archive-nl.com » NL » D » DENKFINANCIEEL.NL

Total: 34

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Administratiekantoor DenK Financieel Gespecialiseerd In Het Kleinbedrijf
  betaald Inkomstenbelasting Om te zorgen dat u zo veel mogelijk van uw inkomsten overhoudt is het belangrijk dat u iemand heeft die de Ins Outs weet in de belastingenwereld Bijvoorbeeld zaken als het urencriterium wel of geen ondernemer en de verschillende aftrekposten De Belastingdienst kan u namelijk beschouwen als ondernemer voor de Inkomstenbelasting waardoor u mogelijk recht hebt op een aantal aantrekkelijke aftrekposten Dit voordeel kan u vaak duizenden euro

  Original URL path: http://www.denkfinancieel.nl/3.6%20inkomstenbelasting.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Btw nummer aanvragen Goedkoop bij DenK Financieel
  tarieven 0 tarief Het 0 tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland Meestal gaat het daarbij om de levering van goederen naar het buitenland In U verricht een intracommunautaire levering vanuit Nederland en U voert goederen uit Nederland uit kunt u lezen in welke gevallen u het 0 tarief mag toepassen De toepassing van het 0 tarief betekent dat u een soort vrijstelling toepast maar daarbij wel recht houdt op aftrek van voorbelasting 6 tarief Het lage btw tarief is het 6 tarief Het 6 tarief geldt onder andere voor de levering invoer of intracommunautaire verwerving van de volgende goederen etenswaren en dranken behalve alcoholhoudende dranken en grondstoffen geneesmiddelen boeken dagbladen en tijdschriften land en tuinbouwzaden sierteeltproducten Verder vallen onder andere de volgende diensten onder het 6 tarief personenvervoer schilderwerk aan woningen die ouder zijn dan 15 jaar kappersdiensten herstel van fietsen verhuur van vakantiewoningen optredens door uitvoerende kunstenaars etc 21 tarief Als de vrijstelling de verleggingsregeling het 0 tarief of het 6 tarief niet van toepassing zijn moet u btw berekenen naar het algemene 21 tarief Terug naar vorige pagina 4 Hoe berekent u de btw Een schoonheidsspecialiste heeft een jaaromzet exclusief btw van 30 000 Over deze omzet heeft zij 21 btw in rekening gebracht namelijk 6 300 Zij heeft goederen gekocht zoals massagetafel CD s harsapparaat waarover zij 2 730 btw heeft betaald Dit bedrag mag zij als voorbelasting van de verschuldigde btw aftrekken Om te bepalen hoeveel btw zij moet afdragen maakt zij de volgende berekening Verschuldigde btw 21 van 30 000 6 300 Voorbelasting 2 730 Af te dragen Btw aan de Belastingdienst 3 570 Terug naar vorige pagina 5 Wanneer komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling KOR Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet Dan is er voor u de kleineondernemersregeling Volgens deze regeling kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de btw die u moet betalen Bovendien kunt u in sommige gevallen een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen Er gelden drie voorwaarden voor de kleineondernemersregeling U bent een natuurlijk persoon U moet na aftrek van de voorbelasting 1 883 of minder btw betalen in een jaar U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw Terug naar vorige pagina 6 Mag ik betaalde btw altijd terugvorderen In de meeste gevallen mag u betaalde btw verrekenen met de btw die u ontvangt De uitzonderingen zijn dat u alleen btw kunt terugvorderen als het op de bon of factuur vermeld staat Leveranciers en winkels zijn verplicht om de betaalde btw op jouw verzoek op de factuur of bon te zetten Ook kunt u de btw op benzinekosten terugvorderen als u geen bon heeft en het met de bank hebt betaald Dan moet de betaling wel traceerbaar zijn bijvoorbeeld doordat u het bedrag van uw zakelijke rekening is afgeschreven Btw over eten en drinken in een hotel restaurant bar en dergelijke zijn niet aftrekbaar Wel aftrekbaar is de btw over de reiskosten en de eventuele overnachtingkosten als deze

  Original URL path: http://www.denkfinancieel.nl/4.2.1%20BTW.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Administratiekantoor DenK Financieel Gespecialiseerd In Het Kleinbedrijf
  en de I nkomstenbelasting zijn beide winstbelastingen Met behulp van vele fiscale faciliteiten is het de bedoeling om deze winst zo laag mogelijk te houden want een lage winst betekent minder af te dragen belasting Het tarief van de Vennootschapbelasting is veel lager dan het hoogste tarief van de Inkomstenbelasting Let daarbij wel dat op een later tijdstip over dividenduitkeringen nog Dividendbelasting afgedragen moet worden Gezien het feit dat de

  Original URL path: http://www.denkfinancieel.nl/3.7%20vennootschapsbelasting.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Administratiekantoor DenK Financieel Gespecialiseerde Ondersteuning Voor Het Kleinbedrijf
  mogelijke zorg is samengesteld bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is DenK Financieel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden in deze website Gebruikers kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan

  Original URL path: http://www.denkfinancieel.nl/Disclaimer.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Waar vind ik een goedkoop administratiekantoor?
  b voorlopige surseance van betaling heeft verkregen c van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen d Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft hebben aangevraagd e In staat van faillissement is verklaard UITVOERING VAN DE OPDRACHT Artikel 8 1 Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de gedrags en beroepsregels 2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd 3 Opdrachtnemer heeft het recht indien wenselijk bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten 4 Opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt dan na dat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever 5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd GEHEIMHOUDING Artikel 9 Opdrachtnemer is behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende cijfermatige resultaten Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien OPSCHORTING ONTBINDING Artikel 10 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer indien 1 opdrachtgever niet niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer 2 opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend 3 opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig aan hem is verleend 4 het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd 5 indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever uit welke hoofde ook terstond en in z n geheel opeisbaar zijn BETALING Artikel 11 1 Betaling dient plaats te vinden in euro s zonder enige opschorting of verrekening uit welke hoofde ook 2 Indien opdrachtgever in verzuim is worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken terstond opeisbaar 3 Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen komen ten laste van de opdrachtgever 4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst open staan Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft

  Original URL path: http://www.denkfinancieel.nl/algemene%20voorwaarden.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Administratiekantoor DenK Financieel Gespecialiseerd In Het Kleinbedrijf
  van de Loonbelasting en premies te komen zijn er verschillende zaken waar een goede salarisadministratie aan moet voldoen Begin van dienstbetrekking Bij een beginnende dienstbetrekking moet u er voor zorgen dat De werknemer de gegevens voor de Loonhef fingen ontvangen De identiteit van de werknemer wordt vastgesteld Eerstedagsmelding De verplichting voor alle werkgevers om eerstedagsmelding te doen is met ingang van 1 januari 2009 vervallen Maar in bijzondere gevallen kan

  Original URL path: http://www.denkfinancieel.nl/3.2%20salarisadministratie.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Administratiekantoor DenK Financieel Gespecialiseerd In Het Kleinbedrijf
  als u DGA bent van uw eigen B V dan wordt bent u werkgever U krijgt dan als werkgever te maken met de aangifte Loonheffingen Loonheffingen is een verzamelnaam voor de premies werknemersverzekeringen ZW WW en WAO WIA de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet loonbelasting premie volksverzekeringen Wanneer u inhoudingsplichtig bent dan moet u aangifte loonheffingen doen Doorgaans gebeurt dat eens per maand Hierbij dient gelet te worden dat u op tijd

  Original URL path: http://www.denkfinancieel.nl/3.3%20loonheffing.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Btw nummer aanvragen, Tarieven, Btw En Benzinebonnen
  u de betaalde btw in mindering hebt gebracht op de ontvangen btw dan draagt u het restbedrag af aan de Belastingdienst Het kan voorkomen dat u meer btw krijgt dan u moet afdragen In dat geval krijgt u terug van de Belastingdienst Afhankelijk van de hoogte van de omzet doet u dit per maand kwartaal of jaar Basis voor de aangifte Omzetbelasting Uw boekhouding dient als basis om te kunnen

  Original URL path: http://www.denkfinancieel.nl/3.4%20omzetbelasting.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive •