archive-nl.com » NL » B » BPLOODSEN.NL

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Formulieren - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  de meeste gevallen verkrijgbaar bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven Verklaring Attestatie de Vita En Fra Spa Dui Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/archief/formulieren/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Besluiten - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  vergoedingen van BPL Besluit taakverdeling tussen DB AB AB juni 2007 Ter zake gelden de volgende bepalingen uit de Statuten Artikel 6 7 De voorzitter en de secretaris zijn tezamen belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur Zij vertegenwoordigen tezamen de stichting in en buiten rechte Artikel 6 8 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer en de beschikking over haar vermogen een ander binnen door statuten en reglementen vastgestelde grenzen Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging vervreemding en bezwaring van registergoederen De op basis van deze bepalingen gebaseerde taakverdeling tussen het DB en het AB van BPL wordt in onderstaande matrix weergegeven Matrix taakverdeling tussen DB en AB van BPL Onderwerp Beleidsvoorbereiding Besluitvorming Uitvoering Beheerskader 1 DB AB DB Operationele beheersmaatregelen 2 DB DB DB Beleidsmatige beheersmaatregelen 3 DB AB DB Wijziging statuten en reglementen uitleg c q uitvoering pensioenreglementen DB AB DB Financiële beslissingen 4 DB AB DB Voorlichting aan deelnemers 5 DB AB DB Contacten met derden 6 DB AB DB 1 Doelstelling en structuur organisatie bevoegdhedenverdeling wijze van verantwoording afleggen externe deskundigen personeelsbeleid 2 Operationele en administratieve processen bewaking en analyse van het operationele ondernemingsrisico en managementinformatie en personeelsbeleid 3 O a ALM studie continuïteitsanalyse Actuariële en Bedrijfstechnische Nota ABTN kwartaal en jaarcijfers jaarverslag FTK rapportage beleggingsmandaat vermogensbeheerders verslagstaten voor De Nederlandsche Bank DNB rapport ten behoeve van de premievaststelling en de hoogte van de pensioengrondslag voor het komende boekjaar nota inzake het financieringsbeleid 4 Risico s uit aangegane verplichtingen in eigen beheer risicoherverzekering reservering premiebeleid jaarlijkse vaststelling pensioengrondslag en indexatie pensioenen beleggingsbeleid voorziening toekomstige risico s en minimaal vereist eigen vermogen financiële grondslagen 5 Collectieve voorlichting 6 De Nederlandsche Bank DNB Ministerie van SZW Unie van Beroepspensioenfondsen UVB Nederlandse Loodsen Corporatie NLC Nederlandse Loodswezen BV VNoL fiscale aangelegenheden certificerend actuaris accountant asset managers adviseurs financiële instellingen en anderen Besluit machtiging tekenbevoegdheid Manager Pensioenen DB juni 2007 Machtiging Ondergetekenden de heren A G Nauta en P J J van Berg respectievelijk voorzitter en secretaris penningmeester van het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen BPL gevestigd te Pernis Rotterdam gebruikmakend van de in artikel 8 1 van de Statuten van BPL gegeven bevoegdheid tot het bepalen van de bevoegdheden van een administrateur verklaren hierdoor dat de heer Th A Wittkampf vanaf 1 november 2001 aangesteld als Manager Pensioenen bij voornoemde Stichting en als zodanig handelend als administrateur hierna te noemen de gemachtigde gemachtigd is tot het tekenen of fiatteren van de volgende zaken I Uitvoeringszaken Alle brieven en documenten die voortvloeien of verband houden met de uitvoering van de pensioenreglement en de flexioenregeling van brieven en documenten die voortvloeien uit bestuursbesluiten waarvan de uitvoering aan hem is gedelegeerd niet zijnde geldelijke zaken als bedoeld onder II naar eigen inzicht alleen of samen met een ander tot fiatteren of tekenen bevoegd bestuurslid tenzij het bestuur nadrukkelijk anders heeft bepaald II Geldelijke zaken Alle geldelijke transacties overmakingen en stortingen ten laste van de bij voornoemde

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/archief/besluiten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Inkooptabellen - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank Zie bijlage Het oude herstelplan is per 1 januari 2015 komen te vervallen in verband met de introductie van het nieuwe Financiële Toetsingskader nFTK Het nieuwe herstelplan is opgesteld

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/archief/inkooptabellen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Flexioen - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  partijen bewust wordt afgezien van deze keuzemogelijkheid Bij overlijden van de deelnemer vóór de vervroegde pensioendatum kan de nabestaande kiezen uit het aanwenden van het aanwezige flexioenkapitaal voor Een uitkering tot de 67 jarige leeftijd Een levenslange uitkering Bij overlijden ná ingang van een tijdelijk uitkering tot uw 60 e 65 e of 67 e met dekking partnerpensioen kan de nabestaande het kapitaal verminderd met de reeds gedane uitkeringen aanwenden voor Een uitkering tot de 67 jarige leeftijd Een levenslange uitkering Bij ontstentenis van een nabestaande wordt het beschikbare flexioenkapitaal aangewend voor een uitkering aan de wezenpensioengerechtigde kinderen Gewezen deelnemers die nog een kapitaal bij Robeco hebben uitstaan U krijgen een aparte UPO voor deze regeling waarin prognoses staan van de uitkering die u op uw 55 e of op de door u gekozen vervroegde pensioendatum met dit kapitaal kan realiseren Op mijnpensioenoverzicht nl treft u het flexioen aan onder indicatief pensioen De deelnemer krijgt doorgaans circa een half jaar voor vervroegde pensionering een bericht van het BPL om zijn haar voorkeur op te geven Flexioen per 01 jul 2007 Brochure Flexioen Robeco pdf Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/archief/flexioen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  bekijk de brochure Aanpassingen In de afgelopen jaren is de regeling BPL 1988 een aantal keren aangepast De wijzigingen betroffen de invoering van een flexibele premiespaarregeling naast de basisregeling een toeslag op het partnerpensioen en de mogelijkheid van uitruil partnerpensioen Zie voor flexibele premiespaarregeling bijlage 1 van Pensioenstatuut 1988 of bekijk de brochure BPL 2004 Op 1 april 2004 werd de nieuwe volledig kapitaal gedekte pensioenregelingen de overgangsregeling ingevoerd met een reglementaire pensioenleeftijd van 60 jaar met de mogelijkheid tot vervroegde pensionering Deze regeling geldt voor loodsen die in april 2004 of later met vervroegd pensioen gaan De premie en pensioengrondslag is voor alle deelnemers gelijk Zie Pensioen pensioenstatuut 2004 of bekijk de brochure Aspirant registerloodsen Aspirant registerloodsen bouwen nog geen pensioen op bij BPL BPL 2015 Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Witteveen 2015 in werking getreden De overheid heeft de opbouw gemaximaliseerd op 1 875 en het pensioengevend loon op 100 000 euro De fiscale pensioenrichtleeftijd blijft in 2015 67 jaar Op 1 januari 2015 is daarom het pensioenstatuut 2015 van kracht geworden Alle eerdere opgebouwde aanspraken blijven bestaan Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beheer/geschiedenis/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuur - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  aftreden Besluit rooster van aftreden conform artikel 6 lid 3 van de Statuten Naam Functie in bestuur Bestuurslid vanaf Bestuurslid tot J W Duyzer Voorzitter Mei 2002 Januari 2016 R de Jonge Secretaris penningmeester Mei 2008 Juni 2020 P J J van den Berg Bestuurslid Mei 2000 Juni 2016 L Kazemier Bestuurslid Juli 2012 Augustus 2020 M A van Kuik Bestuurslid Juni 2010 Juli 2018 P B Schoe Bestuurslid Juli 2012 Augustus 2020 H J T Ruijten Bestuurslid Juni 2011 Juli 2019 Nevenfuncties De regels inzake Pension Fund Governance schrijven voor dat elk pensioenfonds aan de deelnemers en gepensioneerden informatie dient te verstrekken over de nevenfuncties van de bestuursleden Naam Functie in bestuur Nevenfunctie Betaald Niet betaald J W Duyzer Voorzitter Bestuurslid SDB X R de Jonge Secretaris penningmeester Registerloods X P J J van den Berg Bestuurslid Registerloods Bestuurslid Stichting Admnistratie kantoor It Wild X X L Kazemier Bestuurslid Senior expert Pum Den Haag Voorzitter dorpsvereniging Biessum Uitwierde Bestuurslid Nederlandse Vereniging Kapiteins ter Koopvaardij X X X M A van Kuik Bestuurslid Registerloods X P B Schoe Bestuurslid Registerloods X H J T Ruijten Bestuurslid Lid ledenraad VNoL X Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beheer/bestuur/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Samenstelling - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  juli 2010 Bestuurslid tot augustus 2018 Herbenoembaar H J T Ruijten E ruyt257 planet nl Bestuurslid vanaf juni 2011 Bestuurslid tot juli 2019 Herbenoembaar Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid L Kazemier E leankaz kpnplanet nl Bestuurslid vanaf juli 2012 Bestuurslid tot augustus 2020 Herbenoembaar P B Schoe Scheldemonden E Schoe loodswezen nl Bestuurslid vanaf juli 2012 Bestuurslid tot augustus 2020 Herbenoembaar M Louwerens Rotterdam Rijnmond E M Louwerens loodswezen nl Aspirant bestuurslid vanaf dec 2014 Aspirant bestuurslid tot dec 2015 Bestuurslid B Eggink Noord E B Eggink loodswezen nl Aspirant bestuurslid vanaf juni 2015 Aspirant bestuurslid tot juni 2016 UITVOERING Manager Pensioenen Th A Wittkampf T 088 90 02 540 E t wittkampf loodswezen nl Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beheer/samenstelling/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uitbesteding - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  te Amstelveen ADVISEREND ACTUARIS Sprenkels Verschuren te Amsterdam CERTIFICEREND ACTUARIS Ruigrok Actuariële Consultancy B V te Wieringerwaard UITVOERDER FLEXIOENREGELING Robeco Pension Providers te Rotterdam Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beheer/uitbesteding/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •