archive-nl.com » NL » C » CONFORMMAKELAARS.NL

Total: 326

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Conform Makelaars - Invest
  it as an opportunity to increase their capital Conform Makelaars regularly has interesting investment objects available in the Rotterdam area portfolio Investment object with excellent starting returns Conform Makelaars possess the required knowledge to inform you about the local possibilities of investments and can also assist you with the purchase and the sale of objects Of course you can trust that we handle all information provided by you discretely and

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/28/Beleggen.html?language=en (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Uitgebreid zoeken in huurwoningen in Rotterdam - Conform Makelaars
  Lloydkwartier Nieuw Crooswijk Nieuwe westen Noord Holy Noord Woudhoek Oud Mathenesse Oude Westen Prinsenland Provenierswijk Rubroek Scheepvaartkwartier Scheveningen Schiebroek Stadscentrum Straatnaam Prijsklasse Prijs vanaf 0 tot 500 500 tot 800 800 tot 1 000 1 000 tot 1 250 1 250 tot 1 500 1 500 tot 1 800 1 800 tot 2 000 2 000 tot 2 500 2 500 of hoger Kamers Geen voorkeur 1 2 3 4

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/6/48/Uitgebreid-zoeken.html?language=nl (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Conform Makelaars - Extended search for rent
  Kralingen Lloydkwartier Nieuw Crooswijk Nieuwe westen Noord Holy Noord Woudhoek Oud Mathenesse Oude Westen Prinsenland Provenierswijk Rubroek Scheepvaartkwartier Scheveningen Schiebroek Stadscentrum Street Price range Price min 0 till 500 500 till 800 800 till 1 000 1 000 till 1 250 1 250 till 1 500 1 500 till 1 800 1 800 till 2 000 2 000 till 2 500 2 500 or higher Rooms No preference 1 2

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/6/48/Uitgebreid-zoeken.html?language=en (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Conform Makelaars - Copyright
  staan met de website en Conform Makelaars in het algemeen waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk of herkenningstekens en of enige aanduidingen omtrent auteursrechten handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te wijzigen of te verwijderen noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/34/Copyright.html?language=nl (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Conform Makelaars - Copyright
  verband staan met de website en Conform Makelaars in het algemeen waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk of herkenningstekens en of enige aanduidingen omtrent auteursrechten handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te wijzigen of te verwijderen noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/34/Copyright.html?language=en (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Conform Makelaars - Algemene voorwaarden Conform makelaars
  prestatie is geleverd of in geval van bemiddeling door Conform Makelaars de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende Diensten tot stand is gekomen 8 4 Een Opdracht kan te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken door de Opdrachtgever worden ingetrokken Het intrekken van een Opdracht dient uitsluitend schriftelijk te geschieden 8 5 Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten van Conform Makelaars te betalen kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen tenzij wordt de overeenkomst wordt ontbonden op grond van artikel 9 Artikel 9 Ontbinding van de overeenkomst 9 1 Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij nadat de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn van 14 dagen is verstreken tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst 9 2 Daarnaast is Conform Makelaars bevoegd de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden a in geval van faillissement voorlopige surséance van betaling een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen b indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of c indien er naar het oordeel van Conform Makelaars sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Conform Makelaars en de Opdrachtgever d indien de Opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt e indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Conform Makelaars f indien blijkt dat de Opdrachtgever aan Conform Makelaars onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat indien Conform Makelaars met deze gegevens bekend zou zijn geweest de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten g indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Conform Makelaars tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten 9 3 Conform Makelaars zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden Alle vorderingen van Conform Makelaars op Opdrachtgever zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar HONORARIUM EN BETALING Artikel 10 Honorarium onkosten 10 1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding en voor de werkzaamheden het loon zoals bedoeld in artikel 7 405 dan wel artikel 7 426 BW omvat de vergoeding van de door Conform Makelaars gemaakte en te maken onkosten in verband met de Opdracht tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald 10 2 De Opdrachtgever is te allen tijde het Honorarium aan Conform Makelaars verschuldigd ongeacht de tussen contractspartijen gemaakte afspraken met betrekking tot de kosten van de desbetreffende transactie 10 3 De Opdrachtgever is het volledige Honorarium inclusief de overeengekomen Courtage verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de Opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde een huur overeenkomst tot stand komt zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door Conform Makelaars verleende Diensten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht 10 4 De Opdrachtgever is het volledige Honorarium inclusief de overeengekomen Courtage verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de Opdracht tussen Conform Makelaars en de Opdrachtgever door opzegging of anderszins is beëindigd maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Conform Makelaars verrichte Diensten en of omdat de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Conform Makelaars om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen 10 5 Indien er tussen de Opdrachtgever die aan Conform Makelaars een Opdracht heeft verstrekt na de datum van beëindiging van Opdracht een overeenkomst met een derde tot stand komt wordt deze overeenkomst behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Conform Makelaars en is de Opdrachtgever de volledige het volledige Honorarium inclusief de overeengekomen Courtage verschuldigd tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten Artikel 11 Betaling 11 1 Indien een nota niet op de op de nota vermelde vervaltermijn wordt voldaan is over het factuurbedrag vanaf vervaldatum een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handels rente vermeerderd met 1 Indien ook na de eerste aanmaning een factuur niet wordt voldaan is Conform Makelaars gerechtigd van de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten te vorderen ter hoogte van 15 van het factuurbedrag met een minimum van 250 11 2 Zolang de nota niet is voldaan heeft Conform Makelaars het recht om nadat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever op te schorten Conform Makelaars is alsdan niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als gevolg van de opschorting RECLAME Artikel 12 Gebreken klachttermijnen 12 1 Klachten over declaraties dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de nota schriftelijk te worden ingediend 12 2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door Opdrachtgever schriftelijk binnen redelijke termijn artikel 6 89 BW te worden gemeld aan Conform Makelaars overeenkomstig de Klachtenregeling van Conform Makelaars Een en ander schort de betalingsplicht van Opdrachtgever evenwel niet op TEKORTKOMING Artikel 13 Aansprakelijkheid vrijwaringen en uitsluitingen 13 1 De aansprakelijkheid van Conform Makelaars jegens een Opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Conform Makelaars wordt uitgekeerd Conform Makelaars zal op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 13 2 Conform Makelaars is niet aansprakelijk voor schade voorzover de schade gedekt is door enige door Opdrachtgever gesloten verzekering 13 3 Aansprakelijkheid van Conform Makelaars voor indirecte schade daaronder mede begrepen gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is Conform Makelaars nimmer aansprakelijk 13 4 Conform Makelaars is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens 13 5 Conform Makelaars is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/37/Algemene-voorwaarden.html?language=nl (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Conform Makelaars -Terms and conditions
  article 9 Termination 8 3 Conform Makelaars has fulfilled the Assignment mentioned in article 8 section 2 under a when the agreed activity has been delivered or in the case of mediation by Conform Makelaars the proposed contract between the parties was created as a result of the Service supplied by them 8 4 An Assignment can any time be cancelled by the Client respecting the notice period of 4 weeks Cancellation of an Assignment can only be performed in writing 8 5 Without any effect on the obligation of the Client to pay the fee for the work and charges of Conform Makelaars the parties are not entitled to any claim of compensation unless this is agreement is terminated based on article 9 Article 9 Termination of the agreement 9 1 Each of the parties can terminate the agreement if the counter party after the period of 14 days set forth in the written notice of 14 days has expired exhibits shortcomings in fulfilment of this agreement 9 2 In addition Conform Makelaars is authorised to terminate the agreement immediately and without notice and without legal intervention by written notice and with immediate effect either wholly or partially a in case of bankruptcy temporary moratorium a private agreement with creditors or the declaration applicable to the debt rescheduling arrangement for natural persons b if his company is liquidated or terminated other than for the reconstruction or merger of companies or c if in the opinion of Conform Makelaars there is a serious distortion of the relationship between Conform Makelaars and the Client d if the Client becomes seriously compromised commercially e if the Client settles outside of the Netherlands and this causes insurmountable problems for Conform Makelaars f if it appears the Client has supplied Conform Makelaars with incorrect information upon entering the agreement which are such that if Conform Makelaars would have been supplied with this information the agreement would not have been entered upon or not under the same conditions g if there are other circumstances which according to Conform Makelaars object to continuation of the agreement 9 3 Conform Makelaars will never be obliged to pay any compensation due to this termination All claims of Conform Makelaars towards the client will then be immediately due and payable FEES AND PAYMENT Article 10 Fees expenses 10 1 The fee s mentioned in the order confirmation for the activities het wages as intended in article 7 405 or article 7 427 of the Dutch Civil Code include the compensation for the expenses made by Conform Makelaars in relation to the Agreement unless stated otherwise in the order confirmation 10 2 The Client will always have to pay the Fee to Conform Makelaars regardless of the agreements made between the contact parties in relation to the cost of the transaction in question 10 3 The Client must pay the full Fee including the agreed Brokerage if during the term of the contact including the agreed Brokerage owed if during the term of the Agreement the Client and a third party sign an rental agreement even if this agreement is not attributable to the Services provided by Conform Makelaars unless otherwise agreed in the agreement of the assignment 10 4 The Client owes the full Fee including the agreed Brokerage if the agreement with a third party is signed after the Agreement between Conform Makelaars and the Client by notice or other has ended but the agreement with a third party is the result of the Services provided by Conform Makelaars and or because the Client has entered into negotiations with third parties without consultation of Conform Makelaars during the term of the agreement with the purpose of entering into an agreement 10 5 If between the Client who has given the Assignment to Conform Makelaars and a third party an agreement is signed after termination of the Assignment then this assignment is deemed to have been the result of mediation by Conform Makelaars unless the Client can proof otherwise and the Client must pay the full Fee including the agreed Brokerage unless the law would object to this Article 11 Payment 11 1 If an invoice is not paid on the due date stated on the invoice a contractual interest at the statutory commercial interest rate plus 1 is due over the invoice amount from the due date If after the first notice the invoice is not paid Conform Makelaars reserves the right to claim extrajudicial collection costs from the Client amounting to 15 of the invoice amount with a minimum of 250 11 2 As long as the invoice remains unpaid Conform Makelaars has the right to suspend the activities for the Client after informing the Client thereof Conform Makelaars will not be held responsible of any damages as a result of the suspension Advertising Article 12 Defects complaint deadlines 12 1 Complaints on declarations should be submitted in writing within 5 working days of receiving the invoice 12 2 Complaints about the execution of the agreement should be submitted in writing within a reasonable period article 6 89 Dutch Civil Code by the Client to Conform Makelaars in accordance with the Complaints procedure of Conform Makelaars This does however not suspend the payment obligation of the Client SHORTCOMINGS Article 13 Liability indemnities and exclusions 13 1 The liability of Conform Makelaars towards the Client is limited to the maximum amount which is paid out by the insurance company of Conform Makelaars Conform Makelaars will supply information about her business liability insurance upon request of the Client 13 2 Conform Makelaars is not responsible for any damage which are covered by any insurance taken out by the Client 13 3 Liability of Conform Makelaars for indirect damages also including consequential damages lost profits lost savings and damage due to business interruption is excluded For damages resulting from an occurrence which can be direct or indirectly linked to an act of terrorism or malevolent contamination Conform Makelaars can never

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/37/Algemene-voorwaarden.html?language=en (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Conform Makelaars - Disclaimer
  handels namen logo s waren en dienstmerken De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet commerciële privédoeleinden Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen door te sturen distribueren verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Conform Makelaars Privacy statement Persoonsgegevens Conform Makelaars is de beheerder van de website www conformmakelaars nl Uw persoonsgegevens worden door Conform Makelaars gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interesses Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn 95 46 EG en de Wet Bescherming Persoonsgegevens Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Conform Makelaars worden verwerkt de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren Welke persoonsgegevens worden verwerkt Conform Makelaars verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt bijvoorbeeld het opgegeven e mail adres naam huisadres reacties en interesses en voorkeuren Conform Makelaars verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens waaronder gegevens betreffende ras geloofsovertuiging levensovertuiging seksuele geaardheid politieke voorkeur gezondheid strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond Conform Makelaars behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt De partners waar Conform Makelaars mee samenwerkt hanteren eigen privacy voorwaarden Conform Makelaars is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/38/Disclaimer.html?language=nl (2016-04-25)
  Open archived version from archive •