archive-nl.com » NL » A » AVIFAUNAGRONINGEN.NL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Leekstermeer en Lettelberterbergboezem
  Leekstermeer verder zal verbeteren Vogels Broedvogels Grutto In de jaren zestig is aan de Oeverlanden van het Leekstermeer door veranderingen in de landbouw een enorme toename van de weidevogelbevolking zichtbaar Na een periode met hoge aantallen in de jaren zeventig nemen vanaf begin jaren tachtig de aantallen weidevogels weer sterk af Tegenwoordige broedt langs de randen van het meer een breed scala aan weidevogels zoals Kievit Tureluur Grutto en soms zelfs nog Kemphaan en Watersnip De dichtheden zijn wel erg laag Naast de verschillende weidevogelsoorten komen er tal van andere soorten voor In 2008 broedden onder andere Waterral Bruine Kiekendief Roerdomp Dodaars Havik Rietzanger Rietgors Blauwborst Sprinkhaanzanger Roodborsttapuit en Wielewaal De Lettelberterbergboezem is in 2002 ingericht om water te bergen op momenten dat de boezem te veel water te verwerken krijgt Door die functieverandering is het gebied veranderd van een veenweidepolder naar een nat moerasgebied met water riet en pitrusbegroeiing Deze verandering heeft als een magneet op de vogels gewerkt Zo slapen er in het voorjaar grote aantallen lokale Grutto s Ook broedt er een flink aantal moerasvogels zoals Roerdomp en Bruine Kiekendief Verder heeft zich een kolonie Kokmeeuwen gevestigd met in 2008 ook twee paar Zwartkopmeeuwen Doortrekkers en wintergasten Het Leekstermeergebied is van oudsher een belangrijk gebied voor Kolgans en in mindere mate ook voor Brandgans De ganzen slapen op het Leekstermeer en foerageren in de omliggende graslanden Lag het zwaartepunt in de jaren zeventig en tachtig aan de zuidoostzijde in de polder Matsloot Roderwolde tegenwoordig zitten ze meer verspreid De laatste jaren neemt het aantal overwinterende ganzen weer toe na een dip in de jaren negentig De Lettelberterbergboezem heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk slaap en rustgebied voor Regenwulp vele honderden Grutto Kemphaan Scholekster Bosruiter en Grote Zilverreiger In het vroege voorjaar en in de nazomer rusten hier

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/558-leekstermeer-en-lettelberterbergboezem (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Metbroekbosch
  het bos is zeer oud op kaarten uit 1832 staat dit al als bos aangegeven Het Metbroekbosch ligt in een prachtige omgeving met kleine eenmans essen en Saksische boerderijen Het doet denken aan De Achterhoek en Salland Het gebied blijft nu behouden zoals het is Het beekdal van de Ruiten Aa en de voormalige woeste heidevelden zoals het Ellersinghuizerveld worden momenteel stukje bij beetje hersteld Grote Bonte Specht Vogels Broedvogels Het Metbroekbosch is een heel oud afwisselend bos met daarin droge en natte graslanden Het herbergt karakteristieke bos en bosrandvogels als Groene Specht Kleine en Grote Bonte Specht Boomklever en Boomkruiper Opvallend zijn de hoge aantallen Geelgorzen Boompiepers en Gekraagde Roodstaarten Door de variatie in het landschap is voor broedvogels de soortenrijkdom hoog Het Eemboerveld grenst aan het Metbroekbosch en heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld van een akker tot een halfopen parklandschap met veel meidoornstruwelen Hier kan men bijvoorbeeld de Grauwe Klauwier aantreffen maar ook de steeds schaarser wordende Kneu Bijzondere soorten De op provincieschaal minder algemene vogelsoorten van het Metbroekbosch zijn Wespendief Groene Specht Kleine Bonte Specht Geelgors Appelvink Gekraagde Roodstaart Glanskop Grauwe en Bonte Vliegenvanger Grote Lijster Kerkuil Kneu Kwartel Nachtegaal Roodborsttapuit Spotvogel Wielewaal Zomertortel en

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/574-metbroekbosch (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Midden-Groningen
  Ae s met een bijzondere waterkwaliteit en een van de grootste populaties van de libellensoort groene glazenmaker in West Europa Dit laatste dankzij grootschalige krabbenscheervegetaties Tussen een paar armen van de Slochter Ae ligt het romantische Duivelseiland Hoge erfbomen verraden de plek van een verlaten hofstede ooit alleen over het water goed bereikbaar De laatste bewoner was naar het verhaal gaat een boswachter en tevens notoire stroper Het water van de Ae s dat dus zeer goed is wordt via een aquaduct over een diepe landbouwsloot geleid en via de Kooipolder doorgevoerd naar het noorden Daar over de Veenlaan zijn enkele plassen en een derde arm uitgegraven de Scald Ae In dit gebied rond de Scald Ae is weinig bouwvoor afgevoerd en seizoensbegrazing met paarden en koeien moet hier voldoende soelaas tegen verruiging bieden Een vistrap zorgt voor doortrek van vissen met name van stekelbaarsjes Het Dannemeergebied 600 hectare ten noorden van het Slochterdiep zal vanaf 2009 geheel worden omgevormd van akkergebied naar veen oermoeras Van oudsher komt op nogal wat plekken zure kattenklei aan de oppervlakte Door ontgronding dynamisch waterbeheer en de aanleg van vosvrije eilanden wil het Dannemeer een aantal kwaliteiten ontwikkelen die ook al is het qua omvang tien maal zo klein toch doen denken aan de Oostvaardersplassen De Haansplassen aan de zuidkant van het Schildmeer worden ingericht vanuit de oude kavelpatronen en zijn gericht op ganzenopvang Ook zijn het weidevogelgebieden met beperkte mogelijkheden tot kanovaart vanuit de Haansvaart Graspieper Rondom Midden Groningen gebeurt dus nogal wat Voor een deel past dat in de oorspronkelijke plannen voor de Ecologische Hoofdstructuur met een netwerk van moerassen dat zich uitstrekt van Zuidlaren tot aan het Schildmeer en van de stad Groningen tot de Blauwe Stad bij Winschoten Midden Groningen bezet letterlijk een spilpositie in deze natte structuur Aansluiting vanuit het Zuidlaardermeergebied via Westerbroek wordt mogelijk door natuurcompensatie voor de aanleg van de grote oostwaartse stadsuitbreiding van Groningen Meerstad In Meerstad is een grote ambitie voor aanleg van 500 hectare hoogwaardig groen in en om de stad en voor nog eens 500 hectare natuur Die laatste hectares gaan zitten in het verbindingsgebied van Westerbroek via Meerstad naar Midden Groningen met enige uitbreiding van de Westerpolder en in de aanleg van een natuurgebied tussen Rijpema A en het grote meer van Meerstad ten noorden van Harkstede Vanuit Midden Groningen moet naar het oosten nog ruimte worden gevonden voor een verbinding met het Hondshalstermeergebied Vogels Als gevolg van de natuurinrichting in Midden Groningen is sprake van een behoorlijke verschuiving van soorten vogels in de verschillende deelgebieden In de Westerpolder en de Ae s Woudbloem is het aantal weidevogelsoorten teruggelopen Kleine Wilde en Knobbelzwanen zijn veelal ook in aangrenzende landbouwgebieden te vinden Wulpen Graspiepers en Veldleeuweriken hebben zich in redelijke aantallen weten te handhaven Daarnaast hebben zich in de Westerpolder een aantal karakteristieke broedvogels gevestigd zoals Kwartelkoning Grauwe Klauwier en Geelgors In het Ae s Woudbloemgebied zijn dat IJsvogel Rietzanger Spotvogel en Matkop Nieuwe regelmatige gasten zijn Grote Zilverreigers en Lepelaars Langs de

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/568-midden-groningen (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Noordkust
  zoals die ooit langs deze hele kust bestond Vogels Broedvogels Kluut De belangrijkste broedvogels van de noordkust zijn Scholekster Bergeend Tureluur Graspieper en Rietgors de laatste twee vooral in de verruigde delen van de kwelder Wilde Eend Kuifeend Eidereend en sporadisch Krakeend In de kwelder van de Negenboerenpolder broeden Kluten in kleine kolonies met verspreid liggende nesten In de kwelders van de Negenboerenpolder en de Julianapolder broeden hier en daar Visdieven en Noordse Sterns Ooit waren daar grote kolonies van Kokmeeuwen Die zijn nu verdwenen maar vooral in de Negenboerenpolder worden geregeld broedpogingen gedaan Een enkele keer kun je Bruine Kiekendief als broedvogel tegenkomen Kleine Mantelmeeuw komt sporadisch als broedvogel voor evenals Bontbekplevier s Zomers foerageren Lepelaars op de kwelder Binnendijks broeden in met riet begroeide sloten Blauwborst Kleine Karekiet Rietzanger en Bosrietzanger In de Klutenplas is er sinds enige tijd weer een grote en succesvolle Klutenkolonie Een aparte vermelding verdient de Grauwe Kiekendief sinds kort broedt hij op de akkers langs de Noordkust en je kunt hem binnen en buitendijks jagend aantreffen Trekvogels in voor en najaar De trektijd vormt de ware glorie van de Noordkust Hoewel in het bijzonder voor de zangers de belangrijkste trekroute een paar honderd meter landinwaarts van de dijk ligt kun je op en vanaf de dijk enorme aantallen trekkers waarnemen De steltlopers gebruiken het wad voor kortere of langere tijd als tussenstation om bij te eten en ze overtijen op de kwelder en op de bezinkvelden aan de wadkant Vanaf begin mei tot half juni en vanaf half augustus tot begin november gaat het om Bonte Strandloper Kanoetstrandloper Krombekstrandloper Zilverplevier Kievit Goudplevier Bontbekplevier Strandplevier Kluut Wulp Regenwulp Scholekster Tureluur Zwarte Ruiter Groenpootruiter Steenloper Kokmeeuw Stormmeeuw en Zilvermeeuw Verder mag je Smelleken Roodpootvalk soms in het voorjaar Bruine Blauwe en Grauwe Kiekendief Buizerd en Ruigpootbuizerd verwachten Op en langs de dijk Oeverpieper Graspieper eind april kan het gebeuren dat gedurende een etmaal vele duizenden passeren het gepiep is dan niet van de lucht Tapuit Paapje Noordse Gele en Witte Kwikstaart en natuurlijk Boerenzwaluw Wintergasten Een hoogwatertelling in de Noordpolder eind januari een Grote Mantelmeeuw zit schijnbaar ongeïnteresseerd op een rijsdam Een moment later heeft hij een mannetje Pijlstaart bij de vleugel en houdt die net zo lang vast tot het beest is uitgeput en verdrinkt Bij de laatste stuiptrekkingen begint de meeuw de eend al open te pikken Vanaf november tot april dansen groepen Fraters over de kwelder zijn er Sneeuwgorzen en Strandleeuweriken en soms IJsgorzen Grote Mantelmeeuw is een gewone gast langs de kust evenals Slechtvalk Voorts Bonte Kraai vooral in de Westpolder en de Julianapolder Brandgans in grote aantallen Rotgans Grauwe Gans Toendrarietgans Wilde Eend Pijlstaart Smient en Wintertaling Van de steltlopers Scholekster Tureluur Wulp en Zilverplevier In dieper water bij de Westpolder hoek Lauwersmeer treft men aan Grote en Middelste Zaagbek Nonnetje Roodkeelduiker Fuut Roodhalsfuut Brilduiker en Dodaars Binnendijks in Ruidhorn en in de Klutenplas zitten Brandganzen Wintertalingen Slobeenden en Pijlstaarten Bijzondere soorten Op de kwelders van de Noordkust nemen we

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/560-noordkust (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Oldambt
  sinds vier jaar weer toe en is na een absentie van ruim 15 jaar weer opgedoken in de akkers rond Klein Ulsda Beerta Finsterwolde Drieborg en bijvoorbeeld ook nabij Nieuw Scheemda Bruine Kiekendief Buizerd Torenvalk Kerkuil en Ransuil zijn afhankelijk van de stand van de veldmuis relatief talrijk tot talrijk te noemen Vanaf begin mei voegen zich onvolwassen niet broedende Bruine Kiekendieven bij de broedpopulatie Het gebied behoort waarschijnlijk tot de belangrijkste gebieden voor niet broedende Bruine Kiekendieven in Nederland Sperwer en Havik worden zelfs in de kleinste bosjes als broedvogel vastgesteld en laten zich ook steeds vaker in zowel de dorpen als op de open vlakten zien Hoewel de Boomvalk als broedvogel is achteruitgegaan worden een paar locaties jaarlijks bezet Het betreft hier telkens broedsels in hoogspanningsleidingen Sinds 2003 broedt jaarlijks een paar Slechtvalken in het Oldambt Bijzonder is het jaarlijks broeden van 1 tot 3 paar Velduilen in de kleipolders Met name tussen Ganzendijk en Nieuw Beerta en in de Dollardpolders zijn paren vastgesteld in braakpercelen en percelen wintertarwe Met een populatie van minder dan 20 paar in heel Nederland behoort deze uil ook nog tot de meest bedreigde vogelsoorten van West Europa Het gebrek aan rietsloten wreekt zich in het aantal broedende Kleine Karekieten Rietzangers en Rietgorzen kenmerkend voor het Hogeland maar de Blauwborst is daarentegen talrijk te noemen in percelen koolzaad De opmars van deze voormalige rode lijstsoort begon vanuit de Lauwersmeer in het begin van de jaren negentig en luttele jaren later konden in ieder Oldambster perceel koolzaad Blauwborsten worden gespot In sommige percelen vaak 5 tot 15 hectare in omvang kunnen zomaar 10 territoria worden vastgesteld Het geel van het bloeiende koolzaad vanaf eind april tot half mei contrasteert prachtig met het blauw van de Blauwborstmannen die in die periode luid zitten te zingen Rond boerenerven en in de dorpen zijn soorten als Grauwe Vliegenvanger Kneu en Ringmus talrijk De Geelgors begint na een absentie van decennia als broedvogel en wintergast op de kleigronden weer toe te nemen Gele Kwikstaart Doortrekkers Met name in de laatste dagen van april en in de eerste week van mei zijn vooral Tapuit en Paapje opvallend talrijk op dagen met goede trekomstandigheden In diezelfde periode is de kleinste Europese roofvogel het Smelleken algemeen in het Oldambt De laatste Smellekens worden tot ver in mei waargenomen uitschieter was een adult mannetje op 6 juni In de buurt van de Dollard dijk zijn de onrustige en snel doortrekkende groepjes Noordse Gele Kwikstaarten overal te zien en nabij sportvelden en boerenerven zijn met een beetje geluk Beflijsters te vinden Nadat de IJsvogel ongeveer vijf jaar geleden zijn intrede heeft gedaan als regelmatige broedvogel in het gebied net als elders in het land is de blauwe flits met een beetje geluk te zien nabij grachten van de grote boerderijen bij watergangen en vissend bij stuwtjes in kanalen Ganzen zijn vanaf half augustus tot ver in mei in forse aantallen waarneembaar De eerste soort die volop is te zien op geoogste stoppelvelden is

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/571-oldambt (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Onnerpolder
  in het gebied waarborgt met name voor ganzen De Osdijk loopt naar een fietspontje vanwaar men in het zomerseizoen Meerwijck kan bereiken Je kan bij palingboer Vos paling kopen of een ijsje nuttigen op het terrasje Vanaf het haventje van Noordlaren slingert de Mr Koolweg zich door de polder richting Osdijk wordt ook goed fietspad Langs de Hondsrug zijn in het verleden een groot aantal petgaten gegraven deze verkeren nu in verschillende verlandingsstadia De 4 petgaten langs de Osdijk zijn ontoegankelijk en worden beheerd door een visvereniging Het reservaat de Harense Wildernis 12 ha ligt langs de Dr Ebelsweg nu eigendom van het Groninger Landschap De Biks een restant van een zijtak van de Hunze is een plasje waar van de oevers worden begraasd Ook de molen heeft die naam de Biks Vogels Grote Zilverreiger Van oudsher is de Onnerpolder met zijn slappe veenbodem en slibrijke sloten een rijk weidevogelgebied Nog niet lang geleden 1980 was o m de watersnip met 23 paar een talrijke broedvogel De verlaging van de waterstand waterwinning en intensivering van de veeteelt uitte zich in een teruggang van het aantal weidevogels Nog steeds kan men in het broedseizoen echter grote aantallen grutto s tureluurs en ook de watersnip aantreffen en dan met name langs de Osdijk en de Mr Koolweg dit zijn de betere weidevogelgebieden bij uitstek mede dankzij nestbescherming Voormalige broedvogels zijn de kemphaan roerdomp snor en patrijs Langs de Waterleidingweg heeft een paar jaar terug met succes de boomvalk gebroed In de petgaten vind je als broedvogel aalscholver krakeend zomertaling fuut koekoek en rietzanger Als doortrekker kleine en grote zilverreiger In de polder zijn 2 havikshorsten deze haviken houden de stand van kraaiachtigen als zwarte kraai ekster en vlaamse gaai onder de duim In de winter en trektijd zie je in en bij

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/59-onnerpolder (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Oosterpolder
  1999 80 ha als natuurontwikkelingsgebied wordt beheerd door het Groninger Landschap Het gebied wordt begrensd door de spoorlijn Onnen Hoogezand de Waterhuizerweg de Ruigelaan en de nieuwbouwwijken Oosterhaar en de Mikkelhorst Kijkscherm in de Oosterpolder Foto Ana Buren In de polder liggen een aantal petgaten die zijn ontstaan na diepe vervening deze petgaten zijn verland en begroeid met elzenbroekbos Deze ontoegankelijke elzenbroekbosjes liggen langs het Veendijkje en de Waterhuizerweg Sinds mensenheugenis ligt er een oude verlande Eendenkooi nu in gebruik als Strooiveld van de C V N Langs het goederenlijntje veel ruige overhoekjes Het noordelijk deel van de polder staat s winters onder water bij de eendenkooi is een plas gegraven en een kijkschutting geplaatst In het gebied loopt zowel een wandelpad als een laarzenpad naar de Waterhuizerweg en de wijk Oosterhaar Vogels en zoogdieren In de polder zijn 60 broedvogelsoorten vastgesteld o m kleine plevier watersnip havik buizerd koekoek roodborsttapuit boompieper en sprinkhaanrietzanger Boomvalk en patrijs zijn voormalige broedvogels Tot nu toe zijn er regelmatig gezien de ooievaar lepelaar slechtvalk boomvalk velduil kemphaan kwartel tapuit en de ortolaan Als Zoogdieren komen voor Ree vos en steenmarter Het gehele jaar door valt wel wat te beleven vooral in de winter

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/57-oosterpolder (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Oostpolder
  de graslanden langs de Osdijk liggen gegraven petgaten ontstaan door veenwinning Deze petgaten zijn deels begroeid geraakt met elzenbroekbos of wilgenstruwelen Langs de oeverlanden van het Zuidlaardermeer komt onontgonnen veen voor begroeid met brede rietkragen Door de verdere aanleg van landbouwwegen en kades treedt versnippering op van de uitgestrektheid in de polder dit werkt in het nadeel van ganzen en goudplevieren Vogels Broedvogels van de Oostpolder inclusief de oostelijke petgaten zijn o m buizerd havik zomertaling wintertaling slobeend krakeend waterral grutto tureluur watersnip koekoek gele kwikstaart rietzanger paapje De havik houdt de stand kort van kraaiachtigen en is daarom zeer nuttig Voormalige broedvogels zijn boomvalk kemphaan patrijs en de zwarte stern Dodaars Foto Ana Buren Wintergasten en doortrekkers zijn dodaars kleine zwaan en knobbelzwaan 1000 en kolganzen grauwe gans smient grote zaagbek nonnetje bruine en blauwe kiekendief visarend slechtvalk velduil kemphaan en goudplevier Er is een slaapplaats van blauwe kiekendieven Op de hoogspanningsmasten zijn in het najaar vaak pleisterende visarenden te zien In de petgaten zitten in het winterseizoen ijsvogels Toegankelijkheid De half verharde Osdijk loopt vanaf de Lageweg naar het fietsveerpontje over het Drentsche Diep bij palingrokerij Vos Het veerpontje vaart niet in de winter Er is vrij weinig

  Original URL path: http://avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/60-oostpolder (2015-11-02)
  Open archived version from archive