archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vragen en antwoorden verzekeringen; pensioenaangroei
  opgave dient door de verzekeraar te zijn gebaseerd op de hem bekende grondslagen ten tijde van het opmaken van de opgave Indien achteraf blijkt dat bij de primaire opgave uitgegaan is van onjuiste grondslagen dient de verzekeraar de verzekerde werknemer een gecorrigeerde opgave te verstrekken De gecorrigeerde opgave dient binnen redelijke termijn na het bekend worden van de gewijzigde grondslagen te worden verstrekt Indien binnen twee maanden een verbeterde opgave wordt verstrekt heeft die in ieder geval binnen een redelijke termijn plaatsgevonden 9 Gevolgen van verevening en of conversie van pensioenrechten Vraag Heeft verevening of conversie van pensioenrechten bij echtscheiding invloed op de vaststelling van de pensioenaangroei als bedoeld in art 3 127 vijfde lid Wet IB 2001 Antwoord De verevening of conversie van pensioenrechten bij echtscheiding heeft geen invloed op de berekening van de pensioenaangroei in enig kalenderjaar Voorafgaand aan het tijdstip van echtscheiding heeft immers de pensioenaangroei daadwerkelijk plaatsgevonden Hoe de aldus plaatsgevonden pensioenaangroei in de toekomst wordt verdeeld over en uitbetaald aan de beide partners brengt daarin geen verandering Na het tijdstip van echtscheiding ondergaat de pensioenaangroei door de verevening of conversie van pensioenrechten uiteraard geen wijziging omdat een verevening of conversie nooit betrekking heeft op de periode na dat tijdstip 10 Gevolgen deblokkering premie spaarloongelden Vraag Ingevolge artikel 3 127 vijfde lid Wet IB 2001 is de pensioenaangroei gelijk aan de aan het kalenderjaar toe te rekenen aangroei van de aanspraken volgens een pensioenregeling voor zover deze aangroei het gevolg is van de toeneming van de diensttijd in het kalenderjaar Hierbij blijft de aangroei die het gevolg is van de aanwending van spaarloon en premiespaartegoeden ter vrijwillige betaling van pensioenpremies buiten beschouwing Voor het doen van de jaarlijkse opgave van de pensioenaangroei door het pensioenfonds of de verzekeraar ontbreekt het deze veelal aan de kennis of en zo ja voor welk bedrag de ontvangen premie afkomstig is uit de aanwending van spaarloon en premiespaartegoeden Op welke wijze kan de verzekeraar in zijn opgaaf rekening houden met de aanwending van spaarloon en premiespaartegoeden Antwoord Als de pensioenuitvoerder er niet geheel zeker van is of een deel van de ontvangen vrijwillige pensioenpremies afkomstig is uit de aanwending van spaarloon en premiespaartegoeden dient hij de opgaaf van de pensioenaangroei te baseren op de totaal betaalde premies respectievelijk de totale aangroei van het pensioen in het kalenderjaar Om de verzekerde werknemers te informeren kan de pensioenuitvoerder aan de verzekerde meedelen dat zijn opgave mede is gebaseerd op eventueel vrijwillig betaalde premies uit de aanwending van spaarloon en premiespaartegoeden De pensioenuitvoerder kan de verzekerde werknemers erop wijzen dat de opgegeven pensioenaangroei in voorkomende gevallen te hoog kan zijn De werknemer kan alsdan in zijn aangifte inkomstenbelasting van een lagere pensioenaangroei uitgaan mits hij de juistheid daarvan voldoende kan onderbouwen De vermindering van de door de pensioenuitvoerder vastgestelde factor A bedraagt de in dat jaar daartoe gedeblokkerde premies vermenigvuldigd met de factor als opgenomen in de tabel in artikel 15 tweede lid onderdeel a van het Uitv besl IB2001 11 Gevolgen van uitruil van pensioenrechten Vraag Heeft de uitruil van tijdelijke pensioenrechten bijvoorbeeld overbruggingspensioen prepensioen in levenslange pensioenrechten gevolgen voor de hoogte van de pensioenaangroei in het kalenderjaar van omzetten Antwoord Voor zover de omgezette tijdelijke rechten zijn opgebouwd in jaren voorafgaande aan het kalenderjaar van omzetting heeft de omzetting geen invloed op de hoogte van de pensioenaangroei in het kalenderjaar zelf Voorzover de tijdelijke rechten zijn opgebouwd in het kalenderjaar door toeneming van de diensttijd in dat kalenderjaar dient de door de omzetting ontstane aanspraak op levenslang ouderdomspensioen wel in aanmerking te worden genomen voor de berekening van de pensioenaangroei in dat kalenderjaar Nadrukkelijk wijs ik erop dat de omzetting van tijdelijke rechten die zijn opgebouwd voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de omzetting plaats heeft gevonden in een aanspraak op levenslang ouderdomspensioen kan leiden tot het in aanmerking nemen van negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen met toepassing van artikel 3 133 tweede lid onderdeel k van de Wet IB 2001 12 Toerekenen van al dan niet vrijwillige premiebetalingen aan pensioensoort Vraag Voor de pensioenaangroei dient te worden uitgaan van de aangroei van het levenslang ouderdomspensioen In veel regelingen worden zowel een levenslang ouderdoms en nabestaandenpensioen een tijdelijk overbruggingspensioen een tijdelijk nabestaandenpensioen en of een tijdelijk prepensioen opgebouwd Mag de pensioenuitvoerder premies betaald voor tijdelijke rechten buiten de opgave van de aan het betreffende kalenderjaar toe te rekenen aangroei van het levenslange ouderdomspensioen houden Antwoord Voor het oordeel of een al dan niet vrijwillige pensioenpremie is betaald voor het levenslange ouderdoms en nabestaandenpensioen of voor pensioenvormen met een tijdelijke uitkeringsperiode is het karakter van de premie voor de toepassing van de Wet LB 1964 doorslaggevend Voor de toepassing van de Wet LB 1964 zal gezien de verschillende belastingregimes eenduidig bekend moeten zijn welk deel van de premie betrekking heeft op en geïnvesteerd is in welke pensioensoort Voor de tijdelijke pensioenvoorzieningen dient derhalve sprake te zijn van afzonderlijk omschreven pensioenrechten Als aan deze voorwaarde is voldaan kunnen premies die zijn voldaan voor tijdelijke rechten bij de bepaling van de pensioenaangroei buiten beschouwing blijven In het geval waarin voor de tijdelijke pensioenrechten geen sprake is van afzonderlijk geformuleerde rechten en de verzekering mede bestemd is voor het levenslange ouderdoms en nabestaandenpensioen zal de opgave van de pensioenaangroei steeds gebaseerd moeten worden op het totaal van de betaalde premies 13 Toerekenen vrijwillige premiebetalingen aan kalenderjaar of oude dienstjaren Vraag In veel pensioenregelingen wordt de mogelijkheid geboden vrijwillig zowel het pensioen van het kalenderjaar te verbeteren alsook de pensioenrechten die zijn opgebouwd in de daarvoor gelegen dienstjaren Heeft de verzekeringnemer in het kader van het bepalen van de pensioenaangroei ten behoeve van de lijfrentepremieaftrek de vrije keuze om een vrijwillig betaalde premie al dan niet te duiden als een premie die betrekking heeft op diensttijd voorafgaande aan het kalenderjaar Antwoord Het antwoord op de vraag op welke periode de vrijwillige premie betrekking heeft wordt primair bepaald door hetgeen daarover in de pensioenregeling respectievelijk de pensioenverzekering is vastgelegd Als bijvoorbeeld uit de pensioenregeling respectievelijk pensioenverzekering eenduidig blijkt dat

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Vragen%20en%20antwoorden%20verzekeringen%20pensioenaangroei%20130802.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Besluit Voorwaarden voor aanwijzing als pensioenregeling van pensioenvervangende regelingen voor gemoedsbezwaarden
  de volgende voorwaarden Op de aan te wijzen regelingen zijn de bepalingen van hoofdstuk IIB en van art 38a van de Wet op de loonbelasting 1964 van overeenkomstige toepassing voorzover de aard van de afwijkende regeling zich daar niet tegen verzet De opbouw van pensioenvervangende uitkeringen geschiedt op basis van te storten spaarbedragen De spaarbedragen die voor de pensioenvervangende uitkeringen kunnen worden gestort worden bepaald overeenkomstig de premies die voor een niet gemoedsbezwaarde werknemer op grond van het pensioenreglement aan de pensioenverzekeraar verschuldigd zijn Ingeval de werkgever alleen een pensioenvervangende regeling voor gemoedsbezwaarden heeft worden de spaarbedragen ten hoogste gesteld op de bedragen die kunnen worden berekend op basis van mijn besluit van 4 november 2000 nr RTB2000 969M Hierbij dienen de staffels uit bijlage I van dat besluit te worden geschoond van de daarin opgenomen opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid De spaarbedragen worden gestort op een rekening ten name van de gemoedsbezwaarde werknemer Deze rekening kan worden aangehouden bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a eerste lid onderdeel a van de Wet op de loonbelasting 1964 Ingeval stortingen worden verricht voor zowel ouderdoms nabestaanden en wezenpensioen vervangende uitkeringen als voor uitkeringen die een tijdelijk overbruggingspensioen of een prepensioen vervangen dienen de stortingen voor de tijdelijke overbruggingsuitkering en voor de vervangende prepensioenuitkering separaat te worden geadministreerd De gespaarde bedragen voor de tijdelijke overbruggingsuitkering en voor de vervanging van het prepensioen worden na het bereiken van de in de regeling opgenomen pensioenleeftijd in gelijke termijnen aan de werknemer uitgekeerd De uitkeringsperiode is daarbij gelijk aan de periode tot aan de datum waarop de ouderdomspensioenvervangende uitkering in gaat of uiterlijk waarop de 65 jarige leeftijd wordt bereikt Het gespaarde bedrag voor de vervangende uitkering van het ouderdoms nabestaanden of wezenpensioen wordt aansluitend aan het bereiken van de in de regeling opgenomen pensioenleeftijd in gelijke termijnen uitgekeerd gedurende ten minste 15 en ten hoogste 25 jaar Bij het overlijden van de uitkeringsgerechtigde werknemer voordat de uitkeringen zijn ingegaan worden de spaarbedragen aangewend voor een uitkering aan de in de regeling genoemde nabestaande als bedoeld in artikel 18b van de Wet op de loonbelasting 1964 De periode waarover voor de nabestaande een uitkering wordt vastgesteld bedraagt ten minste 15 en ten hoogste 25 jaar Ingeval geen sprake is van een nabestaande maar wel van één of meer wezen als bedoeld in artikel 18c van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt het gespaarde kapitaal aangewend voor een uitkering aan de wezen Voor de uitkeringsperiode dient te worden aangesloten bij de pensioenregeling Bij afwezigheid van nabestaanden of wezen wordt het gespaarde kapitaal aangewend voor een eenmalige uitkering aan de erfgenamen Het eenmalig uit te keren bedrag wordt belast overeenkomstig het bepaalde in artikel 18a negende lid van de Wet op de loonbelasting 1964 Bij overlijden van de werknemer nadat de uitkeringen zijn ingegaan wordt de betaling van de vastgestelde uitkeringen voor de nog resterende periode voortgezet ten behoeve van de in de regeling opgenomen nabestaande als bedoeld in artikel 18b van de Wet op

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Voorwaarden%20aanwijzing%20regelingen%20gemoedsbezwaarden%20150802.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • In het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming is genoten
  in punt 2 ongewenst In verband hiermee ben ik bereid goed te keuren dat uitkeringen ingevolge een naar Nederlandse maatstaven zuivere pensioenregeling ter zake waarvan aanspraken in het buitenland zijn verkregen en waarvoor geen faciliteit voor een belasting naar het inkomen is genoten niet nogmaals in de belastingheffing worden betrokken Tot het bedrag van de betaalde premie voor het in het buitenland opgebouwde deel van het pensioen waarvoor geen belastingfaciliteit is genoten ben ik bereid van belastingheffing af te zien Ik verbind hieraan de voorwaarde dat belanghebbende aannemelijk maakt dat in verband met de verkrijging van die aanspraken in het buitenland daadwerkelijk belasting is geheven die naar aard en strekking overeenkomt met de loonbelasting of de inkomstenbelasting dan wel in verband met die verkrijging geen verlaging van zodanige daadwerkelijk geheven belasting heeft plaatsgevonden Het deel van de pensioentermijnen waarover in zoverre kan worden afgezien van de heffing wordt in een eindloonregeling bepaald door de buitenlandse diensttijd gedurende welke geen fiscale faciliteit is genoten naar evenredigheid toe te rekenen aan de totale diensttijd Wellicht ten overvloede merk ik hierbij op dat de in het buitenland opgebouwde aanspraak op een naar Nederlandse maatstaven zuiver pensioen ongeacht of terzake in het buitenland wel of geen belastingfaciliteit is genoten niet deels belast is als inkomen uit sparen en beleggen Voorbeeld Ter verduidelijking van het bovenstaande wordt hieronder een vereenvoudigd voorbeeld gegeven Een werknemer heeft een pensioenaanspraak eindloonregeling die op het moment van het ingaan van de pensioentermijnen 50 000 bedraagt Deze aanspraak is in 30 dienstjaren opgebouwd waarvan 10 dienstjaren zijn doorgebracht in het buitenland In verband met de verkrijging van die aanspraken is in het buitenland daadwerkelijk belasting geheven die naar aard en strekking overeenkomt met de loonbelasting of de inkomstenbelasting dan wel in verband met die verkrijging heeft geen verlaging van zodanige

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/In%20btl%20opgebouwd%20pensioen%20zonder%20tegemoetkoming%20opbouw%20060802.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Voortzetting van Nederlandse pensioenregeling bij uitzending naar het buitenland in concernverband
  lichaam Door toepassing van artikel 10a eerste lid onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is inkoop over de buitenlandse binnen concernverband doorgebrachte diensttijd alleen achteraf mogelijk De Nederlandse pensioenregeling wordt evenwel niet onzuiver indien het buitenlandse lichaam zelf een pensioentoezegging aan de uitgezonden werknemer doet die overeenkomt met de pensioenregeling van de Nederlandse inhoudingsplichtige Deze pensioenaanspraak kan ook verzekerd worden bij de verzekeraar van de Nederlandse pensioenregeling Bij die Nederlandse pensioenverzekeraar zijn dan zowel de aanspraken ondergebracht die zijn toegezegd door de Nederlandse inhoudingsplichtige als de aanspraken die zijn toegezegd door het met de Nederlandse inhoudingsplichtige verbonden buitenlandse lichaam Uit de feiten moet blijken dat de aanspraken over de buitenlandse diensttijd daadwerkelijk zijn toegekend door het buitenlandse lichaam De kosten van de pensioenaanspraak over het buitenlandse salaris moeten ten laste te komen van het buitenlandse lichaam Indien deze kosten in eerste aanleg worden voldaan door de Nederlandse voormalige inhoudingsplichtige dienen ze aan het buitenlandse lichaam te worden doorbelast Deze kosten moeten de integrale kosten omvatten die de pensioenverzekeraar op basis van de financieringsovereenkomst van de Nederlandse pensioenregeling voor financiering van het pensioen over het buitenlandse salaris in rekening brengt incl de kosten van de backservice bij salarisverhogingen In het geval de werknemer zelf een deel van de kosten voor zijn rekening neemt via inhouding op zijn salaris dient de eigen bijdrage bij een salarysplit naar evenredigheid te worden toegerekend aan het binnenlandse en het buitenlandse salaris Bij de loonheffing mag slechts de eigen bijdrage die is toe te rekenen aan het salaris uit de Nederlandse dienstbetrekking in mindering worden gebracht op het Nederlandse loon Voor de heffing van inkomstenbelasting geldt het volgende a De werknemer is binnenlands belastingplichtig Indien de door de buitenlandse werkgever toegekende aanspraak net als de door de Nederlandse inhoudingsplichtige toegekende aanspraak voldoet aan de voorwaarden

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Voortzetting%20Ndl%20pensioenregeling%20uitzending%20naar%20btl%20concernverband%20240702.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overdracht van pensioenkapitaal door een toegelaten verzekeraar aan een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar
  3 83 eerste of tweede lid of artikel 7 2 achtste lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 hierna Wet IB 2001 Vanwege het feit dat de verzekeraar die de pensioenaanspraak op grond van artikel 19b vierde lid van de Wet LB overdraagt op grond van artikel 44b van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk is voor de belasting en de revisierente die op grond van de bedoelde conserverende aanslagen verschuldigd zijn of verschuldigd worden heb ik in onderdeel 3 van dit besluit voorwaarden geformuleerd voor een verklaring van de ontvanger waarin wordt afgezien van het aansprakelijk stellen van de verzekeraar Op deze wijze behoeft artikel 44b van de Invorderingswet niet in de weg te staan aan de overdracht van het pensioenkapitaal door een toegelaten verzekeraar aan een buitenlandse verzekeraar Onderdeel 4 van dit besluit regelt de bevoegdheid tot afhandeling van verzoeken van belanghebbenden om toepassing van dit besluit 2 Voorwaarden voor belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal in het kader van de aanvaarding van een dienstbetrekking in het buitenland De overdracht van pensioenkapitaal in het kader van de aanvaarding van een dienstbetrekking in het buitenland kan voor de heffing van de loonbelasting belastingvrij geschieden indien is of wordt voldaan aan alle hiernavolgende voorwaarden 1 De voor belanghebbende bevoegde inspecteur gaat akkoord met de hoogte van het over te dragen kapitaal 2 Het pensioenkapitaal wordt rechtstreeks en in zijn geheel overgedragen aan de buitenlandse verzekeraar ter verwerving van pensioenaanspraken 3 De Pensioen Verzekeringskamer heeft voor de overdracht ontheffing verleend indien dit op grond van wet of regelgeving geboden is Indien een dergelijke ontheffing niet vereist is maakt belanghebbende zulks aannemelijk 4 Belanghebbende maakt aannemelijk dat hij in het desbetreffende land een substantiële dienstbetrekking heeft aanvaard Een dienstbetrekking wordt in ieder geval substantieel geacht indien deze voor een termijn van vijf jaar is aangegaan 5 Belanghebbende maakt aannemelijk dat a de nieuwe pensioenregeling een in het desbetreffende land gebruikelijke pensioenregeling is b de te zijner tijd te verrichten uitkeringen in welke vorm dan ook betrokken zullen worden in een in het desbetreffende land van kracht zijnde heffing naar het inkomen een en ander met inbegrip van het deel van de uitkeringen dat gerelateerd kan worden aan het bij de toegelaten verzekeraar opgebouwde pensioenkapitaal Onderdeel b is alleen van toepassing bij voorgenomen emigratie 6 Belanghebbende overlegt een exemplaar van de nieuwe pensioenregeling 7 Belanghebbende overlegt een verklaring van de buitenlandse verzekeraar waarin wordt aangetoond dat sprake zal zijn van een substantieel pensioentekort voor het geval het pensioenkapitaal niet wordt overgedragen De overdracht moet geschieden ter voorkoming van pensioenbreuk 8 Indien sprake is van voorgenomen emigratie verstrekt belanghebbende gegevens waaruit de nieuwe woonplaats blijkt 9 Ter zake van de overdracht wordt geen enkele aftrek op het inkomen van belanghebbende en of van zijn partner toegepast 3 Verklaring van ontvanger Indien is voldaan aan de voorwaarden van onderdeel 2 van dit besluit kan de ontvanger op verzoek van de overdragende verzekeraar aan deze een verklaring doen toekomen Daarin deelt de ontvanger de verzekeraar mede dat hij onherroepelijk afziet van

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overdracht%20pensioenkapitaal%20aan%20niet%20toegelaten%20btl%20verzekeraar%20130702.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Begrip pensioengevend loon
  loon Dit geldt zowel voor verplichte premies als voor premies voor vrijwillige modules De premies behoren echter op grond van artikel 11 eerste lid onderdeel j van de Wet LB niet tot het fiscale loon Blijkens de parlementaire behandeling van de Wet fiscale behandeling van pensioenen wordt met pensioengevend loon in zijn algemeenheid bedoeld het loon in de zin van de Wet LB vóór toepassing van de op grond van artikel 11 van die wet toegestane verminderingen en met uitsluiting van eindloonbestanddelen als bedoeld in artikel 31 van die wet zie MvT Wet fiscale behandeling van pensioenen Wet van 29 april 1999 Stb 211 Kamerstukken II 26 020 nr 3 blz 31 2 8 Eindheffingsbestanddelen Eindheffingsbestanddelen behoren in het algemeen niet tot het pensioengevend loon Uitzonderingen zijn salaris dat wordt gespaard in de vorm van een spaarloonregeling en salaris ingevolge een winstdelingsregeling Deze bedragen mogen wel tot het pensioengevend loon worden gerekend Hetzelfde geldt voor uitkeringen ingevolge een premiespaarregeling Indien sprake is van een verstrekking ingevolge een premiespaarregeling geldt voorts hetgeen is opgemerkt in onderdeel 2 4 3 Ruil van beloningsbestanddelen 3 1 Verlaging van het pensioengevend loon In beginsel moet een verlaging van het fiscale loon bij een ruil van beloningsbestanddelen tot een aanpassing van het pensioengevend loon leiden indien privaatrechtelijk bezien het salaris ook omlaag gaat Zo dient bijvoorbeeld een omzetting van loon in een vrije vergoeding of verstrekking te leiden tot een verlaging van het pensioengevend loon omdat privaatrechtelijk de vrije vergoeding of verstrekking niet tot het salaris behoort Een omzetting die plaatsvindt in andere maanden dan de peilmaand kan naar mijn oordeel aan het voorafgaande niet afdoen Het gebruik van een peilmaand geschiedt immers uit oogpunt van administratieve vereenvoudiging en kan niet het beginsel van een juiste pensioenmaatstaf opzijzetten Het bovenstaande geldt in beginsel ook indien er sprake is van een tijdelijke omzetting zoals bijvoorbeeld bij de toepassing van een cafetariasysteem het geval is 3 2 Geen verlaging van het pensioengevend loon In een aantal gevallen kan het pensioengevend loon ongewijzigd blijven als een deel van het fiscale loon wordt omgezet in onbelaste beloningsbestanddelen Ik noem de volgende situaties 1 Een loonbestanddeel dat op grond van de geldende pensioenregeling niet behoort tot het pensioengevend loon wordt geruild tegen een onbelaste uitkering of verstrekking Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om een winstbonus die niet wordt gerekend tot het pensioengevend loon in een eindloonstelsel en die wordt geruild tegen een vrije vergoeding van bepaalde kosten In een dergelijk geval raakt de ruil het pensioengevend loon niet 2 De ruil van loonbestanddelen leidt niet tot een lager privaatrechtelijk salaris en daarmee niet tot de verplichting het pensioengevend loon te verlagen Dit kan zich onder meer voordoen in de volgende gevallen Salaris in geld wordt geruild in verband met deelname aan een werknemersspaar of winstdelingsregeling Zoals in onderdeel 2 8 is aangegeven mogen voordelen uit dergelijke regelingen tot het pensioengevend loon worden gerekend Salaris in geld wordt geruild tegen een aanspraak op een vrijwillige module van een pensioen of VUT regeling waarbij de premies worden betaald door middel van inhouding op het loon Verwezen zij naar onderdeel 2 7 Salaris in geld wordt geruild voor een aanspraak op verlof als bedoeld in artikel 11 eerste lid onderdeel t ten 4 van de Wet LB waarbij werkgever en werknemer kiezen voor geldsparen als bedoeld in artikel 12 eerste lid onderdeel a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 hierna URLB De bijdrage van de werknemer wordt ingehouden op het loon Zie wederom onderdeel 2 7 3 3 Goedkeuring De onder 3 1 bedoelde verlagingen van het pensioengevend loon kunnen leiden tot omvangrijke en bewerkelijke administratieve aanpassingen bij inhoudingsplichtigen pensioenfondsen en verzekeraars hetgeen bij tijdelijke omzettingen vaak als extra bezwaarlijk wordt beschouwd Indien sprake is van een eindloonregeling heeft een dergelijke aanpassing van het pensioengevend loon bovendien ook slechts een tijdelijk effect indien de werknemer na een of meer jaren weer zijn oorspronkelijke salaris in geld gaat genieten In verband hiermee heb ik besloten voor alle soorten pensioenstelsels goed te keuren dat een op grond van onderdeel 3 1 geboden verlaging van het pensioengevend loon bij een verlaging van het fiscale loon achterwege blijft voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden 1 Er is sprake van een schriftelijk vastgelegde regeling waaraan de deelname openstaat voor ten minste driekwart van de werknemers van de inhoudingsplichtige 2 Het betreft een regeling waarbij het fiscale loon tijdelijk derhalve niet structureel wordt verlaagd De werknemer moet tenminste één keer per jaar de keuze hebben om de samenstelling van zijn beloning te wijzigen 3 Het betreft de ruil van salaris in geld tegen een of meer van de volgende beloningsbestanddelen vrije vergoedingen en of verstrekkingen van vakliteratuur als bedoeld in artikel 15a eerste lid onderdeel c van de Wet LB vrije vergoedingen en of verstrekkingen van cursussen congressen symposia excursies studiereizen en dergelijke als bedoeld in artikel 15a eerste lid onderdeel e van de Wet LB vrije vergoedingen en of verstrekkingen van muziekinstrumenten geluidsapparatuur gereedschap tekstverwerkers schrijf en rekenmachines computers en andere dergelijke apparatuur alsmede beeldapparatuur als bedoeld in artikel 15a eerste lid onderdeel f van de Wet LB vrije vergoedingen en of verstrekkingen van een verhuizing als bedoeld in artikel 15a eerste lid onderdeel g van de Wet LB vrije vergoedingen en of verstrekkingen van een opleiding of studie met het oog op het inkomen uit werk en woning als bedoeld in artikel 15a eerste lid onderdeel h van de Wet LB vrije vergoedingen en of verstrekkingen van reizen per openbaar vervoer als bedoeld in artikel 15a eerste lid onderdeel i van de Wet LB vrije vergoedingen en of verstrekkingen in verband met extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst extraterritoriale kosten als bedoeld in artikel 15a eerste lid onderdeel k van de Wet LB een en ander met inachtneming van het bepaalde in het Besluit van 26 november 2001 nr CPP2001 2970M vergoedingen verstrekkingen en of terbeschikkingstellingen van computers en bijbehorende apparatuur als bedoeld in artikel 11 eerste lid onderdeel q van

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Cafetariasystemen%20220202.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Besluit Verzekering ANW-hiaat
  fiscale gevolgen van ANW hiaatverzekering op risicobasis Over de betekenis van deze verklaring is mij de volgende vraag voorgelegd 2 Vraag Kan een ANW hiaatverzekering na 1 januari 2001 nog deel uitmaken van een pensioenregeling 3 Antwoord Ja Sinds 1 juni 1999 is in hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 hierna Wet LB in artikel 18f Wet LB een wettelijke regeling opgenomen voor het nabestaandenoverbruggingspensioen Dit artikel

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Verzekering%20ANW%20250102.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland
  2001 of onder de wettelijke bepalingen betreffende het voordeel uit sparen en beleggen Wellicht ten overvloede merk ik op dat de te zijner tijd uit te keren pensioentermijnen geen belastbaar loon vormen voor zover zij betrekking hebben op de buiten Nederland verrichte arbeid indien de werknemer op het moment van uitkering wederom buitenlands belastingplichtige is artikel 7 2 tweede lid onderdeel b van de Wet IB 2001 Indien het kapitaal wordt ingebracht in een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel kunnen fictieve dienstjaren worden toegekend overeenkomend met het bedrag van het kapitaal Is sprake van een middelloonstelsel dan kan voor het kapitaal een extra pensioenbedrag worden ingekocht Bij een beschikbare premiestelsel dient het overgedragen kapitaal als premie voor een toekomstig pensioen Op verzoek van de verzekeraar van de Nederlandse pensioenregeling kan de inspecteur desgewenst bepalen dat de waardeoverdracht kan plaatsvinden zonder heffing van loonbelasting inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Daarbij dient het volgende in acht te worden genomen 1 De waardeoverdracht geschiedt rechtstreeks van de buitenlandse verzekeraar naar een in Nederland toegelaten verzekeraar 2 Er kunnen niet meer pensioenrechten worden ingekocht dan overeenkomen met het overgedragen kapitaal 3 Ter zake van de waardeoverdracht vindt geen enkele aftrek plaats op enig in Nederland belastbaar inkomen van de pensioengerechtigde en of diens partner 4 De vóór de waardeoverdracht zuivere Nederlandse pensioenregeling blijft ook na de waardeoverdracht zuiver 5 De uitkeringen worden aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting 3 Buitenlandse heffingen Ik ben bereid goed te keuren dat uitkeringen ingevolge de Nederlandse pensioenregeling waarin het buitenlandse kapitaal is ingebracht niet nogmaals in de belastingheffing worden betrokken voor zover voor de daarmee corresponderende in het buitenland opgebouwde aanspraken geen belastingfaciliteit is genoten Tot het bedrag van die in het buitenland belaste aanspraken wordt derhalve bij de

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overdracht%20van%20pensioenkapitaal%20vanuit%20het%20buitenland%20170102.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •