archive-nl.com » NL » A » ARBRAD.NL

Total: 18

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Home | ARBRAD Arbo Branche Advies
  betrouwbaarheid snelheid degelijkheid en naar het terugdringen van overbodige regelgeving Voor u betekent dit een maximaal rendement op arbo management sociale innovatie en keurmerken Ons vakgebied is door de veranderende wet en regelgeving voortdurend in beweging We volgen deze ontwikkelingen op de voet En we hebben ervaring in diverse branches zoals overheidsinstanties productiebedrijven dienstverlenende organisaties De directeur van ARBRAD is Leendert Kamerling Hij volgde de postdoctorale opleiding Arboconsultant bij de

  Original URL path: http://www.arbrad.nl/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Alg. voorwaarden | Contact | ARBRAD Arbo Branche Advies
  van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de mate van beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever 3 ARBRAD zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren Deze planning en de daarin opgenomen deel termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ARBRAD geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen deel termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade 4 Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van één 1 kalendermaand indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden 5 Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door ARBRAD tijdig en volledig vergoeden Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar 6 Iedere partij is gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien ten aanzien van de andere partij a een verzoek tot faillissement is ingediend b surséance van betaling is aangevraagd c liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of d op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd ARBRAD is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden 9 Tarieven en kosten 1 De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van ARBRAD worden tenzij anders schriftelijk overeengekomen op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen zendt ARBRAD eenmaal per maand een voorschot factuur In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden 2 In de tarieven van ARBRAD en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen zoals normale bureaukosten en reis en verblijfkosten De kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen meer dan tussen partijen overeengekomen worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht Voor producten zijn de geldende prijslijsten c q geoffreerde prijzen van toepassing De kosten van derden die ARBRAD ten behoeve van de opdracht moet maken worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota s 3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd Tussentijdse veranderingen die ARBRAD noodzaken tot tariefs of prijsaanpassing worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever 10 Betaling 1 Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van ARBRAD steeds uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op het door ARBRAD aangegeven rekeningnummer 2 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt is opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen kan ARBRAD de vordering uit handen geven in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten 3 ARBRAD heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen volledige betaling en of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van ARBRAD aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal kunnen nakomen 11 Aansprakelijkheid 1 ARBRAD en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van ARBRAD en de aansprakelijkheid uit ander hoofde is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat ARBRAD voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat ARBRAD in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen 2 ARBRAD en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en of de resultaten van de werkzaamheden Opdrachtgever vrijwaart ARBRAD en de door ARBRAD in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade 3 De aansprakelijkheid van ARBRAD wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever ARBRAD onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ARBRAD ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die ARBRAD in staat stelt adequaat te reageren 4 ARBRAD is niet aansprakelijk voor gevolgschade bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever die het gevolg is van het niet of niet tijdig presteren of niet deugdelijk presteren door ARBRAD 5 De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voorzover sprake is van opzet en of grove schuld van ARBRAD of haar leidinggevend management 6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ARBRAD meldt Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ARBRAD vervalt door het enkele verloop van zes 6 kalendermaanden na het ontstaan van

  Original URL path: http://www.arbrad.nl/contact/alg.-voorwaarden.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Reactieformulier | Contact | ARBRAD Arbo Branche Advies
  MVO Managementsysteem Branchemanagement Duurzame inzetbaarheid Keurmerken ISO 31000 Ondernemerskeurmerken Arbo ISO18001 Contact Reactieformulier Onze klanten Alg voorwaarden Reactieformulier U kunt contact met ons opnemen door het onderstaande formulier in te vullen Naam Straat Huisnummer Postcode Plaats Telefoonnummer E mailadres Bericht Direct contact 0345 77 88 05 Wij staan u graag te woord Arbeidsomstandigheden ARBODIENSTVERLENING Arbeidsveiligheid Risico Inventarisatie Evaluatie Arbocatalogus PIMEX filmpjes Aansluiting Bedrijfsarts Branchemanagement Sociale innovatie MVO Managementsysteem Branchemanagement Duurzame

  Original URL path: http://www.arbrad.nl/contact/reactieformulier.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • ARBOADVIES VOOR INNOVATIEVE BEDRIJVEN
  van een getoetste branche arbocatalogus Ook werken we voortdurend aan de toenemende behoefte om het verzuim en ongevalscijfer naar beneden bij te stellen De economische omstandigheden dwingen ons er veelal toe om nog efficiënter met het rendement op arbeid om te gaan Vanuit een langdurige en praktische ervaring kan ARBRAD uw Arbo en Verzuimmanagement helder in beeld brengen en daarbij kostenbesparingen realiseren en efficiëntievoorstellen zichtbaar maken Daarnaast voeren wij veelvuldig de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie uit inclusief de implementatie op basis van uw branche arbocatalogus Onze inspanningen leiden er toe dat de effecten ook blijvend zijn en deze activiteiten zijn o a Advisering bij uw Arbo en Verzuimmanagement Faciliteren van uw verzuimbeleid arbodienstverlening Begeleiden van projecten Sociale Innovatie en keurmerken Coaching van leidinggevenden en medewerkers groeps en individueel niveau Uitvoeren van de uw RI E met plan van aanpak inclusief implementatie arbocatalogus Werkplek en medewerkers tevredenheidsonderzoeken Arbo en Verzuim helpdesk ARBRAD stuurt een actief netwerkteam met ervaren professionals aan die zich vooral kenmerken door veel praktische kennis en deskundigheid De methoden die wij toepassen zijn innovatief gebruiksvriendelijk kostenbesparend ondernemers gericht met een hoog serviceniveau Wij werken aan een vernieuwende arbozorg die passend is bij deze tijd en dat

  Original URL path: http://www.arbrad.nl/arbeidsomstandigheden/arbodienstverlening.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsveiligheid | Arbeidsomstandigheden | ARBRAD Arbo Branche Advies
  aanzienlijk van elkaar verschillen Kleine ondernemingen Veel kleine en middelgrote ondernemingen beginnen nu ook in te zien hoe hoog de kosten van een slechte veiligheid en gezondheid op het werk zijn en hoeveel voordelen goede prestaties op dit terrein opleveren Die voordelen zijn het duidelijkst als het erom gaat te voldoen aan de eisen van zakelijke klanten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk om contracten binnen te halen en te behouden bedrijfsonderbrekingen en verlies van belangrijke medewerkers te voorkomen personeel te motiveren en ervoor te zorgen dat ze zich blijven inzetten verzekeringen te kunnen krijgen en te kunnen betalen Nieuwe en groeiende ondernemingen die streven naar duurzame groei en stabiliteit van hun bedrijf beseffen hoe hun prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk daaraan kunnen bijdragen Dit is het duidelijkst te merken als er moet worden voldaan aan eisen van zakelijke klanten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk De noodzaak voor bedrijven om zich verantwoordelijk te gedragen leidt er ook toe dat er eisen worden gesteld aan hun leveranciers Investeren in goede normen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk geeft het concurrentievermogen van de onderneming een impuls waardoor ook het vermogen om klanten te behouden en nieuwe contracten binnen te halen toeneemt Productiviteit en werknemers Slechte prestaties wat betreft de veiligheid en gezondheid op het werk hebben een onevenredig groot effect op kleine ondernemingen De menselijke en bedrijfskosten van een dodelijk ongeval op de werkplek een grote brand of een rechtszaak die veel aandacht trekt liggen voor de hand Circa 60 van de bedrijven die getroffen worden door een onderbreking die langer dan negen dagen duurt gaat failliet Daar staat tegenover dat bedrijven die goed presteren productiviteitsvoordelen kunnen behalen zoals veiliger werkwijzen die het

  Original URL path: http://www.arbrad.nl/arbeidsomstandigheden/arbeidsveiligheid.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Risico Inventarisatie Evaluatie | Arbeidsomstandigheden | ARBRAD Arbo Branche Advies
  expert is op het gebied van veiligheid en gezondheid Hij bezoekt de organisatie neemt interviews af bij verschillende functionarissen en maakt inspectieronden door het bedrijf Daarbij beoordeelt hij de risico s op de werkplek Er wordt onder andere gekeken naar werkplekinrichting psychosociale arbeidsbelasting lichamelijke belasting welzijn werk en rusttijden persoonlijke beschermingsmiddelen gevaarlijke stoffen licht geluid trillingen straling klimaat transport en hijsmiddelen machinepark en vele andere per branche verschillende onderwerpen Soms is er voor de RI E al een basis voorhanden zoals de RI E van de getoetste branche of geldende CAO de gemaakte afspraken in de arbocatalogus Een uitgebreid rapport geeft een overzicht van alle risico s en de eventueel te nemen maatregelen Dit rapport wordt na bespreking met de opdrachtgever s aan een onafhankelijke kerndeskundige aangeboden Deze deskundige geeft dan een toets verklaring af Risico inschatting Met het onderstaande risicoclassificatiemodel dat is gebaseerd op de methode van Fine en Kinney kunt u voor elk gevaar de grootte van het risico bepalen De bijbehorende formule is R E B W waarbij R Risico score E Effect of ernst de mogelijke schade of de mogelijke gevolgen die optreden op het moment dat het gevaar zich voordoet B Blootstellingsfactor hoe vaak mens is blootgesteld aan het gevaar W Waarschijnlijkheidsfactor de kans dat het effect optreedt Effect of ernst E Blootstelling B Waarschijnlijkheid kans W 1 Gering letsel zonder verzuim of hinder 0 5 Zeer zelden minder dan 1 keer per jaar 0 1 Bijna niet denkbaar 3 Belangrijk letsel met kort verzuim 1 Zelden jaarlijks 0 2 Praktisch onmogelijk 7 Ernstig onherstelbaar effect invaliditeit langdurig verzuim 2 Soms maandelijks 0 5 Denkbaar maar zeer onwaarschijnlijk 15 Zeer ernstig letsel één dode accuut of op termijn 3 Af en toe wekelijks 1 Mogelijk in grensgeval 40 Ramp enkele doden accuut of op termijn

  Original URL path: http://www.arbrad.nl/arbeidsomstandigheden/risico-inventarisatie-evaluatie.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Arbocatalogus | Arbeidsomstandigheden | ARBRAD Arbo Branche Advies
  arbocatalogus is maatwerk Enkele voordelen hiervan zijn Risico s kunnen doelgerichter worden beheerst Er ontstaat meer ruimte voor zelfregulering Alle relevante informatie die voorheen vaak versnipperd was is nu gebundeld en centraal digitaal beschikbaar De rol van de branche De rol die de branche speelt is van invloed op de implementatieperiode Als gebruikers al actief bij de ontwikkeling zijn betrokken zal de implementatie sneller verlopen In de implementatieperiode kan de rol van de branche variëren van reactief tot proactief De implementatie van een arbocatalogus vraagt om een actievere rol van de branche naarmate de arborisico s ernstigere gevolgen kunnen hebben de arborisico s of beheersmaatregelen nieuw zijn voor de brancheleden er veel gebeurt in de branche wat betreft wetgeving markt en productwijzigingen automatisering specifieke projecten e d er minder arbo deskundigheid bij de lid organisaties aanwezig is Implementatie arbocatalogus Het is onjuist te denken dat een arbocatalogus af is zodra hij is getoetst Het echte werk begint dan pas Uit ervaring weten we dat een arbocatalogus die met zorg is samengesteld door de sociale partners lang niet altijd het gewenste effect heeft Hij wordt bijvoorbeeld niet of slechts door een beperkt aantal personen gebruikt verdwijnt in de kast of het duurt veel te lang voordat er enig succes wordt geboekt Veelal ontbreken de noodzakelijke koppelingen met de Risico Inventarisatie en Evaluatie en het arbo en verzuimbeleid Als u een arbocatalogus ontwikkelt wilt u uiteraard dat de oplossingen en verbeteringen ook daadwerkelijk gebruikt worden Om dat te bereiken moet u de implementatie planmatig aanpakken Waarom die aandacht voor implementatie In uw branche wordt net als in andere branches veel tijd en energie besteed aan het ontwikkelen van een arbocatalogus Veel branches vergeten zich echter af te vragen hoe men ervoor kan zorgen dat de oplossingen en verbeteringen ook daadwerkelijk gebruikt worden

  Original URL path: http://www.arbrad.nl/arbeidsomstandigheden/arbocatalogus.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • PIMEX filmpjes | Arbeidsomstandigheden | ARBRAD Arbo Branche Advies
  Branchemanagement Duurzame inzetbaarheid Keurmerken ISO 31000 Ondernemerskeurmerken Arbo ISO18001 Contact Reactieformulier Onze klanten Alg voorwaarden PIMEX filmpjes Schuren van terrazzo vloeren en aanrechtbladen Ruimtelijke filtratie i p v bronafzuiging bij lassen Adembescherming bij verfspuiten Stofzuigen Reinigen van arbeidskleding met perslucht stofzuiger luchtdouche Direct contact 0345 77 88 05 Wij staan u graag te woord Arbeidsomstandigheden ARBODIENSTVERLENING Arbeidsveiligheid Risico Inventarisatie Evaluatie Arbocatalogus PIMEX filmpjes Aansluiting Bedrijfsarts Branchemanagement Sociale innovatie MVO Managementsysteem

  Original URL path: http://www.arbrad.nl/arbeidsomstandigheden/pimex-filmpjes.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive •