archive-nl.com » NL » A » AUSTINCLUB.NL

Total: 93

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Foto's 2014
  mei juni juli augustus september oktober november december Foto Album Foto s 2009 Foto s 2010 Foto s 2011 Foto s 2013 Foto s 2014 Lid worden Contributie Clubblad Austinfo Statuten Huishoudelijk Reglement Aanmelden Contact Links Nieuws Foto s Foto s 2009 Foto s 2010 Foto s 2011 Foto s 2013 Foto s 2014 Foto s van clubleden In en uitloggen Foto s 2014 Toon 5 10 15 20 25

  Original URL path: http://www.austinclub.nl/foto/foto2014 (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Lid worden
  woont u niet in Nederland 10 van onze leden komen uit België Groot Brittannië Duitsland Frankrijk Zweden en Noorwegen Het snelst lid worden doet u via het aanmeldformulier welke direct ingevuld en per email verzonden kan worden Het is ook mogelijk het aanmeldformulier per post te versturen neem hiervoor contact op met onze penningmeester Erik Eggen Wat zijn de voordelen Het grootste voordeel is natuurlijk dat u contact kunt krijgen met Austinniers over de hele wereld Evenementen Met regelmaat organiseert of bezoekt de Austin A30 A35 Eigenaren Club evenementen Bij de meeste evenementen geldt dat ze niet alleen leuk zijn voor sleuteraars maar ook voor mensen die het autootje gewoon een warm hart toe dragen en een leuke uitje willen hebben Kortom voor het hele gezin Voorbeelden van evenementen De algemene leden vergadering met aansluitend een kofferbak verkoop Een Spannerday De International Rally in Groot Brittannië Kampeerweekend Het kerstdiner Borrelavonden Als clublid kun je veel bijdragen aan en helpen met het organiseren van evenementen Meer evenementen kunt u vinden in onze agenda kijkt u dan gelijk even bij de foto s voor een impressie van ons clubgebeuren van afgelopen jaren Het Clubblad De Austinfo staat vol interessante artikelen Dit blad

  Original URL path: http://www.austinclub.nl/lid-worden (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Contributie
  Nieuws Lid worden Contributie Clubblad Austinfo Statuten Huishoudelijk Reglement Aanmelden Contributie De contributie bedraagt slechts 25 per kalenderjaar en dient jaarlijks bij vooruitbetaling vóór 1 maart te worden voldaan op giro rekening NL23INGB0005551692 t n v Austin A30 A35 Eigenaren Club te Delfgauw Buiten het sociale aspect van de club ontvangt u ook nog 4 keer per jaar ons clubblad Austinfo vol met club evenementen restauratie verslagen wetenswaardigheden en nog

  Original URL path: http://www.austinclub.nl/lid-worden/contributie (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Austinfo
  2014 Lid worden Contributie Clubblad Austinfo Statuten Huishoudelijk Reglement Aanmelden Contact Links Nieuws Lid worden Contributie Clubblad Austinfo Statuten Huishoudelijk Reglement Aanmelden Austinfo Austinfo zo heet ons Clubblad staat boordevol leuke en informatieve artikelen en verschijnt vier keer per jaar en bestaat al sinds 1982 Als clublid ontvangt u dit magazine met de post thuis Voor vragen opmerkingen het plaatsen van artikelen en advertenties voor leden gratis kunt u contact

  Original URL path: http://www.austinclub.nl/lid-worden/austinfo (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Statuten
  op enigerlei andere wijze verkrijgt BESTUUR Artikel 7 Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd De voorzitter de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen Eén bestuurslid kan ten hoogste twee functies bekleden Artikel 8 1 Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster zodanig dat zo min mogelijk bestuursleden gelijktijdig aftreden Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger 2 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag eindigt door het verloop van die termijn 3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts a Door het eindigen van het lidmaatschap b Door bedanken als bestuurslid Artikel 9 1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging 2 Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt VERTEGENWOORDIGING Artikel 10 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee personen te weten de voorzitter gezamenlijk met de secretaris of penningmeester JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING Artikel 11 1 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december 2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend 3 Het bestuur brengt op een algemene leden vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur 4 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevinding uit 5 Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven 6 De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen doch slechts door de benoeming van een andere commissie 7 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren ALGEMENE VERGADERINGEN Artikel 12 1 Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen 2 Jaarlijks uiterlijk zes maanden na

  Original URL path: http://www.austinclub.nl/lid-worden/statuten (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Huishoudelijk Reglement
  is belast met a Het doen bijhouden van de notulen van de bestuurs en ledenvergaderingen b Het verzorgen van de correspondentie en het beheer van het verenigingsarchief c Het verzorgen van het verslag van het bestuur van de werkzaamheden over het afgelopen verenigingsjaar d Het uitschrijven van de oproepingen voor de bestuurs en ledenvergaderingen e Het bijhouden van de ledenadministratie vermeldende de namen voorletters adressen en geboortedata alsmede de datum van toetreding schorsing bedanken en royement van de leden BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PENNINGMEESTER Artikel 5 De penningmeester is belast met a De verantwoording voor de inning van de contributies donaties en andere baten b Het beheer van de geldmiddelen van de vereniging c Het nauwkeurig aantekening houden van de inkomsten en uitgaven van de vereniging met inachtneming van de voorschriften door het bestuur te geven d Het zorgdragen voor een tijdige afdracht van de bedragen die aan derden verschuldigd zijn e Het doen geschieden van betalingen tegen overlegging van kwitanties f Het verzorgen van de rekening en verantwoording van het geldelijk beheer over het versteken verenigingsjaar en de begroting voor het komende verenigingsjaar VERVANGING Artikel 6 Bij ontstentenis van één van de bestuursleden wordt hij zij vervangen door één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR Artikel 7 Het bestuur vergadert a Voor iedere ledenvergadering b Zo dikwijls de voorzitter of twee bestuurleden dit nodig oordelen Artikel 8 De bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van kas boeken en bescheiden van de penningmeester KOMMISSIES Artikel 9 Het bestuur kan een kommissie s instellen 1 Een kommissie bestaat zo enigszins mogelijk uit een oneven aantal leden 2 Elke kommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris 3 De voorzitter van een kommissie kan door het

  Original URL path: http://www.austinclub.nl/lid-worden/huishoudelijk-reglement (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Aanmelden
  worden Contributie Clubblad Austinfo Statuten Huishoudelijk Reglement Aanmelden Aanmeldformulier Uw personlijke gegevens Naam Adres Postcode Plaats Tel nr E mail Uw auto gegevens Type Austin Maak een keuze Austin A30 Seven AS3 Austin A30 Saloon AS4 A2S4 Austin A30 Van AV4 Austin A30 Countryman AP4 Austin A35 Saloon AS5 A2S5 Austin A35 Van AV5 AV6 AV8 Austin A35 Countryman AP5 AP6 Austin A35 Pick Up AK5 Geen Austin Andere Oldtimer

  Original URL path: http://www.austinclub.nl/lid-worden/aanmelden (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Austinclub Contactpersonen
  december Foto Album Foto s 2009 Foto s 2010 Foto s 2011 Foto s 2013 Foto s 2014 Lid worden Contributie Clubblad Austinfo Statuten Huishoudelijk Reglement Aanmelden Contact Links Nieuws Contact Lid worden Aanleveren clubblad artikelen Commerciële advertentie plaatsen Austinclub

  Original URL path: http://www.austinclub.nl/contact (2016-01-05)
  Open archived version from archive