archive-nl.com » NL » D » DELINGE.NL

Total: 156

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SVPO De Linge > Medewerkers > Vacatures
  De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang Vacatures Primair Onderwijs Het bestuur van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge is regelmatig op zoek naar tijdelijke leerkrachten De Linge is een speler van formaat op het gebied van educatie in de gemeente Lingewaard Binnen Primair Onderwijs telt de stichting ruim 2500 leerlingen en circa 220 medewerkers De

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Medewerkers/Vacatures.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • SVPO De Linge > Kwaliteitszorg
  capaciteiten kan ontwikkelen Hiermee bieden wij peuterspeelzaalwerk van een zeer goede pedagogische kwaliteit Binnen onze peuterspeelzalen is er voortdurend aandacht voor veiligheid en gezondheid Jaarlijks voeren wij op elke speelzaal een Risicoinventarisatie uit op het gebied van gezondheid hygiëne veiligheid en arbo Dit doen we met behulp van de landelijk erkende Risicomonitor met daaraan gekoppeld kwartaal en jaarcontroles Onze pedagogisch medewerkers monitoren ieder individueel in dit systeem hun persoonlijk handelen op het gebied van veiligheid en hygiene Hiermee hebben wij inzicht in de risico s binnen de speelzalen Deze risico s worden vertaald naar huisregels voor kinderen voor ouders en voor medewerkers en vrijwilligers Naast niet toegestane risico s zijn er ook aanvaardbare risico s Kinderen moeten ook kunnen leren door middel tegenslag en succeservaringen vallen en weer op staan Wij hanteren de richtlijnen en eisen van de overheid vastgelegd in de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie die per 1 augustus 2010 in werking is getreden Daarnaast hanteren wij het binnen de sector peuterspeelzaalwerk afgesproken Convenant Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk Onze aandacht voor kwaliteit geeft u als ouder de zekerheid dat er op al onze speelzalen op deskundige wijze gewerkt wordt Een aantal belangrijke kwaliteitseisen voor peuterspeelzaalwerk zijn 1 Een peuterspeelzaal wordt doorgaans bezocht door kinderen van 2 t m 3 jaar 2 Zowel in peuterspeelzalen op niveau 1 als op niveau 2 wordt aan ouders en kinderen duidelijk aangegeven bij welke groep het kind behoort en welke peuterspeelzaalleidsters welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn 3 De groep van zowel een peuterspeelzaal op niveau 1 als op niveau 2 bestaat uit maximaal 16 kinderen 4 Zowel in peuterspeelzalen op niveau 1 als op niveau 2 wordt aan elke kind minimaal één en maximaal drie vaste gekwalificeerde peuterspeelzaalleidsters toegewezen Als het kind de speelzaal bezoekt zal het altijd minimaal door één

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Kwaliteitszorg.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Kwaliteitszorg > Toezicht
  Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang Toezicht Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Sinds de invoering van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie in 2010 zijn alle organisaties voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang verplicht zich bij de gemeente te melden De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de peuterspeelzalen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang De GGD voert daartoe in opdracht van de gemeente inspecties uit op al onze locaties In 2012 zijn alle peuterspeelzalen van De Linge geïnspecteerd door de GGD en als kwalitatief voldoende beoordeeld Eind 2012 is onze VVE kwaliteit door de onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld De inspectierapporten kun u hieronder inzien In 2013 zijn wij ook gestart met kinderopvang Deze zijn inmiddels ook geïnspecteerd en ook als voldoende beoordeeld Onze speelzalen en kinderopvanglocaties zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen In de 2e helft van 2013 zal de gemeente voor onze speelzalen starten met risicogestuurd toezicht dat wil zeggen dat de intensiteit van het toezicht wordt afgestemd op de kwaliteit van de locaties Locaties die voldoen aan de kwaliteitseisen zullen minder intensief getoetst worden als locaties die nog voor verbetering in aanmerking komen Inspectierapporten PSZ Pinkeltje te Angeren PSZ t Hummelhonk te

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Kwaliteitszorg/Toezicht.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Kwaliteitszorg > Verantwoording
  Praktische informatie Aanmelding en inschrijving Tarieven Vakantierooster Informatiegids De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang Verantwoording In het jaarverslag legt De Linge verantwoording af over het gevoerde beleid Als verantwoordingsdocument is het bestemd voor al onze belanghebbenden voor de overheid bestuur de clientenraad de ondernemingsraad gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de teams en ook de ouders van onze kinderen Het

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Kwaliteitszorg/Verantwoording.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Kwaliteitszorg > Klachtenregeling
  Bij voorkeur bespreekt u dit in eerste instantie met de pedagogisch medewerker s of indien gewenst met de verantwoordelijk leidinggevende Daarvoor hebben wij een klachtenprotocol op de speelzalen beschikbaar Indien u de voorkeur heeft uw klacht direct in te dienen bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang is dit uiteraard ook mogelijk De Provinciale Klachtencommissie Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang WMK in Gelderland is een commissie die bemiddelt bij conflicten Deze commissie bestaat minimaal uit een voorzitter met een juridische achtergrond een secretaris en twee leden Uitvoeringsorganisatie Spectrum in Velp ondersteunt deze commissie zowel inhoudelijk als administratief Er is een folder beschikbaar waarin in beknopte vorm wordt uitgelegd wanneer en hoe u als ouder de klachtencommissie kan aanschrijven Deze folder kunt u downloaden en printen Op de print kunt u uw gegevens vermelden dit kan niet digitaal Primair onderwijs Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis We nodigen u van harte uit bij vragen ontevredenheid problemen of klachten over het onderwijs over de aanpak van uw kind of over andere zaken dit kenbaar te maken aan de leerkracht en of de schoolleiding Indien dit voor u niet leidt tot tot een gewenste oplossing kunt u gebruik maken van

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Kwaliteitszorg/Klachtenregeling.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Beleid Peuterspeelzaalwerk
  door veelzijdige en passende speelmogelijkheden aan te bieden ten behoeve van sociale emotionele cognitieve creatieve en motorische ontplooiing Het peuterspeelzaalwerk is een financieel laagdrempelige voorziening algemeen toegankelijk en gesitueerd in elke kern van Lingewaard Pedagogisch klimaat De kernwaarden van het pedagogisch klimaat op de peuterspeelzaal zijn veiligheid respect en betrokkenheid Een kind dat zich veilig voelt kan zich optimaal ontwikkelen In een veilig pedagogisch klimaat ervaart het kind respect en vertrouwen Korczak krijgt het ruimte om zelf te onderzoeken en te experimenteren en wordt het in staat gesteld zelf oplossingen te zoeken voor problemen en bij conflicten Gordon Een kind communiceert op veel verschillende manieren De pedagogisch medewerkster probeert de verschillende talen van het kind te verstaan en zelf zo veelzijdig mogelijk met het kind te communiceren Zij biedt mogelijkheden en materialen aan waarmee kinderen hun talenten verder kunnen ontwikkelen Reggio Emilia Het educatieve aanbod op de peuterspeelzaal is betekenisvol gericht op de brede ontwikkeling en afgestemd op de taal van het jonge kind het spel Spel is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind Al spelend ontdekken peuters de wereld om hen heen ontwikkelen zij zich en leren van en met elkaar Singer De pedagogisch medewerkster zorgt voor

  Original URL path: http://www.delinge.nl/BeleidPeuterspeelzaalwerk.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Beleid Peuterspeelzaalwerk > Pedagogisch beleidsplan
  de Zandkabouter Dikkie Dik Olifantenbos Praktische informatie Aanmelding en inschrijving Tarieven Vakantierooster Informatiegids De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Jonge kinderen spelend laten leren en lerend laten spelen Want elk kind verdient het om zich maximaal te kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig kind Dat is onze passie en daar zit onze deskundigheid Het Peuterspeelzaalwerk van De Linge biedt alle jonge kinderen in Lingewaard deze kansen Met ons team bereiden wij onze peuters voor op een zo goed mogelijke start op de basisschool dat is onze focus Hoe we daar inhoud aan geven is vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan Samen spelend leren met onderlinge verschillen 2012 2016 Dit plan geeft richting aan de ontwikkeling van ons eduatief aanbod en het professioneel handelen van de pedagogisch medewerksters Ouders worden actief betrokken bij het pedagogisch beleid van onze stichting Zij zijn immers de opvoeders die een deel van hun verantwoordelijkheid bij De Linge neerleggen Het pedagogisch beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met leidsters bestuur en ouders vertegenwoordigd in de cliëntenraad Het pedagogisch beleidsplan is geen onveranderlijk plan Inzichten op het gebied van opvoeding begeleiding normen

  Original URL path: http://www.delinge.nl/BeleidPeuterspeelzaalwerk/Pedagogischbeleidsplan.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Beleid Peuterspeelzaalwerk > VVE
  t Hummelhonk Gijsje IKC de Vonkenmorgen foto album t Peuterhofje t Blagehöfke de Vlindertuin de Zandkabouter Dikkie Dik Olifantenbos Praktische informatie Aanmelding en inschrijving Tarieven Vakantierooster Informatiegids De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang VVE VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie en houdt in dat op peuterspeelzaal en basisschool extra educatie aan kinderen wordt gegeven om een doorgaande leerlijn te realiseren In samenwerking met het consultatiebureau logopedie bibliotheek en indien nodig externe deskundigen zoals het maatschappelijk werk MEE Integrale Vroeghulp signaleren leidsters of en welke extra ondersteuning peuters nodig hebben De extra educatie heeft tot doel elk kind de kans te bieden op een zo goed mogelijke start in het onderwijs Bij VVE wordt extra aandacht besteed aan de stimulering van alle ontwikkelingsgebieden van een kind De taalontwikkeling staat voorop Een goede taalvaardigheid en een goede woordenschat is een belangrijke voorwaarde voor een kind om in het onderwijs te kunnen slagen Op de peuterspeelzalen van De Linge wordt met VVE Startblokken bedoeld Elders op de website kunt u lezen wat de uitgangspunten zijn bij Startblokken en hoe en waarom peuters van 2 4 jaar extra worden

  Original URL path: http://www.delinge.nl/BeleidPeuterspeelzaalwerk/VVE.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive •