archive-nl.com » NL » C » CFV.NL

Total: 322

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Solvabiliteitsoordeel - AW home
  het volkshuisvestelijk vermogen op balansdatum en het vermogen dat op balansdatum beschikbaar moet zijn om de risico s te kunnen opvangen De beoordeling leidt tot de oordelen voldoende solvabiliteit of onvoldoende solvabiliteit Met ingang van 2013 zijn er geen losstaande solvabiliteitsoordelen meer Vanaf 2013 zijn er integrale beoordelingen die zich richten op het kwalitatief en kwantitatief duiden van risico s en het plegen van interventies om risico s te voorkomen

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/solvabiliteitsoordeel (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Continuïteitsoordeel - AW home
  verkleinen Oordeel Op basis van de prognosegegevens van elke corporatie werd tot en met 2012 bepaald of de corporatie een A1 A2 B1 B2 oordeel kreeg A1 de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie van de corporatie A2 de voorgenomen activiteiten van de laatste twee jaar van de vijfjarige prognoseperiode kunnen de financiële positie van de corporatie in gevaar brengen B1 de voorgenomen activiteiten brengen de corporatie op de middellange

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/continuiteitsoordeel (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Oordeelsbrief Minister - AW home
  oordeelsbrieven van de Minister werden tot en met 2010 in december op de website van CFV gepubliceerd Selecteer bij Corporaties de corporatie die u zoekt en u vindt de oordeelsbrieven van 2008 2009 en 2010 Vanaf 2011 worden de oordeelsbrieven gepubliceerd door het ministerie van BZK Zie voor meer informatie de website van het ministerie Vanaf 2013 verwijst de Minister voor wat betreft de financiële toezichtbeoordeeling van CFV naar de

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/oordeelsbrief (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Resultaten financiële toezichtbeoordelingen 2014 - AW home
  het riskmanagement In totaal staan nu twaalf corporaties bij CFV onder verscherpt toezicht Verbeterplannen Waar in 2013 30 corporaties een verbeterplan moesten opstellen is deze interventie dit jaar bij tien nieuwe corporaties opgelegd Negen corporaties zijn verzocht hun verbeterplan uit 2013 aan te scherpen Er waren dit jaar overwegend twee redenen voor de interventie verbeterplan De eerste is dat slecht werd gescoord op het punt van de kwaliteit van de informatieverstrekking aan CFV De planning en controleprocessen en daarmee veelal ook het risicomanagement is dan onvoldoende op orde Opvallend is dat dit overwegend bij kleine tot zeer kleine corporaties voorkwam CFV zet hiermee het belang van professionaliteit van kleine corporaties op zijn agenda vanuit het oogpunt van risicobeheer zeker ook gezien de majeure impact van de aankomende wetswijzigingen en de benodigde professionaliseringsslag die dat van de sector gaat vragen Een andere veel voorkomende reden voor een verbeterplan was dat de liquiditeit van de corporatie onder de maat is Hetzij door een te lage operationele kasstroom hetzij door een hoge schuldpositie waardoor risico s ontstaan Maatregelen CFV signaleert in toenemende mate risico s als gevolg van een onvoldoende professionaliteit in het gevoerde risicobeheer door de corporaties CFV is daar de afgelopen tijd ook scherper op gaan letten Dit komt vooral voor bij corporaties waar onvoldoende besef is van potentiële risico s en veelal checks balances en een goed functionerend afwegings en besluitvormingskader ontbreken Ook hier blijken kleine corporaties oververtegenwoordigd Op het moment dat CFV grote risico s heeft gesignaleerd kan CFV de maatregel opleggen dat de betreffende corporatie geen majeure investerings beslissingen mag nemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring CFV heeft dat in 2014 voor het eerst gedaan bij vijf corporaties Monitoring Bij corporaties waar geen interventie is gepleegd kan wel sprake zijn van monitoringsafspraken Via het verkrijgen van informatie houdt CFV

  Original URL path: http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Resultaten_financiele_toezichtbeoordelingen_2014 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Signaalpunten openbaar - AW home
  bij de zes toezichtvelden horen geven CFV richting bij de start van de financiële beoordeling Ze duiden de potentiële risico s bij corporaties Afhankelijk van de score van een corporatie op de 27 signaalpunten wordt een corporatie geselecteerd voor een nader onderzoek Daarbij moet worden opgemerkt dat niet alle signaalpunten even zwaar tellen Ook leidt niet elk signaalpunt tot een selectie voor een nader onderzoek Het gaat CFV om een totaalbeeld dat mede gebaseerd is op onderlinge verbanden tussen signaalpunten de context van de corporatie ervaringen en al dan niet lopende trajecten vanwege opgelegde interventies bij corporaties Openbaar In de toelichting staat per toezichtveld de aard van het signaal het niveau van de norm en de bron waaraan de norm wordt ontleend In een separaat Excel bestand is een technische toelichting te vinden de daarbij gebruikte cijfers zijn fictief De signaalpunten die kwalitatief van aard zijn staan niet in het Excel bestand zoals signaal 1 1 Beeld CorpoData kwaliteit aangeleverde gegevens Eerder dit jaar publiceerde CFV al de toelichting op de signaalpunten op het gebied van solvabiliteit continuïteit en de risico s Normen en bronnen beoordelingsmethodiek 2014 Met de vandaag gepubliceerde toelichting is de volledige beoordelingsmethodiek inzichtelijk Start beoordelingen CorpoData

  Original URL path: http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Signaalpunten_openbaar (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Resultaten financiële beoordelingen - AW home
  situatie op de woningmarkt moeilijker geworden voor corporaties om woningen te verkopen ter verbetering van hun kasstroompositie Ook de verhuurders en saneringsheffing doen een aanslag op de kasstromen Als gevolg hiervan en in combinatie met het per 2013 aangescherpte en verbrede toezicht heeft CFV vaker dan voorheen interventies opgelegd bij corporaties Resultaten beoordelingen Bij 273 van de 380 woningcorporaties is op dit moment geen aanleiding om over te gaan het opleggen van interventies 89 corporaties worden door CFV extra gemonitord vanwege geconstateerde risico s Van deze groep dienen 30 corporaties een verbeterplan op te stellen dat door CFV zal worden beoordeeld en waar CFV zal toezien op de uitvoering Verscherpt toezicht De zwaarste interventie die CFV pleegt is het onder verscherpt toezicht stellen van een corporatie Ten opzichte van de situatie begin 2013 is inmiddels bij drie corporaties het verscherpt toezicht opgeheven In de loop van 2013 zijn er vier nieuwe corporaties onder verscherpt toezicht gesteld Per 1 december 2013 staan in totaal 15 corporaties onder verscherpt toezicht bij CFV Corporaties onder verscherpt toezicht moeten een herstelplan opstellen dat door CFV wordt beoordeeld en waarvan de uitvoering indringend door CFV wordt gevolgd Twee corporaties worden momenteel gesaneerd door CFV Overzicht

  Original URL path: http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Resultaten_financi%C3%ABle_beoordelingen (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Resultaten themaonderzoek zorgvastgoed - AW home
  s rond zorgvastgoed zijn het gevolg van gewijzigde wetgeving in de zorg Bij corporaties die zorgvastgoed verhuren aan zorginstellingen kan dit leiden tot leegstand of lagere huuropbrengsten Een veel genoemd risico door corporaties is de onmogelijkheid van verkoop van zorgvastgoed dat zijn functie verliest gevolgd door onvoldoende gebruiksalternatieven voor zorgcomplexen die hun functie verliezen Aanbevelingen CFV vindt het belangrijk dat corporaties met zorgvastgoed de ontwikkelingen in de wetgeving voor de zorg kennen de risico s voor het eigen zorgvastgoed analyseren en maatregelen nemen om deze risico s te beheersen Een specifiek aandachtspunt daarbij is de waardering van het zorgvastgoed Een andere aanbeveling is dat corporaties hun portefeuillemanagement inzake zorgvastgoed en financiële planning baseren op een eigen visie op de lokale of regionale zorgmarkt en hun rol daarbij Deze visie moet ook afgestemd zijn met gemeenten zorginstellingen het zorgkantoor andere corporaties en de borger van de financiering CFV raadt corporaties voorts aan waar mogelijk contractrisico s te beperken De laatste aanbeveling aan corporaties is om met eigen stresstesten en scenario s te onderzoeken of de liquiditeit en continuïteit van de corporatie voldoende gewaarborgd zijn en blijven Vervolg Voor CFV zijn de resultaten aanleiding om bij vijftien corporaties met zorgvastgoed een verdiepend

  Original URL path: http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Resultaten_themaonderzoek_zorgvastgoed (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Reactie op 'Ver van huis' - AW home
  gelimiteerde omvang van niet Daeb toe te staan zonder dat het door de wetgever als staatssteun wordt beschouwd zou verkend kunnen worden Dit kan de risico s verkleinen en de toezichtlast voor corporaties verminderen aldus CFV vandaag in zijn uitgebreide reactie op het eindrapport van de enquêtecommissie Ver van huis CFV waardeert de gedegen analyses van de commissie CFV herkent zich in het rapport en daarmee in het oordeel over CFV In zijn reactie gaat CFV in op diverse aanbevelingen van de enquêtecommissie CFV meent dat diverse aanbevelingen van de enquêtecommissie leiden tot een effectiever en meer toekomstig bestendig stelsel dat het publieke belang van de volkshuisvesting borgt Een strakker stelsel aan de voorkant leidt tot beter handhaafbaar en zelfs minder toezicht aan de achterkant De implicaties van de door de enquêtecommissie beschreven systeemvragen verdienen daarom serieuze aandacht van de betrokkenen in de sector Ordening CFV is voorstander van integraal toezicht op de financiën de governance integriteit en rechtmatigheid van corporaties zoals de enquetecommissie aanbeveelt Het versterkt de effectiviteit en doelmatigheid van het externe toezicht De vorming van een onafhankelijke Woonautoriteit die dit integrale toezicht onafhankelijk uitoefent krijg een prominente plaats in het eindrapport CFV zal dit najaar een notitie

  Original URL path: http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Reactie_op_Ver_van_huis (2015-12-05)
  Open archived version from archive •