archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • V&A 08-064 Hoogte van de beschikbare premies voor de opbouw van een overbruggingspensioen
  stellen op de dubbele AOW uitkering voor gehuwden Daarnaast mag het overbruggingspensioen een compensatie geven voor het vermoedelijke verschil in de verschuldigde premie volksverzekeringen over het ouderdomspensioen vóór en na 65 jaar premiecompensatie Voor de omvang van het overbruggingspensioen bestaat verder onderscheid tussen de situatie waarin artikel 18h pensioenopbouw in eigen beheer van de Wet LB wel en niet van toepassing is Zie ook Vraag Antwoord 08 061 en 08 062 In de Memorie van toelichting is bij artikel 18 tweede lid onderdeel b van de Wet LB opgemerkt dat men de premiecompensatie mag bruteren om het netto pensioeninkomen vóór en na 65 jaar gelijk te houden Wet fiscale behandeling van pensioenen Wet van 29 april 1999 Stb 211 Kamerstukken II 26 020 nr 3 blz 20 21 Brutering is slechts toegestaan voorzover nodig om het netto inkomen uit het ouderdomspensioen en het overbruggingspensioen vóór 65 jaar op hetzelfde niveau te houden als het netto inkomen uit het ouderdomspensioen en de AOW uitkering na 65 jaar zie ook Vraag Antwoord 08 061 en 08 062 Het uiteindelijk te verkrijgen overbruggingspensioen is daardoor mede afhankelijk van de in de toekomst geldende nu nog onbekende tarieven voor belastingen en premie volksverzekeringen Ondanks het feit dat de toekomstige gegevens nog niet bekend zijn mag men ook bij een overbruggingspensioen op basis van beschikbare premies uitgaan van een compensatie voor het verschil in premie volksverzekeringen Indien en voorzover dat nodig is voor het gelijk houden van het netto pensioeninkomen mag men daarbij ook nog de brutering toepassen Voor individuele beschikbare premiestaffels kan men uitgaan van de tarieven voor de inkomensheffing zoals die gelden voor het jaar waarop de beschikbare premie betrekking heeft en wel op basis van het voor de werknemer individueel te verwachten pensioeninkomen Dit betekent dat men de voor het overbruggingspensioen beschikbaar

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-064.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • V&A 08-063 Overbruggingspensioen op basis van een beschikbare-premiestelsel
  LB van overeenkomstige toepassing verklaard Deze verwijzing heeft alleen zin voor opbouw van het overbruggingspensioen met beschikbare premies Het is niet mogelijk om de beschikbare premie voor een overbruggingspensioen vast te stellen op basis van de in artikel 18a derde lid van de Wet LB opgenomen uitgangspunten Het is namelijk niet mogelijk om in de beschikbare premie voor een overbruggingspensioen rekening te houden met de in artikel 18a derde lid onderdeel b van de Wet LB omschreven loopbaanontwikkeling Het overbruggingspensioen is immers uitsluitend afhankelijk van de AOW uitkering en de premie volksverzekeringen De beschikbare premie voor het overbruggingspensioen is daarom ook niet uit te drukken in een percentage van de pensioengrondslag De beschikbare premie voor een overbruggingspensioen kan men slechts vaststellen in nominale premiebedragen of in een percentage van de AOW uitkering Bij een uit de gebruikte AOW franchise afgeleid overbruggingspensioen kan men de premie uit drukken in een percentage van deze franchise Zie voor de te hanteren werkwijze bij uniform toepasbare beschikbare premiestaffels voor een overbruggingspensioen onderdeel 2 4 van het besluit van 23 oktober 2007 nr CPP2007 552M en onderdeel 3 3 van het vervallen besluit van 28 april 2003 nr CPP2003 308M Let op Met het invoeren

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-063.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-062 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die geheel of gedeeltelijk in eigen beheer plaatsvindt
  dan het netto pensioeninkomen na 65 Dit geldt ook voor de brutering van de in het nabestaandenoverbruggingspensioen opgenomen premiecompensatie zie Vraag Antwoord 08 068 De brutering van de premiecompensatie kent daarom de volgende beperkingen De brutering is maximaal gelijk aan de over de premiecompensatie en de brutering verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar kan door de brutering niet hoger worden dan het netto pensioeninkomen na 65 Doorgaans geen brutering van de premiecompensatie bij gehuwden Omdat het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar door de brutering niet hoger kan worden dan het netto pensioeninkomen na 65 jaar kan er bij gehuwden doorgaans geen brutering plaatsvinden De oorzaak hiervan is het feit dat het inkomen na 65 jaar de enkelvoudige AOW uitkering voor gehuwden omvat terwijl het overbruggingspensioen vóór 65 jaar mag uitgaan van de dubbele AOW uitkering Dit inkomensverhogend effect van het overbruggingspensioen is groter dan het inkomensverlagend effect van de over het hogere fiscale inkomen meer verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen Het hierna opgenomen voorbeeld laat dat zien Voorbeeld cijfers per 1 januari 2009 bedragen in Ongehuwde pensioengerechtigde met 50 opbouwjaren voor de AOW Inkomen vóór 65 jaar Inkomen na 65 jaar Ouderdomspensioen 33 000 33 000 AOW compensatie resp AOW uitkering Bij 12 701 Bij 12 701 Premiecompensatie over ouderdomspensioen in dit geval het maximum van 17 9 van 32 127 ongebruteerd Bij 5 750 n v t Totaal pensioeninkomen Totaal 51 451 Totaal 45 701 Inkomensheffing zonder korting Af 20 089 Af 11 923 Heffingskorting Bij 2 007 Bij 935 Netto Totaal 33 369 Totaal 34 713 Conclusie Nu het netto inkomen vóór 65 jaar lager is dan het netto inkomen na 65 jaar is het mogelijk om de premiecompensatie in het overbruggingspensioen door middel van brutering te verhogen Gezien de omvang van het pensioeninkomen is de brutering maximaal gelijk aan de over de premiecompensatie en de brutering zelf verschuldigde inkomstenbelasting 42 58 5 750 4 163 Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar mag door de brutering niet hoger worden dan het netto pensioeninkomen na 65 jaar Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar is 1 344 lager dan het netto pensioeninkomen na 65 jaar De maximale brutering is dan 100 58 1 344 2 317 Na de brutering komt het voorbeeld er als volgt uit te zien Ongehuwde pensioengerechtigde met 50 opbouwjaren voor de AOW Inkomen vóór 65 jaar Inkomen na 65 jaar Ouderdomspensioen 33 000 33 000 AOW compensatie resp AOW uitkering Bij 12 701 Bij 12 701 Premiecompensatie over ouderdomspensioen in dit geval het maximum van 17 9 van 32 127 ongebruteerd Bij 5 750 n v t Verhoging overbruggingspensioen door brutering premiecompensatie Bij 2 317 0 Totaal pensioeninkomen Totaal 53 768 Totaal 45 701 Inkomensheffing zonder korting Af 21 062 Af 11 923 Heffingskorting Bij 2 007 Bij 935 Netto Totaal 34 713 Totaal 34 713 Doorgaans geen brutering van de premiecompensatie bij gehuwden Omdat het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar door de brutering niet hoger kan worden dan het netto

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-062.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-061 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die niet in eigen beheer plaatsvindt
  Wet van 29 april 1999 Stb 211 Kamerstukken II 26 020 nr 3 blz 20 21 Brutering is slechts toegestaan voorzover nodig om het netto inkomen uit het ouderdomspensioen en het overbruggingspensioen vóór 65 jaar op hetzelfde niveau te houden als het netto inkomen uit het ouderdomspensioen en de AOW uitkering na 65 jaar Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar kan door de brutering dus niet hoger worden dan het netto pensioeninkomen na 65 Dit geldt ook voor de brutering van de in het nabestaandenoverbruggingspensioen opgenomen premiecompensatie zie Vraag Antwoord 08 068 De brutering van de premiecompensatie kent daarom de volgende beperkingen De brutering is maximaal gelijk aan de over de premiecompensatie en de brutering verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen Het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar kan door de brutering niet hoger worden dan het netto pensioeninkomen na 65 Doorgaans geen brutering van de premiecompensatie bij gehuwden Omdat het netto pensioeninkomen vóór 65 jaar door de brutering niet hoger kan worden dan het netto pensioeninkomen na 65 jaar kan er bij gehuwden doorgaans geen brutering plaatsvinden De oorzaak hiervan is het feit dat het inkomen na 65 jaar de enkelvoudige AOW uitkering voor gehuwden omvat terwijl het overbruggingspensioen vóór 65 jaar mag uitgaan van de dubbele AOW uitkering Dit inkomensverhogend effect van het overbruggingspensioen is groter dan het inkomensverlagend effect van de over het hogere fiscale inkomen meer verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen Het hierna opgenomen voorbeeld laat dat zien Voorbeeld cijfers per 1 januari 2009 bedragen in Gehuwde pensioengerechtigde met 50 opbouwjaren voor de AOW Inkomen vóór 65 jaar Inkomen na 65 jaar Ouderdomspensioen 33 000 33 000 AOW compensatie resp AOW uitkering Bij 17 451 Bij 8 725 Premiecompensatie over ouderdomspensioen in dit geval het maximum van 17 9 van 32 127 ongebruteerd Bij 5 750 n v

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-061.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten
  18c van de Wet LB indien dit het gevolg is van een gehele of gedeeltelijke onderlinge ruil van pensioensoorten Geeft artikel 18d eerste lid onderdeel d van de Wet LB een limitatieve opsomming van de toegestane ruilmogelijkheden Antwoord Nee de mogelijkheden en onmogelijkheden van onderlinge ruil van pensioensoorten worden in eerste instantie bepaald door de inhoud van de pensioenregeling De in de pensioenregeling aangeboden ruilmogelijkheden hoeven zich dus niet te beperken tot de pensioensoorten genoemd in artikel 18d eerste lid onderdeel d van de Wet LB Zo kunnen opgebouwde rechten uit een overbruggingspensioen worden uitgeruild tegen hogere rechten op ouderdoms partner of wezenpensioen Dergelijke niet in artikel 18d eerste lid onderdeel d van de Wet LB genoemde vormen van ruil dienen wel te voldoen aan de volgende voorwaarden De pensioenen blijven na de ruil binnen de grenzen van de artikelen 18a 18b 18c 18e tekst 2004 en 38a tekst 2004 van de Wet LB Rechten die zijn gebaseerd op gestorte risico premies voor het verzekeren van het verschil tussen het opgebouwde partnerpensioen en het bereikbare partnerpensioen kunnen niet worden geruild voor hogere pensioenrechten met een opbouwkarakter Hetzelfde geldt voor rechten die voortvloeien uit gestorte premies voor pensioenen met een risicokarakter

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-060.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis
  werknemer een recht op partnerpensioen op opbouwbasis ten behoeve van zijn partner toekennen Gehele of gedeeltelijke uitruil van dat recht kan dan van jaar tot jaar plaatsvinden Uitruil kan niet meer plaats vinden nadat hetzij het ouderdomspensioen hetzij het partnerpensioen is ingegaan Daarnaast moet de partner instemmen met de uitruil artikel 60 zesde lid van de PW De instemming is nodig omdat bij het overlijden van de werknemer het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk gaat ontbreken De instemming is ook nodig omdat de uitruil mede van invloed is op de rechten van de partner bij een eventuele toekomstige scheiding Hierbij gaat het om de verevening van het ouderdomspensioen ingevolge de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en de toekenning van een verzelfstandigd recht op partnerpensioen bijzonder partnerpensioen bij echtscheiding Voor de berekening van het verhoogde opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen kan ten hoogste worden uitgegaan van de uitruilvoet zoals deze voor een collectief actuarieel neutrale uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen in de regeling is opgenomen Zie artikel 60 vijfde lid van de PW Als bijvoorbeeld in een eindloonregeling met 2 opbouw per jaar een uitruilvoet van 12 5 is opgenomen bedraagt het verhoogde opbouwpercentage in de regeling maximaal 2 25 1 125 x

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-059.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel
  voor het gedeelte van het ouderdomspensioen dat uitgaat boven de begrenzing van het zevende lid van artikel 18a Geldt een dergelijke regeling ook voor het partner en wezenpensioen Antwoord Ja de waarde van het meerdere boven 70 PP 14 halve wezen of 28 volle wezen van het pensioengevend loon of het bereikbaar pensioengevend loon moet in de loonbelasting worden betrokken door middel van een fictieve uitkering ineens Dit moet plaatsvinden

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-056.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling
  van het partnerpensioen moet eenduidig vastgelegd zijn Zowel de verzekeraar van het pensioen als de werknemer en de eventuele nabestaande moeten aan de hand van de pensioenregeling kunnen nagaan wanneer het toegekende partnerpensioen uitgekeerd wordt nadat de werknemer of de gewezen werknemer is overleden Indien beide ingangsmomenten in de regeling zijn opgenomen dan bestaat de mogelijkheid dat het partnerpensioen wordt uitgesteld na het overlijden van de gewezen werknemer Het gevolg

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_08-055.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •