archive-nl.com » NL » C » CONFORMMAKELAARS.NL

Total: 326

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Conform Makelaars - Disclaimer
  illustrations photos graphics trade names logos brands and trademarks is prohibited The content of this website can only be used for non commercial private purposes The user or visitor of this site is not allowed to reproduce the content of this website by means of forwarding distribution broadcasting or making it available to third parties for a fee without prior written approval from Conform Makelaars Privacy statement Personal details Conform Makelaars is the administrator of the website www conformmakelaars nl Your personal details are used by Conform Makelaars to supply the services offered on the website and to provide the possibility to use the website in such a manner it takes into account your personal preferences and interests This personal approach is possible because we store specific information Of course we respect and guarantee your privacy and comply with the European privacy directive 95 46 EG and the Dutch law on the protection of personal details Below you will find an overview of the type of personal details which are processed by Conform Makelaars the purpose for which this information is processed and in which way you are allowed to see these personal details and how to correct them if required Which personal information is processed Conform Makelaars always processes any data supplied to them for instance entering your email address name home address feedback interests and preferences Conform Makelaars does not process any specific personal information which might include racial information religion life philosophy sexual preferences political preferences health criminal background or union membership Conform Makelaars however reserves the right to process such specific personal information if you specifically provide approval or if this information has specifically been made public by you The partners of Conform Makelaars apply their own privacy conditions Conform Makelaars is not responsible and cannot

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/38/Disclaimer.html?language=en (2016-04-25)
  Open archived version from archive • Unknown column name nl bedankt contact in field list

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/5/Contact.html?language=nl?bedankt=contact (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Unknown column name en bedankt contact in field list

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/5/Contact.html?language=en?bedankt=contact (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Conform Makelaars - De pagina die u zoekt bestaat niet
  Verhuur Verkoop Aankoop Beleggen Home Over ons Contact Helaas de pagina die u zoekt bestaat niet Copyright Algemene voorwaarden Disclaimer

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/map,new_marker%29;?language=nl (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Conform Makelaars - De pagina die u zoekt bestaat niet
  Verhuur Verkoop Aankoop Beleggen Home Over ons Contact Helaas de pagina die u zoekt bestaat niet Copyright Algemene voorwaarden Disclaimer

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/map,new_marker%29;return%20false?language=nl (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Over Conform Makelaars Rotterdam
  regio Zuid Holland een gebied dat zij als geen ander kent Dit door inzicht in de kunst van het makelen nakomen van afspraken een actieve aanpak en service Binnen het team heeft ieder zijn of haar eigen specialisme en is er ruimte voor een persoonlijke inbreng Bij alle teamleden staan deskundigheid een kritische instelling ten opzichte van zichzelf en het vakgebied en persoonlijke betrokkenheid hoog in het vaandel Onze openingstijden

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/4/About-us.html?language=nl (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • About Conform Makelaars Rotterdam
  finding a place to live in the province of Zuid Holland This site brings tenants and landlords together Conform Makelaars has obtained a strong position in its active regions simply through its vision expertise specific decisiveness and just that bit of extra service customers deserve By contacting Conform Makelaars you have made an important step in finding a solution that fits your real estate requirements in a fast and concrete

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/4/About-us.html?language=en (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Conform Makelaars - Algemene voorwaarden Conform makelaars
  prestatie is geleverd of in geval van bemiddeling door Conform Makelaars de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende Diensten tot stand is gekomen 8 4 Een Opdracht kan te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken door de Opdrachtgever worden ingetrokken Het intrekken van een Opdracht dient uitsluitend schriftelijk te geschieden 8 5 Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten van Conform Makelaars te betalen kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen tenzij wordt de overeenkomst wordt ontbonden op grond van artikel 9 Artikel 9 Ontbinding van de overeenkomst 9 1 Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij nadat de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn van 14 dagen is verstreken tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst 9 2 Daarnaast is Conform Makelaars bevoegd de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden a in geval van faillissement voorlopige surséance van betaling een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen b indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of c indien er naar het oordeel van Conform Makelaars sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Conform Makelaars en de Opdrachtgever d indien de Opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt e indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Conform Makelaars f indien blijkt dat de Opdrachtgever aan Conform Makelaars onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat indien Conform Makelaars met deze gegevens bekend zou zijn geweest de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten g indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Conform Makelaars tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten 9 3 Conform Makelaars zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden Alle vorderingen van Conform Makelaars op Opdrachtgever zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar HONORARIUM EN BETALING Artikel 10 Honorarium onkosten 10 1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding en voor de werkzaamheden het loon zoals bedoeld in artikel 7 405 dan wel artikel 7 426 BW omvat de vergoeding van de door Conform Makelaars gemaakte en te maken onkosten in verband met de Opdracht tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald 10 2 De Opdrachtgever is te allen tijde het Honorarium aan Conform Makelaars verschuldigd ongeacht de tussen contractspartijen gemaakte afspraken met betrekking tot de kosten van de desbetreffende transactie 10 3 De Opdrachtgever is het volledige Honorarium inclusief de overeengekomen Courtage verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de Opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde een huur overeenkomst tot stand komt zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door Conform Makelaars verleende Diensten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht 10 4 De Opdrachtgever is het volledige Honorarium inclusief de overeengekomen Courtage verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de Opdracht tussen Conform Makelaars en de Opdrachtgever door opzegging of anderszins is beëindigd maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Conform Makelaars verrichte Diensten en of omdat de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Conform Makelaars om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen 10 5 Indien er tussen de Opdrachtgever die aan Conform Makelaars een Opdracht heeft verstrekt na de datum van beëindiging van Opdracht een overeenkomst met een derde tot stand komt wordt deze overeenkomst behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Conform Makelaars en is de Opdrachtgever de volledige het volledige Honorarium inclusief de overeengekomen Courtage verschuldigd tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten Artikel 11 Betaling 11 1 Indien een nota niet op de op de nota vermelde vervaltermijn wordt voldaan is over het factuurbedrag vanaf vervaldatum een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handels rente vermeerderd met 1 Indien ook na de eerste aanmaning een factuur niet wordt voldaan is Conform Makelaars gerechtigd van de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten te vorderen ter hoogte van 15 van het factuurbedrag met een minimum van 250 11 2 Zolang de nota niet is voldaan heeft Conform Makelaars het recht om nadat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever op te schorten Conform Makelaars is alsdan niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als gevolg van de opschorting RECLAME Artikel 12 Gebreken klachttermijnen 12 1 Klachten over declaraties dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de nota schriftelijk te worden ingediend 12 2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door Opdrachtgever schriftelijk binnen redelijke termijn artikel 6 89 BW te worden gemeld aan Conform Makelaars overeenkomstig de Klachtenregeling van Conform Makelaars Een en ander schort de betalingsplicht van Opdrachtgever evenwel niet op TEKORTKOMING Artikel 13 Aansprakelijkheid vrijwaringen en uitsluitingen 13 1 De aansprakelijkheid van Conform Makelaars jegens een Opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Conform Makelaars wordt uitgekeerd Conform Makelaars zal op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 13 2 Conform Makelaars is niet aansprakelijk voor schade voorzover de schade gedekt is door enige door Opdrachtgever gesloten verzekering 13 3 Aansprakelijkheid van Conform Makelaars voor indirecte schade daaronder mede begrepen gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is Conform Makelaars nimmer aansprakelijk 13 4 Conform Makelaars is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens 13 5 Conform Makelaars is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de

  Original URL path: https://www.conformmakelaars.nl/37/General-conditions.html?language=nl (2016-04-25)
  Open archived version from archive •