archive-nl.com » NL » B » BJUTIJDSCHRIFTEN.NL

Total: 1055

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BJu Tijdschriften
  deel uit van het Antilliaanse projectteam van prof Hans de Doelder van de Erasmus Universiteit en hebben in die hoedanigheid een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafrecht en de Landsverordening BOB In het artikel wordt allereerst de noodzaak van de BOB wetgeving besproken De auteurs maken duidelijk waarom Curaçao niet langer zonder BOB wetgeving kan Vervolgens worden de algemene uitgangspunten van de Landsverordening besproken waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillen met de Nederlandse BOB wet de gevallen en gronden voor toepassing van de dwangmiddelen de rol van de officier van justitie en de procureur generaal en de overige algemene bepalingen uit de wet Tot slot worden de verschillende bijzondere opsporingsbevoegdheden besproken waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan planmatige observatie infiltratie en het opnemen en onderzoek van communicatie Mr J H J Verbaan Mr J H J Verbaan is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de sectie Strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam mr R J Verbeek Mr R J Verbeek is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de sectie Strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam Beide auteurs maken in die hoedanigheid ook deel uit van het Antilliaanse projectteam van prof De Doelder Dit projectteam verleent bijstand

  Original URL path: http://www.bjutijdschriften.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%40auteur+Verbaan&search_year= (2012-11-01)
  Open archived version from archive


 • BJu Tijdschriften
  Contracten Tijdschrift Caribisch Juristenblad 3 2012 Auteurs Mr A Bach Kolling Auteursinformatie Mr A Bach Kolling Mr A Bach Kolling is advocaat en partner bij Spigt Dutch Caribbean advocaten te Curaçao Toont 1 gevonden tekst U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen Als u op de zoek knop heeft geklikt komt u op de zoekresultaten pagina met filters

  Original URL path: http://www.bjutijdschriften.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%40auteur+Bach+Kolling&search_year= (2012-11-01)
  Open archived version from archive

 • BJu Tijdschriften
  de Louvain en Promotor van M I S Mobilité Ulysse FRS FNRS Artikel Het EVRM en de Europese Unie van Bosphorus naar Lissabon Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht 3 2010 Trefwoorden Verdrag van Lissabon Gelijkwaardigheidsvermoeden Dublin II Handvest van de grondrechten Auteurs Prof dr J Callewaert Samenvatting Auteursinformatie Het Verdrag van Lissabon is op 1 december 2009 in werking getreden De grondrechten nemen er een plaats in die ongeëvenaard is in de geschiedenis van de Europese Unie EU Met het Verdrag krijgt immers het Handvest van de grondrechten primairrechtelijke waarde en krijgt de EU de opdracht om tot het EVRM toe te treden Bovendien worden de bevoegdheden van het Hof van Justitie Hof in aanzienlijke mate uitgebreid in domeinen die zoals de ruimte van vrijheid veiligheid en recht voor de grondrechten van bijzonder belang zijn Prof dr J Callewaert Prof dr J Callewaert is adjunct griffier van de Grote Kamer bij het Europees Hof voor de rechten van de mens ereprofessor aan de Duitse Universiteit voor administratieve wetenschappen Speyer en gastprofessor aan de Universiteit Louvain België Artikel De erkenning en tenuitvoerlegging van Europese beslissingen in het licht van de Europese beginselen van procesrecht Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 4 2011 Trefwoorden wederzijds vertrouwen erkenning tenuitvoerlegging art 6 EVRM art 47 EU Handvest exequaturprocedure Auteurs Mr M Freudenthal Samenvatting Auteursinformatie Gebaseerd op het beginsel van wederzijds vertrouwen dat EU staten in elkaars rechtspraak geacht worden te hebben wordt de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van civiele beslissingen binnen de EU gaandeweg vereenvoudigd dat deze beslissingen geen exequaturprocedure behoeven Ter bescherming van de niet verschenen gedaagde dienen de procesrechtelijke beginselen van art 6 EVRM en art 47 EU Handvest hierbij ijkpunt te zijn Centraal staat het beginsel van hoor en wederhoor dat in de EET Vo gewaarborgd is o m door aan de betekening minimumvereisten te verbinden In deze bijdrage wordt nagegaan of de balans tussen deze vereenvoudiging en de waarborgen die opgenomen zijn ter bescherming van de gedaagde evenwichtig is Mr M Freudenthal Mr M Freudenthal is honorair hoofdonderzoeker aan het Molengraaff Instituut te Utrecht Artikel De redelijke termijn in het mededingingsrecht Nog altijd redelijk Tijdschrift Markt Mededinging 6 2011 Trefwoorden redelijke termijn rechten van verdediging artikel 6 EVRM schending Auteurs Mr S M M C Vinken en Mr M J van Joolingen Samenvatting Auteursinformatie Uit artikel 6 lid 1 EVRM volgt de plicht een procedure binnen een redelijke termijn te berechten Artikel 6 EVRM is onverkort van toepassing op mededingingsprocedures Het leerstuk van de redelijke termijn in mededingingszaken is sinds enkele jaren een bekend fenomeen zowel Europees als nationaal Het leerstuk is echter nog altijd in ontwikkeling In deze bijdrage staan wij stil bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van de redelijketermijnjurisprudentie in het Europese mededingingsrecht Mr S M M C Vinken Mr S M M C Vinken is advocaat bij BANNING N V te s Hertogenbosch Mr M J van Joolingen Mr M J van Joolingen is advocaat bij BANNING N V te s Hertogenbosch Artikel Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie twee jaar juridisch bindend rechtspraak in beweging Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2 2012 Trefwoorden EU Handvest grondrechten rechtspraak reikwijdte EVRM Auteurs Mr A Pahladsingh en Mr dr H J Th M van Roosmalen Samenvatting Auteursinformatie Dit artikel beoogt inzicht te bieden in de wijze waarop de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Nederlandse colleges zich in het tweede jaar van juridische verbindendheid van het EU Handvest heeft ontwikkeld Daarbij komen onder meer de volgende onderwerpen ter sprake de inroepbaarheid en de reikwijdte van het EU Handvest alsmede toetsing ten gronde in het bijzonder wat betreft de rechtstreekse werking van EU Handvestbepalingen de uitleg van EU Handvestbepalingen in relatie tot het EVRM grondrechten in een Unierechtelijke context en prejudiciële verzoeken uit Nederland De auteurs constateren een toename van zaken waarin het EU Handvest in het tweede jaar aan de orde komt en bespeuren tekenen van beweging in de rechtspraak hetgeen hoopvol is nu het EU Handvest nog steeds jong is en veel uitleg behoeft Mr A Pahladsingh Mr A Pahladsingh is als jurist werkzaam bij de Raad van State in Den Haag Mr dr H J Th M van Roosmalen Mr dr H J Th M van Roosmalen is als jurist werkzaam bij de Raad van State in Den Haag Artikel Het Spector arrest het weerlegbare vermoeden in een strafrechtelijke en mensenrechtelijke context Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht 6 2010 Trefwoorden Europees strafrecht EVRM harmonisatie richtlijnconforme interpretatie marktmisbruik Auteurs Mr J M W Lindeman Samenvatting Auteursinformatie Het Spector arrest waarin prejudiciële vragen van de Belgische rechter worden beantwoord heeft al heel wat Nederlandse pennen in beweging gebracht Daar is alle reden toe want de uitspraak bevat op meerdere fronten interessante materie Centraal in de uitspraak staat de duiding van het in de richtlijn marktmisbruik opgenomen verbod op handel met voorwetenschap dat in Nederland is geïmplementeerd in artikel 5 56 van de Wet op het financieel toezicht Wft De door het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen hierna Hof van Justitie gekozen invulling van deze verbodsbepaling roept enkele vragen op over de inpassing in het Nederlandse bestuurs strafrecht Daarnaast spelen vraagstukken over al dan niet beoogde volledige harmonisatie van de richtlijn de doorwerking van het EVRM en richtlijnconforme interpretatie Mr J M W Lindeman Mr J M W Lindeman is als universitair docent straf proces recht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht Jurisprudentie Het recht op informatie van toezichthouders Tijdschrift Markt Mededinging 6 2010 Trefwoorden inzagerecht NZa medisch beroepsgeheim artikel 8 EVRM Auteurs Prof mr A T Ottow Samenvatting Auteursinformatie Aan de orde is het inzagerecht van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa op grond van artikel 66 Wet marktordening gezondheidszorg De NZa stelde een controleonderzoek in bij een ziekenhuis en verlangde daartoe inzage in medische persoonsgegevens Het ziekenhuis weigerde deze patiëntgegevens te verstrekken met een beroep op het medisch beroepsgeheim Het CBb oordeelt dat het verschoningsrecht van de medische beroepsgroep niet zonder meer van

  Original URL path: http://www.bjutijdschriften.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%22EVRM%22&search_year= (2012-11-01)
  Open archived version from archive

 • BJu Tijdschriften
  van de toegang van consumenten tot de rechter Prof dr M B M Loos Prof dr M B M Loos is hoogleraar privaatrecht in het bijzonder Europees consumentenrecht aan de Universiteit van Amsterdam Boekbespreking Erik Jan Zippro Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht Tijdschrift Markt Mededinging 3 2010 Trefwoorden Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht Auteurs Mr R Meijer Samenvatting Auteursinformatie Ook het recht kent trends Een trend waar we de laatste tijd veel over horen is de zogenoemde privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht Hoewel er een overvloedige hoeveelheid literatuur is verschenen over dit onderwerp ontbrak het aan een boek dat vanuit het Nederlands recht een volledig voor zover mogelijk overzicht gaf van de problematiek Met de dissertatie van Erik Jan Zippro waarop hij op 27 november 2008 is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden is deze leemte opgevuld Mr R Meijer Mr R Meijer is als advocaat werkzaam by Allen Overy LLP Artikel Mix op maat De gevolgen van privatisering van het bouwtoezicht in Australië en Canada Tijdschrift Tijdschrift voor Toezicht 1 2010 Trefwoorden regelgeving handhaving privatisering gebouwde omgeving Auteurs Dr ir J J van der Heijden Samenvatting Auteursinformatie Wat gebeurt er als het toezicht op en de handhaving van bouwregelgeving wordt geprivatiseerd Deze vraag staat centraal in de Australische en Canadese casestudies die dit artikel presenteert Het antwoord lijkt eenvoudig privatisering van toezichtstaken draagt bij aan een verbeterde efficiëntie en effectiviteit van het bouwtoezicht Gelijktijdig roepen conflicterende belangen vragen op over de mate waarin het wenselijk is het toezicht op en de handhaving van bouwregelgeving te privatiseren Als weg uit deze problematiek raadt het artikel aan om publiek en privaat toezicht te combineren Daarnaast onderstreept het artikel het belang van toezicht op toezicht als noodzakelijk element van een toezichtsysteem Dr ir J J van der Heijden Dr ir J J van der Heijden is als universitair docent verbonden aan de faculteit Techniek Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft Prioriteiten in handhaving en toezicht Over de kern van kernbepalingen en de zin van onzin bepalingen Tijdschrift RegelMaat 01 2007 Trefwoorden Handhaving Bestuurder Gedogen Toezicht Openbaar ministerie Minister van verkeer en waterstaat Aanbeveling Aansprakelijkheid Ministerie van verkeer en waterstaat Noodzakelijkheid Auteurs Klink B M J van Klink B M J van Artikel Gedragscode zorgvuldig bosbeheer en de strafrechtelijke handhaving van artikel 8 12 Flora en faunawet Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht 03 2006 Trefwoorden Dier Verbod Zorgvuldigheid Handhaving Bewijslast Ministerie van landbouw natuur en voedselkwaliteit Opzet Beschadiging Levering Vernieling Auteurs Tubbing A M C C Tubbing A M C C Artikel Handhaving onder de Wabo Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht 04 2006 Trefwoorden Handhaving Aanwijzing Bestuursorgaan Toezicht Bestuursdwang Voorstel van wet Gedeputeerde staten Goederenrechtelijk effect Rechtsopvolger Aanwijzingsbevoegdheid Auteurs Blomberg A B Blomberg A B Artikel Verplichte regionale omgevingsdiensten een institutionele herziening van de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht 04 2008 Trefwoorden Handhaving Gemeente Toezicht Risico Milieudelict Bestuurder Herziening Kwaliteit Politie Bedreiging Auteurs Blomberg A B Blomberg A B Boekrecensie De onttovering van de handhaving Tijdschrift Justitiële verkenningen 06 2005 Trefwoorden

  Original URL path: http://www.bjutijdschriften.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%22handhaving%22&search_year= (2012-11-01)
  Open archived version from archive

 • BJu Tijdschriften
  privéleven gezinsleven Auteurs Prof mr L J J Rogier Auteursinformatie Prof mr L J J Rogier Prof mr L J J Rogier is als hoogleraar Staats en Bestuursrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als bijzonder hoogleraar Staats en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit van Curaçao Toont 1 gevonden tekst U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen

  Original URL path: http://www.bjutijdschriften.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%22hindervergunning%22&search_year= (2012-11-01)
  Open archived version from archive

 • BJu Tijdschriften
  Artikel Kritische uitingen over individuele zorgverleners op het internet waar ligt de grens Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1 2011 Trefwoorden internetuitlating publicatie van persoonsgegevens vrije meningsuiting eer en goede naam Auteurs Mr dr M C Ploem en prof mr A C Hendriks Samenvatting Auteursinformatie De door artikel 10 EVRM beschermde vrije meningsuiting biedt patiënten organisaties de ruimte zich vrijelijk uit te laten over hun ervaringen binnen de zorg verlening Dit uitgangspunt geldt ook voor kritische internetpublicaties over het handelen van individuele zorgverleners Hieraan zijn gelet op de rechtspraak van het EHRM wel grenzen te stellen Heeft de uitlating bovenal een grievend karakter of gaat het om een zware beschuldiging die niet door feiten wordt onderbouwd dan is de kans reëel dat deze in de ogen van de rechter een inbreuk vormt op het recht van de zorgverlener in zijn eer goede naam en reputatie te worden beschermd Mr dr M C Ploem Corrette Ploem is onderzoeker docent gezondheidsrecht bij het AMC prof mr A C Hendriks Aart Hendriks is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden LUMC Artikel Property Rights in Personal Data A European Perspective Proefschrift van mr N Purtova Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht 1 2012 Trefwoorden property rights personal data Auteurs Prof mr E J Dommering Samenvatting Auteursinformatie Bespreking van het proefschrift van mr N Purtova Prof mr E J Dommering Prof mr E J Dommering is emeritus hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam Artikel Fast food for thoughts de uitspraak van het Hof van Justitie in de Scarlet Sabam zaak Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2 2012 Trefwoorden handhaving intellectuele eigendom ISPs grondrechten proportionaliteit E Commerce Richtlijn Auteurs Dr N Helberger en Mr drs J van Hoboken Samenvatting Auteursinformatie Met Scarlet Sabam heeft het Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over de juiste balans in de handhaving van intellectuele eigendomsrechten op internet en zorgplichten van ISPs Meer concreet gaat het over het controversiële gebruik van internet monitoring en filters door ISPs voor het verkeer van hun klanten in de strijd tegen piraterij De discussie rond de handhaving van auteursrechtschendingen op het internet en de betrokkenheid van ISPs is buitengewoon actueel ook met het oog op een aantal recente ontwikkelingen in Europa waaronder de aanvulling van delen uit de E Commerce Richtlijn Dit artikel plaatst de uitspraak in zijn grotere politieke context en biedt een aantal kritische reflecties Dr N Helberger Dr N Helberger is werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam Mr drs J van Hoboken Mr drs J van Hoboken is werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam Artikel Hoe rechters denken Tijdschrift Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 1 2012 Trefwoorden rechterlijke oordeelsvorming opleiding socialisatie omgevingsinvloed Auteurs Maarten van Wel Samenvatting Auteursinformatie In this paper the author attempts to answer the intriguing question how judges think by providing a description of the context of judicial decision making from the insider s perspective of a judge trainee This paper demonstrates that in judicial training socialization

  Original URL path: http://www.bjutijdschriften.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%22priv%C3%A9leven%22&search_year= (2012-11-01)
  Open archived version from archive

 • BJu Tijdschriften
  de noodzaak bloot van het betrekken van de sociale partners die auteurs zijn van een Europese raamovereenkomst als amici curiae De omstandigheid dat het Hof de Europese Commissie op dit punt heeft geïnterpelleerd is significant Artikel 152 van het nieuwe Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vormt daartoe een afdoende juridische grondslag Prof dr F Dorssemont Prof dr F Dorssemont is hoogleraar arbeidsrecht aan de Université Catholique de Louvain Artikel Ruiz Zambrano the aftermath de impact van artikel 20 VWEU op de Nederlandse rechtspraak Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2 2012 Trefwoorden Europees burgerschap Nederlandse rechtspraak artikel 20 VWEU Auteurs Mr H van Eijken Samenvatting Auteursinformatie Een van de meest besproken arresten van 2011 is misschien wel het arrest Ruiz Zambrano in ieder geval wat betreft de ontwikkeling van het Europees burgerschap In deze bijdrage wordt de reikwijdte van artikel 20 VWEU besproken Centraal staat hoe de Nederlandse rechter omgaat met de nieuwe lijn van jurisprudentie op het terrein van het Europees burgerschap Mr H van Eijken Mr H van Eijken is promovenda Europees recht bij het Europa Instituut aan de Universiteit Utrecht Risico s in de jeugdzorg Over veiligheid en controle Tijdschrift PROCES 06 2007 Trefwoorden Kind Risico Ouders Ondertoezichtstelling Uithuisplaatsing Aansprakelijkheid Noodzakelijkheid Provincie Gezinsvoogd Kinderrechter Auteurs Bruning M Bruning M Ruimtelijke ordening ABRvS 14 september 2005 nr 200502447 Maasbracht bestemmingsplan Partiële thematische herziening verboden gebruik parkeren Tijdschrift StAB 04 2005 Trefwoorden De planregeling die ertoe strekt parkeren op gronden met een tuin of een woonbestemming onder voorwaarden uit te zonderen van het verbod die gronden in strijd met de bestemming te gebruiken is niet in strijd met artikel 1 van het eerste protocol bij Auteurs Redactie Redactie Artikel Doorwerking van grondrechten en mensenrechten in het vermogensrecht HR 12 december 2003 RvdW 2003 193 Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht 2 2004 Auteurs S D Lindenbergh S D Lindenbergh Praktijk Onzorgvuldige jeugdzorg Tijdschrift PROCES 2 2009 Auteurs Mariëlle R Bruning Samenvatting Auteursinformatie In deze rubriek doen rechters advocaten officieren van justitie reclasseringsmedewerkers en andere beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de rechtspraktijk beurtelings verslag van hun ervaringen Deze keer is dat prof mr drs M R Bruning bijzonder hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en programmaleider bij Defence for Children International Nederland Zij reageert op de brief van de bezorgde jeugdrechtadvocaten Mariëlle R Bruning Prof mr drs Mariëlle Bruning is bijzonder hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en programmaleider bij Defence for Children International Nederland Jurisprudentie Inkomens internet en informationele privacy Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht 1 2 2004 Trefwoorden beschermning van persoonsgegevens Auteurs P H Blok P H Blok Jurisprundentie Geen vreemdelingenbewaring van burgers van de Unie als de nationaliteit niet vaststaat Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht 5 2005 Trefwoorden vrij verkeer van personen Auteurs H Oosterom Staples H Oosterom Staples Artikel De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy Het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU burgerschapsrechten Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht 6 2011 Trefwoorden EU Burgerschap interne situaties omgekeerde discriminatie fundamentele rechten

  Original URL path: http://www.bjutijdschriften.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%22gezinsleven%22&search_year= (2012-11-01)
  Open archived version from archive

 • BJu Tijdschriften
  Rogier is als hoogleraar Staats en Bestuursrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als bijzonder hoogleraar Staats en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit van Curaçao Jurisprudentie Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba Curaçao Sint Maarten en van Bonaire Sint Eustatius en Saba Tijdschrift Caribisch Juristenblad 1 2012 Auteurs Prof mr L J J Rogier Auteursinformatie Prof mr L J J Rogier Prof mr L J J rogier is als hoogleraar Staats en Bestuursrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als bijzonder hoogleraar Staats en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit van Curaçao Boekbespreking De Raad van State in perspectief Tijdschrift Caribisch Juristenblad 4 2011 Auteurs Prof mr L J J Rogier Samenvatting Auteursinformatie Prof mr L J J Rogier Prof mr L J J Rogier is als hoogleraar Staats en Bestuursrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als bijzonder hoogleraar Staats en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen Praktijk De bilknijper Tijdschrift PROCES 1 2012 Auteurs Mr Rogier Hörchner Auteursinformatie Mr Rogier Hörchner Mr Rogier Hörchner is advocaat te Breda Jurisprudentie Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba Curaçao Sint Maarten en van Bonaire Sint Eustatius en Saba Tijdschrift Caribisch Juristenblad 3 2012 Trefwoorden EVRM handhaving

  Original URL path: http://www.bjutijdschriften.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%40auteur+Rogier&search_year= (2012-11-01)
  Open archived version from archive