archive-nl.com » NL » C » COVERBEE.NL

Total: 230

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Betalen bij CoverBee
  eenvoudig jouw bestelling afrekenen in de vertrouwde internet betaalomgeving van jouw bank Creditcard Wanneer je met creditcard betalen wilt dan kan dat Wij accepteren bijna alle soorten creditcards MasterCard Visa American Express Discover en meer PayPal Credit Card Je kunt bij CoverBee betalen met PayPal Via PayPal kun je veilig jouw online aankopen afrekenen zonder je bank of Creditcard gegevens met ons te delen PayPal biedt de mogelijkheid je betaling te laten verlopen via automatische incasso of een Creditcard zoals MasterCard Visa American Express of Discover Acceptgiro 1 50 Woon je in Nederland Dan kan je met digitale acceptgiro uw online bestelling achteraf betalen via AfterPay AfterPay voert voor coverbee nl het volledige achteraf betaalproces uit Dit betekent dat u een digitale acceptgiro van AfterPay via e mail ontvangt om het gekochte product en te betalen U kunt bij coverbee nl betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van 100 00 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay Bent u al bekend bij AfterPay dan kunt u ook betalen tot een bedrag van 100 00 Wil je voor een hoger bedrag dan 100 00 achteraf betalen Geen probleem Neem in dit geval contact met ons op Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website MisterCash Bancontact Woon je in België Je kunt bij CoverBee betalen met MisterCash Bancontact Bancontact of Mister Cash zijn Belgische betaalkaarten Mistercash wordt elke dag een steeds populairdere

  Original URL path: https://www.coverbee.nl/vragen/betaling/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Algemene Voorwaarden CoverBee
  de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht de informatie over garanties en bestaande service na aankoop de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product dienst of digitale inhoud voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is indien de consument een herroepingsrecht heeft het modelformulier voor herroeping In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering Artikel 6 Herroepingsrecht Bij producten De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van zijn reden en verplichten De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is het product heeft ontvangen of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen De ondernemer mag mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van zijn reden en verplichten De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst Verlengde bedenktijd voor producten diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard de kenmerken en de werking van het product vast te stellen Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer Zo snel mogelijk maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan een gemachtigde van de ondernemer Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid of tot levering van stadsverwarming indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt of de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas water elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud indien hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden naar gelang welk tijdstip eerder valt De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt tenzij de consument instemt met een andere methode De terugbetaling is kosteloos voor de consument Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten digitale inhoud en of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten digitale inhoud en of diensten af te nemen Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd Pakketreizen als bedoeld in artikel 7 500 BW en overeenkomsten van personenvervoer Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden goederenvervoer autoverhuurdiensten en catering Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft Verzegelde audio video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken Kranten tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementen hierop De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest Artikel 11 De prijs Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en of diensten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie De ondernemer staat er voor in dat de producten en of diensten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik Een door de ondernemer diens toeleverancier fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer diens toeleverancier importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst Artikel 13 Levering en uitvoering De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen Het risico van beschadiging en of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Artikel 14 Duurtransacties duur opzegging en verlenging Opzegging De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten elektriciteit daaronder begrepen of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten elektriciteit daaronder begrepen of diensten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen Verlenging Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten elektriciteit daaronder begrepen of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld maar minder dan eenmaal per maand afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften proef of kennismakingsabonnement wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef of kennismakingsperiode Duur Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten Artikel 15 Betaling Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50 Wanneer vooruitbetaling is bedongen kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst en alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting en voldoet is deze nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen

  Original URL path: https://www.coverbee.nl/voorwaarden/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Privacy-beleid CoverBee
  aan onze webpagina in de mate van het mogelijke uw e mailadres als u dit aan ons communiceert de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan alle informatie met betrekking tot de pagina s die u op onze site geraadpleegd hebt Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd om de inhoud van onze website te verbeteren De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden Op deze site gebruiken we cookies een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek om informatiesessies te registreren zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst om informatie te registreren die eigen is aan u zoals de webpagina s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT sector Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid Als u wenst te reageren op ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen Per email Over communicatie per e mail Als u in de toekomst geen e mails wenst te ontvangen van ons bedrijf kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres Over communicatie per brief Als u ons via het web uw postadres meedeelt zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt op het adres dat u ons meegedeeld hebt Over communicatie per telefoon Als u ons uw telefoonnummer

  Original URL path: https://www.coverbee.nl/privacy/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Overzicht CoverBee.com
  Field Grijze sterren iPad mini hoes Stardust Rood iPad mini hoesje VIP Lounge Zebra iPad mini hoes Zebra Mania iPad hoes Spijkerbroek iPad hoes Billy Jeans Zwart slangenleer iPad hoes Black Boa Zwarte iPad hoes Black Dahlia Zwarte stippen iPad hoes Black Polka iPad hoes silver Crystal Creation Jute iPad hoes Funky Farmer iPad hoes goud Golden Phoenix Paarse iPad hoesje Happy Flower Delfts blauwe iPad hoes Holland Koe iPad hoes Lazy Cow Lederhosen iPad hoes iPad hoes rood leer Love Me Blauwe iPad hoesje Ocean Bomber Roze iPad hoes Pink Candy Rood roze iPad hoesje Pinkish Red Luipaard iPad hoes Posh Leopard Witte iPad hoes Snow White Groene iPad hoesje Spring Field Rood iPad hoesje VIP Lounge Zebra iPad hoes Zebra Mania iPhone hoesje Spijkerbroek iPhone hoesje Billy Jeans Zwart slangenleer iPhone hoesje Black Boa Zwarte iPhone hoesje Black Dahlia Zwarte stippen iPhone hoesje Black Polka Bruine slangenleer iPhone hoesje Brown Boa Kersenbloesem iPhone hoesje Cherry Blossom iPhone hoesje silver Crystal Creation Jute iPhone hoesje Funky Farmer iPhone hoesje goud Golden Phoenix Paarse iPhone hoesje Happy Flower Blauw geruite iPhone hoesje Heavenly Delight Delfts blauwe iPhone hoesje Holland Koe iPhone hoesje Lazy Cow iPhone hoesje rood leer Love Me Blauwe iPhone hoesje Ocean Bomber Roze iPhone hoesje Pink Candy Rood roze iPhone hoesje Pinkish Red Luipaard iPhone hoesje Posh Leopard Rode iPhone hoesje Red Polka Oranje bloemen iPhone hoesje Retro Orange Witte iPhone hoesje Snow White Groene iPhone hoesje Spring Field Grijze sterren iPhone hoesje Stardust Rood iPhone hoesje VIP Lounge Zebra iPhone hoesje Zebra Mania Laptophoes Spijkerbroek laptophoes Billy Jeans Zwart slangenleer Laptophoes Black Boa Zwarte Laptophoes Black Dahlia Zwarte stippen Laptophoes Black Polka Blue Orange Laptophoes Blue Orange Blue White Laptophoes Blue White Bruine slangenleer Laptophoes Brown Boa Kersenbloesem laptophoes Cherry Blossom Laptophoes silver Crystal Creation Jute Laptophoes Funky Farmer Laptophoes goud Golden Phoenix Paarse laptophoes Happy Flower Blauwe geruite laptophoes Heavenly Delight Delfts blauwe Laptophoes Holland Koe Laptophoes Lazy Cow Lederhosen Laptophoes Laptophoes rood leer Love Me Blauwe Laptophoes Ocean Bomber Roze Laptophoes Pink Candy Rood roze laptophoes Pinkish Red Luipaard Laptophoes Posh Leopard Rode Laptophoes Red Polka Oranje bloemen laptophoes Retro Orange Witte Laptophoes Snow White Groene laptophoes Spring Field Grijze sterren laptophoes Stardust Rode Laptophoes VIP Lounge Zebra Laptophoes Zebra Mania Macbook hoes Spijkerbroek MacBook hoes Billy Jeans Zwart slangenleer MacBook hoes Black Boa Zwarte MacBook hoes Black Dahlia Zwarte stippen MacBook hoes Black Polka Bruine slangenleer MacBook hoes Brown Boa Kersenbloesem MacBook hoes Cherry Blossom MacBook hoes silver Crystal Creation Jute MacBook hoes Funky Farmer MacBook hoes goud Golden Phoenix Paarse Macbook hoes Happy Flower Blauwe geruite MacBook hoes Heavenly Delight Delfts blauwe MacBook hoes Holland Koe MacBook hoes Lazy Cow Lederhosen MacBook hoes MacBook hoes rood leer Love Me Blauwe MacBook hoes Ocean Bomber Roze MacBook hoes Pink Candy Rood roze Macbook hoes Pinkish Red Luipaard MacBook hoes Posh Leopard Rode MacBook hoes Red Polka Oranje bloemen MacBook hoes Retro Orange Witte MacBook hoes Snow White Groene Macbook hoes Spring Field Grijze

  Original URL path: https://www.coverbee.nl/sitemap/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Ruilen & retourneren
  fashion Vragen Sale Maattabel Contact Laptop hoezen MacBook hoezen NetBook hoezen iPad Air hoezen iPad mini hoezen iPhone hoesjes Verzending Betaling Maattabel De Hoezen Ruilen retourneren CoverBee Ruilen retourneren We zijn erg trots op de hoezen die we maken en wij willen zeker dat je blij bent met je aankoop Als je dit voor wat voor een reden dan ook niet bent dan is het altijd mogelijk om deze te ruilen voor een ander artikel maat of kleur Je kunt je aankoop ook retourneren en je geld terug krijgen Wanneer je een hoes terugstuurt dient deze wel in de originele staat te zijn Dit betekent dat wanneer u het wel gebruikt of gewassen heeft en een artikel toch terug stuurt dan kunnen wij hier kosten voor in rekening brengen Natuurlijk mag je het artikel wel gepast hebben Ruilen na 14 dagen is helaas niet mogelijk Kosten ruilen Ruilen is gratis Heb je de verkeerde maat gekozen of wil je toch liever een andere print Geen probleem Stuur het product terug met onderstaande retourbon Bij het terugsturen zijn de verzendkosten van jou naar CoverBee voor jouw rekening Wij sturen je daarna gratis het vervangende artikel Kosten retourneren Wil je het product niet ruilen maar je geld terug Geen probleem Stuur het product terug met onderstaande retourbon Bij het terugsturen zijn de verzendkosten van jou naar CoverBee voor rekening van de klant N B Voeg de retourbon PDF toe bij het ruilen of retourneren van een artikel Hierop staan al je gegevens en zorgt voor de snelste afhandeling U kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping Retouradres CoverBee Pascalstraat 3 geen bezoek of ophaaladres 3335 LS Zwijndrecht Nederland Hebben jullie mijn geretourneerde goederen ontvangen Zodra je pakket ons magazijn bereikt heeft neemt onze afdeling Klantenservice contact met je op

  Original URL path: https://www.coverbee.nl/vragen/ruilen-retourneren/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Informatie voor CoverBee retailers
  litas PLN Polish złoty RON Romanian leu HRK Croatian kuna TRY Turkish lira BRL Brazilian real CNY Chinese yuan HKD Hong Kong dollar IDR Indonesian rupiah ILS Israeli new sheqel INR Indian rupee KRW South Korean won MXN Mexican peso MYR Malaysian ringgit PHP Philippine peso SGD Singapore dollar THB Thai baht ZAR South African rand Handgemaakt Dutch Design GRATIS verzending Home Social fashion Vragen Sale Maattabel Contact Laptop hoezen MacBook hoezen NetBook hoezen iPad Air hoezen iPad mini hoezen iPhone hoesjes Informatie voor Retailers Neem voor wederverkoop vragen direct contact met ons op Wij behandelen alle aanvragen individueel en verheugen ons er op u te helpen om onze producten in uw winkel te verkopen Geef alstublieft de volgende informatie vooraf op Winkel merk en locatie Bestelhoeveelheid en welke ontwerpen u wilt Contactpersoon Anja Smit Aanvragen Traditioneel behouden wij goede relaties en handelen met winkels die dezelfde kwaliteit en waarden weerspiegelen als ons merk Houd er rekening mee dat we om die reden niet elk verzoek kunnen vervullen In store verpakkingen In store wilt u een goede verpakking Dat begrijpt CoverBee en heeft daarom speciaal voor de offline verkoop verpakkingen gemaakt die er geweldig uit zien opvallen en van goede

  Original URL path: https://www.coverbee.nl/retailers/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • De CoverBee Hoezen
  rupiah ILS Israeli new sheqel INR Indian rupee KRW South Korean won MXN Mexican peso MYR Malaysian ringgit PHP Philippine peso SGD Singapore dollar THB Thai baht ZAR South African rand Handgemaakt Dutch Design GRATIS verzending Home Social fashion Vragen Sale Maattabel Contact Laptop hoezen MacBook hoezen NetBook hoezen iPad Air hoezen iPad mini hoezen iPhone hoesjes Verzending Betaling Maattabel De Hoezen Ruilen retourneren CoverBee De Hoezen Waar worden de hoezen gemaakt Wij zijn er trots op een Made in Holland merk te zijn dat staat voor top kwaliteit Elke CoverBee Laptophoes is zorgvuldig met de hand vervaardigd speciaal voor jou Tegelijkertijd helpen wij mensen in onze samenleving die minder geluk hebben dan anderen Omdat iedereen telt Kan ik mijn hoes wassen Take care of me or I ll sting Je kunt je BeeSleeve wassen met inachtneming van de instructies op het waslabel Was je BeeSleeve altijd afzonderlijk en met de hand Bij voorkeur binnenstebuiten wassen Stop je BeeSleeve niet in de droger en strijk je mooie BeeSleeve ook niet Zijn CoverBee hoezen waterproof CoverBee hoezen zijn van stof en waterafstotend genoeg om je apparaat tegen spetters of lichte regen te beschermen Maar ze zijn niet waterdicht We kunnen je

  Original URL path: https://www.coverbee.nl/vragen/hoezen/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Over hoe CoverBee werkt
  van een brachorganisatie Ja CoverBee is lid van de Nederlandse Thuisorganisatie Dit betekend dat je er op kunt vertrouwen dat je veilig via deze website je aankopen kunt doen de algemene voorwaarden i s m de consumentenbond zijn opgesteld meer bedenktijd bij producten hebt en er een onafhankelijke klachtenafhandeling is Bekijk de CoverBee Thuiswinkel Verklaring op de website van Thuiswinkel org Waar worden de producten van CoverBee gemaakt Al onze producten worden gemaakt in Nederland Lees meer over ons merk Is er een klachten geschillenregeling Ja hoewel deze eigenlijk nooit gebruikt wordt zijn wij er toch trots op een geschillenregeling te hebben Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product of dienst van CoverBee Wij vinden dit dan natuurlijk heel erg jammer Neem in een dergelijk geval zo snel mogelijk contact met ons op zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing Je kunt mailen naar Wij zullen uiterlijk binnen 5 werkdagen inhoudelijk reageren Ons team van de klantenservice en de directie van CoverBee heeft service centraal staan Als je niet tevreden bent over de klantenservice kun je dit voorleggen aan de directie door een mail te sturen naar Onze directie zal daarop ook binnen 5 werkdagen inhoudelijk reageren Mocht u een klacht hebben dan leren wij daar altijd graag van In het geval als de ingediende klacht niet door CoverBee opgelost kan worden dan kunt deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel Postbus 90600 2509 LP te Den Haag www sgc nl Garantie Wat mag je van ons verwachten CoverBee biedt de beste kwaliteit voor de scherpste prijzen Het kan toch voorkomen dat een artikel die je ontvangt niet perfect is of kapot gaat tijdens het gebruik Indien dit het geval is neem dan contact op met onze vriendelijke klantenservice Geef hierbij altijd je bestelnummer aan

  Original URL path: https://www.coverbee.nl/vragen/coverbee/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive