archive-nl.com » NL » B » BELASTINGDIENSTPENSIOENSITE.NL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Besluit Aftrekbaarheid van vrijwillig aan pensioenfondsen betaalde premies
  aan de loon diensttijdnorm die geldt in de sfeer van de Wet LB voor de opbouw van pensioenrechten Het gaat hierbij om twee typen situaties waarin tekorten in de pensioenopbouw worden gerepareerd In de eerste plaats wordt in de praktijk door de pensioenfondsen de mogelijkheid geboden om tijdens de dienstbetrekking bij de werkgever waarvan het pensioenfonds de pensioentoezeggingen verzekert ter aanvulling van een pensioentekort pensioenjaren in te kopen die geen betrekking hebben op de dienstbetrekking bij die werkgever Ook voor de aanvulling van nabestaandenpensioenen worden mogelijkheden geboden alsmede voor de aanvulling van de pensioenrechten die zijn verminderd als gevolg van de verevening van pensioenrechten ten gevolge van echtscheiding In de tweede plaats wordt in de praktijk door de pensioenfondsen de mogelijkheid geboden na beëindiging van de dienstbetrekking gedurende een bepaalde periode aanvullende rechten te kopen terwijl niet wordt voldaan aan de loon diensttijdnorm omdat geen sprake is van een diensttijd dan wel geen periodieke salarisvervangende uitkeringen worden ontvangen Gelet op het feit dat in beide situaties niet wordt voldaan aan de loon diensttijdnorm hebben de bedongen rechten veeleer het karakter van lijfrenten Ik keur dan ook goed dat premiebetalingen die zijn gedaan aan lichamen als bedoeld in artikel 45 zevende lid onderdeel b Wet IB professionele pensioenfondsen ten behoeve van de verwerving van de hiervóór genoemde rechten in de jaren van betaling als lijfrentepremies als bedoeld in artikel 45 eerste lid onderdeel g Wet IB in aftrek kunnen worden gebracht te samen met overige betaalde lijfrentepremies en rekening houdend met de maxima van de lijfrentepremie aftrek van artikel 45a Wet IB Hieraan staat derhalve niet in de weg dat de bedongen rechten in voorkomende gevallen niet voldoen aan de formele vereisten voor lijfrenten in de zin van de Wet IB Aan de goedkeuring verbind ik de voorwaarde dat de belanghebbende schriftelijk ten genoegen van de inspecteur verklaart dat de door hem betaalde premies zijn aan te merken als premies als bedoeld in artikel 45 eerste lid onderdeel g Wet IB Bij hun administratie van de onderhavige rechten dienen de pensioenfondsen er dan ook rekening mee te houden dat de toekomstige uitkeringen als termijnen van lijfrenten in de belastingheffing worden betrokken De goedkeuring geldt voor premiebetalingen die zijn gedaan tot 1 januari 2000 Met ingang van 1 januari 2000 dienen de door de pensioenfondsen te verzekeren rechten te voldoen aan de eisen die de Wet IB stelt aan lijfrenten willen de daarvoor betaalde premies voor aftrek als lijfrentepremie in aanmerking komen 3 Renseignering door pensioenfondsen en inhouding van loonbelasting Pensioenfondsen dienen elke uitkering ook afkoopsommen op grond van een lijfrente te renseigneren aan de Belastingdienst Hetzelfde geldt voor wijzigingen van de lijfrente die tot gevolg hebben dat niet langer wordt voldaan aan de in de Wet IB aan lijfrenten gestelde voorwaarden Deze verplichting geldt ook voor de rechten die op grond van paragraaf 2 van dit Besluit worden aangemerkt als lijfrenten Met betrekking tot de uitkeringen kan de renseignering door de pensioenfondsen achterwege blijven voor zover deze aan de inhouding van

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20Aftrek%20vrijwillig%20betaalde%20premies%20260499%20%28DB99-1273M%29.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland
  te vermijden Dat kan door waarde overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland Hiervoor geldt het volgende beleid 2 Beleid bij waarde overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland Voor waarde overdracht van buitenlands pensioenkapitaal naar Nederland is nodig dat de Nederlandse pensioenuitvoerder akkoord gaat met de inkoop van de buitenlandse diensttijd door toekenning van fictieve dienstjaren ook al zijn de buitenlandse aanspraken naar Nederlandse maatstaven niet geheel zuiver In dat geval kan de inspecteur op verzoek van de Nederlandse pensioenuitvoerder bepalen dat de waarde overdracht vanuit het buitenland naar Nederland geruisloos kan plaatsvinden voor de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen indien het volgende in acht wordt genomen 1 De waarde overdracht geschiedt rechtstreeks van de buitenlandse verzekeraar naar de Nederlandse 2 Ter zake van de waarde overdracht vindt geen enkele aftrek plaats op het in Nederland belastbare inkomen van de pensioengerechtigde en of diens partner 3 De voor de waarde overdracht zuivere Nederlandse pensioenregeling blijft ook na de waardeoverdracht zuiver 4 De volgende twee verklaringen worden overgelegd a een verklaring van de buitenlandse pensioenverzekeraar waaruit de duur van de buitenlandse diensttijd blijkt alsmede de daarmee corresponderende pensioenrechten b een verklaring van de Nederlandse pensioenverzekeraar waaruit blijkt dat

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overdracht%20van%20pensioenkapitaal%20vanuit%20het%20buitenland%20naar%20Nederland%20221098.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Oneigenlijke handeling met betrekking tot pensioenaanspraak
  saldomethode artikel 25 eerste lid onderdeel g in samenhang met het tiende lid van de Wet IB 2 Verdragskwalificatie Zoals uit het voorgaande blijkt brengt artikel 11c met zich mee dat de fiscale vrijstelling wordt teruggenomen ten aanzien van de aanspraak ingevolge de pensioenregeling De aanspraak die destijds werd vrijgesteld behoorde als loon in natura tot de inkomsten uit arbeid en viel onder de belastingverdragen onder het arbeids respectievelijk bestuurdersartikel vgl artikel 15 en 16 van het OESO modelverdrag ter voorkoming van dubbele belasting ter zake van inkomen en vermogen Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel dat de bijtelling op grond van het terugnemen van de vrijstelling van de aanspraak op basis van artikel 11c eveneens onder het arbeids respectievelijk bestuurdersartikel van de verdragen valt als nagekomen bate De verdragstoepassing vindt daarbij op dezelfde wijze plaats als destijds heeft gegolden ter zake van de desbetreffende inkomsten uit arbeid Dit betekent dat Nederland veelal heffingsbevoegd is Door de werking van artikel 11c wordt niet toegekomen aan de Besluiten van 17 juni 1987 nr 087 1354 en 2 november 1987 nr 087 2683 Daarin is aangegeven dat onder een belastingverdrag ter zake van afkoopsommen van pensioenen het pensioenartikel van toepassing is 3 Artikel 27 zevende lid Wet LB Verzoeken om toepassing van artikel 27 zevende lid van de Wet LB ter zake van de toepassing van artikel 11c in internationaal verband dienen gelet op het vorenstaande te worden afgewezen 4 Artikel 11c vierde lid Wet LB Verplichtingen ingevolge een pensioenregeling kunnen belastingvrij naar het buitenland overgaan op basis van artikel 11c vierde lid Wet LB Daarvoor dient te zijn voldaan aan de voorwaarden als vermeld in het Besluit van 2 december 1996 DB96 113M Die voorwaarden houden onder meer in dat Nederland metterwoon is verlaten wegens het aanvaarden van

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Oneigenlijke%20handeling%20met%20betrekking%20tot%20pensioenaanspraak%20260598.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Besluit Beoordeling Pensioenregelingen
  exclusief wezenpensioen bedraagt maximaal 50 van het door de overledenen bereikbare eindloon in dezelfde functie 6 Gelet op de tendens tot individualisering is opbouw met inachtneming van de AOW uitkering voor een gehuwde persoon zonder toeslag acceptabel 7 In elke pensioenregeling behoort een pensioenrichtleeftijd opgenomen te worden Die pensioenrichtleeftijd dient te worden gesteld op minimaal 60 jaar en maximaal 65 jaar Indien geen pensioenrichtleeftijd wordt opgenomen wordt uitgegaan van een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar 8 Gegeven de maximering van het opbouwpercentage behoeft een begrenzing van de uittredingsleeftijd niet krap te worden gesteld De uiterste leeftijden worden gesteld op 55 jaar vroegste uittredingsleeftijd en 70 jaar uiterste uittredingsleeftijd Bij vervroeging en uitstel ten opzichte van de pensioenrichtleeftijd vindt steeds actuariële herrekening plaats Uiterlijk nadat de arbeidswerkzaamheden door pensionering gedeeltelijk zijn beëindigd kan voor dat deel geen pensioen meer worden opgebouwd en dient de uitkeringsfase in te treden 9 Indien doorgewerkt wordt na het bereiken van de pensioenrichtleeftijd is verdere opbouw en actuariële oprenting desgewenst mogelijk tot de 100 norm 10 Men kan reeds pensioen genieten terwijl de arbeidswerkzaamheden ook in die dienstbetrekking nog niet geheel zijn beëindigd deeltijdpensioen 11 Over variabele beloningsbestanddelen en loon in natura mag pensioen worden opgebouwd Bij de opbouw over niet in het structurele salaris begrepen variabele looncomponenten zal het middelloonsysteem dan wel het beschikbare premiesysteem gehanteerd moeten worden 12 Indien een werknemer aan het eind van zijn carrière terugtreedt naar een lager gekwalificeerde functie met een lager salaris demotie ontmoet het geen bezwaar dat de opbouw van pensioen wordt gecontinueerd alsof het oude salaris was gehandhaafd De demotieperiode mag niet langer zijn dan maximaal 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd 13 Salarisstijgingen over de laatste vijf jaren voorafgaande aan de pensioenrichtleeftijd mogen in aanmerking worden genomen tot de in de CAO regeling afgesproken algemene loonindex verhoogd met 2 punten dan wel tot de gerealiseerde loonstijging in de desbetreffende bedrijfstak verhoogd met 2 punten Met salarisstijging als gevolg van een gangbare functiewijziging en gangbare leeftijdsperiodieken mag echter in elk geval rekening worden gehouden 14 Tegen inkoop van niet verzekerde dienstjaren bestaan geen bezwaren met dien verstande dat aldus de diensttijd uit het verleden niet op een groter aantal jaren kan worden geteld dan de werkelijk vervulde diensttijd in Nederland eventueel inclusief de voor de sociale verzekeringswetgeving in aanmerking genomen periode van detachering in het buitenland 15 Het begrip diensttijd wordt ruim opgevat Hieronder worden mede verstaan periodes van ouderschapsverlof binnen de wettelijke termijnen sabbatical years studieverlof en periodes na onvrijwillig ontslag 16 De ruimte wordt geboden voor een tijdelijk overbruggingspensioen TOP ter compensatie van het ontbreken van AOW tussen de pensioenrichtleeftijd en de 65 jarige leeftijd De maximale hoogte van het TOP is gelijk aan de AOW inbouw in de regeling verhoogd met het verschil in premies volksverzekering voor en vanaf 65 jarige leeftijd over het totale pensioen Het TOP kan mits actuarieel herrekend ook vóór de pensioenrichtleeftijd ingaan Het TOP mag desgewenst versneld in minimaal 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd worden opgebouwd Het TOP kan

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20Beoordeling%20Pensioenregelingen%20131197.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Besluit Pensioenopbouw over een periodieke salarisvervangende uitkering (bijv. WAO-, WW-, VUT- of wachtgelduitkering)
  de pensioenregeling naar mijn oordeel onzuiver zijn omdat in beginsel niet wordt voldaan aan het vereiste dat de hoogte van het pensioen gerelateerd is aan de diensttijd en de genoten beloning Gegeven de huidige stand van de maatschappelijke opvattingen over pensioen kan voornoemde mededeling als achterhaald worden beschouwd 1 3 Nieuw beleid bij een WAO uitkering In collectieve regelingen wordt een arbeidsongeschiktheidsuitkering inclusief de WAO uitkering vaak impliciet al tot het pensioengevend salaris gerekend doordat bij arbeidsongeschiktheid de pensioenopbouw al dan niet tegen premiebetaling wordt voortgezet op basis van het laatst genoten salaris vóór de arbeidsongeschiktheid Uitgaande daarvan ontmoet het thans uit het oogpunt van flexibilisering evenmin bezwaar voor zoveel nodig met terugwerkende kracht dat gedurende de periode waarin mede een periodieke salarisvervangende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid wordt ontvangen die uitkering in een collectieve of individuele pensioenregeling tot het pensioengevend salaris wordt gerekend Gedurende die periode loopt de diensttijd voor de pensioenbepaling door aanwijzing is derhalve niet meer noodzakelijk De pensioenregeling als geheel dient binnen de ter zake geldende wettelijke grenzen te blijven hetgeen ter beoordeling staat van de bevoegde inspecteur van de Belastingdienst Voorts geldt de wettelijke voorwaarde dat het overige pensioengevend salaris niet aanzienlijk lager mag zijn dan onder de desbetreffende omstandigheden gebruikelijk is Daarmee wordt beoogd oneigenlijk gebruik in de vorm van het uitstellen afstellen van salaris te voorkomen Overigens maakt het niet uit of de pensioenpremie wordt ingehouden door de uitkerende instantie of door de werkgever inhoudingsplichtige die de WAO uitkering doorbetaalt 1 4 Samenloop WAO uitkering en pensioen Indien de pensioenopbouw met inachtneming van het vorenstaande plaatsvindt kan bij gedeeltelijke pensionering vóór de 65 jarige leeftijd een samenloop ontstaan van de WAO uitkering en het pensioen Ter voorkoming van een bovenmatig pensioen dient in die situatie het pensioen te worden gekort met de WAO uitkering Deze

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20Pensioenopbouw%20salarisvervangende%20uitkering%20120997.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • In het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming is genoten
  1964 is geregeld wat onder een zuivere pensioenregeling wordt verstaan Uitkeringen ingevolge een onzuivere pensioenregeling behoren tot de inkomsten uit vermogen Via de saldomethode zoals opgenomen in artikel 25 eerste lid onderdeel g Wet IB 1964 wordt vervolgens een eventuele in die uitkeringen begrepen rentecomponent in de heffing van inkomstenbelasting premie volksverzekeringen betrokken Dit systeem geldt onverkort voor uitkeringen ingevolge een buitenlandse onzuivere pensioenregeling zij het dat op grond van het bepaalde in artikel 25 eerste lid onderdeel g juncto elfde lid Wet IB 1964 belanghebbende aannemelijk dient te maken dat in verband met de verkrijging van de desbetreffende aanspraken in het buitenland geen belastingfaciliteit is genoten Alleen voor zover ter zake van de verkrijging van de aanspraken geen belastingfaciliteit is genoten blijven uitkeringen via de saldomethode onbelast 2 Verzoeken Mijn aandacht is gevraagd voor de situatie dat in het buitenland aanspraken op een naar Nederlandse maatstaven zuiver pensioen zijn verkregen en ter zake daarvan in het buitenland geen belastingfaciliteit is genoten De uitkeringen ingevolge dergelijke aanspraken zijn in Nederland volledig belast op grond van de hoofdregel van artikel 10 eerste lid Wet LB 1964 In een dergelijk geval treedt derhalve in economische zin dubbele heffing op 3 Goedkeuring Gelet op de huidige wetssystematiek acht ik een economisch dubbele heffing als bedoeld in punt 2 ongewenst In verband hiermee ben ik bereid goed te keuren dat uitkeringen ingevolge een naar Nederlandse maatstaven zuivere pensioenregeling ter zake waarvan aanspraken in het buitenland zijn verkregen eerst worden belast voor zover zij te zamen met de uit de desbetreffende aanspraken reeds ontvangen uitkeringen de waarde van die aanspraken voor zover deze in het buitenland zijn verkregen overtreffen Ik verbind hieraan de voorwaarde dat belanghebbende aannemelijk maakt dat in verband met de verkrijging van die aanspraken in het buitenland daadwerkelijk belasting is geheven die

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/In%20btl%20opgebouwd%20pensioen%20zonder%20tegemoetkoming%20opbouw%20260397.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Overdracht pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar
  volledigheid zij vermeld dat dit beleid uiteraard toepassing van verdragen die een verdergaande regeling inzake de overdracht van pensioenkapitaal hebben onverlet laat zie bijvoorbeeld artikel 19 derde lid van de Overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting van 1992 boekwerk Internationale Fiscale Zaken nr 50 00 00 Tevens heb ik besloten de afhandeling van verzoeken om een belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal naar het buitenland over te dragen aan de inspecteur van de Belastingdienst Particulieren Ondernemingen buitenland Heerlen Ik machtig hierbij deze inspecteur namens mij een belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar toe te staan mits wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden 2 Voorwaarden voor belastingvrije overdracht ingeval de belanghebbende Nederland metterwoon heeft verlaten wegens het aanvaarden van een dienstbetrekking in het buitenland a de bevoegde inspecteur is akkoord met de hoogte van het over te dragen kapitaal b het pensioenkapitaal wordt rechtstreeks en in zijn geheel overgedragen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever of de professionele verzekeraar in het nieuwe woonland ter verwerving van pensioenaanspraken c de Verzekeringskamer heeft voor de overdracht ontheffing verleend d Nederland heeft met het nieuwe woonland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting naar het inkomen gesloten dat bepalingen moet bevatten omtrent het uitwisselen van inlichtingen als nodig om uitvoering te geven aan de bepalingen van dat verdrag en aan de nationale wetgevingen van de verdragsluitende Staten dan wel het nieuwe woonland is een EU land waarop de richtlijn 77 799 EEG inzake de wederzijdse bijstand PB EG 1977 L 336 blz 15 van toepassing is e in het desbetreffende land is een substantiële dienstbetrekking aanvaard Hierbij merk ik op dat de dienstbetrekking in ieder geval substantieel wordt geacht indien deze voor een termijn van vijf jaar is aanvaard f de volgende bescheiden worden overgelegd

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Overdracht%20pensioenkapitaal%20naar%20een%20buitenlandse%20verzekeraar%20021296.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Pensioenregeling. Aanwijzing als zodanig van onzuivere buitenlandse regelingen
  om uitvoering te geven aan de bepalingen van dat verdrag en aan de nationale wetgeving van de verdragsluitende Staten dan wel het land van uitzending is een EU land waarop de richtlijn 77 799 EEG inzake de wederzijdse bijstand Pb EG 1977 L 336 blz 15 van toepassing is b de Nederlandse werkgever zegt de pensioenregeling toe aan zijn tijdelijk hier te lande tewerkgestelde werknemer c de Verzekeringskamer stemt in met de verzekering van deze pensioenregeling in het buitenland door ontheffing te verlenen van het bepaalde in art 2 eerste lid van de Pensioen en spaarfondsenwet d de werknemer is voor een periode van maximaal 5 jaar naar Nederland uitgezonden e de werknemer was reeds voordat hij zich in Nederland heeft gevestigd deelnemer aan de buitenlandse pensioenregeling en hij zet zijn deelname voort f de werknemer is niet in Nederland geworteld g de fiscale faciliëring vrijstelling aanspraak en aftrek premies is niet gunstiger dan die welke van toepassing zou zijn bij een zuivere pensioenregeling in de zin van art 11 derde lid LB h de fiscale faciliëring is niet gunstiger dan die in het land van uitzending i bij het verzoek om aanwijzing worden de volgende stukken overgelegd 1 een verklaring van de in het land van uitzending bevoegde belastingautoriteit waaruit blijkt dat a de buitenlandse regeling een in het land van uitzending gebruikelijke pensioenregeling is en b de te zijner tijd te verrichten uitkeringen in welke vorm dan ook en met inbegrip van het deel van de uitkeringen dat gerelateerd kan worden aan het in Nederland opgebouwde pensioenkapitaal in het land van uitzending betrokken zullen worden in een belastingheffing naar het inkomen 2 een kopie van de arbeidsovereenkomst 3 een kopie van de desbetreffende pensioenregeling 4 de ontheffingsbeschikking van de Verzekeringskamer 5 bewijzen van voortzetting van de deelneming aan

  Original URL path: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Aanwijzing%20van%20onzuivere%20buitenlandse%20regelingen%20220596.htm (2015-09-07)
  Open archived version from archive •