archive-nl.com » NL » B » BUDGETPHONE.NL

Total: 25

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • over budgetphone | budgetphone.nl
  over budgetphone bedrijf Budget Phone Company BV KvK 28057599 bestuurders Alexander Blom en Line Kofoed kantoor Eschertoren 15 2316 ET Leiden post budgetphone Postbus 1289 2302 BG Leiden telefoon 071 5815600 email info at budgetphone nl sociale media www facebook com budgetphone www twitter com budgetphone overig het kantoor de Leonarduskerk en de medewerkers zijn te zien op de websitefoto s en de RTL4 video de RTL4 video werd opgenomen

  Original URL path: http://www.budgetphone.nl/nl/about (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Algemene voorwaarden | budgetphone.nl
  voor het gebruik van de Diensten 5 1 De Klant zal Budget Phone Company voor het gebruik van de Diensten de kosten betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 5 2 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle toegang tot gebruik van en kosten voor gebruik van de Diensten via de door de Klant aan Budget Phone Company berichte aansluiting en of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant Het voorgaande geldt eveneens voor enig gebruik van de Diensten door onbevoegde Gebruikers via de aansluiting en van de Klant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant tot het moment dat dit onbevoegd gebruik aan Budget Phone Company is gemeld en door Budget Phone Company de toegang tot de Diensten via de aansluiting en van de Klant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant is geblokkeerd 5 3 Gebruikers zullen de Diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en in overeenstemming met door Budget Phone Company gegeven redelijke aanwijzingen of instructies Gebruikers zullen de Diensten niet doorverkopen of anderszins op commerciële grondslag aan derden ter beschikking stellen Gebruikers zullen de Diensten voorts slechts gebruiken in overeenstemming met het toepasselijk recht en de wetten codes standaarden regels richtlijnen bevelen en eisen uitgevaardigd door enige daartoe bevoegde autoriteit Gebruikers zullen elk onrechtmatig gebruik van de Diensten of gebruik in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst op eerste vordering van Budget Phone Company of enige bevoegde autoriteit staken en gestaakt houden 5 4 De Klant is steeds volledig aansprakelijk voor enige tekortkoming in de naleving van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden door iedere Gebruiker ongeacht of de Gebruiker ook rechtstreeks kan worden aangesproken door Budget Phone Company 5 5 Het is de Klant niet toegestaan met behulp van kaartnummers en of pincodes met betrekking tot de Diensten verbinding en te leggen met Betaalnummers Indien deze bepaling niet wordt nageleefd zal Budget Phone Company daarvoor een eenheidstarief van 5 per minuut in rekening brengen Aldus verschuldigde bedragen zullen in mindering worden gebracht op Beltegoeden of zo dit onmogelijk mocht blijken op de Klant of de andere Gebruiker s verhaald worden 6 Tarieven kosten en betaling 6 1 Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden wordt de Klant door Budget Phone Company in maandelijkse termijnen achteraf gefactureerd voor het gebruik van de Diensten Budget Phone Company kan de frequentie van facturering te allen tijde wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant 6 2 De facturen worden door Budget Phone Company vastgesteld overeenkomstig de Tarieven die gelden op het moment dat van de onderscheiden Diensten gebruik is gemaakt Budget Phone Company kan de aan het Abonnement verbonden Tarieven te allen tijde wijzigen De Tarieven worden door Budget Phone Company bekend gemaakt op de BPC Website en zijn bij Budget Phone Company op te vragen Alle Tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven 6 3 De facturen zullen in beginsel door de Klant door middel van automatische incasso worden voldaan Op verzoek van de Klant kan Budget Phone Company in bijzondere gevallen besluiten dat de Klant gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen 6 4 De Klant machtigt Budget Phone Company om tegen de Vervaldatum het factuurbedrag af te schrijven van een bank of girorekening die de Klant aanhoudt bij een erkende financiële instelling De Klant verplicht zich een dergelijke bank of girorekening aan te houden welke geschikt is voor automatische afschrijvingen en op die desbetreffende bank of girorekening voldoende saldi aan te houden voor de automatische afschrijvingen De in dit artikellid genoemde bepalingen omtrent machtiging zijn niet van toepassing indien de Klant op grond van artikel 6 3 gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen 6 5 Indien de Klant gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen dan is hij gehouden de factuur uiterlijk op de Vervaldatum aan Budget Phone Company te betalen op een door Budget Phone Company aan te wijzen bank of girorekening 6 6 Indien een factuur naar het oordeel van de Klant onjuist of onvolledig is dan is de Klant bevoegd Budget Phone Company daarvan binnen dertig dagen na de factuurdatum schriftelijk in kennis stellen met specificatie van de bedragen die naar de mening van de Klant onjuist zijn 6 7 De Klant is in het geval van gemotiveerde schriftelijke betwisting van de factuur bevoegd het reeds overeenkomsitg artikel 6 4 overgemaakte bedrag te storneren dan wel de betaling van de factuur op te schorten Budget Phone Company blijft echter te allen tijde gemachtigd het onbetwiste deel van een factuur overeenkomstig artikel 6 4 alsnog over te boeken van de door de Klant gehouden bank of girorekening zulks indien van toepassing 6 8 Na gemotiveerde schriftelijke betwisting van de factuur door de Klant zal de hoogte van de factuur worden heroverwogen en definitief worden vastgesteld door Budget Phone Company Zo nodig verzendt Budget Phone Company alsdan een nieuwe factuur met een nieuwe Vervaldatum 6 9 Indien de Klant niet heeft betaald uiterlijk op de nieuwe Vervaldatum dan is de Klant vanaf de Vervaldatum automatisch en zonder verdere ingebrekestelling in verzuim Ingeval van dergelijk verzuim behoudt Budget Phone Company zich het recht voor de Klant een bedrag van 10 00 aan administratiekosten in rekening te brengen Voorts is ingeval van een dergelijk verzuim Budget Phone Company gerechtigd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met ofwel i een rentepercentage van 1 per maand ofwel ii de wettelijke rente indien deze hoger is dan voornoemd percentage van 1 per maand een en ander voor iedere dag dat de Klant in gebreke blijft te betalen 6 10 Indien ter verkrijging van voldoening van een door de Klant verschuldigd bedrag een incassoprocedure of gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt dan is Budget Phone Company gerechtigd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met ofwel i 15 incassokosten over het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 00 ofwel ii de werkelijke kosten van incasso indien deze hoger zijn dan voornoemd percentage van 15 of 100 00 6 11 Behoudens tegenbewijs geldt de administratie van Budget Phone Company als doorslaggevend bewijs voor het gebruik van de Diensten en de door de Klant verschuldigde bedragen 6 12 Budget Phone Company kan besluiten een percentage door BPC vast te stellen van de door haar van de Klant ontvangen factuurbetalingen aan derden zoals instellingen en organisaties zonder winstoogmerk af te dragen Budget Phone Company kan met het oog hierop de Klant vragen aan haar aan te geven welke instelling of organisatie zijn voorkeur heeft Budget Phone Company zal naar redelijkheid trachten rekening te houden met de voorkeur van de Klant maar is daar op generlei wijze aan gebonden 6 13 De Klant noch de derde kan aan artikel 6 12 rechten ontlenen de Klant in het bijzonder niet het recht om aan enig ander dan aan Budget Phone Company bevrijdend te betalen hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is Budget Phone Company blijft met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend rechthebbende van de door de Klant overgemaakte gelden 7 Bellimiet en verrekening 7 1 Budget Phone Company kan naar eigen inzicht en op elk tijdstip een Bellimiet op de rekening van de Klant toepassen en of een tussentijdse betaling eisen 7 2 Indien de Klant meent meer gebruik van de Diensten te zullen maken dan zijn door Budget Phone Company vastgestelde Bellimiet toestaat kan de Klant Budget Phone Company verzoeken een ruimere Bellimiet vast te stellen Bij eventuele afwijzing van zo n verzoek is Budget Phone Company niet gehouden de afwijzing te motiveren 7 3 Budget Phone Company kan te allen tijde haar vorderingen op de Klant of ingeval van diens aansprakelijkheid de Gebruiker verrekenen met vorderingen van de Klant of Gebruiker op Budget Phone Company 7 4 De Klant is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Budget Phone Company tot enigerlei vorm van verrekening van haar schulden aan Budget Phone Company over te gaan 8 Persoonlijke Informatie 8 1 Budget Phone Company hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de Klant redenen waarom zij een eigen privacy beleid uitvoert zoals uiteengezet in de BPC Privacy Verklaring 8 2 Onverminderd het gestelde in de BPC Privacy Verklaring kan Budget Phone Company in ieder geval Persoonlijke Informatie verwerken welke bestaat uit a naam adres e mail adres telefoonnummer s geboortedatum rijbewijsnummer paspoortnummer en het nummer van enig ander legitimatiebewijs b details en status van alle rekeningen bij Budget Phone Company of bij de aan Budget Phone Company gelieerde rechtspersonen c gegevens aangaande het kredietverleden inclusief gegevens betreffende de kredietwaardigheid Bellimieten en Beltegoeden d gegevens betreffende de kredietwaardigheid of de kredietcapaciteit en e verkeersgegevens betreffende het gebruik van de Diensten inclusief de telefoonnummers waarnaar gebeld is en de daarmee samenhangende persoonlijke gegevens 8 3 De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de gegevens die hij verstrekt bij zijn aanmelding voor de Diensten en zal Budget Phone Company steeds onmiddellijk in kennis stellen van latere wijzigingen in zijn aanmeldingsgegevens 8 4 Indien Budget Phone Company het vermoeden heeft dat door de Klant opgegeven gegevens niet of niet langer geheel of ten dele correct zijn kan Budget Phone Company met onmiddellijke ingang de levering van de Dienst opschorten of beëindigen 8 5 De Klant verstrekt op het eerste verzoek van Budget Phone Company meer of aanvullende correcte en volledige informatie en of bewijsstukken ter zake steeds wanneer Budget Phone Company zulks nodig acht Het niet nakomen van deze bepaling vormt een schending van deze Algemene Voorwaarden op grond waarvan Budget Phone Company zonder nadere ingebrekestelling de levering van de Dienst kan opschorten en de Overeenkomst ontbinden 8 6 De Klant kan zijn Persoonlijke Informatie die door Budget Phone Company wordt verwerkt inzien via de BPC Website en zo nodig corrigeren of wijzigen volgens de instructies op de BPC Website 8 7 Onverminderd het gestelde in de BPC Privacy Verklaring gaat de Klant er in ieder geval mee akkoord en machtigt Budget Phone Company en de aan Budget Phone Company gelieerde rechtspersonen om Persoonlijke Informatie te gebruiken en uit te wisselen met vertegenwoordigers van Budget Phone Company kredietregistratie instanties kredietverstrekkers erkende financiële instellingen incassobureaus en advocaten Dienstenaanbieders en de zakelijke referenties of werkgever s van de Klant een en ander met inachtneming van de BPC Privacy Verklaring en de toepasselijke privacywetgeving ten behoeve van de volgende doeleinden a uitvoering van de Diensten ten aanzien van Gebruikers b het toepassen van het kredietbeleid van Budget Phone Company op de aanmelding van de Klant voor de Diensten en op het gebruik van de Diensten door de Klant c voor het lopend kredietbeheer van de rekening en van de Klant bij Budget Phone Company of aan Budget Phone Company gelieerde rechtspersonen inclusief het innen van achterstallige betalingen d het lopend onderhoud van kredietgegevens die op de Klant betrekking hebben e ontwikkeling onderzoek en promotie van producten en diensten van Budget Phone Company en f het onderzoeken en tegengaan van mogelijke fraude misbruik of gebruik in strijd met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van de Diensten 8 8 Persoonlijke Informatie wordt door Budget Phone Company bewaard zo lang als de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet zulks toestaan 8 9 Overdracht van de Persoonlijke Informatie en bloc kan plaatsvinden ingeval van een een activa overdracht aan een derde zoals een dochtervennootschap van Budget Phone Company of een derde koper In zo n geval zullen de Klanten daarover van tevoren worden verwittigd 8 10 De Klant is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat Budget Phone Company op de BPC Website Persoonlijke Informatie bekend kan maken aan eenieder die het wachtwoord van de Klant correct invoert 9 Aansprakelijkheid 9 1 Budget Phone Company waaronder voor de toepassing van dit artikel 9 tevens worden begrepen de werknemers en vertegenwoordigers van Budget Phone Company is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht waartoe onder meer wordt gerekend i niet beschikbaarheid vertraging in de levering of storingen van alsmede gebreken in netwerken informatie producten en diensten van derden inclusief Dienstenaanbieders ii stakingen of arbeidsonrust en iii door de wetgever de overheid de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit OPTA of enig ander daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels aanwijzingen of bevelen 9 2 Onverminderd de toepasselijke uitsluitingen van aansprakelijkheid is de Klant of indien van toepassing de Gebruiker verplicht zijn eventuele schade te beperken Gebruikers van Diensten met carrierpreselectie kunnen daartoe gebruik maken van de telefoondiensten van KPN Telecom met behulp van de selectiecode 1655 9 3 De aansprakelijkheid van Budget Phone Company op welke grond dan ook is jegens de Klant of jegens anderen die via de Klant aanspraken maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 4 en 9 5 beperkt tot ter keuze van Budget Phone Company i vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste maandfactuur die de Klant terzake de Diensten heeft voldaan of ii het op kosten van Budget Phone Company opnieuw leveren van de Diensten of betaling door Budget Phone Company van de kosten om gelijkwaardige diensten te laten leveren 9 4 Budget Phone Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten winst of omzet 9 5 Met geen enkel onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt beoogd de aansprakelijkheid van Budget Phone Company voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van opzet of grove nalatigheid van Budget Phone Company uit te sluiten of te beperken 10 Vrijwaring De Klant vrijwaart Budget Phone Company voor en zal Budget Phone Company alle schade en kosten inclusief kosten van juridische bijstand vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens Budget Phone Company welke aanspraken voortkomen uit of verband houden met i het gebruik van de Diensten door Gebruikers via de aansluitingen van de Klant welk gebruik in strijd is met de wet ofwel met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst of ii het door Gebruiker op enigerlei andere wijze toerekenbaar niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst 11 Overdracht 11 1 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budget Phone Company de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden 11 2 De Klant geeft hierbij bij voorbaat toestemming aan Budget Phone Company tot overdracht van de Overeenkomst aan een door Budget Phone Company aan te wijzen derde 12 Duur en beëindiging 12 1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd 12 2 Onverminderd het recht van Budget Phone Company om de Overeenkomst overeenkomstig het elders bepaalde te beëindigen kunnen Budget Phone Company en de Klant de Overeenkomst te allen tijde en met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen 12 3 Indien Budget Phone Company de Overeenkomst opzegt en een Klant of andere Gebruiker uit hoofde daarvan nog een vordering op Budget Phone Company heeft kan Budget Phone Company naar eigen keuze de Gebruiker tot de overeengekomen Bellimiet van de Diensten gebruik laten maken dan wel het verschuldigde terug betalen aan de Klant 12 4 De beëindiging van de Overeenkomst laat onverlet de aansprakelijkheid van de Klant voor de onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden nog aan Budget Phone Company verschuldigde bedragen 13 Geschillenregeling 13 1 Geschillen tussen een Klant zijnde een consument en Budget Phone Company over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Budget Phone Company te leveren of geleverde Diensten kunnen zowel door de Klant consument als door Budget Phone Company worden voorgelegd aan de Geschillencommissie adres Geschillencommissie Telecommunicatie Postbus 90600 2509 LP Den Haag 13 2 a Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de Klant consument zijn klacht eerst schriftelijk aan Budget Phone Company heeft voorgelegd b Budget Phone Company zal hierop binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is In dat geval zal aan de Klant consument binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld 13 3 Binnen dertig dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Budget Phone Company dan wel binnen dertig dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten worden gereageerd kan de Klant consument het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie 13 4 Wanneer de Klant consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Budget Phone Company aan deze keuze gebonden Indien Budget Phone Company dit wil doen moet hij de Klant consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat Budget Phone Company dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen 13 5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement Het reglement van de Geschillencommissie is te vinden op de website www geschillencommissie nl en wordt desgevraagd toegezonden De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd 14 Toepasselijk recht en jurisdictie 14 1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en zullen worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht Niettemin worden de bepalingen van regelend recht van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in hun geheel uitgesloten 14 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zullen alle geschillen welke tussen Budget Phone Company en de Klant mochten ontstaan terzake deze Algemene Voorwaarden de Overeenkomst of de Diensten ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag onverminderd het recht van de Klant om binnen een maand nadat door Budget Phone Company een beroep op dit artikel is gedaan aan te geven dat hij voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats wenst te worden gedagvaard 15 Gehele Overeenkomst en doorwerking naar Gebruikers 15 1 Deze Algemene Voorwaarden de Overeenkomst en de Tarieven vormen met

  Original URL path: http://www.budgetphone.nl/nl/algemene-voorwaarden (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Disclaimer | budgetphone.nl
  Company B V heeft een informatief karakter Budget Phone Company B V en of haar toe leveranciers garanderen niet de juistheid toepasselijkheid betrouwbaarheid tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie en de software die beschikbaar is op de website Alle informatie wordt geleverd zonder enige garantie Budget Phone Company B V en of haar toe leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens omzet en of winst als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het dis functioneren van deze website Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van Budget Phone Company B V s website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker bezoeker van de website Alle rechten zijn voorbehouden aan Budget Phone Company B V De inhoud van deze website en de informatie die hierop staat vermeld is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van druk fotokopie elektronisch of op welke

  Original URL path: http://www.budgetphone.nl/content/disclaimer (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • hosted-voip
  van de offerte contact op 4 vul hier je gegevens in bedrijfsnaam email adres aantal binnendienst medewerkers aantal buitendienst medewerkers je telefoonnummer contactpersoon What code is in the image Enter the characters shown in the image budgetphone bij budgetphone houden we ons sinds 2004 bezig met internettelefonie en we waren jarenlang solution partner voor KPN en ZIGGO tegenwoordig richten we ons met name op kleinzakelijke partijen omdat we denken dat

  Original URL path: http://www.budgetphone.nl/nl/hosted-voip (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • te vertellen over onze zakelijke abonnementen 2 voip en mobiel we bieden zakelijke abonnementen met scherp geprijsde belbundels budgetphone network is onze telefooncentrale in de cloud we leveren ook mobiel zowel losstaand als gekoppeld aan onze telefooncentrale 3 je emailadres we bellen je zo snel mogelijk maar behalve je telefoonnummer willen we ook graag je emailadres weten dan kunnen we je een bericht sturen als we je telefonisch niet kunnen

  Original URL path: http://www.budgetphone.nl/nl/bel_me_heel_snel_terug (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • fair use policies | budgetphone.nl
  van de bundel 2 cent per minuut naar vaste nummers 14 cent per minuut naar Nederland mobiel budgetphone free network inbegrepen 2000 minuten naar vaste nummers in de Europese Unie en Turkije dus ook naar vaste nummers in Nederland 500 minuten naar Nederland mobiel tarieven bij overschrijding van de bundel 2 cent per minuut naar vaste nummers 14 cent per minuut naar Nederland mobiel budgetphone basic mobile inbegrepen 1000 minuten

  Original URL path: http://www.budgetphone.nl/nl/fair-use-policies/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • telefoons | budgetphone.nl
  met bijbehorende handset het basissation registreert tot 5 handsets de handsets bieden behalve HD geluid conference tot 3 deelnemers forwarding call waiting etc 89 50 incl BTW bestellen Panasonic KX UDT111CE DECT handset Voor het Panasonic SIP Multicell DECT systeem HD geluid telefoonboek met 500 nummers trilfunctie Kijk hier voor meer informatie Prijs 149 50 inc BTW bestellen Gigaset C530IP op het basisstation kunnen tot 6 handsets worden aangesloten en er is plaats voor 6 verschillende voip accounts Met voicemail behalve de c530h handset is het basisstation ook geschikt voor de sl400h sl78h s800h s79h e49h en de c59 99 50 incl BTW bestellen Aastra 6730i IP telefoon fraai vormgegeven uitstekende geluidskwaliteit 6 gelijktijdige gesprekken 89 50 incl BTW bestellen Aastra 6731i IP telefoon fraai vormgegeven uitstekende geluidskwaliteit 6 gelijktijdige gesprekken extra ethernetpoort 104 50 incl BTW bestellen Grandstream GXP2200 IP telefoon HD geluid conference tot 5 deelnemers kleurenscherm met laatst gebelde nummers Android apps installeren mogelijk 199 50 incl BTW bestellen Apple iPhone 4S 8GB Black De iPhone 4S 8GB Black heeft een 3 5 inch Retina Display met een resolutie van 960x640 pixels De snelle Dual Core Apple A5 processor is perfect is voor multitasking en het spelen van games Met 8GB opslaggeheugen Gewicht 140 gram Besturingssysteem iOS 7 Taal Nederlands Camera 8 Megapixel Filmcamera 1080p HD 346 00 incl BTW bestellen Apple iPhone 4S 8GB White De iPhone 4S 8GB White heeft een 3 5 inch Retina Display met een resolutie van 960x640 pixels De snelle Dual Core Apple A5 processor is perfect voor multitasking en het spelen van games Met 8GB opslaggeheugen Gewicht 140 gram Besturingssysteem iOS 7 Taal Nederlands Camera 8 Megapixel Filmcamera 1080p HD 348 00 incl BTW bestellen Apple iPhone 5S 16GB Black De veelbesproken opvolger van de iPhone 5 met hetzelfde uiterlijk

  Original URL path: http://www.budgetphone.nl/nl/telefoons/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • actievoorwaarden gratis startpakket | budgetphone.nl
  ook een startpakket af als je van een bestaand uno of basic abonnement overstapt naar een van de genoemde free abonnementen minimale contractsduur je dient minimaal drie maanden op een van de free abonnementen geabonneerd te blijven anders brengen we het startpakket alsnog in rekening aantal startpakketten per huisadres per huisadres geven we 1 startpakket weg aantal startpakketten per IP adres per IP adres geven we 1 startpakket weg zonder

  Original URL path: http://www.budgetphone.nl/nl/actievoorwaarden-gratis-startpakket (2016-01-05)
  Open archived version from archive