archive-nl.com » NL » C » CHRISTINE.NL

Total: 98

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Informatie
  ook buiten de betreffende dienst beschikbaar te stellen Figuur 2 Voorbeelden Fase 2 De doelstelling van de tweede fase is het verkrijgen van een globaal beeld van de economische en technische haalbaarheid van een kennissysteem oplossing We gaan daarbij uit van de in de eerste fase gevonden probleem en kansgebieden Daaruit is een aantal taken te destilleren die we vervolgens op hun geschiktheid voor een kennissysteem oplossing kunnen onderzoeken Deze taken hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met bestaande taken maar kunnen wel zijn opgebouwd uit onderdelen daarvan In de literatuur Prerau 1989 Liebowitz 1989 Keller 1987 worden vele verschillende criteria gegeven waaraan een potentieel taakdomein kan worden getoetst De auteurs geven hierbij echter aan dat niet in alle situaties alle criteria gelden Omdat wij wilden komen tot een aantal in alle gevallen noodzakelijke voorwaarden hebben we deze criteria verder uitgediept Uiteindelijk is de volgende lijst van criteria ontstaan Geschiktheid van de taak Geschiktheid voor automatisering Bepaalde taken lenen zich niet voor automatisering in bet algemeen en daarom ook met voor een kennissysteem Denk hierbij bijvoorbeeld aan taken waarvan de invoer met in de juiste mate kan worden aangeleverd of aan taken die dermate tijdkritisch zijn dat ze nog met door een computer uit te voeren zijn Mate van deskundigheid Wil men de bouw van een kennissysteem kunnen rechtvaardigen dan moet bij bet probleemoplossen een hoge mate van expertise komen kijken Als dat niet bet geval is is bet efficiënter en minder riskant om bet probleem met conventionele technieken op te lossen uiteraard onder voorwaarde dat dit mogelijk is Beschikbaarheid van kennisbronnen Er moeten voldoende kennisbronnen experts handboeken enzovoort aanwezig zijn zodat alle voor de probleemoplossing nodige kennis te achterhalen is Geschiktheid van de kennis Stabiliteit van de kennis Een redelijke mate van stabiliteit van de kennis is noodzakelijk omdat voortdurende wijzigingen van de kennis ook voortdurend onderhoud van de kennisbank met zich meebrengen Uniformiteit van de kennis Bij verschillende bronnen van kennis is bet van belang dat deze elkaar met tegenspreken Doen ze dat wet dan meet een belangrijk deel van de tijd voor kennisacquisitie en analyse besteed worden aan bet bereiken van overeenstemming als dat at mogelijk is Vereiste kwaliteit van de kennis De eisen die aan de kwaliteit van de in bet systeem aanwezige kennis worden gesteld mogen met hoger liggen dan de kwaliteit die gegeven de beschikbare kennisbronnen mogelijk is Complexiteit van de kennis De complexiteit van de kennis is een belangrijk criterium omdat deze een maat is voor de moeite die moet worden gedaan om de kennis te conceptualiseren Onder conceptualiseren verstaan we bet op een overzichtelijke manier in kaart brengen van de kennis Voor bet bepalen van de complexiteit is bet noodzakelijk dat de kennis globaal wordt geconceptualiseerd Wij hebben ervoor gekozen om dit analoog aan bet KADS model of expertise te doen zie bijvoorbeeld Hickman 1989 Aan de hand van deze globale conceptualisering is een goed beeld van de complexiteit te verkrijgen Voor een verdere uitleg zie fase 3 Representeerbaarheid van de kennis We moeten nagaan of bet mogelijk is alle benodigde kennis te representeren in een kennissysteem In andere bewoordingen er moet worden bepaald of alle kennis inderdaad in een geautomatiseerd systeem kan worden opgeslagen op een zodanige wijze dat de beoogde taak kan worden uitgevoerd Uitgaande van deze aspecten is een expert vragenlijst opgesteld Het bleek echter met mogelijk alleen op grond van deze vragenlijst een goed beeld van alle aspecten te krijgen Voor een definitief oordeel over de complexiteit en representeerbaarheid moet de kennis dieper worden onderzocht Fase 3 Daarom is de methode uitgebreid met een fase waarin we een globale conceptualisatie van de kennis maken Genesereth Nilsson 1987 Deze conceptualisatie komt grotendeels overeen met de interne analyse van KADS Hickman 1989 In KADS wordt ervan uitgegaan dat kennis kan worden ingedeeld in vier lagen Hierop is bet four layer model of expertise gebaseerd Wielinga c s 1992 Om te komen tot een volledig model van de kennis noodzakelijk bij de ontwikkeling van een kennissysteem meet de kennis op deze vier lagen compleet worden beschreven Als beginpunt voor een conceptualisatie heeft KADS de beschikking over interpretatiemodellen dit zijn generieke modellen van taken die een kennissysteem kan uitvoeren Aan de hand van de bij een eerste analyse verkregen kennis kan een geschikt interpretatiemodel gekozen worden Indien er geen geschikt model voorhanden is meet men dit zelf opbouwen Het is mogelijk dat een kennissysteem verschillende taken uitvoert dan zijn er verschillende interpretatiemodellen nodig Het interpretatiemodel geeft een globaal beeld van de structuur van een taak en is opgebouwd uit zogenaamde inferenties en kennisbronnen Inferenties zijn processen die werken op kennisbronnen Kennisbronnen zijn de in en uitvoer van de inferenties Voor onze methode is bet voldoende om per inferentie na te gaan welke kennis wordt gebruikt en per kennisbron te bepalen welke gegevens nodig zijn Een inschatting van de complexiteit is nu te maken op grond van de complexiteit van de volgende onderdelen de samenhang van verschillende taken de samenhang van de verschillende inferenties per taak iedere inferentie afzonderlijk de inhoud van de kennisbronnen De precieze uitwerking hiervan is beschreven door Van der Veen 1992 Tevens is aan de hand van dit globale model na te gaan of de gebruikte kennis inderdaad representeerbaar is Ontwikkeling van de vragenlijsten Cruciaal bij het samenstellen van een vragenlijst is dat de antwoorden goede houvast bieden bij het beoordelen van de criteria die betrekking hebben op probleem of aandachtsgebieden en de geschiktheid van de taak en de kennis Tevens moeten de vragen zijn gesteld in voor de gesprekspartner begrijpelijke en vertrouwde taal Een afdelingshoofd zal immers met in staat zijn een kennisgebied te beoordelen volgens een schaal van I tot 10 maar kan wel zeggen hoe lang het duurt voordat iemand een taak heeft geleerd of hoeveel van zijn mensen een taak werkelijk beheersen Onze methode moet de vertaling bieden van de antwoorden op de vragen naar de beoordelingscriteria In figuur 3 geven we een voorbeeld van een aantal vragen en criteria die betrekking hebben op de

  Original URL path: http://www.christine.nl/artikelen/ngi.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • kennisbeleid in organisaties
  beter anders dan bij de concurrent wat kost het om de kennis opnieuw te verwerven vervangingswaarde is de kennis in operationele vorm aanwezig of niet Het laatste aspect is belangrijk Met een kast vol handboeken over het maken van plastic heb je nog niet de expertise om een plasticfabriek te runnen Met kennis die in hoofden en handen van mensen aanwezig is kun je wel een fabriek runnen Deze laatste kennis noemen we kennis in operationele vorm Tegenwoordig kunnen sommige vormen van kennis ook in computerprogramma s kennissystemen operationeel worden gemaakt Aspecten als schaarste van kennis en vervangingswaarde zijn begrippen die ook in de economie worden gebruikt bij het beheren en plannen van produktiemiddelen grondstoffen voorraad etc Blijkbaar kan kennis als een produktiemiddel worden beschouwd en geldt voor kennis wat ook voor andere produktiemiddelen geldt Zo kunnen we bijvoorbeeld als de waarde van de kennis de economische vervangingswaarde nemen Ik pleit er dan ook voor dat kennis in een organisatie beheerd en gepland wordt volgens dezelfde lijnen als andere produktiemiddelen Daarvoor kan een aanpak worden ontwikkeld die nauw aansluit bij de huidige aanpakken van bedrijfsplanning De meeste bedrijven zullen daar enorm van profiteren en in de praktijk zien we ook dat langs diverse wegen er een groeiend bewustzijn is dat actief kennisbeheer de organisatie verder helpt Soort organisatie Welke organisaties hebben voordeel bij het opstellen van een kennisplan In principe ieder bedrijf of andere organisatie van enige omvang Het is wel zo dat de noodzaak van een kennisplan in de ene organisatie groter is dan in de andere Kenmerken van een situatie waarin kennisplanning bij uitstek wenselijk is zijn bijvoorbeeld de organisatie verkeert in hevige concurrentie de kennis in de organisatie onderscheidt zich van die bij concurrenten de vervangingswaarde van deze kennis is hoog er bestaat in de organisatie een proces van bedrijfsplanning en liefst ook strategische informatieplanning om op te kunnen aansluiten Voor een organisatie die niet in concurrentie is of zal komen is er ook geen directe noodzaak nieuwe dingen te gaan doen Onder concurrentie versta ik hier ook rivaliteit tussen een overheidsinstelling en bijvoorbeeld adviesbureaus of tussen overheidsinstellingen onderling Eerder genoemde overheidsinstelling is in behoorlijke concurrentie met externe adviesbureaus Onderscheid van de concurrent kan zich uiten in de kwaliteit van de kennis in de hoeveelheid beschikbare kennis of het aantal mensen dat de kennis heeft maar ook in de inhoud van de kennis Een koffiebrander onderscheidt zich van de concurrentie door de kennis over samenstelling van koffiemengsels en de recepten Cruciaal in dat geval is de voortdurende wijziging van recepten door wijzigingen in de beschikbaarheid van bepaalde soorten koffie op de wereldmarkt Verlies van 66n expert op dat gebied kan desastreus zijn Als de waarde van de kennis niet hoog is is er geen aanleiding expliciet kennisbeheer uit te voeren Als er geen formeel proces van businessplanning is heb je ook geen kapstok om de kennisplanning aan op te hangen en zal het moeilijker zijn de organisatie mee te krijgen in de kennisplanning Het is niet zo

  Original URL path: http://www.christine.nl/artikelen/hmr.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Tryllian/Twinning
  van de ene naar de andere computer en haalt de informatie op Karman Een mogelijke toe passing is assistentie verlenen bij het doen van een belastingaangifte Stel dat je op de computer bezig bent met het invullen van het formulier en er komt een vraag waar je niet goed read mee weet Je kunt den de agent opdracht geven naar de computer van je belastingadviseur te gaan Die ken de vraag beantwoorden zodra hij gelegenheid heeft en de agent keert met het antwoord terug Op de vraag of je niet beter even kunt bellen zegt ze Die fiscalist zal op dat moment net geen tijd hebben De agent van Tryllian ken zelfstandig het net opgaan om informatie op te sporen De zoekacties worden dus niet uitgevoerd vanaf een vaste server wet zoekmachines wel doen Bovendien is de Tryllian agent in staat informatie uit te wisselen met andere agenten die hij op Internet tegenkomt Als agent A over een bepaald onderwerp zinvolle informatie heeft gevonden en agent B tegenkomt die near hetzelfde op zoek is ken de informatie worden doorgegeven aan B De Tryllian agent is platformonafhankelijk omdat hij volledig in Java is geschreven en sluit aan bij Jini van Sun Het tijdperk van de intelligente agenten werd al vier jaar geleden aangekondigd Inmiddels is een groot aantal ondernemingen in de weer ze op de wereld te zetten Marktplaatsen Karman noemt haar product een twee in een product Het bestaat uit een agent en uit software om zogeheten marktplaatsen op Internet te creëren voor de uitwisseling van informatie Op deze marktplaatsen lopen de agente rond om informatie te verzamelen voor de Internet gebruiker terwijl de software is bestemd voor de organisaties die de informatie aanbieden Karman denkt de superieure technologie te hebben waarmee zinvolle toepassingen kunnen worden ontwikkeld maar is nog

  Original URL path: http://www.christine.nl/interviews/ag061198.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Comp Agr: 09/08/96 - Intranet verandert organisatie abrupt en radikaal
  de werkplek hoeven de medewerkers minder vaak op dezelfde lokatie aanwezig te zijn Daarnaast zijn ze tijdens de vergadering eenvoudig bereikbaar voor urgente andere zaken of zelfs korte gesprekken Bij een vergadering via het net is het namelijk goed mogelijk om tegelijkertijd via het beeldscherm even met een ander te overleggen Mensen ontwikkelen vanzelf het vermogen om dat te doen Bij communicatie via het net hebben mensen de neiging veel informeler te zijn alleen al het taalgebruik benadert spreektaal meer dan dat in papieren post Een ervaren e mailer schrijft bijvoorbeeld ik bedenk net iets wat ik zei klopt niet maar in plaats van de tekst te wijzigen De ontvanger krijgt daardoor inzicht in de gedachtengang net als bij een gesprek Verder vertellen mensen in memo s niet snel iets over hun privéleven terwijl e mail vaak veel privé informatie bevat Dat verbieden werkt averechts omdat het de motivatie om e mail te sturen verkleint en dus de communicatie belemmert Managers moeten inzien dat vermenging van zakelijk en privé de arbeidsproduktiviteit verhoogt en niet verlaagt Die vermenging vindt ook plaats bij thuiswerkers Die informele communicatie kan leiden tot een verandering in zowel de werk als de leefwijze Internetters krijgen een bredere en minder geografisch bepaalde kennissenkring en een sneller leefritme Door de snelle informatie uitwisseling neemt het geduld af en groeit de wil om nieuwe informatie op te nemen Privé en zakelijk vermengen zich meer werken gebeurt niet langer alleen op kantoor uren enzovoort Kortere doorlooptijden Intensief gebruik van een intranet verhoogt de effectiviteit van de communicatie omdat het minder tijd kost Dat resulteert in kortere doorlooptijden van taken met name van die waar diverse mensen achtereenvolgens aan werken Dit effect wordt ook bij projecten voor werkstroombeheer nagestreefd In een intranet zijn informatiesystemen optimaal client server georiënteerd Daardoor zijn medewerkers niet meer gebonden aan een specifieke werkplek Met een volledige op het intranet aangesloten werkplek thuis kunnen werknemers s avonds doorwerken en zonodig een collega raadplegen Die is misschien zelf niet aan het werk maar wel bereid om even te helpen Telefonisch is dat lastiger Organisaties moeten dan wel accepteren dat mensen soms tijdens kantooruren niet werken daar hebben ze vaak moeite mee Voor internationale organisaties zal de verbeterde communicatie tussen vestigingen leiden tot de onpraktische situatie dat de Amerikaanse vestiging om twee uur s middags via het intranet een video vergadering belegt waar een Nederlandse afdeling aan moet deelnemen om elf uur s avonds lokale tijd Zo wordt een rond de klok operationeel bedrijf gecreëerd Software agents zoals die nu al op Internet te vinden zijn in bijvoorbeeld e mail programmatuur zullen deels de doelstellingen verwezenlijken die men zich met werkstroombeheer en bpr stelt Programma s kunnen niet alleen informatie maar ook communicatietaken uitvoeren waardoor de produktiviteit van werknemers valt op te voeren Ook dit verkort de doorlooptijden van werkprocessen waardoor de stress afneemt Een achterstand oplopen Niet iedereen is gediend van de nieuwe elektronische communicatiemiddelen Minder flexibele werknemers willen niet video vergaderen gebruiken geen e mail in plaats van de telefoon en wensen teksten op papier en niet alleen op het beeldscherm Zij lopen door invoering van een intranet een achterstand op Medewerkers die het intranet intensief gebruiken zijn beter en sneller op de hoogte van actuele informatie Ze kunnen daardoor effectiever handelen en beslissingen nemen dan degenen die minder goed op de hoogte zijn Wie het intranet niet wil benutten raakt ook van de rest van het bedrijfsproces geïsoleerd Bij intensief gebruik van een intranet vraagt de organisatie van de medewerkers flexibiliteit bereidheid om op onregelmatige tijden te werken een minder strikte scheiding van werk en vrije tijd sneller denken en beslissingen nemen en meer eigen verantwoordelijkheid De Nintendo generatie voldoet gemakkelijker aan dit profiel dan mensen die nog moeite hebben met het bedienen van computers Krampachtig vasthouden Invoering van intranet technologie leidt tot een wijziging in de organisatie en kan zelfs leiden tot een verandering bij mensen Die verandering in de organisatie gaat vanzelf en is niet te sturen door organisatie adviseurs of andere deskundigen Het gaat te snel voor een gepland veranderingsproces De meeste organisaties zijn hier nog niet aan toe Slechts enkele bedrijven zijn ver genoeg met een intranet of een vergelijkbare ontwikkeling om de effecten te merken De opkomst van een aantal netwerk organisaties toont echter dat die effecten echt optreden Organisaties staan voor de keuze tussen toegeven aan de technologie en met vallen en opstaan een nieuw tijdperk binnentreden of krampachtig vasthouden aan de bestaande structuren en de voordelen van de nieuwe technologie mislopen Het nieuwe en opmerkelijkste in die ontwikkeling is niet de technologie zelf maar het feit dat deze sturend wordt in plaats van volgend Dat is geen geleidelijke overgang maar een abrupte verandering een discontinuïteit in de ontwikkeling van organisaties Naast de interne discontinuïteit zullen nieuwe organisaties die volgens de nieuwe paradigma s werken de oude uit de markt drukken Bedrijven staan voor de keuze meegaan in de ontwikkeling of het onderspit delven Vanuit het niets De stelling dat de geschetste ontwikkeling discontinu zal verlopen en niet als geleidelijk proces is met diverse argumenten te onderbouwen De praktijk leert dat het invoeren van een intranet of Internet bij een bepaalde kritische massa van gebruikers zichzelf versnelt en niet meer is terug te draaien De introductie van het net is als het werk van een tovenaarsleerling het ontketent iets dat men vervolgens niet meer in de hand heeft De snelheid waarmee het gaat is overweldigend De ontwikkeling van Internet en de technologieën die het met zich meebrengt verloopt veel sneller dan tot nu toe gebruikelijk was Produkten volgen elkaar op in perioden van maanden in plaats van jaren Het gaat niet om een klein stukje nieuwe technologie in een organisatie maar om een nieuwe infrastructuur die zowel de communicatiestructuur als de informatieverwerking op zijn kop zet Niet de uiterlijke kenmerken maar het wezen van de organisatie verandert Dat kan niet geleidelijk Nieuwe organisaties ontwikkelen zich binnen enkele maanden vanuit het niets tot bedrijven die de IT markt domineren Een voorbeeld

  Original URL path: http://www.christine.nl/interviews/computable_aug96.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Computable
  infrastructuur kunnen de tussenpersonen met eigen software nagenoeg direct een offerte uitbrengen op een polisaanvraag Ergens anders moet de klant in voorkomende gevallen een week wachten op de prijs Dan weet ik wel waarvoor hij kiest Door meer verantwoordelijkheid te delegeren naar de werkvloer is daarboven nog slechts één dun schilletje management nodig De randvoorwaarde is een IT infrastructuur waarin ondermeer elektronische post werkstroomprogrammatuur en multimedia opgenomen zijn De organisaties met de kortste communicatielijnen gaan het maken in de toekomst zo meent Karman Een tweede gevolg van de nieuwe technologieën is het kleiner worden van de wereld Kijk naar een bedrijf als Nintendo dat wereldwijd vertegenwoordigd is en een enorme omzet haalt met slechts 1000 werknemers Dit bereikt de computerspelletjesfabrikant door ieder communicatiemiddel zo efficiënt mogelijk in te zetten Karman verwacht in de nabije toekomst meer van deze organisaties te zien Overbodige tussenlaag Elektronische post maakt de afstand tussen mensen kleiner Mensen hebben meer moeite om iemand persoonlijk te benaderen dan via e mail Zelf stuur ik regelmatig berichten naar de directie zonder hen vaak te ontmoeten Waarvoor heb ik dan mijn eigen baas nog nodig Daarbij ziet zij het medium elektronische post als een zeer rudimentair hulpmiddel Als multimedia ingeburgerd raakt is het mogelijk nagenoeg de volledige interactie tussen mensen via e mail te bereiken De BSO adviseur verwacht dat deze ontwikkelingen binnen drie tot vijf jaar een belangrijke invloed zullen hebben op de zakenwereld Uiteraard vergt dit een andere cultuur een andere werkwijze Het is dan ook onvermijdelijk dat sommige mensen uit de boot vallen Dat geldt met name voor personen die mentaal moeite hebben met de nieuwe technieken De mensen in het computer netwerk regelen de zaken het middenmanagement staat buiten spel Ook bij de overheid Volgens Karman zullen vooral de grootste en meest bureaucratische organisaties aanpassing

  Original URL path: http://www.christine.nl/interviews/computable.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Column: techniek
  spelletje met speelkaarten speelt maar hij kijkt me stomverbaasd aan denkt even na en zegt waarom moet je dat met kaarten spelen als het ook met de computer kan Een paar weken later geef ik een presentatie over Internet en moderne communicatiemiddelen en ik vertel over de vele mensen die ik ken via Internet Een toehoorder merkt op dat contact via E mail toch nooit hetzelfde is als wanneer je elkaar ontmoet of zelfs maar belt Die reactie krijg ik vaker Meestal zijn mensen er moeilijk van te overtuigen dat Internet bijna net zo levensecht is als een café of een vergaderkamer als je tenminste goed thuis bent op het net Maar nu heb ik een antwoord ik vertel over mijn zoontje en het solitaire spel Wat je echt noemt en wat onecht dat hangt af van wat je het eerst kende of wat je het beste kunt En zoals voor Wouter het PC spel echter is dan speelkaarten zo is voor mij Internet minstens zo echt als telefoneren of zelfs elkaar ontmoeten Ik bedoel hier niet het world wide web de online encyclopedische etalage die iedere dag weer een stukje trager wordt Ik bedoel E mail en andere middelen

  Original URL path: http://www.christine.nl/artikelen/column1.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Column: hype
  technisch over TCP IP op een LAN Toen een vriendin me vroeg wat nou een intranet is moest ik even nadenken Daar vraag je wat daar is bijna geen verschil tussen intranet is gewoon een stukje Internet voor eigen gebruik Niet meer dan dat Waarom dan al die heisa erover Gewichtigdoenerij Hype Ze leek niet helemaal overtuigd en ik probeerde het haar duidelijk te maken Internet is heel erg handig voor communicatie en uitwisseling van informatie Maar het is wel heel erg open Veel Internet gebruikers denken er niet bij na maar een boodschap die je aan iemand verstuurt via het Internet kan door een heel aantal mensen onderweg gelezen worden Ze fronste Ook berichten die heel erg privé zijn bloosde ze een beetje Ook berichten waarvan je liever hebt dat anderen ze niet lezen Dus om vertrouwelijke memo s te versturen is het niet veilig en daarom besluiten veel grote bedrijven om een eigen besloten Internet te maken waarover ze wel hun memo s en interne bedrijfsgegevens en dergelijke kunnen versturen Ze noemen het dan een intranet Overigens kun je met zo n intranet nog veel meer doen dan electronic mail versturen en publiceren Kan ik ook de marketingbestanden

  Original URL path: http://www.christine.nl/artikelen/column2.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Column: mobiel
  en besluit ik het maar gewoon op een bloknoot en agenda te houden Waarom kunnen ze nou niet een apparaat maken waarmee je wel fatsoenlijk onderweg kunt werken Ideaal zou zijn een heel compacte notebook met ingebouwde uitneembare handsfree gsm telefoon en modem En vooral zonder draden eraan Er bestaat een organizer van Nokia die tegelijk mobiele telefoon is maar die is te zwaar voor een telefoon en te beperkt om voor computer door te gaan Organizers vind ik trouwens uitsluitend geschikt als agenda ze zijn te pietepeuterig om echt mee te werken Er zijn bruikbare notebook computers die compact genoeg zijn om in je tas te stoppen maar die zijn erg duur waarom zijn ze trouwens altijd zwart of grijs Bovendien ik gebruik mijn PC vaak om te faxen of te bellen en dan zit ik weer met al die draden en een losse telefoon in de auto Electronic mail daar hoef ik dan helemaal niet aan te denken Ik leg me er voorlopig bij neer dat ontwerpers van computers en telefoons willen dat ik draden in mijn auto heb en de telefoon met mijn schouder vasthoud terwijl ik typ Ik houd mijn mobiele kantoor eenvoudig en ik geef

  Original URL path: http://www.christine.nl/artikelen/column3.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive