archive-nl.com » NL » A » AVVELUWE.NL

Total: 122

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Statuten
  algemene vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid b Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering c Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b gestelde om aan die het bindend karakter te ontnemen dan is de algemene vergadering vrij in haar keus 3 a Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar b In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger c Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken 4 In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het clubblad hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden 5 Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of bestuursleden behoort is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden 6 De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn BESTUURSTAAK Artikel 12 1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast ment het besturen van de vereniging 2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt 3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen BESTUURSVERGADERING Artikel 13 1 Tenzij het bestuur anders bepaalt vergadert het bestuur tenminste zes maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen 2 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen 3 a Alle besluiten daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2 worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is b Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt 4 Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen 5 a Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel b Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien een bestuurslid dit verlangt Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming 6 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld VERTEGENWOORDIGING Artikel 14 1 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester 2 Het bestuur is mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen vervreemden of bezwaren van registergoederen het sluiten van overeenkomósten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt 3 Bestuursleden aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten Overtreding hiervan kan noch door noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen REKENING EN VERANTWOORDING Artikel 15 1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend 2 Het bestuur brengtñ behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur Bij gebreke hiervan kan na verloop van de termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen 3 a Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien kiest de algemene vergadering een kascommissie bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur b De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden af volgens een op te maken rooster Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar c De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit 4 Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan Het bestuur

  Original URL path: http://www.avveluwe.nl/index.php/clubinfo/statuten (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Geschiedenis
  kleedkamers beschikbaar voor AV Veluweleden bij CSV Apeldoorn Een kleedkamer voor de dames en een kleedkamer voor de heren Er is daar ook gelegenheid om te douchen Het spreekt vanzelf dat we de kleedkamers zorgvuldig gebruiken als waren ze van onszelf Laat in de kleedkamers geen kostbare zaken achter de vereniging noch de verhuurder zijn ervoor aansprakelijk te stellen Dat geldt ook voor kleding e d die na afloop achterblijft Op woensdagavond maakt AV Veluwe voor de trainingen gebruik van de atletiekbaan Zij huurt deze evenals de kleedkamers van de Stichting Kunststof Atletiekaccomodatie Apeldoorn SKAA De trainers AV Veluwe beschikt over een team ervaren trainers Het is beleid van de vereniging dat trainers beschikken over een geldige Atletiekunie licentie verkregen na een trainersopleiding of op grond van jarenlange ervaring Deze licentie is geldig te houden door regelmatig bijscholingscursussen te volgen Iedere groep wordt begeleid door een trainer die de inhoud van de training bepaalt en er op toeziet dat richtlijnen van de vereniging zoals bepalingen van de ARBOwet worden gehandhaafd Deelnemers aan de groep dienen zich aan de aanwijzingen van de trainer te houden Wanneer een deelnemer zich afscheidt van de groep of zonder trainer op pad gaat is dit uitdrukkelijk buiten verantwoordelijkheid van de vereniging Een uitzondering is wanneer een lid in overleg met de trainer om gezondheidsredenen eerder terug moet keren naar de kleedkamers Hij of zij wordt dan altijd door een medelid of leden begeleid Mocht jij er voor voelen ook trainer te worden praat er eens over met een bestuurslid AV Veluwe heeft een budget om de kosten voor een opleiding van een serieuze kandidaten op zich te nemen De Atletiekunie AV Veluwe is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie het overkoepelend orgaan van atletiekverenigingen en loopgroepen in Nederland Een gedeelte van je contributie draagt AV Veluwe af aan de Atletiekunie Wanneer je je contributie betaald hebt ontvang je een pasje dat tevens dient als lidmaatschapsbewijs van AV Veluwe Op dit pasje vind je het verenigingsnummer en ledennummer Dit lidmaatschap geeft je korting op het inschrijfgeld van wedstrijden en prestatie lopen Dat kan oplopen tot wel 25 Bovendien geven gespecialiseerde sportzaken je korting op de aanschaf van schoenen en kleding Ook krijg je regelmatig het tijdschrift Atletiekmagazine van de Atletiekunie in de brievenbus met nieuws wetenswaardigheden en tips op atletiekgebied De Atletiekunie onderscheidt twee soorten leden recreatieleden en wedstrijdleden Wanneer je als wedstrijdatleet wilt deelnemen aan wedstrijden en in de prijzen wilt vallen moet je betalen voor een wedstrijdlicentie Meer over contributies en Atletiekunie afdrachten wordt aan gewerkt AV Veluwe en de ARBOwet Evenals alle bedrijven instellingen en verenigingen is AV Veluwe tegenwoordig verplicht de ARBOwet na te leven Bij het schrijven van dit stuk is e e a nog in ontwikkeling Een besluit omtrent de veiligheid is al genomen bij de dinsdagavondtrainingen in de wintertijd dragen alle leden een reflecterend hesje of reflecterende kleding Mocht je dat vergeten zijn dan heeft de dinsdagavondcoordinator een hesje voor je te leen Via de Atletiekunie ben je

  Original URL path: http://www.avveluwe.nl/index.php/clubinfo/geschiedenis (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Gestelde vragen
  to Run Run to the Start Marikenloop Run to the Start Zevenheuvelenloop Formulieren Contributie Aanmelden Lidmaatschap Aanmelden Beginnerscursus Uitslagen Clubrecords Correctie Vrijwilliger AV Veluwe Vrijwilliger Hardloop4daagse Reactie Wedstrijdcommissie Aan Afmelden Nieuwsbrief Afmelden lidmaatschap Contact Organisatie Webmaster Nieuwsbrief Laatste nieuwsbrief Startpagina Clubinfo Gestelde vragen Gestelde vragen Meest gestelde vragen Kan ik een persoonlijk trainingsschema krijgen Neem hier voor contact op met de tcg secretaris Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken Doen jullie ook aan Nordic Walking Nee we wandelen niet Kan ik een keer voor proef meetrainen Natuurlijk is dat mogelijk Kom gewoon langs en train mee Lekker proeven hoe het gaat Op deze wijze kan je kennismaken met AV Veluwe en kan de trainer kennismaken met jou Vantevoren even melden bij de trainer is wenselijk Ze zijn herkenbaar aan de blauwe trainingsjacks met op de rug het welbekende logo van AV Veluwe Na vier trainingen krijg je van ons de vraag om je wel of niet bij onze vereniging aan te sluiten Zie voor de trainingsmogelijkheden onder de menu optie Training Welke groep is het meest geschikt voor mij Dit is moeilijk vast te stellen Dit is afhankelijk van je

  Original URL path: http://www.avveluwe.nl/index.php/clubinfo/gestelde-vragen (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Club van 100
  Laatste nieuwsbrief Startpagina Clubinfo Club van 100 Club van 100 Club van 100 In 2014 is de club van 100 opgericht Leden die AV Veluwe een warm hart toedragen kunnen dit tot uiting brengen middels een jaarlijkse donatie en daarmee lidmaatschap van de Club van 100 Het is ook mogelijk in teamverband lid te worden Momenteel bestaat de club van 100 uit de volgende leden Gradus Buitenhuis Hans van Driel

  Original URL path: http://www.avveluwe.nl/index.php/clubinfo/club-van-100 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Opzeggen
  to Run Run to the Start Marikenloop Run to the Start Zevenheuvelenloop Formulieren Contributie Aanmelden Lidmaatschap Aanmelden Beginnerscursus Uitslagen Clubrecords Correctie Vrijwilliger AV Veluwe Vrijwilliger Hardloop4daagse Reactie Wedstrijdcommissie Aan Afmelden Nieuwsbrief Afmelden lidmaatschap Contact Organisatie Webmaster Nieuwsbrief Laatste nieuwsbrief Startpagina Clubinfo Opzeggen Opzeggen Lidmaatschap opzeggen Hoe op te zeggen Opzeggen voor 1 december per officiële brief zie adresgegevens administratie AV Veluwe Om er zeker van te zijn dat het tijdig aankomt raden we aan om de brief voor half november te posten Je kunt ook even bellen mailen of klik hier voor het opzegformulier Het is mogelijk om onderstaand digitaal formulier te gebruiken maar de opzegging is pas geldig als een bevestiging daarvan is ontvangen Als binnen een week geen bevestiging is verstuurd dan graag contact opnemen met iemand van het bestuur om dit zeker te stellen De ontvangst van een email is door allerlei filters en dergelijke minder zeker dan de ontvangst van een brief Tussentijds opzeggen wel of niet mogelijk Nee AV Veluwe heeft een lidmaatschap voor een jaar en die kun je niet tussentijds stoppen conform de regels van de Atletiekunie Blessureleed of andere onverwachtse omstandigheden Geef beknopt aan wat de reden van afmelding is zodat we

  Original URL path: http://www.avveluwe.nl/index.php/clubinfo/opzeggen (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Fotoalbums
  Schema Trainingstijden Trainers Trainingsleer Niveaugroepen Feestdagen Baanreglement Veiligheid en kleding Beginnerscursus Atletiekunie Start to Run Run to the Start Marikenloop Run to the Start Zevenheuvelenloop Formulieren Contributie Aanmelden Lidmaatschap Aanmelden Beginnerscursus Uitslagen Clubrecords Correctie Vrijwilliger AV Veluwe Vrijwilliger Hardloop4daagse Reactie Wedstrijdcommissie Aan Afmelden Nieuwsbrief Afmelden lidmaatschap Contact Organisatie Webmaster Nieuwsbrief Laatste nieuwsbrief Startpagina Fotoalbums Fotoalbums Dit zijn de fotoalbums van AV Veluwe Heb je zelf ook foto s Stuur deze

  Original URL path: http://www.avveluwe.nl/index.php/fotoalbums (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • 2015
  Uitslagen Clubrecords Correctie Vrijwilliger AV Veluwe Vrijwilliger Hardloop4daagse Reactie Wedstrijdcommissie Aan Afmelden Nieuwsbrief Afmelden lidmaatschap Contact Organisatie Webmaster Nieuwsbrief Laatste nieuwsbrief Startpagina Fotoalbums 2015 2015 Dit zijn de fotoalbums van AV Veluwe Heb je zelf ook foto s Stuur deze dan via www wetransfer com naar Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken De foto s worden dan z s m geplaatst 07 10 2015 Clubkampioenschap Martin Helmink 06 09 2015 Wisenttrail 3 Henk van der Schaaf 06 09 2015 Wisenttrail 2 Guy Diekmann 06 09 2015 Wisenttrail Rinus Groen 22 08 2015 Runnersworldloop Rinus Groen 18 07 2015 Veluwse Bron Run Rinus Groen 20 06 2015 Jubileum AV Veluwe 45 jaar Harry Stens 25 05 2015 Hardloop4daagse 2015 Etappe 4 6 Mario Diks 25 05 2015 Hardloop4daagse 2015 Alle Etappes Astrid Voorhorst 25 05 2015 Hardloop4daagse 2015 6e Etappe Rinus Groen 12 05 2015 10EM 5EM Epe Rinus Groen 06 05 2015 Coopertest Baanloop Simone Felder 06 05 2015 Coopertest Baanloop Rinus Groen 26 04 2015 Dorpsloop Twello Astrid Voorhorst 25 04 2015 Koningsloop Frans Nab 19 04 2015 IJsselloop Astrid Voorhorst 06 04 2015 Halve van Hengelo Astrid Voorhorst

  Original URL path: http://www.avveluwe.nl/index.php/fotoalbums/2015 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • 2014
  ook foto s Stuur deze dan via www wetransfer com naar Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken De foto s worden dan z s m geplaatst 20 12 2014 Kerstkransloop 2014 Frans Nab 22 11 2014 Train de Trainer clinic Frans Nab 30 08 2014 Runnersworldloop Rinus Groen 30 08 2014 Runnersworldloop Peter Mooren 21 06 2014 Midzomeravondrun Trees Stens

  Original URL path: http://www.avveluwe.nl/index.php/fotoalbums/2014 (2015-11-02)
  Open archived version from archive