archive-nl.com » NL » D » DOMICA-KIDSWEAR.NL

Total: 622

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Privacy Policy | domica-kidswear
  met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op Hierdoor kunnen wij de website personaliseren Wij gebruiken uw e mailadres alleen indien u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief Via de nieuwsbrief wordt aan u kenbaar gemaakt de aanvullingen acties en aanbiedingen Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u zich uitschrijven nadat u een nieuwsbrief heeft ontvangen Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren Als u besluit een recensie te schrijven kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren Als u reageert op een actie of prijsvraag vragen wij uw naam adres en e mailadres Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren de prijswinnaar s bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten Deze website kunt u anoniem raadplegen Domica Kidswear verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website Privacybeleid van derden Op de website van Domica Kidswear treft u een aantal links aan naar andere niet bij Domica Kidswear behorende websites Domica Kidswear kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens Aansprakelijkheid Domica Kidswear zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid Domica Kidswear aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het bezoeken van deze site of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en of volledigheid van de op de website beschikbare informatie Privacystatement Domica Kidswear vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt Vragen Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met Domica Kidswear va telefoonnumer 06 57340213 of u kunt een e mail sturen naar info domica kidswear nl Over ons Algemene voorwaarden Ruilen en retourneren Privacy Keurmerken Onze merken Links Acties Aanbiedingen Net binnen Bekijk ook onze outlet webshop Deze is net nieuw Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang eenmalig 10 korting Schrijf een review Bekijk het gastenboek Contact Veelgestelde vragen Vaste klantenkorting Over de cadeauservice Cadeaubonnen Maattabel 2011 2016 domica kidswear sitemap rss webwinkel beginnen powered by mijnwebwinkel Deze website maakt

  Original URL path: http://www.domica-kidswear.nl/c-1646533/privacy-policy/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive


 • Keurmerk(en) | domica-kidswear
  de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht c de informatie over garanties en bestaande service na aankoop d de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product dienst of digitale inhoud voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand e de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is f indien de consument een herroepingsrecht heeft het modelformulier voor herroeping 6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering Artikel 6 Herroepingsrecht Bij producten 1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van zijn reden en verplichten 2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is het product heeft ontvangen of a als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen De ondernemer mag mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren b als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen c bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd 3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van zijn reden en verplichten 4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst Verlengde bedenktijd voor producten diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht 5 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd 6 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard de kenmerken en de werking van het product vast te stellen Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen 2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer 2 Zo snel mogelijk maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan een gemachtigde van de ondernemer Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken 3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies 4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument 5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen 6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis 7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid of tot levering van stadsverwarming indien a de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt of b de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas water elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht 8 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud indien a hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd b hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming of c de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen 9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging 2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden naar gelang welk tijdstip eerder valt 3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt tenzij de consument instemt met een andere methode De terugbetaling is kosteloos voor de consument 4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld 1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten digitale inhoud en of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten digitale inhoud en of diensten af te nemen 3 Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst maar alleen als a de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en b de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd 4 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden goederenvervoer autoverhuurdiensten en catering 5 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien 6 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn 7 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben 8 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken 9 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten 10 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft 11 Verzegelde audio video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken 12 Kranten tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementen hierop 13 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager maar alleen als a de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en b de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest Artikel 11 De prijs 1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en of diensten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven 2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld 3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen 4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en a deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of b de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat 5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie 1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en of diensten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik 2 Een door de ondernemer diens toeleverancier fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst 3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer diens toeleverancier importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst Artikel 13 Levering en uitvoering 1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten 2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt 3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding 4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen 5 Het risico van beschadiging en of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Artikel 14 Duurtransacties duur opzegging en verlenging Opzegging 1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten elektriciteit daaronder begrepen of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand 2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten elektriciteit daaronder begrepen of diensten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand 3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen Verlenging 4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten elektriciteit daaronder begrepen of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur 5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand 6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld maar minder dan eenmaal per maand afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften 7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften proef of kennismakingsabonnement wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef of kennismakingsperiode Duur 8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten Artikel 15 Betaling 1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen 2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50 Wanneer vooruitbetaling is bedongen kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst en alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden 3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden 4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting en voldoet is deze nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen Deze incassokosten bedragen maximaal 15 over openstaande bedragen tot 2 500 10 over de daaropvolgende 2 500 en 5 over de volgende 5 000 met een minimum van 40 De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages Artikel 16 Klachtenregeling 1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure 2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer 3 Bij

  Original URL path: http://www.domica-kidswear.nl/c-1633310/keurmerk-en/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • online kinder merkkleding domica kidswear
  lopende collectie Tumble N Dry Bovenstukken jongens Onderstukken jongens Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie Vingino Bovenstukken jongens Onderstukken jongens Impressie lopende collectie Z8 Bovenstukken jongens Onderstukken jongens Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie ZieZoo Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie Zoeken Over ons Algemene voorwaarden Ruilen en retourneren Privacy Keurmerken Onze merken Links Acties Aanbiedingen Net binnen Bekijk ook onze outlet webshop Deze is net nieuw Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang eenmalig 10 korting Schrijf een review Bekijk het gastenboek Contact Veelgestelde vragen Vaste klantenkorting Over de cadeauservice Cadeaubonnen Maattabel 2011 2016 domica kidswear sitemap rss webwinkel beginnen powered by mijnwebwinkel Deze website maakt gebruik van cookies Accepteren Meer informatie Wat is een cookie Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen Waar worden cookies voor gebruikt Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger Er bestaan verschillende typen cookies Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies Permanente cookies Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser Sessie cookies Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken Wij kunnen de webwinkel daardoor

  Original URL path: http://www.domica-kidswear.nl/c-1028960/onze-merken/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Links | domica-kidswear
  http www HuisdierenServiceAmersfoort com OnLine Kinderkleding Index http kinderkleding online index nl Kinderkledingoverzicht nlhttp www kinderkledingoverzicht nl Kinderkledingoverzicht nl Kinderkleding www kinder kleding overzicht nl www onlinekinderkledingwinkels nl http www risjebo nl De webwinkel voor feestelijke wenskaarten en hippe kraam cadeautjes http www winkeldirectorie nl Winkels online http www gratis link aanmelden nl Gratis je Website bekend maken http kinderkleding www website verzameling nl Kinderkleding http www kinderkledingmode com Baby en Kinderkledingwinkel met verschilldende merken en kinder producten Vergelijk producten op http www prijszoeken nl Leukelinks http www kinderkledinglijst nl Kinderkledinglijst nl kinderkleding opzijnbest kinderkleding http www kinder kleding overzicht nl Kinderkleding kinderen kleuters kleding mode schoenen http www kinderkledingzoeken nl http www kinderkleding startgigant nl kinderkleding open startpagina Kinderkleding Kindermerkkleding Onlinekinderkleding http www voordeelstart nl lifestyle htm Baby mode Uwpagina nl kleren Startze Carlien http hebbe en ding jouwpagina nl Kwerie link toevoegen http www hippeshops nl Kleding Doortje Zoekmachine Jurkjes http www kinderkleding gerelateerd nl kinderkleding Startze Kinderkleding shops http www kinderkledingshops bestelinks nl Kleding http www fashion uwpagina nl http kleding 2link be http www 2link be styling Startze http www kinderkleding ikwilhet nu babyspulletjes Startze http www peuter uwpagina nl shoponline Startze http babyspulletjes uwpagina nl shop Startze http www merkkinderkleding net Webwinkel Kinderkleding http www hobi nl Babykraam http online shopping uwpagina nl http kledingwebwinkels uwpagina nl Babywinkel Baby Baby namen org alles baby namen van Nederland en Belgie mooie betaalbare kinderlaarzen Baby en kids Merkkleertjes http kledingwebwinkels startkabel nl http onlinewinkels eigenoverzicht nl kinderkleding babykleding opzijnbest http www kinderkledinggids nl Babykraam zoeken in Nederland LinkJeLink nl webshops Startze http allesvoorkids jouwpagina nl http gids24 nl http hippekippe bestelinks nl design Uwpagina nl http baby klikwijzer nl Kinderkleding Shops http kleding vindwel nl http kleding online linkplein net http meerlingen uwpagina nl http babywinkels bekijk nu http babykamer ikwilhet nu Baby www be dazzled nl Kledingwinkel Hippekinderkleding Babynamen Babynamen Babynamen Babynamen top 100 Meisjesnamen top 100 Babykleding Arabische namen Onwijs Leuk kinderkamer http fashionvoordeel nl Kinderkleding Labels om allerlei spullen te merken Kinderkleding 123 Geboorteaankondigingen en kraamcadeaus met naam http www webtop20 nl babykleding www janey kidswear com baby en kinderslofjes Baby slofjes Baby slofjes van bekende merken voor jongens en meisjes http www online kinderschoenen nl Geboortekaartjes en of CardXL Geboortekaartjes en of CardXL Lifestyle op VoordeelStart nl Moleskine Droomfabriekje baby winkel en kinder winkel voor de online mama van nu Hilfiger Denim PostXL Over ons Algemene voorwaarden Ruilen en retourneren Privacy Keurmerken Onze merken Links Acties Aanbiedingen Net binnen Bekijk ook onze outlet webshop Deze is net nieuw Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang eenmalig 10 korting Schrijf een review Bekijk het gastenboek Contact Veelgestelde vragen Vaste klantenkorting Over de cadeauservice Cadeaubonnen Maattabel 2011 2016 domica kidswear sitemap rss webwinkel beginnen powered by mijnwebwinkel Deze website maakt gebruik van cookies Accepteren Meer informatie Wat is een cookie Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd Zowel deze website als andere partijen

  Original URL path: http://www.domica-kidswear.nl/c-1135434/links/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Acties | domica-kidswear
  Babes Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie Tumble N Dry Bovenstukken jongens Onderstukken jongens Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie Vingino Bovenstukken jongens Onderstukken jongens Impressie lopende collectie Z8 Bovenstukken jongens Onderstukken jongens Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie ZieZoo Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie Zoeken Voor ons zijn de kinderen het stralende middelpunt maar wie is dat voor hun Heb je het afgelopen jaar hulp nodig gehad en is er iemand geweest die voor jou heeft klaargestaan Dat kan bijvoorbeeld je juf of de trainer van de voetbal zijn of een lieve tante Gewoon iemand die naar jou luistert of je helpt Dan kun je laten weten hoe fijn je dit vindt Doe via de link hieronder een wens voor deze persoon en wie weet staan jullie straks samen in het stralende middelpunt tijdens de Feestdagen Maak beiden kans op een shoptegoed van 50 De mooiste liefste leukste en grappigste wensen plaatsen wij op onze facebook site Iedereen kan meedoen De actie loopt t m 23 december Hierna belonen wij de mooiste wens met twee waardebonnen van 50 Eén waardebon van 50 voor degene die de wens heeft ingediend en één waardebon van 50 voor de degene voor wie de wens is opgeschreven Doe een kerstwens Natuurlijk mag je je kerstwens ook op de kerstbal opschrijven en naar ons opsturen vergeet niet naast de wens ook jouw gegevens achterop de kerstbal te zetten Over ons Algemene voorwaarden Ruilen en retourneren Privacy Keurmerken Onze merken Links Acties Aanbiedingen Net binnen Bekijk ook onze outlet webshop Deze is net nieuw Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang eenmalig 10 korting Schrijf een review Bekijk het gastenboek Contact Veelgestelde vragen Vaste klantenkorting Over de cadeauservice Cadeaubonnen Maattabel 2011 2016 domica kidswear sitemap rss webwinkel beginnen powered by mijnwebwinkel Deze website maakt gebruik van cookies Accepteren Meer informatie Wat is een cookie Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen Waar worden cookies voor gebruikt Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger Er bestaan verschillende typen cookies Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies Permanente cookies Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser Sessie cookies Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag

  Original URL path: http://www.domica-kidswear.nl/c-1648052/acties/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Aanbiedingen | domica-kidswear
  lopende collectie Tumble N Dry Bovenstukken jongens Onderstukken jongens Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie Vingino Bovenstukken jongens Onderstukken jongens Impressie lopende collectie Z8 Bovenstukken jongens Onderstukken jongens Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie ZieZoo Bovenstukken meisjes Onderstukken meisjes Impressie lopende collectie Zoeken Over ons Algemene voorwaarden Ruilen en retourneren Privacy Keurmerken Onze merken Links Acties Aanbiedingen Net binnen Bekijk ook onze outlet webshop Deze is net nieuw Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang eenmalig 10 korting Schrijf een review Bekijk het gastenboek Contact Veelgestelde vragen Vaste klantenkorting Over de cadeauservice Cadeaubonnen Maattabel 2011 2016 domica kidswear sitemap rss webwinkel beginnen powered by mijnwebwinkel Deze website maakt gebruik van cookies Accepteren Meer informatie Wat is een cookie Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen Waar worden cookies voor gebruikt Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger Er bestaan verschillende typen cookies Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies Permanente cookies Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser Sessie cookies Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken Wij kunnen de webwinkel daardoor

  Original URL path: http://www.domica-kidswear.nl/c-1028981/aanbiedingen/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Net binnen | domica-kidswear
  offwhite Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat h 24 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 girls IBB16 3105 T shirt SS Cropped Tropical Indian Blue Jeans zomer 2016 t shirt Tropical Met bloemenprint Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 27 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 girls IBB16 3111 T shirt SS Reason Indian Blue Jeans zomer 2016 t shirt SS Reason in de kleur mint flower print Stoer shirt met ronde hlas mouwen dubbele omslag Achterkant iets langer dan voor Op het voorpand een tekstprint in neon oranje Mocht de juiste ma 27 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 girls IBB16 3114 Singlet bright coral Indian Blue Jeans zomer 2016 singlet in de kleur bright coral Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 19 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 girls IBB16 3114 Singlet light mint Indian Blue Jeans zomer 2016 singlet in de kleur light mint Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 19 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 girls IBB16 3120 Singlet Wander Indian Blue Jeans zomer 2016 singlet Wander in de kleur off white Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 27 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 girls IBB16 3127 Dress bright coral Indian Blue Jeans zomer 2016 jurk in de kleur bright coral Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 29 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 girls IBB16 6019 Flower jogging short Indian Blue Jeans zomer 2016 short Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 32 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 girls IBB16 6023 Colored shorts Indian Blue Jeans zomer 2016 short in de kleur bright coral Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 24 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 girls IBB16 6023 Colored shorts Indian Blue Jeans zomer 2016 short in de kleur aqua blue Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 24 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 2612 Blue Andy slim fit jeans Indian Blue Jeans zomer 2016 jeans Blue Andy in slim straight fit model Broek in een comfort denim regular waist slightly tight leg Verstelbare elastiek in de taille Met schuifknoop Mocht de juiste maat niet meer aanwe 54 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 2951 Cargo pants Indian Blue Jeans zomer 2016 jogpants Cargo in de kleur royal blue Heerlijke broek met elastische tailleband en trekkoord afmetingen binnenkant been en totale lengte maat 104 110 42 cm 62 cm maat 116 50 cm 39 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 3500 T shirt LS Tokyo Fower Indian Blue Jeans zomer 2016 longsleeve Tokyo in de kleur stone blue Stoere longsleeve met ronde hals en tekstprint op het voorpand Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear n 27 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 3604 T shirt SS Palm Hotel Indian Blue Jeans zomer 2016 t shirt Palm Hotel Hip shirt in paars roze tinten in Hawaii look Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 24 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 3606 Polo SS Peper Indian Blue Jeans zomer 2016 polo Peper in de kleur off white Hippe polo met all over groene pepers en tekstprint op het achterpand Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidsw 32 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 3611 T shirt SS City print Indian Blue Jeans zomer 2016 t shirt City Stoer shirt met all over City print en borstzakje met tekstprint Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maa 27 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 3618 T shirt Grandad SS Aztec Indian Blue Jeans zomer 2016 t shirt Grandad SS Aztec in de kleur indigo Stoer shirt met all over print en V hals Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op m 29 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 3620 T shirt V neck SS Zebra Indian Blue Jeans zomer 2016 t shirt Zebra in de kleur indigo Stoer shirt met all over zebra patroon Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat nbs 29 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 3626 T shirt V neck SS basis Indian Blue Jeans zomer 2016 t shirt in de kleur simple green Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 22 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 3627 T shirt SS Bow print Indian Blue Jeans zomer 2016 t shirt Bow in de kleur bright aqua Stoer shirt met tekstprint en all over print van pijltjes Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk val 27 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 4500 Crewneck Raglan Indian Indian Blue Jeans zomer 2016 sweater Raglan Indian in de kleur medium grey Hippe trui met de armstukken in een bloemenprint van donkerblauw met rood Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info 44 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 4505 Crewneck IBJ Indian Blue Jeans zomer 2016 sweater IBJ Hippe trui met all over bloemenprint Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk valt normaal op maat 39 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 6503 Blue Dean Short Indian Blue Jeans zomer 2016 jeans bermuda Dean in de kleur medium blue Sluit met schuifknoop en rits verstelbare elastiek in de taille Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica 47 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 6550 Jog short Palm Indian Blue Jeans zomer 2016 sweat bermuda Palm in de kleur washed blue Heerlijk jog short met elastische tailleband en trekkoord Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk v 39 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 6552 Jog short Indian Blue Jeans zomer 2016 sweat bermuda in de kleur flower print Heerlijk jog short met elastische tailleband en trekkoord Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk 34 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 6556 Cargo Jog short Indian Blue Jeans zomer 2016 sweat bermuda in de kleur simply green Heerlijk jog short met elastische tailleband en trekkoord Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk 32 95 Bestellen NEW Indian Blue Jeans zomer 2016 IBB16 6556 Cargo Jog short Indian Blue Jeans zomer 2016 sweat bermuda in de kleur bright aqua Heerlijk jog short met elastische tailleband en trekkoord Mocht de juiste maat niet meer aanwezig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nlMerk v 32 95 Bestellen NEW Jake Fischer zomer 2016 jongens Jamestown shirt 623114 Jake Fischer zomer 2016 shirt Jamwtown in de kleur navy Hip shirt met tekstprint op het voorpand Merk Jake Fischer Model Jaemstown 24 95 Bestellen NEW Jake Fischer zomer 2016 jongens Jamestown shirt 623114 Jake Fischer zomer 2016 shirt Jamwtown in de kleur sea green Hip shirt met tekstprint op het voorpand Merk Jake Fischer Model Jaemstown 24 95 Bestellen NEW Jake Fischer zomer 2016 jongens Jim jacket 623360 Jake Fischer zomer 2016 vest jas Jim in de kleur navy Hip vest jas met tekstprint op het achterpand Merk Jake Fischer Model Jim 59 95 Bestellen NEW Jake Fischer zomer 2016 jongens Jumba shirt 623120 Jake Fischer zomer 2016 shirt Jumba in de kleur light indigo blue Hip shirt met tekstprint op het voorpand Merk Jake Fischer Model Jumba 24 95 Bestellen NIEUW Kiezeltje Pre spring 2015 PS4611 legging Kiezeltje pre spring 2015 legging white Leuk te combineren met de bovenstukken uit de pre spring collectie Beschikbaar in de maten 110 t m 152Indien de juiste maat niet meer voorradig is laat het ons weten via info domica 27 50 Bestellen NIEUW Kiezeltje Pre spring 2015 PS4615 shirt Kiezeltje pre spring 2015 shirt 1 2 sleeve light pink Leuk te combineren met rokje PS4616 en vestje PS4626 Maak het setje af met het tasje van Habadie Beschikbaar in de maten 110 t m 152Indien de juiste maat niet meer voorr 29 95 Bestellen NIEUW Kiezeltje Pre spring 2015 PS4619 jurk Kiezeltje pre spring 2015 dress antraciet Leuk te combineren met vestje white PS4626 en legging white Beschikbaar in de maten 110 t m 152Indien de juiste maat niet meer voorradig is laat het ons weten via info domica kidsw 39 95 Bestellen NIEUW Kiezeltje Pre spring 2015 PS4623 jurk Kiezeltje pre spring 2015 dress black white Leuk te combineren met legging PS4627 Beschikbaar in de maten 110 t m 152Indien de juiste maat niet meer voorradig is laat het ons weten via info domica kidswear nl 52 50 Bestellen NIEUW Kiezeltje Pre spring 2015 PS4626 vestje Kiezeltje pre spring 2015 cardigan white Leuk te combineren met shirt PS4615 en rokje PS4616 Beschikbaar in de maten 110 t m 152Indien de juiste maat niet meer voorradig is laat het ons weten via info domica kidswear nl 52 50 Bestellen NIEUW Kiezeltje Pre spring 2015 PS4627 legging Kiezeltje pre spring 2015 legging black Leuk te combineren met de bovenstukken uit de pre spring collectie Beschikbaar in de maten 110 t m 152Indien de juiste maat niet meer voorradig is laat het ons weten via info do 27 50 Bestellen NIEUW Kiezeltje Pre spring 2015 PS4631 shirt Kiezeltje pre spring 2015 shirt 1 2 sleeve black Leuk te combineren met rokje PS4616 en vestje PS4626 Maak het setje af met het tasje van Habadie Beschikbaar in de maten 110 t m 152Indien de juiste maat niet meer voorradig 29 95 Bestellen NIEUW Kiezeltje pre spring tasje van Habadie Kiezeltje pre spring tasje van Habadie in de kleur zwart grijs Maak het setje van Kiezeltje af met dit geweldige tasje 29 50 Bestellen NIEUW Kiezeltje pre spring tasje van Habadie Kiezeltje pre spring tasje van Habadie in de kleur roze grijs Maak het setje van Kiezeltje af met dit geweldige tasje 29 50 Bestellen NIEUW Kiezeltje pre spring veterketting van Habadie Kiezeltje pre spring veterketting van Habadie in de kleur roze Maak het setje van Kiezeltje af met deze hippe veterketting 14 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Anthony B RJB 61 263 shirt Retour zomer 2016 t shirt Anthony B in de kleur neon orange Hip shirt met tekstprint op het voorpand Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie 19 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Clive RJB 61 270 shirt Retour zomer 2016 t shirt Clive in de kleur white Hip shirt met tekstprint op het voorpand Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie van Retour best 34 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Eelco A RJB 61 719 cardigan Retour zomer 2016 vest Eelco A in de kleur blue Stoer vest met capuchon opvallend trekkoord van blauw wit in de boord Tekstprint op het achterpand Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons 44 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Gustav RJB 61 244 shirt Retour zomer 2016 t shirt Gustav in de kleur white Hip shirt met fotoprint op het voorpand Leuk te combineren met bermuda Jayson A Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidsw 29 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Mailo A RJB 61 403 jogpants Retour zomer 2016 jogpants Mailo A in de kleur grey melange Hippe jogpants met elastische tailleband en trekkoord Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zo 39 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Micha A RJB 61 354 jogdenim short Retour zomer 2016 jogdenim short Micha Stoere short met knoop en rits en verstelbare elastiek in de taille Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie 49 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Nicolas C RJB 61 245 shirt Retour zomer 2016 t shirt Nicolas C in de kleur yellow Stoere polo in neon geel Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie van Retour bestaat er 36 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Niro RJB 61 313 jeans Retour zomer 2016 jeans Niro in een curved slim fit model Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie van Retour bestaat er in de maten 92 t m 176 Merk Ret 44 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Sean B RJB 61 236 basic shirt Retour zomer 2016 basic t shirt Sean B in de kleur lavendel Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie van Retour bestaat er in de maten 92 t m 176 Me 14 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Sean C RJB 61 225 basic shirt Retour zomer 2016 basic t shirt Sean C in de kleur grey melange Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie van Retour bestaat er in de maten 92 t m 17 14 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Sean F RJB 61 249 basic shirt Retour zomer 2016 basic t shirt Sean F in de kleur mint Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie van Retour bestaat er in de maten 92 t m 176 Merk 14 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Sean G RJB 61 250 basic shirt Retour zomer 2016 basic t shirt Sean G in de kleur neon orange Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie van Retour bestaat er in de maten 92 t 14 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Thomas RJB 61 704 cardigan Retour zomer 2016 vest Thomas in de kleur grey melange Stoer vest met capuchon met denim look Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie van 69 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 boys Valerio RJB 61 311 jeans Retour zomer 2016 jeans Valerio in een curved slim fit model Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie van Retour bestaat er in de maten 92 t m 176 M 54 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 girls Apple RJB 61 808 cardigan Retour zomer 2016 vest Apple in de kleur multi Hip vest die leuk te combineren is met de boven en onderstukken van Retour zomer 2016 Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica ki 54 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 girls Kate RJB 61 118 dress Retour zomer 2016 jurk Kate in de kleur neon pink Stoere lange jurk met all over print van palmbomen Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie 39 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 girls Kimmi A RJB 61 257 shirt Retour zomer 2016 shirt Kimmi A in de kleur neon orange Hip shirt met tekstprint op het voorpand Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear nl De zomercollectie 19 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 girls Laila RJB 61 221 shirt Retour zomer 2016 shirt Laila in de kleur raspberry Hip shirt met grote letter R in wit op het voorpand Leuk te combineren met broek Mimi Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domic 34 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 girls Michelle RJB 61 407 legging Retour zomer 2016 legging Michelle Stoere legging met print van een kat all over Leuk te combineren met jurk Carrie en gilet Penelope Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswea 24 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 girls Tiara RJB 61 106 skirt Retour zomer 2016 rok Tiara in de kleur stripe Hippe lange rok met elastische tailleband Leuk te combineren met shirt Valentina Mocht de juiste maat niet meer voorradig zijn laat het ons weten via info domica kidswear 49 95 Bestellen NEW Retour zomer 2016 girls Valentina RJB 61 220

  Original URL path: http://www.domica-kidswear.nl/c-2913285/net-binnen/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Meest gestelde vragen | domica-kidswear
  afgeprijsde producten mogen gratis aan ons worden geretourneerd Stap 1 Meld uw retour aan via info domica kidswear nl en geef hierbij het factuurnummer door Mocht u een andere maat kleur of een ander artikel willen bestellen geef dit dan gelijk door via de mail Stap 2 Vul uw gegevens in op de achterzijde van de ontvangen factuur U mag ook gebruik maken van het herroepingsformulier Stap 3 Leg de artikelen in de doos of doe ze in een envelop en voeg hierbij het ingevulde formulier bij Meer informatie vindt u bij Hoe dien ik de artikelen te retourneren Stap 4 Stuur het artikel terug naar het volgende adres Domica kidswear Antwoordnummer 2702 3800XC HOOGLAND Let op voor retourzendingen ligt het rsico van verzenden bij de klant Meer informatie vindt u bij Wie is aansprakelijk voor de retourzending 2 Afgeprijsde artikelen kunt u kosteloos aan ons retourneren maar u ontvangt het bedrag van het retour dan in de vorm van een digitale waardebon die u op www domica kidswear nl kunt besteden Volg de 4 stappen zoals hierboven beschreven Bij vragen neemt u contact met ons op via het contactformulier Graag in het onderwerp aangeven dat het om een retourzending gaat 3 Afgeprijsde artikelen kunt u op eigen kosten retourneren Wanneer u het geld terug wilt i p v een waardebon dan stuurt u het afgeprijsde artikel op eigen kosten retour U neemt dan de verzendkosten voor uw rekening Stap 1 Meld uw retour aan via info domica kidswear nl en geef hierbij het factuurnummer door Stap 2 Vul uw gegevens in op de achterzijde van de ontvangen factuur U mag ook gebruik maken van het herroepingsformulier Stap 3 Leg de artikelen in de doos of doe ze in een envelop en voeg hierbij het ingevulde formulier bij Meer informatie vindt u bij Hoe dien ik de artikelen te retourneren Stap 4 Stuur het artikel terug naar het volgende adres Domica kidswear Beukenlaan 13 3828BM HOOGLAND Wat zijn afgeprijsde artikelen Antw De normale winkelprijs staat bij een artikel vermeldt indien de klant een korting krijgt op de normale winkelprijs dan spreekt men van een afgeprijsd artikel dit kan dus via een kortingscode zijn maar ook doordat de prijzen op de site zijn aangepast De enige uitzondering hierop is de vaste klantenkorting van 10 Wie is er aansprakelijk voor de retourzending Let op retourzending is op eigen risico Raakt de retourzending kwijt Dan is Domica kidswear daar niet aansprakelijk voor Indien u gebruik maakt van ons antwoordnummer en het pakket raakt zoekt dan blijft de klant hiervoor aansprakelijk toch meer zekerheid dan kan de klant ervoor kiezen de retourzending aangetekedn terug te sturen de extra kosten voor deze service draagt de klant dan Zjn er artikelen die ik niet mag retourneren ruilen Antw Uit hygiënische overwegingen mag badkleding niet worden geretourneerd geruild Twijfelt u over de maat bij badkleding neem dan contact met ons op via info domica kidswear nl Verder is het van belang dat u bij een retour ruiling er voor zorgt dat het prijskaartje nog is aangehecht De artikelen onbeschadigd vlekkeloos en geurloos naar ons worden teruggestuurd in originele staat en fabrieksverpakking Voldoet uw retourzending niet aan het voorgaande dan blijven de artikelen uw eigendom De artikelen sturen wij dan naar u terug en de gemaakte kosten worden in rekening gebracht Bij schoenen raden wij u aan deze op zachte oppervlakken bijv tapijt te passen en uit te proberen Schoenen mogen geen sporen van gebruik tonen Ik wil een artikel ruilen moet ik dan een nieuwe bestelling plaatsen Antw Nee u kunt via info domica kidswear nl aangeven dat u een andere maat kleur of artikel wenst Wij reserveren dit artikel dan voor u Mocht het vervangende artikel duurder zijn dan sturen wij u de gegevens door zodat u een bijbetaling kunt doen Zodra wij uw retour hebben ontvangen sturen wij u het vervangende artikel toe U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van uw retour Ik wil graag een artikel bestellen bij Domica kidswear maar de maat is niet meer voorradig Antw De klant kan te allen tijde ons via de mail benaderen met het verzoek of een bepaalde maat nog leverbaar is Wij kunnen nl eventueel nog andere maten leveren Dit geldt ook voor andere producten Indien de klant een bepaald product heeft gezien dat niet bij ons op de site staat is het eventueel wel mogelijk om dit via ons te bestellen Wij kunnen de leverancier benaderen of het artikel is na te bestellen Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht en de regels omtrent ruilen retourneren gelden dan ook op dit extra nabestelde artikel De klant kan ook op dit artikel zijn herroepingsrecht laten gelden Hoe dien ik de artikelen te retourneren Antw Indien het artikel in een envelop past dan graag via een enevelop retourneren U vult de achterkant van de factuur in en voegt dit bij de artikelen die u terugstuurt U mag ook gebruik maken van het herroepingsformulier Of u gebruik kan maken van ons antwoordnummer kunt u lezen op onze pagina ruilen retourneren Wie is aansprakelijk voor de retourzending Antw Voor een retourzending draagt de klant te allen tijde het risico van verzenden en kunnen wij geen kosten vergoeden als het pakket brief onderweg ergens kwijtraakt Kan ik mijn retourzending volgen Antw Ja wanneer u uw retourzending afgeeft op een PostNL punt krijgt u een PostNL Track Trace code waarmee u op de website van PostNL uw zending kunt volgen Wanneer wij vervolgens uw retourzending ontvangen en verwerkt hebben ontvangt u hierover een retourbevestiging per e mail Ik heb een artikel in de uitverkoop gekocht en heb daarbij zelf de verzendkosten moeten dragen nu wil ik een artikel terugsturen hoe zit het dan met de gemaakte verzendkosten Antw Indien u de bestelling terugstuurt en u heeft verzendkosten betaalt dan storten wij samen met het aankoopbedrag de gemaakte verzendkosten ook aan u terug binnen 14 dagen nadat u de herroepin g bij ons heeft gemeld De terugbetaling is voor de koper

  Original URL path: http://www.domica-kidswear.nl/c-1062953/meest-gestelde-vragen/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive •