archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wijziging van enkele belastingwetten
  een overgangsregeling die een derving met hetzelfde bedrag met zich meebrengt Indien de inperking van het Witteveenkader een jaar zou worden uitgesteld komt voor 2003 uiteraard ook de overgangsregeling te vervallen waardoor de budgettaire derving in 2003 per saldo nihil bedraagt Uitstel van inperking van het Witteveenkader levert geen onoverkomelijke uitvoeringsproblemen op en zou partijen meer tijd geven om noodzakelijke aanpassingen door te voeren Wel is daarbij van belang dat waar mogelijk overgangsregelingen aflopen op 1 januari en niet op enige andere datum in het jaar Daarmee wordt voorkomen dat in een jaar meerdere pensioenregimes gelden De leden van de fractie van de LPF vragen hoe de inperking van het Witteveenkader zich verhoudt tot het feit dat veel mensen een pensioengat hebben Ook de leden van de fractie van de PvdA vragen wat de gevolgen zijn voor het pensioentekort Voor het antwoord op deze vraag zouden we er in de eerste plaats op willen wijzen dat voor de meeste werknemers op dit moment al een opbouw van 1 75 eindloon geldt In die situaties heeft de voorgestelde beperking van het Witteveenkader geen gevolgen voor de omvang van het pensioentekort Voor andere situaties leidt de maatregel in beginsel tot een afname van het pensioentekort Onder een pensioentekort verstaan wij in dit kader het verschil tussen enerzijds het pensioen dat had kunnen worden opgebouwd als optimaal gebruik was gemaakt van de fiscale ruimte voor pensioenopbouw en anderzijds het feitelijk opgebouwde pensioen Door een beperking van de eerstgenoemde ruimte neemt dit verschil en daarmee het pensioentekort af Dat neemt niet weg dat er langer zal moeten worden gewerkt om in de tweede pijler eenzelfde pensioen op te bouwen als thans mogelijk is bij een opbouwpercentage van 2 eindloon en de mogelijkheden om het pensioen in de tweede pijler aan te vullen voor jaren waarin niet is gewerkt enigszins worden beperkt Daar staat tegenover dat de mogelijkheden om de resterende pensioentekorten via de inkomstenbelasting te repareren niet worden beperkt Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het vervallen van de ongetoetste basisruimte niet tot een beperking leidt van de mogelijkheden om pensioentekorten te repareren via de inkomstenbelasting De leden van de fractie van de PvdA vragen zich af of de regering bij de inperking van het Witteveenkader rekening heeft gehouden met onderbroken carrières van met name vrouwen en allochtonen Tevens vragen zij zich af hoe de inperking zich verhoudt tot de zinsnede in het Nader Rapport dat het kabinet de arbeidsparticipatie van vrouwen allochtonen en ouderen wil vergroten Zoals deze leden reeds constateren leidt een verlaging van het opbouwpercentage tot 1 75 eindloon er in situaties dat thans wordt uitgegaan van een hoger opbouwpercentage dan 1 75 eindloon toe dat een groter aantal jaren moet worden gewerkt om een pensioen van 70 eindloon te realiseren Ceteris paribus heeft dit derhalve ook voor de door deze leden genoemde groepen een gunstig effect op de arbeidsparticipatie Dat neemt niet weg dat het voor werknemers met een voor een langere periode onderbroken carrière lastiger zal worden een pensioen van 70 eindloon te realiseren In dit verband zouden we echter nogmaals willen wijzen op de fiscale ruimte om ook pensioen op te bouwen over perioden waarin een werknemer een tot zijn of haar huishouden behorend kind heeft verzorgd Weliswaar loopt de pensioenopbouw in die perioden niet automatisch door maar werkgevers en werknemers kunnen hier afspraken over maken De fiscale wetgeving vormt hierbij geen belemmering De leden van de fractie van de VVD vragen om een aantal concrete voorbeelden van de betekenis van de inperking van het Witteveenkader voor normale pensioenopbouw Vooropgesteld dient te worden dat een opbouw van 1 75 eindloon een gangbare normale pensioenopbouw is Voor het merendeel van de situaties heeft de verlaging van het maximale opbouwpercentage derhalve geen gevolgen Onderstaand wordt daarom uitsluitend ingegaan op situaties waarin op dit moment sprake is van een hogere pensioenopbouw dan 1 75 eindloon Hierbij wordt uitgegaan van een werknemer die in totaal 35 jaar wil werken en in die periode met een opbouwpercentage van 2 eindloon een pensioen wilde opbouwen van 70 eindloon Voor iedere zeven jaar dat deze werknemer op het moment van de inwerkingtreding van de inperking van het Witteveenkader verwijderd is van de genoemde 35 jaar dient 1 jaar langer te worden gewerkt om het beoogde pensioen van 70 eindloon te kunnen opbouwen Een werknemer die bijvoorbeeld al 28 jaar heeft opgebouwd op basis van een opbouwpercentage van 2 dient in plaats van 7 jaar nog 8 jaar te werken om een pensioen van 28 x 2 8 x 1 75 70 eindloon te realiseren Een werknemer die op dat moment nog maar 7 jaar heeft gewerkt en in die periode eveneens heeft opgebouwd op basis van een opbouwpercentage van 2 dient in plaats van 28 jaar nog 32 jaar te werken om een pensioen van 7 x 2 32 x 1 75 70 eindloon te realiseren In de structurele situatie heeft de verlaging van het opbouwpercentage tot gevolg dat in beginsel 40 jaar pensioenopbouw moet plaatsvinden om een pensioen van 40 x 1 75 70 eindloon op te kunnen bouwen Een werknemer die op 25 jarige leeftijd begint zal in dit geval dus tot het bereiken van 65 jarige leeftijd moeten blijven werken om een pensioen van 70 eindloon op te bouwen terwijl dit bij een opbouwpercentage van 2 in 35 jaar zou kunnen worden bereikt Zoals hiervoor is aangegeven is een opbouw van 1 75 eindloon echter een gangbare normale pensioenopbouw Ook in de periode voor de invoering van het Witteveenkader werd in beginsel uitgegaan van een opbouw van 1 75 eindloon De leden van de fractie van de PvdA vragen meer informatie over de groepen werknemers die te maken hebben met een pensioengat Zij vraagt de regering de groep werknemers die meer opbouwt dan 1 75 te omschrijven Een pensioentekort kan op veel verschillende manieren zijn ontstaan De samenstelling van de groep werknemers met een pensioentekort is dan ook zeer divers Zoals in de Verkenning Levensloop is aangegeven zijn in de groep werknemers die een pensioen van 70 eindloon niet halen de volgende groepen echter oververtegenwoordigd vrouwen met name gescheiden of ongehuwde of alleenstaande vrouwen en allochtonen Ook de samenstelling van de groep werknemers die meer opbouwt dan 1 75 eindloon is zeer divers In deze groep zijn directeuren grootaandeelhouders echter oververtegenwoordigd Daarnaast bestaat deze groep met name uit werknemers die gebruik maken van de door bepaalde pensioenfondsen geboden mogelijkheid om in aanvulling op het collectieve deel op individuele basis een hoger pensioen op te bouwen De leden van de fractie van de VVD vragen waarom bij de inperking van het Witteveenkader geen langere overgangstermijn wordt gehanteerd De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in dit verband een reactie op de argumentatie van de NOB inzake een overgangstermijn van vijf jaar zoals die is gehanteerd bij de invoering van Wet fiscale behandeling van pensioenen Bij de thans voorgestelde inperking van het Witteveenkader is voorzien in eerbiedigende werking voor op 31 december 2002 bestaande pensioenregelingen tot 1 januari 2005 De looptijd van deze overgangsregeling bedraagt derhalve twee jaar De NOB is van mening dat in ieder geval een overgangstermijn van vijf jaar moet worden gehanteerd omdat het bij pensioenen gaat om langlopende verplichtingen De omstandigheid dat pensioenregelingen langlopende verplichtingen zijn betekent niet dat pensioenregelingen niet tussentijds kunnen worden aangepast Bovendien is de overgangsregeling bij de inperking van het Witteveenkader qua looptijd weliswaar beperkter maar qua vormgeving juist weer ruimer dan de overgangsregeling bij de invoering van de Wet fiscale behandeling van pensioenen De overgangsregeling bij de invoering van de Wet fiscale behandeling van pensioenen geldt namelijk slechts zolang de betreffende pensioenregelingen in de overgangsrechtperiode niet dan wel slechts op ondergeschikte punten worden gewijzigd De leden van de fractie van de ChristenUnie spreken de wens uit ook ten aanzien van pensioenregelingen wetgeving voor langere termijn te creëren De leden van de fractie van de VVD wijzen in dit verband op het feit dat zeer recent diverse pensioenregelingen met name in het kader van de invoering van artikel 2b PSW zijn aangepast Met de leden van de fracties van de ChristenUnie en de VVD is het kabinet van mening dat wetgeving voor langere termijn te prefereren is Het een langere tijd niet wijzigen van de regelgeving die pensioenregelingen raakt is echter geen doel op zich Garanties dat over een bepaalde termijn geen wijzigingen in regelgeving die voor pensioenregelingen van belang kan zijn zullen worden voorgesteld kunnen en willen wij niet geven Het kabinet probeert telkens adequaat te reageren op maatschappelijke en economische tendensen ook wanneer hiervoor wijziging van regelgeving vereist is De leden van de fractie van de VVD vragen of regelingen die in verband met artikel 2b PSW zijn vormgegeven als een regeling voor nabestaandenpensioen op risicobasis onder gelijktijdige verhoging van het opbouwpercentage ouderdomspensioen kunnen blijven bestaan met een hogere opbouw ouderdomspensioen Voor zover deze regelingen uitgaan van een hoger opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen dan 1 75 eindloon dienen ook deze regelingen te worden aangepast Het is daarbij niet van belang dat het hogere ouderdomspensioen verband houdt met het vooralsnog niet gebruik maken van de mogelijkheden voor de opbouw van een nabestaandenpensioen Volledigheidshalve merken we op dat de mogelijkheden om op de pensioeningangsdatum het opgebouwde nabestaandenpensioen om te zetten in een ouderdomspensioen niet worden beperkt De leden van de LPF fractie vragen welk deel van de werkzame beroepsbevolking 40 jaar of langer werkt en derhalve in staat is een pensioen van 70 op te bouwen Ook vragen zij welk deel 35 jaar of langer werkt De leden van de PvdA fractie vragen welk deel van de beroepsbevolking minder dan 40 jaar werkt Een verdeling van de werkzame bevolking dan wel de beroepsbevolking naar de uiteindelijke duur van de werkzame periode is niet voorhanden Uit informatie over participatiegraden naar leeftijdscategorie in 2001 en onder bepaalde veronderstellingen zou uitgaande van de huidige participatiegraden kunnen worden afgeleid dat ongeveer 40 à 45 van de werkzame beroepsbevolking en ongeveer 35 à 40 van de totale beroepsbevolking komt tot een werkzame periode van 40 jaar of langer Van de totale beroepsbevolking werkt dus 60 à 65 minder dan 40 jaar Op dezelfde manier kan worden afgeleid dat ongeveer 70 van de werkzame beroepsbevolking en ongeveer 60 à 65 van de totale beroepsbevolking komt tot een werkzame periode van 35 jaar of langer Zoals bekend is echter een belangrijke doelstelling van het kabinet om de arbeidsparticipatie te bevorderen Het is derhalve de bedoeling dat de in de bovengenoemde berekeningen gehanteerde participatiegraden in de toekomst zullen stijgen De leden van de fracties van de PvdA ChristenUnie Groenlinks en D66 vinden het op dit moment inperken van het Witteveenkader prematuur omdat nog niet duidelijk is welke levensloopregeling er gaat komen In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de PvdA wanneer het advies van de SER verwacht wordt dat naar het oordeel van deze leden bij de besluitvorming zou moeten worden betrokken wordt opgemerkt dat wij op dit moment verwachten dat het advies van de SER in januari 2003 zal worden uitgebracht Met betrekking tot de gevraagde duidelijkheid over de levensloopregeling verwijzen wij naar de elders in deze nota opgenomen antwoorden op de overige vragen die met betrekking tot de vormgeving van die regeling zijn gesteld De leden van de fractie van de PvdA vragen wat de verhouding is tussen de inperking van het Witteveenkader en het tot stand komen van een pensioenconvenant De leden van de fractie van D66 vragen waarom het Witteveenkader wordt ingeperkt terwijl niet is gebleken dat de afspraken uit het vorige pensioenconvenant niet zijn nagekomen De voorgestelde inperking van het Witteveenkader staat in beginsel los van het vorige pensioenconvenant Het pensioenconvenant was gericht op kostenbeheersing in de sfeer van de pensioenen De thans voorgestelde aanpassing van het Witteveenkader staat los van kostenbeheersing maar hangt samen met de beoogde flexibilisering van de huidige mogelijkheden om tijdens dan wel na afloop van het arbeidzame leven verlof op te nemen De opbrengst van deze maatregel wordt aangewend ter financiering van de introductie van een levensloopregeling In een mogelijk volgend pensioenconvenant dat nu op de agenda van het najaarsoverleg staat worden van de sociale partners verdere stappen gevraagd voor kostenbeheersing en bevordering arbeidsparticipatie De leden van de ChristenUnie informeren of de regering zicht heeft op de wijze waarop bij lopende CAO onderhandelingen wordt gereageerd op verschillende fiscale maatregelen in het algemeen en de introductie van een levensloopfaciliteit in het bijzonder De leden van de ChristenUnie vragen of inperking van de fiscale pensioenopbouw zal kunnen leiden tot hogere looneisen Het kabinet zal zoals gezegd zo spoedig mogelijk met de sociale partners in overleg treden over loonmatiging en de invulling van de conditionele lastenverlichting Hierbij zullen ook de levensloopfaciliteit en de werknemersspaarregelingen aan de orde komen Tweede nota van wijziging Tweede nota van wijziging op het voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten c a Belastingplan 2003 Deel I 28 607 1 Spaarloonregeling levensloop Het eerste onderdeel betreft de wettelijke vormgeving van het kabinetsvoorstel inzake spaarloon en levensloop aan de sociale partners zoals deze is neergelegd in de brief van de Minister van Sociale Zaken van 9 november jongstleden aan uw Kamer en nader is uitgewerkt in de brief van de Minister van Financiën en mij van 11 november jongstleden aan uw Kamer Ten opzichte van het voorliggende Belastingplan 2003 leidt dit voorstel tot de volgende wijzigingen a uitsluitend de spaarloonregeling wordt gehandhaafd onder een gelijktijdige verlaging van de maximum inleg van 788 naar 470 b de huidige deblokkeringsvoorwaarden voor het spaarloon blijven in stand 1 c de extra verhoging van de arbeidskorting uit het aanvullende pakket 69 vervalt en d de financieringsonderdelen uit het levenslooppakket worden uitgesteld tot 1 januari 2004 De daarmee samenhangende overgangsregelingen worden dienovereenkomstig aangepast 1 De in het Belastingplan 2003 voorgestelde bepalingen m b t vrijval van de gedeblokkeerde tegoeden voor de winstdelingsregeling en premiespaarregeling wijzigen niet Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd VIII Artikel VI onderdeel N wordt vervangen door N Na artikel 38b wordt een artikel ingevoegd luidende Artikel 38c Voor op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip bestaande pensioenregelingen blijven tot twee kalenderjaren na dit tijdstip de artikelen 18a 18b en 18c zoals die luidden op het moment direct voorafgaand aan het bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van toepassing Toelichting Algemeen In deze nota van wijziging zijn de aanpassingen van het wetsvoorstel opgenomen die voortvloeien uit de op 11 november 2002 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden brief inzake het overleg met de sociale partners Voorts is in deze nota opgenomen een tijdelijk fiscaal alternatief milieu en energiepakket Spaarloonregeling levensloop Zoals hierboven reeds aangegeven beval deze nota van wijziging de aanpassingen van het wetsvoorstel die voortvloeien uit de op 11 november 2002 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden brief inzake het overleg met de sociale partners De aanpassingen houden in handhaving van de spaarloonregeling met dien verstande dat de maximale inleg per jaar niet meer kan bedragen dan 470 het vervallen van de premiespaarregeling en de winstdelingsregeling wordt niet teruggenomen de voor 2003 voorziene verhoging van de arbeidskorting met 119 wordt teruggebracht naar een verhoging met 50 De verlaging van de arbeidskorting met 69 ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel kan niet meer worden verwerkt in de witte loonbelasting en premietabellen met ingang van 1 januari 2003 Dit betekent dat met ingang van 1 april 2003 nieuwe witte loonbelastingtabellen zullen worden vastgesteld waarin de verlaging van de arbeidskorting is verwerkt en waarin de afwijking als gevolg van de teveel toegekende arbeidskorting over het eerste kwartaal van 2003 zoveel mogelijk ongedaan wordt gemaakt het opschorten van de inperking van het Witteveenkader opbouwpercentages pensioen tegen de achtergrond van het uitstel van de invoering van een levensloopregeling het opschorten van het afschaffen van de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof eveneens tegen de achtergrond van het uitstel van de invoering van een levensloopregeling de inperking van het Witteveenkader en de afschaffing van de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in samenhang met de invoering van een levensloopregeling Voor de budgettaire consequenties van deze aanpassingen moge worden verwezen naar de genoemde brief van 11 november 2002 en de daarin genoemde brief van 30 oktober jl Gewijzigd wetsvoorstel Belastingplan 2003 Deel I behandeld in de Eerste Kamer ARTIKEL VI De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd B Artikel 18a wordt als volgt gewijzigd 1 In het eerste lid wordt 2 percent vervangen door 1 75 percent opbouwpercentage 2 In het tweede lid wordt 2 25 percent vervangen door 2 percent opbouwpercentage 3 In het derde lid wordt 35 jaren vervangen door 40 jaren 4 In het zesde lid wordt 2 percent vervangen door 1 75 percent C Artikel 18b wordt als volgt gewijzigd 1 In het eerste lid wordt 1 4 percent vervangen door 1 23 percent 2 In het tweede lid wordt 1 58 percent vervangen door 1 4 percent D Artikel 18c wordt als volgt gewijzigd 1 In het eerste lid wordt 0 28 percent vervangen door 0 25 percent 2 In het tweede lid wordt 0 32 percent vervangen door 0 28 percent M Vervallen N Na artikel 38b wordt een artikel ingevoegd luidende Artikel 38c Voor op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip bestaande pensioenregelingen blijven tot twee kalenderjaren na dit tijdstip de artikelen 18a 18b en 18c zoals die luidden op het moment direct voorafgaand aan het bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van toepassing ARTIKEL XXX 1 Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke Referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2003 met dien verstande dat artikel I onderdelen B U V W en X en artikel VI onderdelen E F G H en I toepassing vinden nadat artikel 10 1 van de Wet IB 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2003 is toegepast 2 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen VI onderdelen B C D en N en XI onderdelen A lid 1b en lid 4b B lid 1b en tweede lid C

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Pensioenselectie%20BP2003.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Technische Herstelwet 2003 (revisierente afkoop stamrecht)
  pensioenregeling of negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen de mogelijkheid zou bestaan de aftrek van de premies voor de aanspraak ongedaan te maken door navorderingsaanslagen over de jaren van die aftrek of b ingeval het betreft een aanspraak op periodieke uitkeringen de mogelijkheid zou bestaan de aanspraak tot inkomen uit werk en woning te rekenen in het jaar waarop de aanspraak is ontstaan en ter zake daarvan een navorderingsaanslag op te leggen Hierbij worden de bedragen van die navorderingsaanslagen gesteld op 50 percent van de premies bedoeld in de vorige volzin onderdeel a danwel van de aanspraak bedoeld in de vorige volzin onderdeel b en wordt het einde van het in artikel 30f derde lid onderdeel a bedoelde tijdvak gesteld op 31 december van het jaar waarin de aanspraak ingevolge een pensioenregeling of de aanspraak op periodieke uitkeringen tot loon wordt gerekend dan wel de negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen worden genoten ARTIKEL XVII 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst 2 Artikel I onderdeel M en artikel II onderdelen C en D werken terug tot en met 1 januari 2001 3 Artikel IV onderdeel J werkt terug tot en met 1 januari 2002 4 Artikel I onderdeel O artikel II onderdeel E artikel III artikel IV onderdelen D tot en met I artikel V en artikel VI werken terug tot en met 1 januari 2003 5 Artikel VII onderdeel A eerste lid en de artikelen XI XII XIII en XIV werken terug tot en met 1 april 2003 6 Artikel VIII onderdeel C werkt terug tot en met 4 september 2003 7 Artikel I onderdelen J en K en artikel XVI werken terug tot en met 1 januari 2004 8 Artikel

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Technische%20Herstelwet%202003%20%28revisierente%20afkoop%20stamrecht%29.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Handreiking modelpensioenovereenkomsten (versie 12 juni 2007)
  voor deze DGA s modelovereenkomsten van de Belastingdienst zelf te publiceren De kennisgroep pensioenen van de Belastingdienst heeft daarvoor verschillende modellen ontwikkeld Deze modellen zijn gebaseerd op de bestaande regelgeving en jurisprudentie en op de ervaringen van de kennisgroep in de afgelopen jaren met de beoordeling van pensioenregelingen Een pensioenovereenkomst die gelijk is aan één van de modellen is in ieder geval naar de bestaande inzichten en volgens de bestaande wetgeving en jurisprudentie een pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 Wet LB Het CAP publiceert de modellen op www belastingdienstpensioensite nl Bij wijzigingen in de regelgeving zal het CAP de modellen aanpassen of intrekken 3 1 Kaderregeling De modellen van de Belastingdienst vormen een kaderregeling die beoogt de praktijk een handvat te bieden Dat betekent dat de modellen zoveel mogelijk zijn afgestemd op hetgeen gebruikelijk dan wel wenselijk is Op sommige punten zijn binnen de wettelijke grenzen afwijkingen naar boven en naar beneden mogelijk Bij een dergelijke afwijking geldt hetgeen hierna onder punt 3 4 is vermeld 3 2 Beschikking niet nodig Indien de BV en de DGA besluiten om één van de modellen ongewijzigd te hanteren is inzending aan de Belastingdienst voor een beschikking in de zin van artikel 19c van de Wet LB niet nodig 3 3 Inzending ongewijzigd model Indien toch een beschikking gewenst is is snelle afgifte daarvan in het belang van de BV en de DGA en in het belang van de Belastingdienst De toetsing door de Belastingdienst zal in dat geval globaal zijn en vooral zijn gericht op de juistheid van de variabele gegevens Voor een vlotte afwerking is het noodzakelijk dat in de begeleidende brief bij de overeenkomst staat vermeld dat de overeenkomst behoudens die variabele gegevens gelijk is aan één van de modelovereenkomsten en aan welke kenmerk

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/HANDREIKING_MODELPENSIOENOVEREENKOMSTEN_%28versie_12_juni_2007%29.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen
  pensioenopbouw in en na het tweede ziektejaar bijlage bij kamerstuk 30 330 nr 6 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 november 2005 over pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Advies adviescommissie fiscale behandeling pensioenen februari 2006 Reactie Staatssecretaris van Financiën op advies Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen 31 mei 2006 Vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën inzake het tweede advies van de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Adviescommissie%20fiscale%20behandeling%20pensioenen.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vrijwillig bijsparen voor eerder ingaand pensioen
  stamrechten artikel 11 eerste lid onderdeel g Wet LB brief van 16 maart 2006 Aanpassing hybride pensioenregelingen brief van 16 april 2004 Beoordeling kapitaal hybride pensioenregeling brief van 16 april 2004 Verlaging OP bij overlijden echtgenoot brief van 16 april 2004 Beschikbare premiestaffel tegen lagere rekenrente brief van 11 mei 2004 Contraverzekering naast pensioen of stamrechtverzekering brief van 16 april 2004 Aanpassing regelingen met volledig premievrije aanspraken brief van 19

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Notities.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Besluit Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling
  buiten de Belastingdienst De externe functie vervult de kennisgroep alleen voor vragen met een regio overstijgend karakter Vragen waarvan het belang tot individuele gevallen beperkt is kan men voorleggen aan de competente eenheid van de Belastingdienst Hetzelfde geldt voor vragen en regelingen die vrijwel alleen van belang zijn voor belanghebbenden die onder één regio vallen In het algemeen kunnen belanghebbenden in de volgende gevallen een pensioenregeling ter beoordeling voorleggen aan de kennisgroep de regeling is gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst cao de regeling geldt voor een hele bedrijfstak of beroepsgroep de regeling is een modelregeling die door verschillende werkgevers wordt toegepast de regeling werpt een nog niet eerder beantwoorde rechtsvraag op Het CAP heeft de taak van intern en extern aanspreekpunt van de kennisgroep pensioenen overgenomen Het CAP voert het secretariaat voor de beide aandachtsgebieden Door de centrale aansturing kan het CAP vragen aan de juiste personen toedelen Vervolgens draagt het CAP zorg voor het innemen van een gezamenlijk standpunt of advies voor zowel de loonsfeer als de winstsfeer Samenstelling CAP De samenstelling van het CAP is als volgt Mr B G J Schuurman voorzitter Belastingdienst Oost kantoor Doetinchem Mr W H Bolderman plv voorzitter Belastingdienst Utrecht Gooi kantoor Amersfoort

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Taak%20en%20werkwijze%20CAP.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Diversen
  per 1 januari 2007 zijn aangepast aan de kaders zoals deze gelden na invoering van de Wet VPL Als de pensioenregeling op 1 januari 2007 nog niet is aangepast wordt de waarde van alle opgebouwde pensioenrechten belast als loon Communicatieronde Uit de praktijk komen signalen dat een aantal pensioenregelingen niet tijdig aangepast zal kunnen worden De Belastingdienst wil graag inzicht hebben in aard en omvang van de problemen die zich hierbij voordoen Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen CAP van de Belastingdienst heeft daarom de pensioenuitvoerders en de werkgevers gevraagd om te melden wanneer de pensioenregeling niet aangepast zal kunnen worden De voor de communicatieronde met pensioenuitvoerders en werkgevers is in overleg met vertegenwoordigers uit het pensioenveld een tekst opgesteld Deze tekst kan via de volgende link worden geopend Communicatietekst VPL per 1 1 2007 doc Vangnetovereenkomst Zoals hiervoor al is aangegeven zal de waarde van alle opgebouwde pensioenrechten worden belast als de pensioenregeling op 1 januari 2007 nog niet is aangepast Om dit te voorkomen heeft de Belastingdienst in overleg met de vertegenwoordigers uit het pensioenveld een modelvangnetovereenkomst opgesteld Door gebruik te maken van de vangnetovereenkomst kan worden voorkomen dat de pensioenaanspraak direct wordt belast als de pensioenregeling op 1 januari

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Aanpassen%20pensioenregeling%20aan%20Wet%20VPL.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Leden en adres CAP
  Centraal Aanspreekpunt Pensioenen bevat nadere informatie over de taak en werkwijze van het CAP Postadres Belastingdienst Oost Brabant kantoor Tilburg Centraal Aanspreekpunt Pensioenen t a v de heer mr J J Buijze Postbus 90300 5000 MN Tilburg E mail Vragen over de fiscale behandeling van pensioen met een regio overstijgend karakter kunnen ook per e mail aan het CAP worden voorgelegd In de Mededeling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen is nadere informatie

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Leden%20en%20adres%20CAP.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •