archive-nl.com » NL » C » CLARUSADVIES.NL

Total: 127

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hoe bepaal ik of mijn lijfrente oud regime of nieuw regime is?
  Uitleg overlijdenssituatie Vrije keuze verzekeraar Kan ik uitstellen Opties oud regime lijfrente Opties nieuw regime lijfrente Kan Clarus mij adviseren Mijn lijfrente schenken Hoe bepaal ik of mijn lijfrente oud regime of nieuw regime is Twee variabelen spelen een rol bij het bepalen of uw lijfrente oud regime is of nieuw regime 1 De manier waarop u uw inleg heeft gedaan jaarlijkse premie of een eenmalige koopsom 2 De datum waarop u deze lijfrente heeft afgesloten In geval van een premiebetalende polis spreken we van een oud regime polis indien deze is afgesloten voor 16 oktober 1990 Een polis waarop u bij het afsluiten eenmalig een bedrag heeft gestort een koopsompolis valt onder het oude regime indien deze is afgesloten voor 01 januari 1992 Polissen afgesloten na de voornoemde data noemen we nieuw regime polissen Belangrijk is wel om te weten dat hier de splitsing van de fiscale regimes niet ophoudt Ook na 1992 zijn er nog een aantal wijzigingen geweest in de wetgeving 2001 en 2005 en dus in de fiscale behandeling van lijfrentepolissen De vragen betreffende de mogelijkheden van de nieuw oud regime lijfrente gaan hier dieper op in Hoofdkantoor Den Haag Bankaplein 3 2585 EV DEN HAAG

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Regimebepalen.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Welke wijzigingen in de regels kan ik verwachten?
  1 januari 2001 kwam namelijk voor lijfrentes de vermogensrendementsheffing in box 3 in de plaats van de saldomethode daar waar de premies niet of gedeeltelijk zijn afgetrokken Echter voor op 13 september 1999 bestaande contracten hoefde geen boxsplitsing plaats te vinden indien de niet aftrekbare premie met ingang van 14 september 1999 minder bedroeg dan 2 269 f 5 000 per jaar Onder dat bedrag viel de lijfrente geheel in box 1 en was de saldomethode van toepassing Voor 2001 de saldomethode Tot 1 januari 2001 werd de saldomethode gebruikt bij lijfrente uitkeringen waarvoor geen of geen volledige premieaftrek had plaatsgevonden Bij de saldomethode zijn de eerste uitkeringen uit de lijfrente onbelast totdat het bedrag van de niet in aftrek genomen premies is goedgemaakt Zodra de niet in aftrek genomen premies zijn goedgemaakt zijn de resterende uitkeringen volledig belast Vanaf 2001 splitsing tussen box 1 en box 3 Met ingang van 1 januari 2001 is de vermogensrendementsheffing in box 3 in de plaats gekomen van de saldomethode Als gevolg daarvan kan een lijfrente gedeeltelijk in box 1 zitten voor zover er premieaftrek heeft plaatsgevonden en gedeeltelijk in box 3 voor zover geen premieaftrek heeft plaatsgevonden Deze fiscale splitsing levert de verzekeringsmaatschappijen de Belastingdienst en ook de belastingplichtigen nogal wat problemen op Vanaf 2009 meer lijfrenten volledig in box 1 Om deze problemen op te lossen zullen alle lijfrenten die zo zijn vormgegeven dat ze in aanmerking kunnen komen voor premieaftrek met ingang van 1 januari 2009 alleen nog maar in box 1 vallen ook als er geen of een onvolledige premieaftrek heeft plaatsgevonden Als tegemoetkoming voor de dubbele heffing die daardoor mogelijk ontstaat wordt de saldomethode opnieuw ingevoerd Mogelijke problemen De saldomethode is helaas niet geheel zoals deze vroeger was Het onbelaste deel bestaat namelijk uit alle niet afgetrokken premies

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Recentewetswijzigingen.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Verzekeren of banksparen?
  het beschikbare kapitaal op 65 jaar dan wel 70 jaar hetzelfde is Daar staat tegenover dat bij onverhoopt overlijden van de rekeninghouder bij een bancaire lijfrente nooit kapitaalverlies optreedt Voordeel van de verzekerde lijfrente is weer dat het langlevenrisico is afgedekt De verzekeraar keert bij een levenslange lijfrente ook daadwerkelijk levenslang uit ongeacht hoe oud iemand wordt In tegenstelling tot een verzekerde lijfrente is het niet mogelijk de uitkeringen uit een bancaire oudedagslijfrente bij het overlijden te verlagen naar bijvoorbeeld 70 Er vindt dus altijd een 100 overgang plaats De bancaire tijdelijke oudedagslijfrente Voor een verzekerde tijdelijke lijfrente geldt dat de termijnen moeten toekomen aan de verzekeringnemer een looptijd moeten hebben van ten minste vijf jaar en dat de termijnen niet eerder mogen ingaan dan in het jaar waarin de verzekerde 65 wordt De termijnen mogen uiterlijk ingaan in het kalenderjaar dat de verzekeringnemer de 70 jarige leeftijd bereikt Het gezamenlijke bedrag van de uitkeringen mag niet meer dan ongeveer 20 000 per jaar bedragen Aan de bancaire tijdelijke lijfrente worden de volgende voorwaarden gesteld De termijnen komen toe aan de rekeninghouder De eerste termijn moet worden uitgekeerd na het kalenderjaar waarin de rekeninghouder de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt De termijnen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin de rekeninghouder de leeftijd van 70 jaar bereikt De periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn bedraagt ten minste vijf jaar Het gezamenlijke bedrag aan termijnen in een kalenderjaar beloopt niet meer dan ongeveer 20 000 Net als bij de bancaire levenslange oudedagslijfrente is het niet mogelijk bij het overlijden van de rekeninghouder termijnen van de tijdelijke oudedagslijfrente te verlagen Er vindt ook hier dus altijd een 100 overgang plaats De bancaire nabestaandenlijfrente Voor de bancaire nabestaandenlijfrente waarbij de rekeninghouder komt te overlijden in de opbouwfase geldt dat moet worden gekeken wie gerechtigd is om van het vrijkomende kapitaal een nabestaandenlijfrente aan te kopen Er kan een driedeling worden gemaakt in een nabestaandenlijfrente ten behoeve van een bloed of aanverwant die ouder is dan 30 jaar bijv kind een nabestaandenlijfrente ten behoeve van een bloed of aanverwant die jonger is dan 30 jaar een nabestaandenlijfrente ten behoeve van een ander dan een bloed of aanverwant bijv de partner Nabestaandenlijfrente ten behoeve van bloed of aanverwant ouder dan 30 jaar Als de termijnen uit de nabestaandenlijfrente toekomen aan een bloed of aanverwant de partner valt hier niet onder in rechte lijn of in de tweede of derde graag van de zijlijn en die ouder is dan dertig jaar dan gelden de volgende voorwaarden De termijnen moeten direct ingaan na het overlijden van de rekeninghouder De periode tussen de eerste en de laatste termijn bedraagt ten minste twintig jaar Voor de verzekerde nabestaandenlijfrente geldt in het geval de lijfrentetermijnen toekomen aan een bloed of aanverwant die ouder is dan 30 jaar dat de termijnen levenslang moeten worden uitgekeerd De bancaire nabestaandenlijfrente wijkt op dit punt dus in belangrijke mate af van de verzekerde nabestaandenlijfrente Nabestaandenlijfrente ten behoeve van bloed of

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Verzekerenofbanksparen.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Ik wil mijn alimentatie afkopen via een lijfrente, hoe werkt dit?
  voorwaarden is voldaan De lijfrente moet worden ondergebracht bij een professionele verzekeraar Hiermee wordt de mogelijkheid uitgesloten om de lijfrente door de alimentatieplichtige in eigen beheer in privé of door een rechtspersoon te laten uitvoeren Uitvoering in eigen beheer zou ook niet leiden tot de beoogde scheiding van de financiële huishoudens van de voormalige huwelijkspartners en de verschaffing van zekerheid aan de alimentatiegerechtigde De lijfrente moet voldoen aan de lijfrentedefinitie Onder een lijfrente wordt verstaan een aanspraak volgens overeenkomst van levensverzekering op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden welke aanspraak niet kan worden afgekocht vervreemd prijsgegeven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen Bovendien moest de duur van de lijfrente in beginsel zodanig zijn dat er sprake was van een sterftekans van ongeveer 1 Sinds 2006 bestaat er een goedkeuring dat er bij een alimentatielijfrente niet langer op dit 1 criterium wordt getoetst De termijnen van lijfrente moeten toekomen aan de ex echtgenoot De uitkering van de termijnen moet direct ingaan na het betalen van de koopsom Uitstel van de lijfrente is niet toegestaan Dit zou bijvoorbeeld gewenst kunnen zijn indien het inkomen van de alimentatiegerechtigde na het scheidingsmoment vooralsnog afdoende is De uitkering eindigt uiterlijk bij het overlijden van de ex echtgenoot Uit deze voorwaarde volgt dat een vorm van restbegunstiging niet mogelijk is Deze regel vindt zijn oorsprong in het feit dat ook een normale alimentatie stopt bij het overlijden van de ex echtgenoot Over het algemeen zal het aangaan van een alimentatielijfrente niet gedaan worden uit pure financiële overwegingen Fiscaal gezien is het hoogstwaarschijnlijk niet optimaal voor de alimentatieplichtige om de gehele alimentatie in één enkele keer af te storten terwijl het voor de ontvanger in fiscaal opzicht weinig verschil maakt Daarnaast is er het nadeel dat indien de ontvanger

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Alimentatielijfrente.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Ik staak mijn bedrijf en heb een stakingswinst, hoe werkt de stakingslijfrente?
  fiscus worden afgerekend over de zogenaamde stakingswinst Stakingswinst moet worden onderscheiden van de gewone winst die tot het moment van de overdracht met de normale exploitatie behaald wordt De stakingswinst kan bestaan uit Stille reserves waardestijging pand of machines Fiscale reserves oudedagsreserve FOR herinvesteringreserve egalisatiereserve Goodwill onstaat indien een overnemende partij meer betaalt dan de waarde van de afzonderlijke vermogensbestanddelen De stakingswinst wordt gevormd door het verschil tussen de werkelijke waarde van de onderneming en de fiscale boekwaarde Deze stakingswinst bestaat zoals hierboven is beschreven uit de stille reserves in de bedrijfsmiddelen en de goodwill en wordt belast in het jaar van staking Ook over eventuele fiscale reserves en een eventuele desinvesteringsbijtelling moet belasting worden betaald Van deze stakingswinst kan wel een bedrag van 3 630 onbelast worden genoten en kan met gebruik van de MKB winstvrijstelling een deel van de winst onbelast worden ontvangen Het meerdere wordt belast in Box I tegen het progressieve tarief Er bestaat echter een mogelijkheid om directe fiscale heffing te voorkomen door gebruik te maken van de lijfrentepremieaftrek In het jaar waarin een onderneming wordt gestaakt kan de maximale lijfrentepremieaftrek namelijk aanzienlijk worden verhoogd Deze extra lijfrentepremieaftrek bij een staking bedraagt Ongeveer 450 000 als de ondernemer 60 jaar of ouder is 45 arbeidsongeschikt is en de lijfrentetermijnen binnen 6 maanden na staking ingaan i s overleden Ongeveer 220 000 als De ondernemer 50 jaar of ouder is of De lijfrente direct ingaat Ongeveer 110 000 in alle overige gevallen Op de genoemde bedragen komt het volgende in mindering De waarde van pensioenaanspraken opgebouwd tijdens het bestaan van de onderneming De stand oudedagsreserve FOR aan het begin van het stakingsjaar De in de voorgaande kalenderjaren afgetrokken premies voor lijfrenten Het kapitaal waarvoor de ondernemer een lijfrente kan bedingen dient bij een verzekeraar gestort te

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Stakingswinstlijfrente.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Hoe zet ik mijn FOR om in een maandelijkse uitkering?
  2016 Betekenis fiscaal regime Regime bepalen Recente wetswijzigingen Verzekeren of banksparen Alimentatie lijfrente Stakingswinst lijfrente FOR omzetten Uitleg overlijdenssituatie Vrije keuze verzekeraar Kan ik uitstellen Opties oud regime lijfrente Opties nieuw regime lijfrente Kan Clarus mij adviseren Mijn lijfrente schenken Hoe zet ik mijn FOR om in een maandelijkse uitkering Een ondernemer heeft de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor zijn pensioen op een manier die sterk lijkt op een lijfrentepolis maar het geld voorlopig binnen de onderneming houdt de fiscale oudedagsreserve FOR Er komt echter een tijd dat het kapitaal dat is opgebouwd ook omgezet dient te worden in een pensioenuitkering Hiervoor kan de ondernemener een direct ingaande lijfrente afsluiten bij een bank of verzekeraar Ook is het mogelijk indien de ondernemer het geld niet direct nodig heeft een uitgestelde lijfrente of bakspaarrekening te openen Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat voor beide gevallen het niewe regime zal gelden ook al bent u lang geleden al begonnen met de opbouw van de FOR Voor advies op dit gebied kunt u contact met ons opnemen Hoofdkantoor Den Haag Bankaplein 3 2585 EV DEN HAAG Vestiging Venray Langstraat 125 5801 AC Venray tel 070 416 16 05 fax 070 416 16

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/FORomzetten.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. overlijdensdekking?
  te overlijden voor de einddatum van de polis zal de verzekeraar stoppen met de uitkeringen Om dit verlies tegen te gaan is het mogelijk een contraverzekering af te sluiten Deze verzekering zorgt voor een uitkering aan de kinderen indien beide verzekerden overlijden voor de einddatum van de lijfrente De keuzes die u heeft bij een direct ingaande lijfrente zijn Een uitkering op 1 leven De uitkering stopt volledig bij het overlijden van de verzekerde Een uitkering met 70 overgang op de langstlevende Hier wordt de uitkering voor 70 doorbetaald zodra de eerste of de tweede verzekerde overlijdt Een uitkering met 70 overgang op de tweede verzekerde Bij overlijden van de eerste verzekerde worden de resterende uitkeringen voor 70 doorbetaald aan de tweede verzekerde Een uitkering met 100 overgang op een tweede verzekerde Bij overlijden van de eerste verzekerde worden de resterende uitkeringen volledig doorbetaald aan de tweede verzekerde Bij de tweede variant worden de uitkering ook verlaagd als de partner overlijdt tijdens de lijfrente Bij de overige drie varianten verandert er niets in de hoogte van de uitkering aan de oorspronkelijke eerste verzekerde wanneer de partner overlijdt Uitgestelde lijfrente Bij een uitgestelde lijfrente zijn de mogelijkheden anders dan bij een direct ingaande lijfrente deze zijn Een verzekering op 1 leven Bij overlijden voor de einddatum vervalt het complete kapitaal aan de verzekeraar Een verzekering met koopsomrestitutie Bij overlijden keert de verzekeraar het ingelegde geld volledig uit aan de nabestaande n Een verzekering waarbij de opgebouwde waarde voor een bepaald percentage meestal 90 wordt uitgekeerd na overlijden Een gemengde verzekering Hier wordt bij overlijden het te behalen eindkapitaal uitgekeerd Om deze mogelijkheden te verduidelijken geven wij nu een voorbeeld van hoe deze verschillende vormen van overlijdensdekking er in de praktijk uitzien Als uitgangspunt nemen we een verzekering waarbij de verzekerde een

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Uitlegoverlijdenssituatie.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Ben ik vrij in de keuze van verzekeraar m.b.t. de lijfrente?
  lijfrente Een expiratie van een lijfrente betekent feitelijk het einde van uw polis Uw huidige verzekeraar zal natuurlijk een offerte verzenden voor een direct ingaande lijfrente of een uitgestelde variant Veelal wordt er hierbij niet vermeld dat deze offerte een volledig nieuwe polis betreft inclusief de standaard kosten Aangezien er hier dus geen kostenvoordeel is om bij de huidige verzekeraar te blijven is het altijd verstandig om eens bij andere

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Vrijekeuzeverzekeraar.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive