archive-nl.com » NL » C » COMMISSIECORPORATEGOVERNANCE.NL

Total: 110

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rapport 2008 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  de wet English Archief Contact zoeken Home Rapporten Rapport 2008 Rapporten Rapport 2016 boekjaar 2014 Rapport 2015 boekjaar 2013 Nalevingsrapport boekjaar 2012 Slotdocument Commissie Streppel 2013 Rapport 2012 Rapport 2011 Rapport 2010 Rapport 2009 Rapport 2008 Rapport 2007 Rapport 2006 Rapport 2005 Jaarrapport 2008 Op 10 december 2008 is het derde rapport van de Monitoring Commissie aan het kabinet overhandigd Deze rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2007 In 2008 is over boekjaar 2007 aan de aandeelhouders gerapporteerd Hoofdbevindingen uit het rapport zijn Het nalevingspercentage door vennootschappen in 2007 is gemiddeld 95 dat is hetzelfde percentage als in 2006 Vennootschappen passen gemiddeld 89 van de Codebepalingen onverkort toe In gemiddeld 6 van de gevallen wordt uitgelegd wanneer wordt afgeweken van de Codebepalingen Uit de relatief hoge nalevingspercentages blijkt dat de Code zich over het algemeen heeft bewezen als een waardevol instrument van zelfregulering voor bestuurders commissarissen en aandeelhouders De naleving van de Code door institutionele beleggers verschilt per categorie Zo leven de vijf grootste beleggingsinstellingen de Code voor 100 na terwijl de vijf grootste levensverzekeraars een nalevingspercentage van 80 behalen De vijf grootste ondernemingspensioenfondsen en de bedrijfstakpensioenfondsen leven de Code voor 60 respectievelijk 67 na De opkomst op aandeelhoudersvergaderingen bedraagt

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/rapport-2008 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Rapport 2007 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Hoeven overhandigd Deze rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2006 In 2007 is over boekjaar 2006 aan de aandeelhouders gerapporteerd Hoofdbevindingen uit het rapport zijn Het nalevingspercentage door vennootschappen is gemiddeld 95 dat is een lichte daling ten opzichte van de 96 die in 2006 werd geconstateerd Vennootschappen passen gemiddeld 90 van de Codebepalingen onverkort toe In gemiddeld 5 van de gevallen wordt uitgelegd wanneer wordt afgeweken van de Codebepalingen De naleving van de Code door institutionele beleggers verschilt per categorie Zo leven de vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen de Code voor 100 na terwijl de vijf grootste levensverzekeraars een nalevingspercentage van 53 behalen Het opkomstpercentage op aandeelhoudersvergaderingen is licht gestegen Uit het in opdracht van de Commissie uitgevoerde onderzoek blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen de beloning van bestuurders en de prestaties van ondernemingen in Nederland De totale beloning van bestuurders is tussen 2002 en 2006 beduidend gestegen Nederland wijkt daarin niet af van andere Europese landen Op het gebied van het beloningsbeleid meent de Commissie dat wettelijke en fiscale maatregelen die direct ingrijpen in de hoogte en de structuur van de beloning van bestuurders onvoldoende effectief zullen zijn en het Nederlandse vestigingsklimaat negatief kunnen beïnvloeden Daarom pleit de Commissie voor zelfregulering De Commissie geeft nadere guidance in de vorm van aanbevelingen die zijn gericht op Versterking van de positie van de raad van commissarissen in het beloningsproces Vereenvoudiging van de structuur van beloningscontracten Een sterkere greep van de raad van commissarissen op de daadwerkelijk toegekende beloning Begrenzing van de variabele beloning als maximumpercentage van het vaste salaris Dit maximale verhoudingsgetal tussen vaste en variabele beloning dient openbaar gemaakt te worden Meer transparantie op het gebied van vertrekvergoedingen en change of control clausules Deze moeten passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid De Commissie pleit voor een grotere diversiteit in de

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/rapport-2007 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Rapport 2006 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  de code Nederlandse versie Download the Dutch Code English version Overzicht van guidance Overzicht van codebepalingen en wetgeving Advies kabinet mei 2007 Verankering in de wet English Archief Contact zoeken Home Rapporten Rapport 2006 Rapporten Rapport 2016 boekjaar 2014 Rapport 2015 boekjaar 2013 Nalevingsrapport boekjaar 2012 Slotdocument Commissie Streppel 2013 Rapport 2012 Rapport 2011 Rapport 2010 Rapport 2009 Rapport 2008 Rapport 2007 Rapport 2006 Rapport 2005 Jaarrapport 2006 Op 20 december 2006 is het tweede rapport van de Monitoring Commissie aan het kabinet Minister Zalm Minister Wijn en Staatssecretaris Van Gennip overhandigd Deze rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2005 In 2006 is over boekjaar 2005 aan de aandeelhouders gerapporteerd Hoofdbevindingen uit het rapport zijn Beursgenoteerde vennootschappen leven de Corporate Governance Code steeds beter na De Code blijkt in de praktijk goed bruikbaar het nalevingspercentage door vennootschappen is gemiddeld 96 het toepassingspercentage komt op 92 Op het gebied van het beloningsbeleid is de transparantie gering Het beloningsbeleid en de uitkomsten ervan dienen in inzichtelijke en begrijpelijke termen aan de aandeelhoudersvergadering te worden voorgelegd Het is de taak van de raad van commissarissen daarvoor te zorgen De Code biedt ruimte aan ondernemingen om zich weerbaar op te stellen tegen activistische aandeelhouders De Commissie benadrukt de integrale verantwoordelijkheid van bestuur en raad van commissarissen voor de onderneming De Commissie staat positief tegenover een verlaging van de meldingsplichtdrempel van 5 naar 3 in combinatie met het invoeren van de verplichting voor 5 aandeelhouders om hun intentie bekend te maken Een verbetering van de communicatie tussen aandeelhouders en onderneming ook buiten de AVA acht de Commissie zinvol U kunt het jaarrapport hier downloaden jaarrapport 2006 en de errata op het jaarrapport Naast het jaarrapport van 2006 kunt u tevens de onderliggende onderzoeken downloaden die zijn verricht in opdracht van de Monitoring Commissie Rijksuniversiteit Groningen

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/rapport-2006 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Rapport 2005 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  en bedrijfsprestaties Universiteit van Amsterdam en Tinbergen Instituut Van Praag Rapport Aanbeveling interne risicobeheersings en controlesystemen De Commissie komt in dit rapport met een aanbeveling aangaande best practice bepaling II 1 4 interne risicobeheersings en controlesystemen De Commissie is van oordeel dat aan best practice bepaling II 1 4 wordt voldaan indien 1 Ten aanzien van financiële verslaggeving risico s wordt verklaard dat de risicobeheersings en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat wordt verklaard dat de risicobeheersings en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt wordt verklaard te dat er geen indicaties zijn dat de risicobeheersings en controlesystemen in het lopende jaar niet naar behoren zullen werken eventuele tekortkomingen die mogelijkerwijs materiële gevolgen kunnen hebben en in het verslagjaar respectievelijk het lopende jaar zijn geconstateerd worden gemeld waarbij tevens aangebrachte of geplande verbeteringen worden aangegeven 2 Ten aanzien van andere risico s operationele strategische risico s en wet en regelgeving risico s een beschrijving van de risicobeheersings en controlesystemen op basis van de geïdentificeerde belangrijke risico s wordt gegeven indien van toepassing belangrijke tekortkomingen die in het verslagjaar zijn geconstateerd worden gemeld waarbij tevens aangebrachte of geplande verbeteringen worden aangegeven Voor wat betreft de inhoud van een redelijke mate van zekerheid dient uitgegaan te worden van wat als zodanig geldt voor een zorgvuldig handelend bestuurder in de gegeven omstandigheden Aanbeveling beloningsbeleid 2005 Naleving van de Code is het laagst op het terrein van bezoldiging van bestuurders onderdeel II 2 van de Code Ter bevordering van de naleving van de Code heeft de Commissie besloten om op dit terrein te komen met aanbevelingen Hoogte van beloningen De Code stelt ten aanzien van de hoogte van de beloning van bestuurders dat deze zodanig dient te zijn dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken De Code verschaft geen norm waaraan de hoogte kan worden getoetst Het ontwikkelen van een dergelijke toetsingsnorm voor de hoogte van beloningen is volgens de Commissie niet mogelijk De Nederlandse situatie kenmerkt zich door de aanwezigheid van een sterk internationale markt niet alleen voor bestuurders van ondernemingen maar ook voor ondernemingen zelf Het introduceren van een nationale normstelling is in een dergelijke omgeving niet effectief Vaststelling beloningsbeleid De Code concentreert zich op het proces rondom de vaststelling van het beloningsbeleid en op de structuur van de beloning Hoewel op deze punten de naleving hoog is wordt er veelvuldig met uitleg afgeweken van de in de Code aangegeven best practice bepalingen Naar de mening van de Commissie is het gewenst dat met name op dit gebied de codebepalingen breder worden toegepast Voorts doet de Commissie de volgende aanbevelingen Ten aanzien van het remuneratieproces pleit de Commissie voor grotere eenvoud en meer uniformiteit in de rapportage over de feitelijke beloningen De Commissie stelt zich voor hierover volgend kalenderjaar in overleg te treden met vennootschappen en andere belanghebbenden De Commissie hecht voorts aan expliciete verantwoording door de raad van commissarissen over de effectiviteit van het gevoerde remuneratiebeleid In het

