archive-nl.com » NL » C » CRYPTOSHOP.NL

Total: 75

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • CryptoServer Se LAN V4 - CryptoShop
  gebruikt worden voor de encryptie en veilige opslag van private keys het genereren van PIN s en het plaatsen van digitale handtekeningen Gevoelige bedrijfsinformatie beschermt u tegen inbraak misbruik en diefstal met een Utimaco SafeGuard CryptoServer het ideale product voor alle belangrijke beveiligingsprocessen De Cryptoserver SE LAN is beschikbaar in 4 modellen qua prestatie variërend van 100 tot 12 800 RSA ondertekeningen per seconde Mogelijke toepassingen zijn het beveiligen van transacties in PKI en ERP systemen documentmanagement en archiveringsoplossingen het beveiligen van databases de authenticatie van gebruikers elektronische facturatie en betalingsaanvragen Doordat deze HSM beschikt over een grote verscheidenheid aan interfaces kan deze eenvoudig gekoppeld worden aan uw bestaande processen en toepassingen De CryptoServer Se Series is FIPS 140 2 level 3 gecertificeerd Ondersteunde besturingssystemen Microsoft Windows 7 8 Server 2008 R2 2012 R2 Linux Red Hat Enterprise 6 4 6 5 7 0 SUSE Linux Enterprise Server 11 Debian 7 Algoritmes RSA DSA ECDSA AES DES Triple DES AES MAC Triple DES MAC Retail MAC Hash algoritmes SHA 1 SHA 2 family RIPEMD 160 MD5 Diffie Hellman Certificeringen EN 55022 class B EN 61000 6 2 FIPS 140 2 Level 3 IEC EN 60950 1 CB scheme FCC 47 CFR Ch 1 Part 15 class B RoHS compliant Elektro Altgeräte Register DE39805015 API ondersteuning Microsoft CryptoAPI en CNG PKCS 11 Java Cryptography Extension JCE Cryptographic eXtended services Interface CXI Signing events 100 12 800 RSA Se10 LAN V4 100 signing events per seconde Se50 LAN V4 500 signing events per seconde Se400 LAN V4 4 000 signing events per seconde Se1000 LAN V4 10 000 signing events per seconde Afmetingen 88mm x 446 mm exclusief brackets deze zijn 19mm x 510mm h x b x l PIN Pad reader USB PIN Pad cyberJack eCom 150 00 In winkelwagen Smartcard

  Original URL path: https://www.cryptoshop.nl/hsm-s/cryptoserver-se-lan-v4 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • CryptoServer CSe LAN V4 - CryptoShop
  LAN V4 CSe100 LAN V4 In winkelwagen Meer informatie Technische gegevens Accessoires Gevoelige bedrijfsinformatie beschermt u tegen inbraak misbruik en diefstal met een Utimaco SafeGuard CryptoServer het ideale product voor alle belangrijke beveiligingsprocessen De CryptoServer SE LAN is beschikbaar in twee verschillende versies qua prestatie uiteenlopend van 100 tot 1500 elliptic curve ondertekeningen per seconde Mogelijke toepassingen zijn het beveiligen van transacties in PKI en ERP systemen documentmanagement en archiveringsoplossingen het beveiligen van databases authenticatie van gebruikers elektronische facturatie en betalingsaanvragen Doordat deze HSM beschikt over een grote verscheidenheid aan interfaces kan deze eenvoudig gekoppeld worden aan uw bestaande processen en toepassingen De CryptoServer CSe Series is FIPS 140 2 level 3 gecertificeerd en level 4 op het gebied van fysieke beveiliging Ondersteunde besturingssystemen Microsoft Windows 7 8 Server 2008 R2 2012 R2 Linux Red Hat Enterprise 6 4 6 5 7 0 SUSE Linux Enterprise Server 11 Debian 7 Algoritmes RSA DSA ECDSA AES DES Triple DES AES MAC Triple DES MAC Retail MAC Hash algoritmes SHA 1 SHA 2 family RIPEMD 160 MD5 Diffie Hellman Certificeringen EN 55022 class B EN 61000 6 2 FIPS 140 2 Level 3 en level 4 voor de fysieke beveiliging IEC EN 60950 1 CB scheme FCC 47 CFR Ch 1 Part 15 class B RoHS compliant Elektro Altgeräte Register DE39805015 API ondersteuning Microsoft CryptoAPI en CNG PKCS 11 Java Cryptography Extension JCE Cryptographic eXtended services Interface CXI Signing events 100 1500 elliptic curve CSe10 LAN V4 100 signing events per seconde CSe100 LAN V4 1000 signing events per seconde Afmetingen 88mm x 446 mm exclusief brackets deze zijn 19mm x 510mm h x b x l PIN Pad reader USB PIN Pad cyberJack eCom 150 00 In winkelwagen Smartcard Smartcard TCOS 3 0 20 00 In winkelwagen Power Supply Module Cryptoserver

  Original URL path: https://www.cryptoshop.nl/hsm-s/securityserver-cse10-lan-v4 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Algemene Voorwaarden - CryptoShop
  deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken zal CryptoShop op verzoek van Cliënt een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stellen Behoudens het geval dat CryptoShop een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stelt heeft Cliënt het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar Indien Cliënt programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Cliënt het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door CryptoShop ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen zal Cliënt CryptoShop schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie CryptoShop zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Cliënt de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Cliënt eventueel in te schakelen derden Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door CryptoShop schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan CryptoShop te maken CryptoShop zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door CryptoShop zelf ontwikkelde programmatuur apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom onder de voorwaarde dat Cliënt CryptoShop onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak waaronder het treffen van eventuele schikkingen geheel overlaat aan Leverancier Cliënt zal daartoe de nodige volmachten informatie en medewerking aan CryptoShop verlenen om zich zo nodig in naam van Cliënt tegen deze rechtsvorderingen te verweren Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de programmatuur apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door CryptoShop zelf ontwikkelde programmatuur apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van CryptoShop een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet zal CryptoShop het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen of zorgdragen dat de Cliënt het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur apparatuur of materialen ongestoord kan blijven gebruiken Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van CryptoShop wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van CryptoShop voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur programmatuur en of materialen in een niet door CryptoShop gemodificeerde vorm in samenhang met niet door CryptoShop geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur programmatuur en of materialen is ontwikkeld of bestemd Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan CryptoShop van apparatuur programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal CryptoShop vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden Medewerking door Cliënt Cliënt zal CryptoShop steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur programmatuur en van de door CryptoShop te verlenen diensten alsmede voor de controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CryptoShop staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft CryptoShop in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen Ingeval medewerkers van CryptoShop op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals indien van toepassing een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc zorgdragen Cliënt zal CryptoShop vrijwaren voor aanspraken van derden medewerkers van CryptoShop daaronder begrepen die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie Leveringstermijnen Alle door CryptoShop genoemde leverings termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan CryptoShop bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen de enkele overschrijding van een genoemde leverings termijn brengt CryptoShop niet in verzuim

  Original URL path: https://www.cryptoshop.nl/Voorwaarden (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Privacyverklaring - CryptoShop
  soms zonder dat u zich daarvan bewust bent In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens In deze privacyverklaring beschrijven we welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken vallen bedrijfsgegevens niet onder de WBP Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd U kunt ook zelf vragen om inzage wijziging of verwijdering van gegevens Om misbruik en of fraude te voorkomen vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren Wij slaan de gegevens op die voor ons noodzakelijk zijn om u te contacteren naar aanleiding van uw informatieaanvraag Registratiesysteem Bij bepaalde onderdelen van deze website moet u zich registreren Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen Wij zulen uw gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen Statistieken Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden In dit kader kunnen met name het door u gebruikte IP adres het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek en klikgedrag op onze website Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt

  Original URL path: https://www.cryptoshop.nl/Privacyverklaring (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • CryptoShop
  zitten 0 producten in uw winkelwagen Er zit één product in uw winkelwagen Totaal producten excl BTW Verzendkosten excl BTW Gratis verzending Totaal excl BTW Verder winkelen Afrekenen Inloggen Registreren Toggle navigation Producten Tokens HSM Smartcards OTP Tokens Knowledgebase Algemeen SecureMetric Contact Authenticatie Authenticatie Account aanmaken Voer uw e mailadres in om een account aan te maken E mailadres Account aanmaken Al geregistreerd E mailadres Wachtwoord Uw wachtwoord vergeten Inloggen

  Original URL path: https://www.cryptoshop.nl/index.php?controller=authentication?back=my-account (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Fabrikant - CryptoShop
  in uw winkelwagen Totaal producten excl BTW Verzendkosten excl BTW Gratis verzending Totaal excl BTW Verder winkelen Afrekenen Inloggen Registreren Toggle navigation Producten Tokens HSM Smartcards OTP Tokens Knowledgebase Algemeen SecureMetric Contact Distributeurs Merken Er zijn 3 merken Toont 1 3 van de 3 items SafeNet 10 producten Bekijk producten SecureMetric 5 producten Bekijk producten Utimaco 4 producten Bekijk producten Toont 1 3 van de 3 items Categorieën OTP Tokens

  Original URL path: https://www.cryptoshop.nl/Fabrikant (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Safenet, alladin, tokens - CryptoShop
  levert een complete reeks oplossingen voor sterke gebruikersauthenticatie en veilig wachtwoordbeheer Organisaties kunnen hiermee op zeer veilige en eenvoudige wijze hun informatie en netwerkbeveiliging verbeteren door het versleutelen van gegevens en het digitaal ondertekenen van informatie SafeNet is wereldwijd marktleider op het gebied van authenticatie oplossingen Toon Sorteren op Prijs oplopend Prijs aflopend Productnaam A tot Z Productnaam van Z naar A Op voorraad Referentie Laagste eerst Referentie Hoogste eerst SafeNet eToken PRO De SafeNet eToken PRO maakt gebruik van twee factor authenticatie en 39 00 Op voorraad In winkelwagen SafeNet eToken PASS Met de SafeNet eToken PASS realiseert u op eenvoudige wijze veilige toegang 32 31 Op voorraad In winkelwagen SafeNet eToken NG OTP De SafeNet eToken NG OTP voorheen eToken 7000 combineert de OTP 46 89 In winkelwagen SafeNet eToken 4100 Deze PKI smartcard biedt sterke twee factor authenticatie voor bijvoorbeeld 14 95 SafeNet Authentication Manager Express SafeNet Authentication Manager Express Starter Pack met eToken PASS time of 476 92 In winkelwagen Luna SA De SafeNet Luna SA kan via een ethernetpoort worden aangesloten op een Luna PCI E De SafeNet Luna PCI E is ontworpen om cryptografische sleutels te beschermen eToken PRO Starter Pack SafeNet eToken PRO

  Original URL path: https://www.cryptoshop.nl/safenet (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • SecureMetric - CryptoShop
  factor authenticatie en helpt bedrijven bij het beschermen van auteursrechten op software en licenties SecureMetric is marktleider in Zuidoost Azie op het gebied van digitale beveiliging Toon Sorteren op Prijs oplopend Prijs aflopend Productnaam A tot Z Productnaam van Z naar A Op voorraad Referentie Laagste eerst Referentie Hoogste eerst SecureMetric SecureToken ST3 De SecureToken ST3 biedt hoge snelheid en beveiliging op basis van een 32 bit 34 95 Op

  Original URL path: https://www.cryptoshop.nl/securemetric (2016-01-30)
  Open archived version from archive •