archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar
  2000 nr 99 2650 gepubliceerd in Vakstudienieuws 2001 19 23 Van schuldsanering is sprake indien alle schuldeisers afzien van een deel van hun vorderingen Indien alleen de DGA afziet van zijn pensioenrechten en eventuele overige vorderingen is geen sprake van schuldsanering In de parlementaire behandeling ter gelegenheid van de invoering van artikel 19b voorheen 11c eerste lid onderdeel c van de Wet LB is vermeld dat de invoering van deze bepaling er toe strekt om oneigenlijke handelingen tegen te gaan met aanspraken die zijn verzekerd bij een eigen pensioenlichaam of werkmaatschappij Om een overkill te voorkomen is de zinsnede toegevoegd behoudens voorzover de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is Deze toevoeging voorkomt dat aanspraken in de belastingheffing worden betrokken voorzover deze om zakelijke redenen worden prijsgegeven in geval van bijzondere situaties zoals faillissement surséance van betaling of schuldsanering Aangezien in deze situaties de aanspraken feitelijk geen waarde hebben kunnen ze ook geen voorwerp vormen van oneigenlijke handelingen Het zou niet redelijk zijn ze toch te belasten In de bijzondere situaties die door de wetgever zijn genoemd is het voortbestaan van het lichaam waarbij de aanspraken zijn ondergebracht in het geding Door het afzien van aanspraken in deze situaties buiten de heffing te laten vormt artikel 19b eerste lid onderdeel c van de Wet LB geen belemmering voor het eventuele voortbestaan van het lichaam De schuldenlast wordt verminderd zonder gevolgen voor de loonbelasting Wellicht ten overvloede het is niet juist is om voor het begrip niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken zonder meer aansluiting te zoeken bij de jurisprudentie die is gewezen inzake de vrijstelling van voordelen uit een onderneming verkregen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers Deze vrijstelling voor de debiteur van een vordering is geregeld in artikel 3 13 eerste lid onderdeel a Wet IB

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-078.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • V&A 08-075 Backservice en externe verzekering
  van de toekomstige inhaalpremies wordt als backservicevoorziening op de balans gepassiveerd Heeft deze passivering tot gevolg dat een deel van de rechten in eigen beheer wordt gehouden Antwoord Nee dat is niet het geval Het op de balans passiveren van een backservicevoorziening houdt niet in dat de vennootschap optreedt als verzekeraar en heeft dus ook niet tot gevolg dat de gangbaarheidstoets in de zin van artikel 18h van de Wet

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-075.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband
  of tweede lid van het UBLB In artikel 10a eerste lid van het UBLB is het begrip diensttijd limitatief uitgewerkt Buitenlandse diensttijd buiten concernverband wordt hierin niet genoemd Ook artikel 10a tweede lid biedt geen mogelijkheid tot inkoop van het tekort Artikel 10a tweede lid biedt de mogelijkheid dienstjaren in te kopen die vóór 8 juli 1994 bij vorige inhoudingsplichtigen in dienstbetrekking zijn doorgebracht Deze inkoop van dienstjaren is mogelijk voorzover er feitelijk afgemeten aan de actuele pensioenregeling een pensioentekort aanwezig is als gevolg van het ontbreken van die dienstjaren Bij deze berekening tellen alleen als buitenlandse dienstjaren mee de dienstjaren die vóór 8 juli 1994 in het buitenland bij een met de vorige inhoudingsplichtige verbonden lichaam zijn doorgebracht Dienstjaren buiten concernverband komen dus niet in aanmerking De dienstjaren in het buitenland kunnen in dit geval alleen tot de waarde van het overgedragen pensioenkapitaal in aanmerking worden genomen Zie voor een toelichting op dergelijke waardeoverdrachten onderdeel 2 3 van het Besluit van 31 januari 2008 nr CPP2007 98M Artikel 10a eerste lid onderdeel f van de Wet LB is op deze situatie niet van toepassing aangezien de waardeoverdracht vanuit het buitenland geen overdracht is als bedoeld in de artikelen 71

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-071.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode
  merkt deze periode niet aan als diensttijd De voorperiode behoort niet tot de periode gedurende welke de dienstbetrekking heeft geduurd Een dienstbetrekking tot een nog niet bestaande rechtspersoon is immers niet mogelijk Uitzondering Vóór 1 juni 1999 als diensttijd aangemerkte voorperiode Vóór de invoering van de Wet fiscale behandeling van pensioenen 1 juni 1999 was het onder omstandigheden toegestaan de voorperiode mee te tellen als pensioengevende diensttijd Vóór 1 juni

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-069.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen
  is slechts mogelijk voorzover nodig om het netto inkomen uit het partnerpensioen en het nabestaandenoverbruggingspensioen vóór 65 jaar op hetzelfde niveau te houden als het netto inkomen uit het partnerpensioen en de AOW uitkering voor een ongehuwde na 65 jaar Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar kan door de brutering dus niet hoger zijn dan het netto pensioeninkomen na 65 Dit geldt ook voor de brutering van de in het overbruggingspensioen opgenomen premiecompensatie zie Vraag Antwoord 08 061 De brutering van de premiecompensatie kent daarom de volgende beperkingen De brutering is maximaal gelijk aan de over de premiecompensatie en de brutering verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen De brutering kan niet tot gevolg hebben dat het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar hoger wordt dan het netto pensioeninkomen na 65 Voorbeeld cijfers per 1 januari 2009 bedragen in Ongehuwde pensioengerechtigde met 50 opbouwjaren voor de AOW Inkomen vóór 65 jaar Inkomen na 65 jaar Partnerpensioen 20 000 20 000 ANW compensatie resp AOW uitkering Bij 13 646 Bij 12 701 Premiecompensatie over partnerpensioen 17 9 van 20 000 ongebruteerd Bij 3 580 n v t Totaal pensioeninkomen Totaal 37 226 Totaal 32 701 Inkomensheffing zonder korting Af 14 114 Af 6 463 Heffingskorting Bij 2 007 Bij 935 Netto Totaal 25 119 Totaal 27 173 Conclusie Nu het netto inkomen vóór 65 jaar lager is dan het netto inkomen na 65 jaar is het mogelijk om de premiecompensatie in het overbruggingspensioen door middel van brutering te verhogen Gezien de omvang van het pensioeninkomen is de brutering maximaal gelijk aan de over de premiecompensatie en de brutering zelf verschuldigde inkomstenbelasting 42 58 3 580 2 592 Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar mag door de brutering niet hoger worden dan het netto pensioeninkomen na 65 jaar Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar is

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-068.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-067 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen
  een nabestaandenoverbruggingspensioen op te nemen in de beschikbaar gestelde premie indien dit risico daadwerkelijk is verzekerd en de verzekeraar die risicopremies ook onttrekt aan de pensioenreserve Het beschikbaar stellen van risicopremies zonder daadwerkelijke verzekering van het risico of het onttrekken van de premies heeft ten onrechte een ruil van de risicopremie voor de opbouw van een andere pensioensoort tot gevolg Dit standpunt is van overeenkomstige toepassing voor andere op risicobasis

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-067.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum
  Ook dan hoeft het overbruggingspensioen echter nog niet in te gaan Het overbruggingspensioen mag men in dat geval voor het meerdere boven de 100 grens omzetten in ouderdoms of partnerpensioen Deze omzetting in ouderdoms of partnerpensioen pleegt men in de praktijk wel aan te duiden als overkook Bij doorwerken tot de 65e verjaardag zal het gehele overbruggingspensioen op deze wijze overkoken naar het ouderdoms of partnerpensioen Voorwaarde voor een fiscaal aanvaardbare overkook is dat het ouderdoms en partnerpensioen na de omzetting de grenzen van onderscheidenlijk 100 en 70 van het pensioengevend loon niet overschrijden Voor het berekenen van de maximale overkook naar het ouderdoms en partnerpensioen moet men rekening houden met de eventuele nog na de in de regeling vastgestelde pensioendatum op te bouwen rechten op ouderdoms en partnerpensioen Voor een overkook van het overbruggingspensioen op basis van beschikbare premies naar het ouderdoms of partnerpensioen komt de vraag op of men het volledige kapitaal voor het overbruggingspensioen mag gebruiken voor de overkook Naar de letter van de wet komt alleen de overwaarde als gevolg van het uitstel voor overkook in aanmerking Zie de zinsnede voor het overige in artikel 18e tweede lid van de Wet LB tekst 2004 Voor zover het overbruggingspensioen een nog daarbovenuit gaande overwaarde heeft bijvoorbeeld als gevolg van goed renderende beleggingen moet de pensioengerechtigde over het meerdere op de feitelijke ingangsdatum van het overbruggingspensioen afrekenen Zie de artikelen 18e derde lid tekst 2004 en 18a negende lid van de Wet LB Voor een op basis van beschikbare premies opgebouwd overbruggingspensioen is artikel 18a negende lid van de Wet LB van overeenkomstige toepassing Dit volgt uit artikel 18e derde lid van de Wet LB tekst 2004 De beoordeling van het maximum vindt plaats op de datum waarop het overbruggingspensioen en dus ook het ouderdomspensioen feitelijk ingaan Omdat

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-066.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum
  Wel is het mogelijk om de bestaande aanspraak bij uitstel van het pensioen op actuariële grondslag te herrekenen totdat de grens van 100 van de som van de maximaal toegestane AOW compensatie en de maximaal toegestane premiecompensatie is bereikt Ook dan hoeft het overbruggingspensioen echter nog niet in te gaan Het overbruggingspensioen mag men in dat geval voor het meerdere boven de 100 grens omzetten in ouderdoms of partnerpensioen Deze omzetting in ouderdoms of partnerpensioen pleegt men in de praktijk wel aan te duiden als overkook Bij doorwerken tot de 65e verjaardag zal het gehele overbruggingspensioen op deze wijze overkoken naar het ouderdoms of partnerpensioen Voorwaarde voor een fiscaal aanvaardbare overkook is dat het ouderdoms en partnerpensioen na de omzetting de grenzen van onderscheidenlijk 100 en 70 van het pensioengevend loon niet overschrijden Voor het berekenen van de maximale overkook naar het ouderdoms en partnerpensioen moet men rekening houden met de eventuele nog na de in de regeling vastgestelde pensioendatum op te bouwen rechten op ouderdoms en partnerpensioen Uitstel van de ingangsdatum van het overbruggingspensioen is overigens alleen mogelijk indien en voorzover de pensioengerechtigde na de in de regeling vastgestelde pensioendatum blijft doorwerken in de dienstbetrekking Zie voor een nadere uitleg Vraag Antwoord 08 045 Indien de pensioenregeling niet de mogelijkheid van overkook naar een hoger ouderdoms of partnerpensioen bevat moet het overbruggingspensioen en op grond van artikel 18e eerste lid onderdeel a van de Wet LB daarmee ook het ouderdomspensioen ingaan zodra dit pensioen het 100 niveau heeft bereikt Hetzelfde geldt indien geen verdere overkook naar het ouderdoms of partnerpensioen meer mogelijk is Voortgezette actuariële verhoging tot boven de 100 grens bij verder uitstel heeft immers een onzuiver overbruggingspensioen tot gevolg Ook voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen geldt dat onzuiverheid optreedt bij het overschrijden van het wettelijk maximum

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-065.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •