archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum
  boven de 100 grens worden omgezet in ouderdomspensioen of partnerpensioen Dit volgt uit de tweede volzin van artikel 38a derde lid van de Wet LB tekst 2004 waarin artikel 18e tweede lid van de Wet LB tevens tekst 2004 van overeenkomstige toepassing wordt verklaard Deze omzetting van het surplus boven de 100 in ouderdomspensioen of partnerpensioen pleegt men in de praktijk wel aan te duiden met de term overkook Indien wordt doorgewerkt tot de 65e verjaardag zal het gehele prepensioen op deze wijze overkoken naar het ouderdomspensioen of het partnerpensioen Voorwaarde voor een fiscaal aanvaardbare overkook is dat het ouderdomspensioen en het partnerpensioen na de omzetting de grenzen van onderscheidenlijk 100 en 70 van het pensioengevend loon niet overschrijden Voor het berekenen van de maximale overkook naar het ouderdomspensioen en het partnerpensioen moet voorts rekening worden gehouden met de eventuele nog na de in de regeling vastgestelde prepensioendatum op te bouwen rechten op ouderdomspensioen en partnerpensioen Terzijde zij opgemerkt dat uitstel van de ingangsdatum van het prepensioen alleen mogelijk is indien en voorzover de pensioengerechtigde na de in de regeling vastgestelde prepensioendatum blijft doorwerken in de dienstbetrekking Zie vraag en antwoord 08 086 Wellicht ten overvloede merk ik voorts nog op dat indien in de prepensioenregeling geen overkook naar een hoger ouderdoms of partnerpensioen is geregeld het prepensioen wel dient in te gaan zodra dit pensioen het niveau van 100 heeft bereikt Hetzelfde geldt indien geen verdere overkook naar het ouderdoms of partnerpensioen meer mogelijk is Het prepensioen wordt immers bij verder uitstel door de voortgezette actuariële verhoging tot boven de 100 grens onzuiver Ook het ouderdomspensioen en het partnerpensioen kunnen op deze wijze onzuiver worden bij het overschrijden van het wettelijk maximum Ingang van een pre pensioen is evenwel niet verplicht indien in de regeling is opgenomen dat het

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-087.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum
  behandeling van pensioenen Wet van 29 april 1999 Stb 211 Kamerstukken II 26 020 nr 6 blz 25 Het overbruggingspensioen volgt in artikel 18e eerste lid onderdeel a van de Wet LB tekst 2004 op zijn beurt weer het regime dat geldt voor het ouderdomspensioen Zie hiervoor vraag en antwoord 08 045 Daarnaast is het in strijd met het inkomensvervangende karakter van het prepensioen als de aanvang daarvan wordt uitgesteld terwijl de werkzaamheden worden beëindigd Op grond van het voorgaande is het in overeenstemming met de strekking van een prepensioenregeling dat de aanvang van het prepensioen direct aansluit op het beëindigen van de werkzaamheden Indien de in de regeling vastgestelde prepensioendatum wordt uitgesteld zonder dat sprake is van voortzetting van de dienstbetrekking wordt de regeling onzuiver en treedt artikel 19b eerste lid aanhef onderdeel a en slot van de Wet LB in werking De gehele aanspraak wordt dan belast Zelfs indien artikel 19b niet van toepassing zou zijn zou uitstel zonder doorwerken de pensioengerechtigde niet baten omdat dan de pensioentermijnen op een ongebruikelijk tijdstip zouden worden genoten Op grond van artikel 13a tweede lid van de Wet LB zouden de termijnen dan toch moeten worden belast alsof ze normaal direct na afloop van de beëindiging van de werkzaamheden zouden zijn uitgekeerd Slapersrechten Ook indien sprake is van slapersrechten kan een in de regeling vastgestelde prepensioendatum worden uitgesteld voorzover wordt doorgewerkt Van doorwerken is namelijk ook sprake indien en voorzover een gewezen werknemer doorwerkt in een tegenwoordige dienstbetrekking bij een andere werkgever In dat geval dient de verzekeraar van het uit een vorige dienstbetrekking afkomstige slapersrecht wel te toetsen of en in welke mate wordt doorgewerkt Bij deze toetsing kan worden volstaan met een verklaring van de werknemer zelf overde mate van doorwerken Ondanks deze toetsing blijft de inhoudingsplicht van artikel

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-086.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen
  Antwoord De grens is 85 Volgens artikel 38a tweede lid van de Wet LB tekst 2004 mag het prepensioen met inbegrip van een voor het bereiken van de 65 jarige leeftijd ingegaan ouderdomspensioen een overbruggingspensioen en uitkeringen ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding in totaal niet meer bedragen dan 85 van het laatste pensioengevend loon Dit geldt ook bij gehele of gedeeltelijke vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen De grens van 100 vermeld in artikel 38a zevende lid van de Wet LB tekst 2004 geldt alleen in het geval van uitruil van ouderdomspensioen naar prepensioen en niet indien er sprake is van vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat het alleen mogelijk is om het ouderdomspensioen als aanvulling op het prepensioen gedeeltelijk te vervroegen indien dat ouderdomspensioen bezien over de gehele looptijd daarvan blijft binnen de variabiliseringsgrenzen van artikel 18d eerste lid onderdeel b van de Wet LB Let op Met het invoeren van de Wet VPL is er een einde gekomen aan de mogelijkheden om een prepensioen op te bouwen Op grond van artikel 38b Wet LB blijft artikel 38a tekst 2004 Wet LB van toepassing voor eerder opgebouwde aanspraken op

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-085.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-083 Prepensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  tekst 2004 een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden toegevoegd Antwoord Ja In artikel 38a tweede lid onderdeel d van de Wet LB tekst 2004 is aangegeven dat een prepensioen per dienstjaar niet meer mag bedragen dan de aldaar aangegeven percentages Het begrip dienstjaar respectievelijk diensttijd is uitgewerkt in artikel 10a van het UBLB Onderdeel c van het eerste lid van dat artikel merkt als dienstjaren dan wel als diensttijd aan de periode gedurende welke de werknemer na onvrijwillig ontslag een loongerelateerde uitkering ontvangt Door middel van de verzekering van de premievrijstelling bereikt de werknemer dat de voortgezette prepensioenopbouw voor rekening van de verzekeraar komt gedurende eventuele perioden van arbeidsongeschiktheid Deze voortgezette prepensioenopbouw voor rekening van de verzekeraar kan dus alleen plaatsvinden zolang de werknemer een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering ontvangt Let op Met het invoeren van de Wet VPL is er een einde gekomen aan de mogelijkheden om een prepensioen op te bouwen Op grond van artikel 38b Wet LB blijft artikel 38a tekst 2004 Wet LB van toepassing voor eerder opgebouwde aanspraken op prepensioen Artikel 38d tweede lid Wet LB bevat overgangsrecht voor oudere werknemers Voor werknemers die zijn geboren vóór 1 januari 1950 blijft artikel 38a van de Wet LB

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-083.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-082 Ruil van pensioen ob.v. beschikbare-premiestelsel naar eindloon- of middelloonpensioen
  van het eindloon of middelloondeel van de regeling speelt artikel 61 vierde lid van de URLB een belangrijke rol In dit artikel is geregeld dat voor de tot het moment van de stelselwijziging opgebouwde pensioenaanspraken de voor een beschikbare premiestelsel van toepassing zijnde voorwaarden blijven gelden Deze bepaling strekt ertoe te voorkomen dat door het omzetten van een beschikbare premiepensioen in een eindloon of middelloonpensioen tegenvallende beleggingsresultaten alsnog kunnen worden gecompenseerd Voorbeeld onderrendement Pensioenopbouw op eindloonbasis 1 75 Pensioenopbouw op beschikbare premiebasis 0 25 ambitieniveau op eindloonbasis Bereikte beleggingswaarde beschikbare premiepensioen op de beoogde omzettingsdatum 25 000 Stel voor omzetting in een extra eindloonaanspraak van 0 25 is nodig 50 000 Er is een tekort aan pensioenwaarde van 25 000 Dit tekort als gevolg van onderrendement mag niet worden ingehaald De extra eindloonaanspraak die voor de beleggingswaarde van het beschikbare premiedeel kan worden ingekocht is 25 000 50 000 0 25 0 125 De totale eindloonaanspraak over de desbetreffende diensttijd wordt dan na het omzetten van het beschikbare premiepensioen 1 75 0 125 1 875 Het verschil met het wettelijk maximaal toegestane opbouwpercentage van 2 per dienstjaar kan later niet meer worden ingehaald Een andere oplossing is in dit voorbeeld de toekenning van de aangroei tot 2 eindloon over de helft van de desbetreffende diensttijd Voor de andere helft van deze diensttijd geldt dan een opbouwpercentage van 1 75 Dit percentage mag nadien uiteraard niet meer worden verhoogd Wijziging van stelsel bij overrendement Van overrendement is sprake als het behaalde rendement hoger is dan mocht worden verwacht op basis van de uitgangspunten van artikel 18a derde lid van de Wet Zie onderdeel 3 7 2 en bijlage IV van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen versie 29 mei 2007 Indien het ambitieniveau van het beschikbare premiedeel door overrendement is

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-082.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling
  verzoek als bedoeld in artikel 19c van de Wet LB te zijn gedaan Antwoord Artikel 19c eerste lid van de Wet LB bepaalt in de laatste volzin dat het verzoek om een voor bezwaar vatbare beschikking voor een pensioenregeling dient te zijn gedaan voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd Bij een pensioenregeling die onder de PW valt is het moment van invoering gelijk aan

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-081.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling
  niet volstaan met een offerte van een pensioenverzekeraar of een omschrijving van de opzet van de regeling Het verzoek om beoordeling dient te geschieden voordat de regeling wordt ingevoerd artikel 19c eerste lid van de Wet LB Bij een pensioenregeling die onder de PW valt is het moment van invoering gelijk aan het moment waarop de PW van toepassing wordt op de regeling Bovenstaand uitgangspunt levert problemen op als de regeling wordt ingevoerd voordat de exacte tekst daarvan bekend is Daarom kan in dat geval het verzoek beperkt blijven tot een volledige weergave van de tussen de betrokken partijen gemaakte afspraken over de pensioenregeling onder verwijzing naar een nog te ontwerpen definitieve tekst van de regeling Bij deze werkwijze gelden de volgende voorwaarden betrokkenen dienen het verzoek met de bedoelde weergave in voordat de regeling wordt ingevoerd of gewijzigd de volledige definitieve voorgenomen tekst van de regeling wordt binnen zes maanden na het indienen van het verzoek nagezonden het betreft geen pensioenregeling als bedoeld in artikel 18h van de Wet LB Als betrokken aan deze voorwaarden voldoen wordt het verzoek geacht tijdig te zijn ingediend in de zin van artikel 19c eerste lid van de Wet LB De inspecteur zal

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-080.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag
  afgezien van de pensioenaanspraak Uitwerking Er is geen belastbaar feit Geen heffing Er wordt voor 155 000 afgezien van de pensioenaanspraak Uitwerking In deze situatie wordt 100 000 belast op grond van artikel 19b eerste lid onderdeel c en slot van de Wet LB Er wordt afgezien van de volledige pensioenaanspraak Uitwerking Ook in dit geval heffing over 100 000 De bovenstaande interpretatie is in overeenstemming met een redelijke wetsuitleg en de bedoeling van de wetgever De Memorie van toelichting bij onderdeel c van artikel 19b eerste lid van de Wet LB spreekt slechts over de onbelastbaarheid van het volledige prijsgeven van een volledig niet voor verwezenlijking vatbare aanspraak Uit onderdeel c in samenhang met het slot van het eerste lid kan echter worden afgeleid dat er slechts sprake is van een belastbaar feit voor zover een voor verwezenlijking vatbare aanspraak wordt prijsgegeven Anders gezegd Er is geen belastbaar feit als alleen maar niet voor verwezenlijking vatbare rechten worden prijsgegeven Daarmee is nog niets gezegd over het bedrag dat in de heffing moet worden betrokken als het belastbare feit zich voordoet Volgens de letterlijke tekst van het slot van het eerste lid van artikel 19b zou dan de gehele waarde

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-079.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •