archive-nl.com » NL » B » BESOUW.NL

Total: 333

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuws - Van Besouw Tapijt
  en vooral veel bedrijven organisaties en particulieren passeerden de revue Van Besouw Tapijt in volle schoonheid Voor inspiratie en ideeën vindt u onder referenties een uiteenlopende selectie van gerealiseerde projecten Heeft u foto s van gerealiseerde projecten gemaakt wij plaatsen deze graag op deze pagina U kunt deze onder vermelding van referentiefotografie beschrijving en naam van architect dealer mailen naar info besouw nl nieuws Frame Magazine De redactie van Frame

  Original URL path: http://www.besouw.nl/news/1/64/Referenties (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Nieuws - Van Besouw Tapijt
  milieu verantwoorde circle of carpet life Prem 6 P Product R Re Usable E Environment M Multi Applicable Product De PREM 6 collectie bestaat uit zeven kwaliteiten met de hoogste mogelijke kwaliteit classificeringen Materiaal is PA 6 oersterk goed verwerkbaar en oneindig herbruikbaar Re Usable Grondstofkeuze is één van de belangrijkste factoren van het ontwikkelingsproces De voorwaarde voor deze collectie was bij ontwikkeling dat deze op termijn na vervanging geheel herbruikbaar is Van Besouw levert als eerste een 100 PA 6 kamerbreed product En een programma om snijafval en gebruikt materiaal ook daadwerkelijk weer in het productieproces terug te brengen Daarnaast wordt het huidige product voor een aanzienlijk deel al gemaakt van PA 6 wat al een andere toepassing genoten heeft Bijvoorbeeld als visnet kleding meubilair etc E Environment Ons statement is todays world tommorows future Kortom we moeten samen ervoor zorgen dat onze kinderen de milieu rekening niet gepresenteerd krijgen De PREM 6 collectie wordt geïntroduceerd om een verantwoorde basis Daarmee staat de ontwikkeling niet stil M Multi Applicable Eigenzinnig en oersterk Zo kunnen we de nieuwe Van Besouw PREM 6 kwaliteiten omschrijven Breed toepasbaar dus ook Een product moet niet alleen mooi zijn en een goed verhaal hebben

  Original URL path: http://www.besouw.nl/news/3/64/Prem-6-collectie (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws - Van Besouw Tapijt
  de merken Van Besouw Jabo Carpets en Therdex PVC Vloeren aan elkaar verbindt Inspiratie specificaties advisering en presentatie door de dealer zelf staan centraal op de nieuwe websites van de drie merken De dealer en referentiepagina s maken deel uit van een communicatiesysteem tussen de drie merken Van Besouw Jabo Carpets en Therdex PVC vloeren Zodra de metamorfose van deze websites voltooid is worden deze pagina s actief nieuws Frame

  Original URL path: http://www.besouw.nl/news/2/64/Nieuwe-website (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • International - Van Besouw Tapijt
  Tel 44 0 1420478536 michael besouw nl Italië Tel 39 0 321838538 info supertuft it Oost Europa Tel 42 0 251552125 info rudan cz Oostenrijk Tel 43 0 557464114 bortolotti goltermann speed at Portugal Tel 35 0 1227861280 sergio portooriente pt Spanje Tel 34 0 915624754 mslt telefonica net Zweden Tel 46 0 86657041 info dahlagenturer se Zwitserland Tel 41 0 443885544 info essemme ch Polen Tel 48 0 126564019

  Original URL path: http://www.besouw.nl/nl/contact/international (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Algemene voorwaarden - Van Besouw Tapijt
  koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Van Besouw gesloten koopovereenkomsten is nagekomen de tegenprestatie s met betrekking tot alle geleverde of te leveren zaak zaken zelf eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van een koopovereenkomst en 2 Door Van Besouw afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen 3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden behoudt Van Besouw zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art 3 237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde die Van Besouw uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Van Besouw geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt waardoor Van Besouw haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren 4 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Van Besouw gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 van het door hem verschuldigde per dag 5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is koper verplicht Van Besouw zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen 6 De koper verplicht zich op eerste verzoek van Van Besouw de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand ontploffings en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Van Besouw op de manier die wordt voorgeschreven in art 3 239 BW de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Van Besouw geleverde zaken te verpanden aan Van Besouw op de manier die wordt voorgeschreven in art 3 239 BW de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Van Besouw op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Van Besouw ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf Artikel 12 Prijsverhoging Indien Van Besouw met de koper een bepaalde prijs overeenkomt is Van Besouw niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs Van Besouw mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen Indien de prijsverhoging meer dan 5 bedraagt heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden Van Besouw is in dat geval nimmer schadevergoeding verschuldigd Artikel 13 Betaling 1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2 per maand 2 Bij projecten groter dan 1 000 vierkante meter en of indien Van Besouw voor de koper een nieuwe kwaliteit ontwikkelt die niet in de collectie van Van Besouw wordt opgenomen geldt dat de koper 30 van de prijs bij order dient te betalen 30 30 dagen voor levering 30 bij levering en 10 binnen een termijn van 30 dagen na levering Na het verstrijken van deze termijnen is de koper in verzuim de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2 per maand 3 In geval van liquidatie faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn 4 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening 5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur Artikel 14 Incassokosten 1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper In ieder geval is de koper verschuldigd over de eerste Euro 2 950 15 over het meerdere tot Euro 5 900 10 over het meerdere tot Euro 14 748 8 over het meerdere tot Euro 58 990 5 over het meerdere 3 Indien Van Besouw aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking 2 De koper is jegens Van Besouw de door Van Besouw gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties tenzij deze onredelijk hoog zijn Dit geldt alleen indien Van Besouw en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld Artikel 15 Gebreken klachttermijnen 1 De koper dient de gekochte zaken en of opgeleverde werken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te laten onderzoeken Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt te weten of de juiste zaken zijn geleverd of de afgeleverde zaken wat betreft de maat het aantal en de hoeveelheid overstemmen met het overeengekomene of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en of handelsdoeleinden

  Original URL path: http://www.besouw.nl/nl/contact/algemene-voorwaarden (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • The Brand - Van Besouw Tapijt
  but primarily a brand with artistic and natural designs at its forefront According to Van Besouw a home or workplace should inspire and surprise You can t fob a customer off with yet another commonplace furnishing solution Van Besouw strives to innovatively apply different materials and combine materials and colours The designs are straightforward honest and basic and use exclusive interwoven materials Inspiration At Van Besouw you will find exceptional

  Original URL path: http://www.besouw.nl/en/the-brand (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Collections - Van Besouw Tapijt
  3808 3809 6501 Polyamid 2401 2402 2601 2602 2603 2604 2605 2808 Wool 1406 1803 1806 4403 4404 4405 7101 7102 7401 7402 Cotton 3801 Cotton 3802 Cotton 3805 Cotton 3808 Cotton 3809 Cotton 6501 Cotton Polyamid 2401 Polyamid 2402 Polyamid 2601 Polyamid 2602 Polyamid 2603 Polyamid 2604 Polyamid 2605 Polyamid 2808 Polyamid Wool 1406 Wool 1803 Wool 1806 Wool 4403 Wool 4404 Wool 4405 Wool 7101 Wool 7102 Wool

  Original URL path: http://www.besouw.nl/en/products (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Inspiration - Van Besouw Tapijt
  Import Lawyers Office Rabobank Utrecht G Star International Studio Job Chamber of Commerce WPG Publishers Auping Notary Office Castle Groeneveld Dental practice Openwijkschool Vlissingen SNS Bank Stairs Infopact Ferm Werk Woerden Albeda College Office University Skybox Royal Ten Cate Eigen

  Original URL path: http://www.besouw.nl/en/references (2015-12-05)
  Open archived version from archive •