archive-nl.com » NL » C » COMMISSIECORPORATEGOVERNANCE.NL

Total: 110

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rapport 2016 (boekjaar 2014) - Monitoring Commissie Corporate Governance
  2014 vindt u hier Het nalevingsonderzoek van Nyenrode Business Universiteit vindt u hier Het onderzoek naar beschermingsmaatregelen van Erasmus Universiteit Rotterdam vindt u hier Het onderzoek naar de internationale context van de Code van Rijksuniversiteit Groningen vindt u hier Belangrijkste conclusies en bevindingen Naleving en kwaliteit van de uitleg De naleving van de Code is net als in de afgelopen boekjaren hoog De gemiddelde nalevingspercentages van de Code per beursindex zijn voor de AEX 100 voor de AMX 99 95 voor de AMS 98 67 en voor Lokaal 97 15 De bepaling ten aanzien van het beleid bilaterale contacten met aandeelhouders werd door AMX AMS en lokale fondsen relatief vaak niet nageleefd De bepaling ten aanzien van het bezoldigingsbeleid werd door AMS en lokale fondsen relatief vaak niet nageleefd De vorig jaar gesignaleerde trend dat AEX fondsen meer toepassen en minder uitleggen en lokale fondsen juist minder toepassen en meer uitleggen zet zich voort Ook AMX fondsen zijn minder gaan toepassen en meer gaan uitleggen De bepaling met betrekking tot de maximale vertrekvergoeding wordt net als in het vorige boekjaar het vaakst uitgelegd Ook over de bepaling met betrekking tot de benoemingstermijn van bestuurders wordt vaak uitleg gegeven De kwaliteit van de uitleg blijft een belangrijk aandachtspunt 18 van de gegeven uitleg is namelijk van onvoldoende kwaliteit Interne audit functie 41 van de deelnemende vennootschappen aan het onderzoek heeft geen interne audit functie Als reden hiervoor wordt de beperkte omvang van de vennootschap en of de geringe complexiteit van de bedrijfsactiviteiten genoemd Indien de interne audit functie ontbreekt worden vennootschappen geacht jaarlijks te evalueren of er behoefte is aan een dergelijke functie Benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen Van de bepalingen in de Code over benoemingstermijnen wordt vaak afgeweken Vennootschappen dragen hiervoor verschillende redenen aan Uit de internationale vergelijking

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/?page=2760 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Rapport 2015 (boekjaar 2013) - Monitoring Commissie Corporate Governance
  zich gericht op de evaluatie van de Code Door middel van twee gespreksrondes met de schragende partijen heeft de Commissie zich een beeld gevormd van de knelpunten in de Code en eventuele wensen voor aanpassing van de Code Ook is de Commissie in gesprek gegaan met bestuurders over de werking en beleving van de Code Het rapport Monitoring Boekjaar 2013 vindt u hier Het nalevingsonderzoek van Nyenrode Business Universiteit vindt u hier De speech van de Secretaris Generaal van het Ministerie van Economische Zaken vindt u hier Belangrijkste bevindingen en conclusies Nalevingsonderzoek In totaal hebben 72 van de 95 vennootschappen aan de online vragenlijst deelgenomen Dat is 76 De hoogste respons is behaald bij de grotere AEX vennootschappen 95 en de laagste respons bij de lokale kleinere vennootschappen 44 De naleving van de Code is onverminderd hoog De gemiddelde nalevingspercentages per beursindex zijn respectievelijk voor de AEX index 100 voor de AMX index 99 41 voor de AMS index 99 88 en voor de lokale fondsen 98 40 Er lijkt een tendens te bestaan tot meer toepassing en minder uitleg bij AEX en AMS Tegelijkertijd zijn vennootschappen genoteerd aan AMX en lokale indexen juist meer gaan uitleggen Er wordt meer gebruik gemaakt van andere bronnen dan het jaarverslag voor het geven van een toe lichting op de naleving van de bepalingen van de Code Vooral de corporate governance verklaring en de website worden hiervoor gebruikt De niet nalevingspercentages van de bepaling evaluatie instellen van interne audit functie en de bepa ling overzicht beschermingsmaatregelen zijn relatief hoog De kwaliteit van de naleving van de Code bepalingen en de guidance ten aanzien van MVO beloningen en diversiteit verdient verbetering Slechts een klein aantal vennootschappen heeft MVO daadwerkelijk in haar strategie geïntegreerd en rapporteert hierover De toelichting in jaarverslagen met betrekking tot interne

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/?page=2522 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nalevingsrapport boekjaar 2012 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  In totaal is voor 96 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen onderzocht in welke mate zij de Nederlandse Corporate Governance Code naleven aan de hand van het pas toe of leg uit principe De code wordt nageleefd als i een codebepaling wordt toegepast dat wil zeggen één op één in praktijk wordt gebracht of ii als van een bepaling wordt afgeweken hiervoor een gemotiveerde uitleg wordt gegeven Indien een dergelijke uitleg ontbreekt wordt niet nageleefd 1 Van deze ondernemingen zijn de publiek toegankelijke bronnen geraadpleegd en is de letterlijke uitleg die ondernemingen verschaffen voor niet toepassing verzameld en geanalyseerd Bij onduidelijkheid of twijfel over de naleving van de code is met de betreffende onderneming contact gezocht Net als in de voorgaande jaren is gebeurd is onderzoek gedaan naar de naleving van best practice bepalingen die over de afgelopen vier jaar in ten minste één jaar voor minder dan 90 procent werden toegepast en bepalingen die in 2008 nieuw in de code zijn opgenomen of zijn aangepast 1 Naleving In het rapport wordt geconcludeerd dat de mate van naleving in boekjaar 2012 in hoge mate vergelijkbaar is met die van voorgaande jaren De naleving is enkele uitzonderingen daargelaten nog altijd hoog De gemiddelde nalevingspercentages per beursindex zijn respectievelijk voor de AEX 95 procent voor de AMX 90 procent voor de AScX 84 procent en voor Lokaal 80 procent De gemiddelde toepassingspercentages per beursindex over de gemeten bepalingen zijn respectievelijk voor de AEX 91 procent voor de AMX 84 procent voor de AScX 75 procent en voor Lokaal 71 procent De meest niet nageleefde bepalingen hebben betrekking op de verantwoording van bestuurdersbeloningen en op de verantwoording over het diversiteitbeleid van de raad van commissarissen Het gaat hierbij om de best practices II 2 12 en II 2 13 over de verantwoording van het beloningsbeleid in het remuneratieverslag en de precieze inhoud van dat verslag 2 en om best practice III 3 1 Deze best practice schrijft voor dat als de samenstelling van de raad afwijkt van de profielschets aangegeven moet worden wanneer dan wel wordt voldaan De toepassing van deze laatste bepaling is met vijf procent afgenomen ten opzicht van vorig jaar 2 Kanttekeningen bij naleving De onderzoekers merken op dat het op basis van de aangetroffen teksten in jaarverslagen en andere publieke bronnen lang niet altijd mogelijk is om toepassing van de code onomstotelijk te kunnen constateren Dit komt omdat de code zelf niet altijd een specifieke verslagleggingseis noemt als voorwaarde voor toepassing De code gaat namelijk uit van het principe dat alleen tekst en uitleg gegeven hoeft te worden indien van de code wordt afgeweken Tijdelijke uitleg verbetert Ook de aangetroffen uitleg bij het niet toepassen van de code wordt op verzoek van de vorige commissie in het rapport van Tilburg University besproken Daarbij is een positieve ontwikkeling zichtbaar bij tijdelijke afwijkingen van de code In boekjaar 2012 wordt vaker concreet aangegeven wanneer een tijdelijke afwijking zal eindigen Door deze specifieke uitleg te geven verbetert de kwaliteit van de uitleg tijdelijke afwijking Eigen

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/?page=2312 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Slotdocument Commissie Streppel 2013 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  daarom is het belangrijk dat de dialoog over corporate governance hoog op de agenda blijft Een nieuwe Commissie Corporate Governance Code moet daarom ruimte krijgen om wijzigingen in de huidige Code voor te stellen De Commissie heeft het eindrapport opgesteld ter afsluiting van de afgelopen vier jaar monitoring Het rapport geeft een overzicht van de feitelijke ontwikkelingen in corporate governance in de afgelopen tien jaar Daarnaast schetst het een aantal aandachtspunten voor de monitoring in de toekomst en schenkt het aandacht aan een aantal vraagstukken rond de inhoud van de Code De Commissie heeft tot slot Business University Nyenrode opdracht gegeven een uitgebreid historisch overzicht te maken van de ontwikkelingen van wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd op het gebied van monitoring wetgeving en internationale ontwikkelingen Belangrijkste bevindingen eindrapport De dialoog van de Commissie met bestuurders commissarissen en aandeelhouders alsook de schragers dragen bij aan het blijvend en verstevigd draagvlak voor de Code De wettelijke verankering en instelling van de Commissie door de overheid geven het signaal af dat de overheid hecht aan een goed werkende zelfregulering Het is zelfregulering met een subtiel overheidsrandje De kwaliteit van de uitleg van afwijkingen van de Code blijft een aandachtspunt Meer guidance en of het geven van voorbeelden van goede uitleg zou dit mogelijk kunnen verbeteren Het individueel aanspreken van ondernemingen op hun niet naleving heeft gewerkt Het heeft het inzicht van de Commissie vergroot waar de schoen soms wringt bij de naleving van de Code en ondernemingen hebben aanpassingen gedaan die ertoe zullen leiden dat de mate van naleving zal toenemen Commissarissen hebben een professionaliseringsslag gemaakt De verantwoordelijkheden moeten echter niet doorschieten Een commissaris is geen bestuurder Het is belangrijk de verschillende rollen scherp te hebben Aandeelhouders zien het belang van goede corporate governance en voeren steeds vaker een actieve dialoog met ondernemingen Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een steeds grotere rol Het is goed dat ondernemingen daar vaker op worden aangesproken Het ligt in de rede dat met de geleidelijke opkomst van integrated reporting ondernemingen steeds meer aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen besteden Het is positief dat de Code invloed heeft gehad op de corporate governance in andere sectoren Ondernemingen en organisaties in andere sectoren kunnen echter een geheel andere governance structuur hebben dan beursgenoteerde ondernemingen Het overnemen van codebepalingen en best practices moet kritisch in de betreffende context bezien worden Vraagstukken Corporate Governance Code De beloningsstructuur bij ondernemingen moet eenvoudig en inzichtelijk zijn De verantwoording over beloningsstructuren en het beloningsbeleid in de jaarverslagen is dat niet altijd en ingewikkelde contracten en wettelijke voorschriften dragen hier ook niet aan bij De vraag is of de best practices in de Code bijdragen aan een heldere verantwoording en opbouw van beloningen Beursondernemingen kunnen de transparantie vergroten door hun beloningsbeleid te vereenvoudigen Bij benoeming en vertrek van bestuurders en commissarissen wordt vaak nog onvoldoende inzicht gegeven Te denken valt aan het geven van de reden voor ontslag helderheid over vertrekvergoedingen en informatie bij een benoemingsvoordracht Ook bij de benoeming en het aftreden

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/slotdocument-streppel (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Rapport 2012 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  raad onderzocht Hierbij is gekeken naar de manier van vergaderen en de interactie met het bestuur Bij het onderzoek naar aandeelhouders is dit jaar wederom dieper ingegaan op de rol van stemadviesbureaus en de dialoog rondom de algemene vergadering van aandeelhouders AvA Verder zijn vermogensbeheermandaten tussen asset owners en asset managers onderzocht op afspraken over de naleving van de Code Aanvullend zijn er nog verschillende verzoeken gedaan aan de Commissie Zo heeft het kabinet in reactie op het voorgaande rapport gevraagd om na te gaan onder welke voorwaarden bij herhaalde of ernstige niet naleving van de Code nadere maatregelen kunnen worden getroffen zoals naming and shaming Voorts heeft de oud staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker de Commissie gevraagd om zich uit te spreken over de noodzaak om een aparte subcommissie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO binnen de raad van commissarissen in te voeren Tenslotte heeft de Commissie besloten verduidelijking te geven ten aanzien van de toepasselijkheid van de Code op non executive directors in een one tier board structuur Het rapport is hier te downloaden De speech van de minister van Economische Zaken vindt u hier Belangrijkste conclusies en bevindingen Naleving De naleving van de Code is onverminderd hoog De gemiddelde nalevingspercentages per beursindex zijn respectievelijk voor de AEX 95 voor de AMX 89 voor de AScX 88 en voor Lokaal 76 Indien de vorig jaar gegeven guidance van de Commissie voor uitleg meegewogen zou worden zou dit over de hele linie leiden tot een afname van de naleving De kwaliteit van de uitleg is daardoor nog steeds een aandachtspunt Bij de maximale zittingstermijn en vertrekvergoedingen van bestuurders wordt weliswaar met uitleg toch relatief vaak van de Code afgeweken De Commissie dringt er op aan om bij herziening van de arbeidsvoorwaarden van bestuurders actief voor de inwerkingtreding van de Code naast een benoemingstermijn van vier jaar ook de maximering van de vertrekvergoeding mee te nemen Een meerderheid van de ondernemingen meldt iets over het meewegen van de interne beloningsverhoudingen bij de vaststelling van de beloning van bestuurders De Code vraagt niet specifiek om zo n melding De Commissie is van mening dat het aanbeveling verdient om ook te vermelden hoe ondernemingen deze interne beloningsverhoudingen meewegen Voor de toepassing van veel best practices in de Code wordt geen specifieke rapportage gevraagd De Commissie wijst erop dat wanneer van deze best practices wordt afgeweken hier expliciet melding van moet worden gemaakt Uit aanvullend onderzoek bleek echter dat dit niet altijd gebeurd De Commissie vindt dat de toetsing door de accountant hierop voor verbetering vatbaar is Commissarissen In het commissarissenverslag wordt meer aandacht besteed aan de zelfevaluatie ten opzichte van voorgaande jaren Zo is in de verslagen over boekjaar 2011 meer informatie te vinden over de algemene uitkomsten van de evaluatie De Commissie vindt deze toegenomen transparantie een positieve ontwikkeling Het verslag van de raad van commissarissen is ten opzichte van vorig jaar kwalitatief verbeterd De Commissie verwacht dat deze positieve ontwikkeling zich doorzet Het afzonderlijk vergaderen van de raad van commissarissen

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/rapport-2012 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Rapport 2011 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Rapport 2012 Rapport 2011 Rapport 2010 Rapport 2009 Rapport 2008 Rapport 2007 Rapport 2006 Rapport 2005 Rapport Monitoring Commissie Corporate Governance Code 2011 De Monitoring Commissie Corporate Governance Code de Monitoring Commissie besteedt in haar rapport van december 2011 over de naleving van de Corporate Governance Code 2008 de Code met name aandacht aan een selectie van best practice bepalingen die in de afgelopen vier jaar niet altijd 90 of meer werden toegepast en de nieuwe dan wel aangepaste bepalingen in de Code Daarnaast heeft de Commissie over boekjaar 2010 specifiek onderzoek laten doen naar bestuurdersbenoemingen in of na 2004 en het gebruik van uitleg over niet toepassing ten aanzien van deze benoemingen dat bestaande contracten afspraken worden gerespecteerd de kwaliteit van de uitleg over niet toepassing met specifieke aandacht voor de uitleg over niet toepassing waarbij wordt verwezen naar een eigen regeling of waarbij sprake is van een tijdelijke afwijking de samenstelling en evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en het verslag van de raad van commissarissen stem en communicatiegedrag van buitenlandse aandeelhouders in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen Het rapport is hier te downloaden Belangrijkste conclusies uit het rapport 2011 zijn Respecteren van bestaande belonings afspraken alleen acceptabel voor bestuurders benoemd vóór 2004 Bij vrijwillig vertrek geen vertrekvergoeding Alleen verwijzen naar eigen regeling zonder nadere motivering geldt niet als uitleg en is niet naleving Bij tijdelijke afwijking langer dan één jaar moet uitgelegd worden wanneer verwacht wordt de Code te kunnen toepassen Minimale aanhoudperiode aandelen door bestuurders begint bij moment van voorwaardelijke toekenning Verkopen van aandelen binnen de aanhoudperiode van vijf jaar om inkomstenbelasting over de verkrijging te voldoen sell to cover is acceptabel als uitleg om niet vast te houden Als bestuur handelt conform de Code is het niet respecteren door aandeelhouders van de door bestuurders

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/rapport-2011 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Rapport 2010 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Commissie wijst er op dat zij voor deze benoemingen de uitleg dat bestaande afspraken en of contracten gerespecteerd worden als niet naleving beschouwt De Monitoring Commissie benadrukt zoals ook gesteld in vorige rapporten dat de naleving van de Code 100 dient te zijn Alle betrokken partijen dragen de verantwoordelijkheid dat de Code een effectief instrument blijft als alternatief voor regelgeving Wanneer een vennootschap ervoor kiest een best practice bepaling niet toe te passen dient zij dit deugdelijk te motiveren Ten aanzien van de Code bepalingen die zich richten tot de aandeelhouders spoort de Monitoring Commissie met name kleine en middelgrote institutionele beleggers aan zich te conformeren aan de Code De Monitoring Commissie wijst erop dat niet naleving door de maatschappij met name op het punt van beloningen steeds minder acceptabel wordt gevonden Institutionele beleggers die gebruik maken van een stemadviesbureau geven aan slechts in zeer beperkte mate af te wijken van het verkregen stemadvies Derhalve benadrukt de Monitoring Commissie dat institutionele beleggers de verantwoordelijkheid hebben te stemmen naar eigen inzicht Dit klemt temeer omdat de Nederlandse markt voor stemadvies wordt gedomineerd door slechts twee spelers Het is voor de aandeelhouder veelal onduidelijk of zijn stem daadwerkelijk is uitgebracht en indien dit het geval is of gestemd is conform zijn stemvolmacht De Monitoring Commissie vindt dit gebrek aan transparantie onwenselijk en spoort institutionele beleggers aan inzicht te verwerven omtrent de juistheid van de executie van de door hen verleende volmacht De Monitoring Commissie constateert dat de beraadslaging ter algemene vergadering van aandeelhouders een functie blijft vervullen als forum voor dialoog met aandeelhouders maar doorgaans niet meer van invloed is op de stemuitslag De dialoog met aandeelhouders heeft zich hierdoor veelal verplaatst naar momenten vóór bijeenroeping van de algemene vergadering Het percentage vrouwelijke commissarissen is ten opzichte van 2008 licht gestegen Omdat

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/rapport-2010 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Rapport 2009 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  uitleg wordt gegeven vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar Het principe pas toe of leg uit impliceert dat afwijking van de Code gerechtvaardigd kan zijn mits deze wordt uitgelegd De Monitoring Commissie acht een standaarduitleg als vennootschap heeft een eigen regeling onvoldoende wanneer geen nadere motivering wordt gegeven De naleving en toepassing van de bepalingen over interne risicobeheersing door AEX vennootschappen is hoog De Commissie stelt vast dat een groot aantal AEX vennootschappen reeds vooruitloopt op de Code 2008 met een beschrijving van de voornaamste risico s De naleving en toepassing van de bepalingen over beloningen van bestuurders door AEX vennootschappen is hoog Uitzonderingen daarop zijn het reglement voor effectenbezit van bestuurders in Code 2008 aangepast en de maximale vertrekvergoeding Bij deze laatste bepaling is de uitleg veelal het respecteren van bestaande contracten Het gebruik van optieregelingen door AEX vennootschappen neemt af De totale beloning van bestuurders over 2008 is gedaald Een aantal AEX vennootschappen neemt al een voorschot op de Code 2008 De Monitoring Commissie meent dat AEX vennootschappen op onderdelen van het beloningsbeleid nog behoorlijke stappen moeten maken Met name is meer aandacht nodig voor de verantwoording van de prestatiecriteria De Monitoring Commissie zal in het bijzonder de nieuwe bepalingen uit de Code 2008 over bezoldiging van bestuurders accent geven In het kader van het bevorderen van de onafhankelijkheid en kwaliteit van de raad van commissarissen is onderzoek verricht naar vijf dimensies van diversiteit geslacht nationaliteit leeftijd expertise en achtergrond De diversiteit met betrekking tot geslacht en buitenland is over 2008 gelijk gebleven ten opzichte van 2006 De diversiteit met betrekking tot expertise achtergrond en leeftijd is gedaald De Monitoring Commissie zal de nieuwe bepalingen uit de Code 2008 over diversiteit met extra aandacht volgen Werkprogramma komende periode Vanaf 1 januari 2009 geldt de Code 2008

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/rapport-2009 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •