen voor een deel bepaalt Op het gebied van onderwijs wordt d m v begeleid leren en sollicitatietrainingen bijgedragen aan het bevorderen van de arbeidskansen van arbeidsgehandicapten Dit wordt o a gedaan door organisaties zoals Studie en handicap en trainingen zoals de Impuls training Trainingen zoals Impuls zijn net als begeleid leren projecten gericht op het aan leren van studievaardigheden Uit onderzoek blijkt dat mensen met een bepaalde arbeidshandicap vaak kiezen voor een lager onderwijsniveau dan hun laatst genoten opleiding Uitsluitingsmechanismen In het arbeidsproces en in het onderwijs zijn belemmerende factoren die ertoe leiden dat mensen met een bepaalde arbeidshandicap weinig tot geen toegang tot zowel het arbeidsproces als het onderwijs hebben Uit onderzoek Korevaar 2005 komen de volgende belemmeringen naar voren nl 1 kennisgebrek en vooroordelen bij docenten 2 bezorgdheid en vooroordelen bij GGz hulpverleners 3 twijfel bescherming of overstimulering bij familieleden 4 studievaardigheden 5 financiën In het arbeidsproces is discriminatie op basis van de arbeidshandicap of afkomst een belangrijk uitsluitingsmechanisme Maatregelen Vanwege de belemmeringen zijn er door de overheid verschillende maatregelen genomen om de uitsluiting te verminderen Enkele maatregelen hiervan zijn de WGBH CZ Wet Gelijke Behandeling Chronische Zieken Ervaringscertificaat De WGBH CZ is de wetgeving die reguleert dat de processen op het gebied van arbeid

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/arbeid-en-arbeidsparticipatie (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Rechten en begrippenkader | ANOIKSIS Vereniging
  steeds meer gekoppeld d m v o a de koppeling en integratie van informatie van verschillende diensten zoals de sociale dienst belastingen striktere eisen m b t aanvragen van een WAO uitkering complexere procedures m b t de WIA of zelfs de WAJONG Liberalisatie en vrije markt werking In de gezondheidszorg arbeid en het sociale verzekeringsrecht wordt sinds enige jaren het principe van vrije marktwerking principe van aanbieder van een product en een afnemer van een product tegen kost efficiënte prijzen en liberalisering toegepast De consequentie hiervan is dat de burger afnemer van zorgproducten een uitkering en arbeid is geworden De genoemde principes worden tegenwoordig ook steeds meer toegepast in het onderwijsbestel In beginsel zijn de 2 principes positief maar de schijn bedriegt want de werkelijkheid is anders dan de theorie In de praktijk zou een cliënt meer mogelijkheden op goede zorg moeten kunnen verkrijgen door de vrije marktwerking en liberalisering maar de zorgaanbieder fungeert vooralsnog als dominerende bepalende partij De zorginstellingen stellen zich niet altijd op als aanbieder van zorg maar als partij die vaak weinig ruimte laat voor de cliënt Juridische situatie in de toekomst De toekomst zal uit moeten wijzen hoever de integratie en harmonisatie van de wetgeving door zal gaan De directe consequenties zijn reeds dagelijks merkbaar bij het gezondheidsrecht arbeidsrecht onderwijs en sociaal verzekeringsrecht Welke consequenties de toekomstige juridische veranderingen zullen hebben zal nog moeten blijken Het loont echter wel de moeite om de genoemde ontwikkeling nauwlettend te blijven volgen Klik hier voor meer Rechten thema s Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/rechten (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wat is ervaringsdeskundigheid? | ANOIKSIS Vereniging
  opvattingen De opvattingen zijn legio wat betreft ervaringsdeskundigheid Er zijn velerlei benaderingen m b t wanneer iemand ervaringsdeskundig is wat een ervaringsdeskundige is wat een ervaringsdeskundige moet kunnen en beheersen In het werkveld is nog steeds een ontwikkeling gaande wat betreft de genoemde onderwerpen Hierbij komt het begrip herstel steeds weer terug Echter ook het begrip herstel is allesbehalve eenduidig begrip wat betreft haar definitie Er zijn verschillende modellen en opvattingen aangaande herstel en wat betreft de plaats van herstel in ervaringsdeskundigheid als geheel Ervaringsdeskundigheid opleidingen Verschillende opleidingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid worden door meerdere partijen aangeboden Enkele organisaties hiervan zijn IGPB Team Anoiksis Coöperatie Conquest GGz Eindhoven De beschikbare trainingen en opleidingen variëren van algemeen tot zeer specifiek Voorbeelden van specifieke opleidingen zijn Train de Trainer IGPB GGz Ervaringsagogische Opleiding GEO IGPB Team Anoiksis Arkin en de Hogeschool van Amsterdam Kwartiermaken voor ervaringsdeskundigen Team Anoiksis Klik hier voor meer Ervaringsdeskundigheid thema s Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een goede naam Hoe verder Helpt bewegen bij schizofrenie Schizofrenie een levend verlies Symptomen schizofrenie Wat zijn wanen Soorten wanen Wat zijn hallucinaties Stemmen horen Psychose Psychose en schizofrenie Psychose Oorzaak Neurologisch oorzaken Psychose veroorzaakt door middelen Psychose soorten Kraambed psychose Kortdurende psychose Psychose de rol van dopamine Diagnostisering van een psychose Psychose Trauma PTSS Vroegtijdige Interventie Psychose Dubbele diagnose Videos Ons adres Nieuws Naar slimmere selectie voor therapie Post datum 2015 11 27 11 25 Betere mogelijkheden voor mensen met therapieresistente schizofrenie Post datum 2015 11 22 12 29 meer AGENDA ANOIKSIS Lotgenotencontact januari z m d w

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/wat-ervaringsdeskundigheid (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Onderwijs is een divers werkveld | ANOIKSIS Vereniging
  docenten een belangrijke rol Het samenspel van de drie niveaus leidt tot wat in het algemeen onderwijs wordt genoemd Afgezien van de niveaus zijn er invalshoeken m b t onderwijs die gebaseerd zijn op specifieke opvattingen zoals Jenaplan scholen Dalton scholen Iederwijs en aanverwante opvattingen Deze opvattingen worden ook wel pedagogisch onderwijskundige opvattingen genoemd Deze worden vaak ondersteund door filosofische onderbouwing zoals bijvoorbeeld het geval is bij competentiegericht onderwijs Dit is gebaseerd op het constructivisme hetgeen uitgaat van actief leren van elkaar waarbij de leerling leert van de docent en vice versa Kortom vele opvattingen en smaken wat het soort onderwijs Onderwijs en ervaringsdeskundigheid Onderwijs en ervaringsdeskundigheid gaat op alle drie de genoemde niveau s niet goed samen met de huidige inrichting en vormgeving van het onderwijs Echter vooral op het mesoniveau zijn de grootste problemen de formele eisen m b t een opleiding dus de benodigde vooropleiding financieringsstructuur en de kwaliteitszorg van het onderwijsbestel Klik hier voor meer onderwijs thema s Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een goede naam Hoe verder Helpt bewegen bij schizofrenie Schizofrenie een levend verlies Symptomen schizofrenie Wat zijn wanen Soorten wanen Wat zijn hallucinaties Stemmen horen Psychose Psychose en schizofrenie Psychose Oorzaak Neurologisch oorzaken Psychose veroorzaakt door middelen Psychose soorten Kraambed psychose Kortdurende psychose Psychose de rol van dopamine Diagnostisering van een psychose Psychose Trauma PTSS Vroegtijdige Interventie Psychose Dubbele diagnose Videos Ons adres Nieuws Naar slimmere selectie voor therapie Post datum 2015 11 27 11 25 Betere mogelijkheden voor mensen met therapieresistente schizofrenie Post datum 2015 11 22 12 29 meer

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/onderwijs (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wonen in een kliniek, via Begeleid of Beschermd Wonen of zelfstandig | ANOIKSIS Vereniging
  en vermaatschappelijking zijn en waren het gebrek aan tolerantie acceptatie en ruimte laten voor anders zijn De ontwikkelingen hieromtrent werden door o a kwartiermakers en rehabilitatiewerkers gesignaleerd waardoor initiatieven wat betreft bewustwording in de wijk werden gestart Aanvankelijk waren dit slechts enkele maar gaandeweg nam dit aantal toe HABITAT en andere projecten HABITAT was een reeks congressen die volledig gewijd waren aan wonen en psychiatrie Vanuit deze congressen zijn verschillende projecten m b t wonen Werkgroepen ging zich richten op het thema om tot betere oplossingen te komen in de vorm van woonvoorzieningen voor cliënten met een bepaalde psychiatrische achtergrond Verenigingen zoals Anoiksis en Ypsilon deden dit specifiek voor cliënten met een dysfunctionele perceptie syndroom Gijs Francken voormalig voorzitter Ver Anoiksis heeft het Huisjesproject opgezet wat gericht was op het ontwikkelen van een woonvoorziening voor mensen met het dysfunc tionele perceptie syndroom Dit project heeft een prijs gewonnen voor zijn vernieuwende initiatief Sindsdien is het thema wonen niet meer weg te denken van de agenda van verschillende verenigingen en organisaties zoals Ypsilon Anoiksis APCP en Cliëntenbond De laatste jaren is wonen minder in beeld maar nog wel een belangrijk thema De grote uitdaging zal zijn om het wonen en de integratie vermaatschappelijking van cliënten beter te organiseren en te faciliteren in steden dorpen en wijken Klik hier voor meer Wonen thema s Vereniging Anoiksis Wie zijn wij Interne gedragscode Klachtenregeling Invloed en zeggenschap Disclaimer Donaties van farmaceuten Farmacie Codes Anbi Anoiksis activiteitenplan 2014 Beloningsbeleid 2013 2014 Samenvatting van de jaarrekening van 2014 Lotgenotencontact Ervaringspel Spelregels Verslagen Contactformulier Schizofrenie Schizofrenie in de kindertijd Schizoaffectieve stoornis Misverstanden Behandeling Een dimensioneel model Een goede naam Hoe verder Helpt bewegen bij schizofrenie Schizofrenie een levend verlies Symptomen schizofrenie Wat zijn wanen Soorten wanen Wat zijn hallucinaties Stemmen horen Psychose Psychose en schizofrenie Psychose Oorzaak

  Original URL path: http://www.anoiksis.nl/content/wonen-en-psychiatrie (2016-01-29)
  Open archived version from archive •