archive-nl.com » NL » B » BPLOODSEN.NL

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Pensioen te kort
  extra premiestorting zijn uitgeput Een extra premiestorting zal alleen in het herstelplan worden opgenomen als de NLC deze schriftelijk heeft toegezegd Het bestuur zal de mogelijkheid van een extra premiestorting tijdig met de NLC bespreken In het crisisplan is de volgende tekst opgenomen Er wordt niet meer gekort dan strikt nodig is om voldoende te herstellen De korting wordt doorgevoerd aan het eind van de wettelijk maximale korte termijn herstelperiode Uitgangspunt van het fonds is om alle groepen deelnemers gewezen deelnemers en pensioengerechtigden op dezelfde wijze te korten indien een situatie van korting zich voordoet De ingegane arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zullen niet worden gekort Het bestuur heeft echter de mogelijkheid om in voorkomende gevallen verschillende kortingspercentages te hanteren Het bestuur neemt bij een eventueel besluit tot het toepassen van verschillende kortingspercentages onder andere de volgende overwegingen mee in haar besluitvorming de mate waarin de verschillende groepen reeds een bijdrage aan het herstel hebben geleverd koopkracht en inkomenseffecten Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/pensioen-te-kort/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Communicatie
  informatie over wijzigingen in het Pensioenstatuut en bestuursbesluiten informatie over eventuele premieachterstand en eventueel tekort minimaal vereist eigen vermogen het Uniform Pensioenoverzicht UPO aan deelnemers uiterlijk voor 30 sept van het betreffende jaar een beëindigingsoverzicht in geval van beëindiging deelneming informatie over aanspraken bij waardeoverdracht het Uniform Pensioenoverzicht aan gewezen deelnemers 1x in de vijf jaar een pensioenoverzicht aan gewezen partners 1x in de vijf jaar een overzicht aan de aanspraken aan de gewezen partner bij scheiding een overzicht van de aanspraken bij pensionering een overzicht van de aanspraken aan pensioengerechtigden informatie op verzoek informatie bij vertrek naar een andere lidstaat informatie over en of bij afkoop klein ouderdomspensioen bij beëindiging klein partnerpensioen bij ingang en klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding informatie over herleving plicht waardeoverdracht informatie over het voornemen tot collectieve waardeoverdracht informatie bij korting van pensioenaanspraken of pensioenrechten informatie over de aanstelling van een bewindvoerder informatie over het opleggen van een dwangsom door de DNB Het BPL verstrekt op verzoek het Pensioenstatuut en bestuursbesluiten de Statuten het jaarverslag en de jaarrekening opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken opgave van de mogelijk te bereiken pensioenuitkering informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing van een toezichthouder doorrekening van de effecten van uitruil en vervoegde pensionering een verklaring inzake beleggingsbeginselen de risico s van de beleggingen van het pensioenfonds het herstelplan voor de korte termijn of voor de lange termijn informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds informatie over de aanstelling van de bewindvoerder Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/communicatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - UPO
  dan treft in de bijlage de bedragen aan van de keuzevarianten behorende bij de door u opgegeven vervroegde pensioendatum In de UPO staat ook de jaarlijkse pensioenaangroei factor A Deze heeft u nodig indien u wilt bepalen in hoeverre premies voor een lijfrentepolis fiscaal aftrekbaar zijn Op mijnpensioenoverzicht nl treft u dezelfde gegevens aan van alle pensioenfondsen waar u nog pensioen heeft staan Flexioen Gewezen deelnemers die nog een kapitaal bij Robeco hebben uitstaan krijgen een aparte UPO voor deze regeling waarin prognoses staan van de uitkering die u op uw 55e of op de door u gekozen vervroegde pensioendatum met dit kapitaal kan realiseren Op mijnpensioenoverzicht nl treft u het flexioen aan onder indicatief pensioen Gepensioneerde en of nabestaande Als gepensioneerde nabestaande krijgt u jaarlijks een overzicht van uw aanspraken Ex partners en Slapers Ex partners en slapers krijgen 1x in de vijf jaar een overzicht van de toegekende aanspraken Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/hoe-gaat-uw-fonds-om-met/upo/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Nieuwe relatie
  brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/wat-te-doen-bij/nieuwe-relatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Scheiden
  de ex partner overlijdt vervalt dit recht en heeft de deelnemer of gepensioneerde weer zijn volledige pensioenrechten terug Bij scheiding beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap of beëindiging van een samenlevingsverband krijgt de ex partner ook recht op een deel van het partnerpensioen berekend over de deelnemersjaren tot aan de datum van deze beëindiging Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd Bijzonder partnerpensioen Het bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het door de deelnemer of gepensioneerde opgebouwde partnerpensioen Een eventuele nieuwe partner van de deelnemer krijgt daardoor bij diens overlijden een lager partnerpensioen Het bijzonder partnerpensioen is een zelfstandig recht van de ex partner Als de ex partner overlijdt na de vervroegde pensioendatum blijft de vermindering op het opgebouwde partnerpensioen bestaan Overlijdt de ex partner voor de vervroegde pensioendatum dan ontstaat voor de deelnemer weer aanspraak op een volledig partnerpensioen 70 van het op de pensioendatum te bereiken ouderdomspensioen Als er op de vervroegde pensioendatum geen nieuwe partner is dan krijgt de deelnemer de mogelijkheid het partnerpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen om te zetten Afwijkende afspraken In een notarieel verleden echtscheidingsconvenant kunnen partijen afwijkende afspraken maken over de pensioenverdeling Ook kan de ex partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen Het verdient aanbeveling dat u zich van te voren over de mogelijkheden door PGGM laat adviseren De kosten voor eventuele berekeningen t b v afwijkende afspraken worden volledig bij de deelnemer in rekening gebracht op basis van een offerte Waar staan de bedragen die voor mijn ex partner zijn bestemd Als u voor 31 12 in enig jaar bericht van BPL heeft ontvangen over de verdeling van de aanspraken dan worden de aanspraken van de ex partner s in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht UPO voor het eerst vermeld in de UPO die het jaar daarop aan u wordt toegezonden Vanaf 2012

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/wat-te-doen-bij/scheiden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Overlijden
  partnerpensioen gaat in op de dag van overlijden Dit pensioen wordt levenslang aan de nabestaande uitgekeerd Het wezenpensioen gaat eveneens in op de dag van overlijden De hoogte van het partner en wezenpensioen is verschillend voor nabestaanden wezen van deelnemers gewezen deelnemers en gepensioneerden Het kan zijn dat u op uw vervroegde pensioendatum of uw 60e heeft gekozen voor omzetting voor 50 of 100 procent van het partnerpensioen De uitkering aan uw eventuele nabestaande is dan gelijk aan het op het omzetmoment afgesproken partnerpensioen vermeerderd met eventueel daarna toegekende indexaties Het aan een eventuele ex partner toekomende tijdelijk bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het door de deelnemer opgebouwde partnerpensioen zie ook onder SCHEIDEN zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/wat-te-doen-bij/overlijden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Verhuizen
  het buitenland U woont in het buitenland en u verhuist in het land waar u woont of naar een ander land anders dan Nederland Dat heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw GEEF WEL UW ADRESWIJZIGING DOOR zie contact gegevens Indien wij u of ex partner niet kunnen lokaliseren heeft dit gevolgen voor de tijdige uitkering van uw pensioen Wij sturen wij u iedere jaar een pensioenoverzicht van het pensioen dat u bij BPL hebt opgebouwd Uw pensioenoverzicht is ook altijd digitaal beschikbaar op mijnpensioenoverzicht nl Verklaring Attestatie de Vita Degene die in het buitenland woont en van BPL een pensioen geniet dient periodiek een bewijs van in leven zijn Attestatie de Vita te overleggen aan BPL Dit bewijs is in de meeste gevallen verkrijgbaar bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven Verklaring Attestatie de Vita En Fra Spa Dui zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/wat-te-doen-bij/verhuizen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gepensioneerd - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Klachten
  het bestuur OMBUDSMAN Vanaf 19 september 2012 kunnen gewezen deelnemers gepensioneerden en andere belanghebbenden voor een klacht of geschil over de uitvoering van het Pensioenreglement voor advies terecht bij de Ombudsman Pensioenen niet bindend BPL zal zich aan het advies van de Ombudsman Pensioenen conformeren tenzij er zwaarwegende motieven zijn dit advies niet op te volgen Een klacht of geschil wordt niet eerder door de Ombudsman Pensioenen in behandeling genomen nadat de klachten en geschillenprocedure bij BPL volledig is doorlopen Dus na het besluit van het bestuur ten aanzien van een klacht of geschil De website van de Ombudsman is www ombudsmanpensioenen nl RECHTSZAAK Het advies van de ombudsman is niet bindend U heeft dus de mogelijkheid om een rechtszaak te beginnen Klachtenregeling zie als brondocument de brochure Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/gepensioneerd/wat-te-doen-bij/klachten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive