archive-nl.com » NL » A » AVIFAUNAGRONINGEN.NL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eemshaven
  momenteel vooral het oostelijk haventerrein nog interessant vooral het rietmoeras en de bassins met riet en struweel direct ten westen van de Eemscentrale Hier is nog iets van de voorbije rijkdom aan broedvogels te zien waaronder soorten als Dodaars Zomertaling Bruine Kiekendief Roerdomp Blauwborst Rietzanger Sprinkhaanzanger en Baardman Een plas in het centrale deel van het terrein herbergt een kolonie Kluten Ook Bontbekplevier en Strandplevier worden hier af en toe gezien zij het in sterk afnemende aantallen In de diverse tijdelijke zandafgravingen kunnen Oeverzwaluwen worden aangetroffen Hier en daar in de grazige delen van het terrein komen nog Grutto s en Tureluurs tot broeden Kokmeeuw Visdief en Noordse Stern broeden op het dak van de voormalige patatfabriek aan de Wilhelminahaven en op het spoorwegemplacement op het centrale haventerrein Sinds jaren broedt een paartje Slechtvalken in de nestkast hoog aan de pijp van de Eemscentrale Doortrekkers en wintergasten Nu het Eemshaventerrein grotendeels wordt ingericht zal de aandacht van de meeste vogelaars zich vooral op de winter en trektijd richten In de winter loont het de moeite de zeedijk en de havenbekkens af te speuren In de havenbekkens zijn Roodkeelduiker Eider Zwarte Zee eend Middelste Zaagbek Zeekoet en soms ook Parelduiker Kuifaalscholver IJseend of zelfs een IJsduiker aan te treffen Tussen de groepjes Steenlopers op de beide havenpieren of in de werkhaven van de Eemscentrale loont het de moeite te zoeken naar Paarse Strandlopers De uitwatering van de centrale biedt goede mogelijkheden de verschillende kleden van meeuwen en Visdief Noordse Stern van dichtbij te bestuderen Af en toe verschijnen hier ook Kleine Jager en Drieteenmeeuw In de groep grote meeuwen in de werkhaven zelf worden soms Pontische Meeuw en Grote Burgemeester gezien De dijktaluds langs de Eemshaven zijn goed om groepjes Sneeuwgorzen te zien Vooral de Rommelhoek op de grens van Eemshaven en Emmapolder is bij deze soort favoriet Dit is bovendien een uitgelezen locatie om bij opkomend water de grote aantallen steltlopers te bekijken die zich op het wad voor de Emmapolder concentreren April mei en juli oktober zijn daarvoor de beste tijd Naast grote aantallen Scholeksters Zilverplevieren Bonte Strandlopers en Rosse Grutto s worden ook geregeld schaarsere soorten gezien waaronder Strandplevier en Drieteenstrandloper Het gebruik van een telescoop is vanwege de grote afstand aan te bevelen In de trektijd is vooral het oostelijk haventerrein interessant Het hier nog aanwezige struweel rond de Eemscentrale het nabijgelegen schakelstation en andere gebouwen trekken nog steeds grote aantallen zangvogels aan met soms massale aanwezigheid van Roodborst Merel Fitis Goudhaan en Kool en Pimpelmees Hier is ook een goede kans af en toe een Draaihals Bladkoning Kleine Vliegenvanger of Ortolaan tegen het lijf te lopen De kortgeschoren grasvelden rond de centrale zelf zijn favoriete foerageerplekken voor Beflijsters De plas in het centrale oostterrein is bij lage waterstanden in trek bij steltlopers waaronder Temmincks Strandloper Kleine Strandloper Groenpootruiter Zwarte Ruiter en soms een Steltkluut of nog zeldzamere soort In maart mei is de dijk ten westen van de Eemscentrale de beste plek om de trek te

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/561-eemshaven (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Friescheveen
  van de negentiende eeuw door Friese veenstekers Op de legakkers werd het opgebaggerde veen gedroogd De meeste hiervan zijn door golfafslag verdwenen maar de langgerekte eilandjes zijn nog zichtbare restanten Op een klein eilandje aan de zuidkant staat een vogelkijkhut die via een bruggetje bereikt kan worden Vogels Toegang naar de kijkhut Foto Ana Buren In de schuur naast het café Het Friescheveen aan de Meerweg huist een kolonie Boerenzwaluwen In de rietkragen vindt men Kleine Karekiet Rietzanger en Rietgors Vanuit de kijkhut heb je zicht op een kolonie Aalscholvers Fuut Brilduiker Nonnetje Grote Zaagbek Smient Kuifeend Wintertaling Nijlgans In 2007 werd er voor het eerst een Zeearend waargenomen Vanuit vogelkijkhut bij de plas schitterend kunnen volgen hoe zeearend een havik vrouw met prooi achterna zat De laatste keer dat de Zeearend er werd gezien was in 2009 Verder IJsvogel Kleine en Grote Bonte Specht Blauwborst Bijzonderheden Rosse Franjepoot Visarend Witvleugelstern Zwarte Zwaan Toegankelijkheid Er loopt een voor rolstoelen niet begaanbaar wandelpad door het gebied over de dijk die ten oosten en zuiden van het meer ligt Het is er verboden voor fietsen Een goed vertrekpunt voor een wandeling is bij het café Friescheveen aan de Meerweg dat een terras

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/582-friescheveen (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Gorecht
  voor fietsers prima vogelen vanuit Onnen langs de onverharde weg parallel aan en oostelijk van de Onnerweg ook te bereiken via een smal bruggetje even ten noorden van Onnen Parkeer de auto bij de weg naar het pompstation een kilometer ten zuiden van het dorp Broedvogels In de beslotenheid van hout en boomwallen horen en zien we in de maanden april tot juli onder meer Gekraagde Roodstaart Braamsluiper Tuinfluiter Zwartkop Fitis en Spotvogel In hogere eikengroepen huizen kleine roekenkolonies Boerderijen herbergen Zwarte Roodstaarten Boeren en Huiszwaluwen en hier en daar een Kerkuil De Boomvalk houdt zich hier vrijwel jaarlijks op In dit buitengebied vinden we groepen Huismussen Nestkasten en natuurlijke holten herbergen Ringmussen Holenduiven Kauwen en Grote Bonte Spechten Doortrekkers en wintergasten Tussen 5 en 25 april is deze streek hét gebied om uit te kijken naar noordelijke lijstersoorten Groepen Kramsvogels bevolken dan de weilanden langs de Hondsrug samen met Koperwieken Daartussen kunnen zich ook Beflijsters ophouden soms wel een tiental tegelijk maar meestal zijn het enkele vogels Het is mogelijk om in die korte periode in enkele weilandjes zes verschillende lijstersoorten te zien Op een dag is opeens alles verdwenen Het Quintus of Glimmerbos Tussen de benedenloop van de Drentsche Aa en de Rijksstraatweg ligt het statige landgoed met zijn oude beuken eiken en enorme hulststruiken Bijzonder en aangenaam is het parkachtige karakter boomsingels met ingesloten weilanden Wat ouderdom betreft vinden we hier de oudste bomenconcentratie van het Gorecht te vergelijken met het Sterrebos in de stad De concentratie stamgasten en holtebroeders is hier dan ook hoog In de boomkleverarme tijd van voor de jaren tachtig was dit een van de weinige plekken waar die soort te vinden was Broedvogels Behalve de Boomklever zijn vaste gasten Grote Bonte Kleine Bonte en Groene Specht Appelvink Bosuil en Holenduif Sfeerbepalend in het voorjaar zijn ook de Roeken die hier twee flinke kolonies met dependances hebben gecreëerd Tevens nestelt er een aantal Blauwe Reigers Doortrekkers en wintergasten In de eerste helft van april kan hier niet alleen de kwelende koorzang van de Koperwiek maar ook de zanikende koorzang van de Keep worden gehoord Roek De Appèlbergen In dit voormalige oefenterrein van Defensie op de Hondsrug ten oosten van Glimmen is na de overname in de jaren negentig door Staatsbosbeheer het waterpeil drastisch verhoogd waardoor de twee halfverdroogde moerasgebieden in het terrein nieuw leven werd ingeblazen Veel berken en dennenopslag verdween en maakte plaats voor veenmosvegetaties met zonnedauw en wollegras Broedvogels In de natte gebieden huizen afgezien van de vele Fitissen die vanaf begin april sfeerbepalend zijn Wintertaling Canadese Gans Rietgors en incidenteel Blauwborst In het bos huizen Sperwer Bosuil en Ransuil Aan de zuidzijde nabij de menselijke bewoning zit de grootste verscheidenheid aan zangvogels met als opvallendste soort de Bonte Vliegenvanger Het Noordlaarderbos en naaste omgeving Broedvogels Tijdens een inventarisatie in 2006 zijn 53 verschillende broedvogelsoorten vastgesteld Daarbij waren vier soorten spechten De Zwarte komt niet jaarlijks voor de Groene wel maar met mate de Kleine Bonte is hier redelijk goed waar

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/566-het-gorecht (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Hondshalstermeer
  kolonievogels als Kluten en Kokmeeuwen zijn daardoor niet of nauwelijks meer aanwezig Een probleem in het Hondshalstermeer is dat het instromende water te voedselrijk is en ook is er de golfslag waardoor de voedselrijke bodem in beweging komt Hierdoor en door het slechte substraat is er nauwelijks sprake van waterplantenontwikkeling hoewel de laatste tijd achter de vooroevers wel enige nieuwe moerasvegetatie begint te ontstaan Het huidige beleid voorziet in maatregelen om het aangevoerde water minder voedselrijk te maken Door aanleg van natuurvriendelijke oevers en strekdammen zal men proberen de negatieve effecten van dat hoge gehalte aan voedingstoffen en de golfslag te verminderen Vogels Broedvogels Nonnetje Begin jaren tachtig na aanleg van het meer waren de meest karakteristieke soorten Fuut Meerkoet Kluut en Kokmeeuw Ook waren toen veel steltlopers aanwezig Tegenwoordig broeden hier Fuut Wilde Eend Slobeend Krakeend Kuifeend Tafeleend en Bergeend Ook broeden er enkele Grauwe Ganzen Echte moerasvogels hier zijn Porseleinhoen Baardmannetje Sprinkhaanzanger en Blauwborst Gewone rietvogels zijn er natuurlijk ook en op elk van de eilandjes in het meer broedt wel een paartje Bruine Kiekendieven Doortrekkers en wintergasten Het gebied is vooral belangrijk voor eenden en eendachtigen Wilde Eend Smient en Pijlstaart zijn de belangrijkste soorten met soms meer dan duizend individuen Wintertalingen komen vooral in het najaar voor Ook zijn regelmatig Slobeenden te zien Kuifeend Brilduiker Grote Zaagbek en Nonnetje zijn regelmatig aanwezig Ganzen foerageren rondom het meer Steltlopers als Kieviten Kemphanen Grutto s Scholeksters en Oeverlopers komen voor in lage aantallen Af en toe zijn schaarse soorten aanwezig zoals Temmincks Strandloper of Steltkluut Ook zijn in voor en vooral najaar regelmatig Lepelaars te zien Zwaluwen Gierzwaluw Boerenzwaluw Oeverzwaluw zijn soms in grote aantallen aanwezig Slechtvalk en Havik laten zich zo af en toe zien Op niet geploegde akkers in de omgeving zitten in de winter regelmatig

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/578-hondshalstermeer (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Kardinge
  bospercelen Het Beijumerbos direct ten oosten van Beijum is het grootste bosperceel Het gehele park is aangelegd en beheerd door de eigenaar gemeente Groningen Sinds 2002 beheert Natuurmonumenten echter de overgangszone en extensieve zone voor zover in bezit van de gemeente Kardinge slaapplek bij de visplas Vogels Voor realisatie van Kardinge zullen in het toenmalige landbouwgebied als broedvogels vooral weidevogels en akkervogels aanwezig zijn geweest Destijds waren in ieder geval soorten als kievit grutto tureluur scholekster gele kwikstaart leeuwerik graspieper en patrijs aanwezig Wat betreft de huidige vogelbevolking kunnen we het park het best verdelen in bosgebieden weilanden moerasgebieden buurtschap Noorddijk boerderijen en plassen Bosgebieden De bospercelen op de klei zijn tussen de 10 en 20 jaar geleden aangeplant en bestaan uit een divers inheems assortiment o a Beijumerbos dan wel uit een beperkt uitheems assortiment Bevrijdingsbos met vooral esdoorn Qua vogelbevolking zie je in de loop van de jaren een voor de hand liggend langzaam verloop van pioniersoorten sprinkhaanrietzanger fitis rietgors grasmus naar de eigenlijke bos en parkvogels merel zanglijster zwartkop tjiftjaf vink buizerd en in een nog deels aanbrekend verder stadium ook soorten als grote bonte specht boomkruiper koolmees appelvink en pimpelmees Weidegebieden Vooral het weidegebied direct ten zuiden van het Beijumerbos is nog rijk aan weidevogels Dit heeft deels te maken met concentratie van de vroegere weidevogels uit het aangelegde park en deels door de huidige extensieve veeteelt In het gebied wordt sinds circa 15 jaar een op weidevogels toegespitst mozaïekbeheer uitgevoerd Mozaïekbeheer betekent afwisselend stukken vroeg maaien extensief beweiden en laat maaien In het gebied zijn o a kievit grutto tureluur scholekster en kuifeend aanwezig In de sloten bevinden zich meerkoet knobbelzwaan rietzanger en blauwborst Bijna jaarlijks worden slobeend en krakeend in het gebied broedend aangetroffen en tot voor enkele jaren ook nog 1 paar zomertaling Moerasgebieden Tussen buurtschap Noorddijk en de molen op de oostgrens van Kardinge bevindt zich een natuurontwikkelingsstuk Bij de aanleg is van de betreffende weilanden de bouwvoor voedselrijke bovengrond verwijderd Het resultaat was een soort kwelderlandschap waarin men de oude wadprielen weer deels open heeft gegraven Qua broedvogels kunnen hier vooral weidevogels kievit en tureluur rietvogels rietgors rietzanger sprinkhaanrietzanger en blauwborst en watervogels worden aangetroffen Tussen genoemd natuurontwikkelingsstuk en het Beijumerbos en ten zuiden van het Bevrijdingsbos bevinden zich langs de oostgrens ook nog moerasstroken Buurtschap Noorddijk Het buurtschap bestaat uit een kerk een oude boerderij een statig herenhuis en een aantal kleinere huizen Het vele aanwezige groen zorgt voor een parkachtig beeld Broedvogels zijn o a kauw kerktoren ransuil torenvalk gekraagde roodstaart grote bonte specht en grote lijster Boerderijen In en rondom de voormalige boerderijen wordt een diversiteit aan broedvogels aangetroffen o a huiszwaluw boerenzwaluw witte kwikstaart spotvogel holenduif zwarte roodstaart putter ringmus en kerkuil Zilvermeer Plassen Aan weerszijden van het westelijk fietspad Koerspad tussen Beijum en Lewenborg bevindt zich een plas De westelijke plas is een zwemplas met strand en de oostelijke plas een visplas De plassen en hun directe omgeving worden vooral in winter en of voorjaar gebruikt

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/632-kardinge (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Koningslaagte
  het water langer vast te houden en meer verschil in zomer en winterpeil te krijgen Met resultaat De laaggelegen meander en aanliggende voor de winning van klei voor bakstenen afgetichelde percelen staan in de winter onder water De grote oppervlakte plas dras en de drassige weilanden werken als een magneet op allerlei vogels De waterstand daalt in de loop van de zomer maar de gemiddeld hoge grondwaterstand zorgt ervoor dat de bovengrond niet teveel uitdroogt en voor weidevogels ondoordringbaar wordt De vochtige weilanden zijn in trek bij allerlei weidevogels om te broeden Het Groninger Landschap voert een mozaïekbeheer op sommige percelen grazen koeien het gras kort Op de bloemrijke hooilanden kan het doorgroeien omdat daar pas na het broedseizoen gemaaid wordt In die percelen vinden o a gruttokuikens beschutting en voedsel De Koningslaagte 2011 gezien vanaf het pad naar het bezoekerscentrum Kievitkuiken Vogels Broedvogels De dichtheden aan weidevogels zijn in het Reitdiepgebied vanaf de midden jaren 80 zeer sterk teruggelopen De vernatting in de Koningslaagte heeft voor weidevogels gunstige en aantrekkelijke omstandigheden gecreëerd De dichtheden in de Koningslaagte zijn daardoor over het algemeen hoger dan in de andere reservaten van Het Groninger Landschap in het Reitdiepgebied Vooral Grutto Tureluur Scholekster Kievit Slobeend Kuifeend en Zomertaling hebben geprofiteerd van het aangepaste waterbeheer Zo zijn in de Koningslaagte tegen de landelijke trend het aantal soorten en de dichtheden de laatste jaren stabiel of weer toegenomen Overige broedvogels zijn Gele Kwikstaart Graspieper Grote Canadese Gans Knobbelzwaan Bergeend Krakeend Kuifeend en Meerkoet Doortrekkers en wintergasten In de winter en het vroege voorjaar heeft de Koningslaagte een enorme aantrekkingskracht op met name watervogels Grote groepen wintertalingen smienten goudplevieren en kieviten doen dan het gebied aan evenals kleinere en grote groepen Kemphaan enkele Watersnippen Pijlstaarten Zomertalingen en Bergeenden Minder algemeen en slechts incidenteel worden onder andere

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/635-de-koningslaagte (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Kropswolderbuitenpolder
  Er zijn echter een heleboel moerasvogels voor teruggekomen zoals Fuut Geoorde Fuut Zomertaling Krakeend Slobeend Kuifeend Grauwe Gans Brandgans Tureluur Watersnip en Blauwborst Slobeend Bij de oude vloeivelden zitten Tafeleend Zwartkop Grasmus en Holenduif In de rietstroken zitten Kleine Karekiet Sprinkhaanzanger en Rietzanger Langs het fietspad door de polder liggen plasjes met aan de randen veel pitrus Hier zitten Waterrallen en Porseleinhoenders Op de drogere stukken ten oosten van het fietspad is kans op Kwartel en Roodborsttapuit Doortrekkers en wintergasten In de maanden januari en februari is de polder vaak opvallend leeg op enkele eenden en roofvogels na Dit is ook het geval bij de naastgelegen Westerbroekstermadepolder aan de overzijde van het Foxholstermeer Maar Brilduiker Waterpieper en Grote Zilverreiger kunnen de hele winter present zijn Pas vanaf maart is er nieuwe aanvoer in de polder In en rond de kokmeeuwenkolonie zitten in april en mei soms Dwergmeeuw en Zwarte Stern broedend in 2007 tussen de andere meeuwen Ook is er kans op Reuzenstern In het hele zomerhalfjaar is de WBMP goed voor steltlopers vooral in de noordpunt en ten westen van de schuilhut Zwarte Ruiter Groenpootruiter Bonte Strandloper en Bosruiter komen regelmatig voor In de herfst pleisteren enkele Wulpen en in april slapen soms enkele tientallen Regenwulpen bij de plas in de noordpunt In de herfst en vroege winter drijven regelmatig meer dan 500 Smienten Wintertalingen en Slobeenden op de zuidplas Toegankelijkheid Het gebied is lopend of per fiets goed toegankelijk want door de KWBP loopt een betonnen fietspad het Polderpad Aan de zuidzijde begint het fietspad in het recreatieterrein Meerwijck maar de ingang is niet eenvoudig te vinden Het gebied is aan de noordoostzijde te bereiken vanaf het fietspad dat door de Westerbroekstermadepolder loopt zie aldaar De KWBP kan niet worden betreden maar aan de noord en westzijde loopt

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/564-kropswolderbuitenpolder (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Lauwersmeer
  Kluut Krakeend Krooneend Kwartelkoning Nachtegaal Nijlgans Noordse Stern Oeverzwaluw Paapje Porseleinhoen Rietzanger Roerdomp Roodborsttapuit Slobeend Snor Steltkluut Strandplevier Visdief Waterral Wielewaal Wintertaling Zomertaling en Zomertortel Wintergasten In de winter verblijven in het gebied Blauwe Kiekendief Brandgans Bonte Kraai Grote Zilverreiger Kleine Zwaan Paarse Strandloper Roerdomp Roodhalsgans Ruigpootbuizerd Slechtvalk Sneeuwgors Waterpieper Wilde Zwaan IJseend IJsvogel Zeearend en Zeekoet Doortrekkers en zeldzaamheden Het hele jaar door zijn trekvogels aanwezig Vooral voor steltlopers eenden en ganzen is het Lauwersmeergebied zeer goed en zeldzame soorten kunnen altijd worden verwacht Met noordwestenwind is van eind augustus tot in december aan de kust bovendien goede zeevogeltrek te verwachten Vogels die in de Lauwersmeer regelmatig zijn waar te nemen zijn Alk Beflijster Bladkoning Blauwe Kiekendief Breedbekstrandloper Brilduiker Casarca Draaihals Drieteenstrandloper Dwerggans Dwergmeeuw Dwergstern Gestreepte Strandloper Gierzwaluw Grauwe Franjepoot Grote Gele Kwikstaart Grote Jager Grote Stern Grote Zilverreiger Klapekster Kleine Alk Kleine Jager Kleine Strandloper Kleine Zilverreiger Kleinste Jager Krombekstrandloper Kwak Lachstern Lepelaar Middelste Jager Noordse Gele Kwikstaart Paarse Strandloper Pallas Boszanger Pestvogel Poelruiter Reuzenstern Roodhalsfuut Roodpootvalk Rosse Franjepoot Rouwkwikstaart Smelleken Temmincks Strandloper Vaal Stormvogeltje Visarend Vorkstaartmeeuw Vuurgoudhaan Waterpieper Witvleugelstern Witwangstern Zeekoet Zwarte Mees Zwarte Stern en Zwarte Wouw Toegankelijkheid Het gebied is goed ontsloten Mensen die slecht ter been zijn kunnen op veel plaatsen vanaf de weg goed vogels waarnemen De observatiehut bij de Ezumakeeg is rolstoeltoegankelijk en ook de hut aan het Jaap Deensgat is te bereiken Een goede kaart van het gebied is gemakkelijk voor het plannen van een tocht Vogelaars kunnen het best gebruikmaken van de oude asfaltweg die parallel aan de autoweg N361 door het gebied slingert Ten slotte moet worden opgemerkt dat het gebied intensief voor water recreatie wordt gebruikt en dat er veel vis restaurants en snackbars zijn Een rondje Lauwersmeer Jaap Deensgat Vooral s ochtends met de zon achter geeft de observatiehut goed zicht over het water en de slikken Hier zijn mogelijk Lepelaar Kleine en Grote Zilverreiger Reuzenstern Slechtvalk Zeearend Porseleinhoen langs de rietkraag eenden ganzen en steltlopers Vanaf het uitkijkheuveltje bij het Roodkeelplasje schuin tegenover de hut kunnen Snor Baardman Roerdomp en Blauwborst en als het water laag staat steltlopers Waterral en Porseleinhoen worden waargenomen Vlinderbalg Dit gebied ligt westelijk van de weg Hier zijn mogelijk Witvleugelstern Visarend Grote Zilverreiger eenden en Aalscholver Vlinderbalg Oude Robbengat Goed voor Goudplevier Zilverplevier Bonte Kraai ganzen steltlopers en roofvogels Marnebos Zeer goed voor Nachtegaal Zomertortel Oeverzwaluw broedwand Wielewaal en Boompieper Ballastplaatbos Met Wielewaal Houtsnip Zomertortel Fluiter en allerlei zangvogels Aan de westrand van het bos staat een uitkijktoren met uitzicht over de Zuidelijke Lob en Achter de Zwarten steltlopers roofvogels en flamingo s Langs de weg ligt een uitkijkheuvel met zicht op de Marnewaard en een oeverzwaluwenwand Dit is een goede plek voor roofvogels Het struikgewas hier herbergt zangvogels als Grasmus Braamsluiper en Spotvogel Grauwe Klauwier en Roodkopklauwier zijn hier in de trektijd gezien Achter de Zwarten Aan het eind van de doodlopende weg loopt een wandelpaadje naar een uitkijkbult Vooral bij een hoge waterstand of natte omstandigheden is het hier

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/559-de-lauwersmeer (2015-11-02)
  Open archived version from archive