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/rapport-2005 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • De commissie - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Monitoring Report Rapporten Rapport 2016 boekjaar 2014 Rapport 2015 boekjaar 2013 Nalevingsrapport boekjaar 2012 Slotdocument Commissie Streppel 2013 Rapport 2012 Rapport 2011 Rapport 2010 Rapport 2009 Rapport 2008 Rapport 2007 Rapport 2006 Rapport 2005 De commissie Taakopdracht Samenstelling Integriteit De code Voorstel herziening Code De Nederlandse Corporate Goverance Code Download de code Nederlandse versie Download the Dutch Code English version Overzicht van guidance Overzicht van codebepalingen en wetgeving Advies kabinet mei 2007 Verankering in de wet English Archief Contact zoeken Home De commissie De commissie Taakopdracht Samenstelling Integriteit De commissie Op 11 december 2013 heeft minister Kamp van Economische Zaken een nieuwe monitoringcommissie ingesteld De Monitoring Commissie heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de Code te bevorderen en de naleving ervan door de Nederlandse beursvennootschappen en institutionele beleggers te monitoren Met het oog hierop is afgesproken dat de Monitoring Commissie jaarlijks een rapport over de naleving uitbrengt De commissie wordt voorgezeten door de heer Jaap van Manen De andere leden van de nieuwe commissie zijn Barbara Baarsma Else Bos Peter Gortzak Sietze Hepkema Robert Jan van de Kraats en Hélène Vletter van Dort De commissie is voor een periode van vier jaar benoemd meer over Voorstel download Rapport

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/de-monitoring-commissie (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Taakopdracht - Monitoring Commissie Corporate Governance
  lid dat wordt benoemd ter vervulling van de opengevallen plaats af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden 5 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep Artikel 5 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast 2 De commissie wordt ondersteund door een secretariaat 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover dat voor de invulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is Artikel 6 De leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van 200 Artikel 7 Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden voor een periode van vier jaar tot lid van de commissie benoemd a prof dr J A van Manen te Amsterdam tevens voorzitter b prof dr B E Baarsma te Amsterdam c drs E F Bos te Amersfoort d H C J van den Burg te Amsterdam e mr S Hepkema te Wassenaar f RJ van de Kraats RA te Amsterdam g prof mr H M Vletter van Dort te New York Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit Monitoring Commissie Corporate Governance Code Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen s Gravenhage 29 november 2013 De Minister van Economische Zaken H G J Kamp TOELICHTING Nieuwe instelling Met onderhavig besluit wordt het instellingsbesluit van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code herzien en wordt thans de Monitoring Commissie door de Minister van Economische Zaken ingesteld De Monitoring Commissie Corporate Governance Code was eerder ingesteld op 16 december 2004 Staatscourant 2004 241 door de Minister van Financiën mede namens de toenmalige Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken De aanleiding daarvoor was de volgende De commissie corporate governance de zogenoemde commissie Tabaksblat had de Nederlandse corporate governance code beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen gepubliceerd Het toenmalige kabinet heeft genoemde code bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als code waaraan Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen in hun jaarverslag moeten refereren op grond van artikel 2 391 vierde lid thans vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek Daarbij dienen de vennootschappen uitdrukkelijk aan te geven in hoeverre zij de in de code opgenomen best practices opvolgen en zo niet waarom en in hoeverre zij daarvan afwijken pas toe of leg uit 1 Daarnaast stelde het kabinet een Monitoring Commissie in om de mate van naleving van de code te volgen en eventuele onduidelijkheden te

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/taakopdracht (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Samenstelling - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Corporate Goverance Code Download de code Nederlandse versie Download the Dutch Code English version Overzicht van guidance Overzicht van codebepalingen en wetgeving Advies kabinet mei 2007 Verankering in de wet English Archief Contact zoeken Home De commissie Samenstelling De commissie Taakopdracht Samenstelling Integriteit Samenstelling Monitoring Commissie Corporate Governance Code Voorzitter Prof dr J A van Manen Partner Strategic Management Centre Vicevoorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank NV Voorzitter raad van commissarissen Evides waterbedrijf Lid raad van commissarissen De Lotto Leden Prof dr B E Baarsma Algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek tot februari 2016 Directeur kennisontwikkeling Rabobank vanaf april 2016 Hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie Universiteit van Amsterdam SER Kroonlid Vice voorzitter raad van commissarissen Loyalis NV tot april 2016 Lid raad van commissarissen van Aon Groep Nederland BV tot eind 2015 Lid raad van commissarissen stichting Espria tot april 2016 Lid raad van toezicht van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis tot maart 2015 Lid bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Kas Bank tot april 2016 Lid Advisory Board Responsible Investment bij PGGM tot april 2016 Drs E F Bos Chief executive officer PGGM Lid raad van commissarissen Nederlandse Waterschapsbank NV Lid raad van toezicht van Nederlandse Opera Ballet Non executive director Sustainalytics Holding BV Mr P J Gortzak Hoofd Beleid Group Strategie en Beleid APG Lid raad van toezicht CFK Lid commissie Evaluatie Politiewet Secretaris en Penningmeester bestuur Stichting de Volkskrant Lid raad van toezicht IDH Mr S Hepkema Voorzitter raad van commissarissen Wavin NV Lid raad van commissarissen SBM Offshore NV Lid bestuur VEUO R J van de Kraats RA CFO vice chairman Executive Board Randstad Holding NV Non executive director OCI NV Lid raad van commissarissen Schiphol Group Prof mr H M Vletter van Dort Hoogleraar financial law and governance Erasmus School of Law H oogleraar effectenrecht Rijksuniversiteit Groningen

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/samenstelling (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Integriteit - Monitoring Commissie Corporate Governance
  2012 Slotdocument Commissie Streppel 2013 Rapport 2012 Rapport 2011 Rapport 2010 Rapport 2009 Rapport 2008 Rapport 2007 Rapport 2006 Rapport 2005 De commissie Taakopdracht Samenstelling Integriteit De code Voorstel herziening Code De Nederlandse Corporate Goverance Code Download de code Nederlandse versie Download the Dutch Code English version Overzicht van guidance Overzicht van codebepalingen en wetgeving Advies kabinet mei 2007 Verankering in de wet English Archief Contact zoeken Home De commissie Integriteit De commissie Taakopdracht Samenstelling Integriteit Integriteit De Monitoring Commissie Corporate Governance Code hecht grote waarde aan transparantie en integriteit De bepaling uit de Code ten aanzien van het voorkomen van tegenstrijdige belangen past de Commissie dan ook op zichzelf toe Potentieel tegenstrijdige belangen worden binnen de Commissie besproken en waar nodig worden passende maatregelen genomen Bij de uitvoering van haar werkzaamheden vraagt het gunnen van opdrachten in het bijzonder om aandacht De Commissie laat jaarlijks verschillende onderzoeken uitvoeren door Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen Ter voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling hanteert de Commissie de regel dat commissieleden zich onthouden van enige betrokkenheid bij besluitvorming over gunning van onderzoek aan een universiteit of onderzoeksinstelling waar zij op enige wijze aan verbonden zijn Vice versa geldt hetzelfde Commissieleden onthouden zich van

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/?page=2663 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •