archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  28 april 2004 Het dagelijks bestuur mr drs P C G Glas drs R E Viergever watergraaf secretaris Toelichting behorende bij het Besluit voor de toepassing van wegingsfactoren in bezwaarprocedures Waterschap De Dommel 2004 Algemeen Op 12 maart 2002 is de wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht verder de Awb met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep Wet kosten bestuurlijke voorprocedures in werking getreden Staatsblad 2002 nr 55 Per dezelfde datum is ook het gewijzigde Besluit proceskosten bestuursrecht verder het Bpb in werking getreden Staatsblad 2002 nr 113 De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures bevat een regeling voor de vergoeding van kosten die een belanghebbende in verband met de behandeling van zijn bezwaar of administratief beroep redelijkerwijs heeft moeten maken Hiertoe is onder andere artikel 7 15 van de Awb gewijzigd zie hieronder voor de tekst van dit artikel In het Bpb is neergelegd op welke kosten een zodanige kostenvergoeding uitsluitend betrekking kan hebben Op grond van dit besluit wordt het bedrag van de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld door aan de verrichte procesbehandelingen punten toe te kennen en die punten vervolgens te vermenigvuldigen met de waarde per punt en de toepasselijke wegingsfactoren De waarde per punt bedraagt in fiscale procedures 161 euro Voor alle andere gevallen geldt een bedrag van 322 euro per punt In de onderhavige beleidsregels is vastgelegd hoe het gewicht van een zaak wordt bepaald In onderdeel C1 van de bijlage bij het Bpb wordt het gewicht van de zaak tot uitdrukking gebracht in wegingsfactoren Tabel Gewicht Factor Zeer licht 0 25 Licht 0 5 Gemiddeld 1 Zwaar 1 5 Zeer zwaar 2 De uitkomst dient volgens de Nota van Toelichting bij het besluit tot wijziging van het Bpb steeds in overeenstemming te zijn met de bewerkelijkheid en de gecompliceerdheid van de zaak en de daarmee verband houdende werkbelasting van de rechtsbijstandverlener Aan het bestuurs orgaan is de bevoegdheid gegeven om in beleidsregels vast te leggen op welke wijze de wegingsfactoren worden gehanteerd De Dommel handelt in normale gevallen conform deze beleidsregels Indien het handelen overeenkomstig de beleidsregels in een bijzonder geval zou leiden tot nadelige of voordelige gevolgen voor een of meer belanghebbenden die onevenredig zouden zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen zal worden afgeweken van de beleidsregels Van deze zogenaamde inherente afwijkingsbevoegdheid kan gebruik gemaakt worden op grond van artikel 4 84 Awb Een dergelijke beslissing dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden De vergoedingsplicht geldt in de gevallen waarin het bestreden besluit wegens onrechtmatigheid wordt herroepen en deze onrechtmatigheid aan het bestuursorgaan is te wijten In dit vergoe dingscriterium kunnen een drietal zaken worden onderscheiden 1 het bestuursorgaan herroept het primaire besluit Vereist is dat het primaire besluit wordt herroepen Herroeping vindt plaats indien het bestuursorgaan in de beslissing op bezwaar vaststelt dat de primaire beslissing niet in stand kan blijven Er vindt in de regel geen herroeping plaats indien in de bezwaarfase de gronden die aan het primaire besluit ten grondslag

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272401_1/Beleidsregels+voor+de+toepassing+van+wegingsfactoren+in+bezwaarprocedures+Waterschap+De+Dommel+2004.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  20 december 2008 Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Waterschapswet art 55a Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 29 12 2007 29 12 2007 nieuwe regeling 29 12 2007 Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad 20 december 2008

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272386_1/Vervanging+bij+afwezigheid+secretaris.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  de drie vaste commissies 5 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kan de categorie Ongebouwd Natuurterreinen of Bedrijven die exclusief de in het dagelijks bestuur gekozen leden uit minder dan drie in het algemeen bestuur benoemde leden bestaat naar eigen keuze een commissielid voor meer dan één vaste commissie voordragen dan wel via respectievelijk de ZLTO het Bosschap de Kamer van Koophandel Brabant laten voordragen zodat de categorie in elk van de drie vaste commissies vertegenwoordigd is 6 De fractievoorzitters stemmen de voordracht van commissieleden voor de drie vaste commissies in goed overleg af en delen het resultaat daarvan mede aan de watergraaf Het algemeen bestuur beslist over de benoeming van de voorgedragen kandidaten 7 De artikelen 31 en 33 Waterschapswet zijn van overeenkomstige toepassing op de commissieleden als bedoeld in leden 3 en 5 van dit artikel indien zij niet zelf in het algemeen bestuur zijn gekozen of benoemd 8 De vaste commissies kunnen door het algemeen bestuur worden uitgebreid met agenda leden met adviesrecht voor zover het gaat om aangelegenheden met een interregionaal of internationaal belang of effect Het agenda lid kan zich tijdelijk laten vervangen door een plaatsvervanger en stelt de secretaris van de commissie daarvan tijdig op de hoogte 9 Plaatsvervanging van afwezige commissieleden van een fractie geschiedt uitsluitend door leden van de desbetreffende fractie 10 In voorkomende gevallen heeft iedere fractie enkelvoudig stemrecht 11 Iedere vaste commissie heeft een of meer voorzitters die door het dagelijks bestuur uit zijn midden worden aangewezen 12 De voorzitter van een vaste commissie wordt bij afwezigheid vervangen door een door het dagelijks bestuur uit zijn midden aangewezen lid 13 Een door de secretarisdirecteur aangewezen ambtenaar treedt op als secretaris van een vaste commissie 14 De secretarisdirecteur en door hem aan te wijzen ambtenaren treden op als ambtelijk adviseur van een vaste commissie 15 De watergraaf kan desgewenst vaste commissies de voorzitters ervan gehoord in gecombineerde vergadering bijeenroepen Hij bepaalt daarbij wie als voorzitter zal optreden De bepalingen van dit reglement zijn op deze gecombineerde vergadering van overeenkomstige toepassing Artikel 3a De commissieleden die niet zelf in het algemeen bestuur zijn verkozen of benoemd genieten een presentiegeld waarvan de hoogte door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld Openbaarheid Artikel 4 1 De vergaderingen of gedeelten van vergaderingen van de vaste commissies zijn met uitzondering van de situaties zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel openbaar 2 Indien de voorzitter van de vaste commissie of één derde deel van de aanwezige leden het nodig vindt worden de deuren van het vergaderlokaal gesloten waarna de vergadering beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd 3 Tijdens sluiting van de deuren van een vergaderlokaal c q de beraadslaging met gesloten deuren mogen uitsluitend de volgende personen aanwezig zijn de voorzitter van de vaste commissie de leden van de vaste commissie c q hun plaatsvervanger overige leden van het algemeen bestuur alsmede de naar het oordeel van de voorzitter benodigde ambtelijke adviseurs ondersteuning 4 Over hetgeen in een besloten vergadering is besproken

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/372903_1/Reglement+van+Orde+voor+de+vaste+commissies+2009.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  van vermogenswaarden Organisatie van de administratie en van het beheer van vermogenswaarden Artikel 2 1 Het dagelijks bestuur stelt met inachtneming van het gestelde in deze verordening een regeling vast met betrekking tot de organisatie van het financieel beheer en biedt deze ter kennisneming aan het hoofdbestuur aan 2 De regeling bedoeld in het eerste lid omvat in elk geval a een beschrijving van de functies van het financieel beheer waarbij wordt aangegeven welke functies uit het oogpunt van de interne controle gescheiden dienen te worden b procedurebeschrijvingen betreffende de onderdelen van het financieel beheer c een regeling van de teken en beschikkingsbevoegdheden d een regeling van de beveiliging van programma en gegevensbestanden e voorschriften inzake de periodieke verslaglegging 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde regeling dient zodanig te worden opgesteld dat aan de eisen van controle rechtmatigheid en doelmatigheid wordt voldaan 4 De registeraccountant van het waterschap wordt gehoord over het ontwerp van de voorschriften bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel Artikel 3 Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar aan hierna te noemen de financiële ambtenaar die zelfstandig verantwoordelijk is voorde uitvoering van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van het waterschap Artikel 4 1 De financiële ambtenaar is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van het waterschap 2 Als onderdeel van de in het eerste lid genoemde taak richt de financiële ambtenaar de financiële administratie van het waterschap in met inachtneming van ae voor het waterschap van toepassing zijnde comptabiliteitsvoorschriften en voert deze zodanig dat de financiële rechten en verplichtingen de ontvangsten en de betalingen de vermogensrechten en verplichtingen alsmede de bezittingen en schulden van het waterschap juist en volledig blijken 3 Vanuit de administratie stelt de financiële ambtenaar alle informatie beschikbaar die de andere functionarissen van het waterschap ten behoeve van hun functioneren nodig hebben Artikel 5 1 De griffier van het waterschap draagt er zorg voor dat de financiële ambtenaar alle door het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur genomen besluiten waaraan financiële gevolgen verbonden zijn ontvangt 2 Aan de financiële ambtenaar worden tijdig alle overige gegevens en stukken verstrekt die hij ten behoeve van een juiste verzorging van de financiële administratie de verslaglegging en het beheer van de vermogenswaarden nodig heeft Artikel 6 De financiële ambtenaar draagt er zorg voor dat A tijdig voorstellen tot wijziging van de regeling bedoeld in artikel 2 van dit besluit aan het dagelijks bestuur worden gedaan indien daartoe naar zijn mening aanleiding bestaat B aan het dagelijks bestuur tijdig voorstellen worden gedaan voor het verzekeren van de financiële risico s die verband houden met de taakuitoefening van het waterschap C de uit rechten en verplichtingen van het waterschap voortspruitende invorderingen en betalingen tijdig in behandeling worden genomen D tijdig voorstellen aan het dagelijks bestuur worden gedaan met betrekking tot de financiering van de activiteiten van het waterschap E het beheer van de geldmiddelen van het waterschap doelmatig wordt gevoerd Artikel 7 1 De bepaling van de posten van de begroting waarop de inkomsten en uitgaven worden geboekt geschiedt in overeenstemming met de desbetreffende bestuursbesluiten 2 Indien de door de daartoe bevoegde ambtenaren gegeven aanwijzingen op de desbetreffende stukken niet in overeenstemming zijn met de post of posten waarop verantwoording naar het oordeel van de financiële ambtenaar dient te geschieden doet deze daarvan door tussenkomst van de griffier mededeling aan het dagelijks bestuur Artikel 8 1 De betalingen geschieden op grond van gefiatteerde betalingsbescheiden 2 De hieruit voortvloeiende betalingsopdrachten worden voorzien van de handtekeningen van tenminste twee daartoe aangewezen personen De ontwerp jaarrekening van het waterschap Artikel 9 1 De ontwerp jaarrekening van het waterschap en het daarbij behorende verslag ter verantwoording van het financieel beheer worden opgemaakt en ondertekend door de financiële ambtenaar 2 De ontwerp jaarrekening en het verslag ter verantwoording van het financieel beheer worden tezamen met het verslag van de registeraccountant zoals bedoeld in artikel 109 tweede lid van de Waterschapswet aan het dagelijks bestuur aangeboden 3 Indien de financiële ambtenaar op grond van zijn verantwoordelijkheid voo r de financiële administratie meent de ontwerp jaarrekening en het verslag ter verantwoording van het financieel beheer niet te kunnen ondertekenen vindt de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aanbieding plaats onder overlegging van een verslag van de bevindingen van de financiële ambtenaar Artikel 10 Indien het dagelijks bestuur de ontwerp jaarrekening het verslag ter verantwo ording van het financieel beheer en het verslag van de registeraccountant bedoeld in artikel 109 tweede lid van de Waterschapswet aanvaardt strekt dit mede tot décharge van de financiële ambtenaar behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden Slotbepalingen Artikel 11 1 De verordening met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het kasbeheer van het waterschap welke is vastgesteld bij besluit van 23 juni 1966 vervalt met dien verstande dat zij van kracht blijft ten aanzien van de jaren waarvoor zij heeft gegolden 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1995 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening organisatie financieel beheer Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 1994 Het hoofdbestuur voornoemd De griffie De watergraaf mr P de Bruin ir A J A M Segers Toelichting Artikel 1 In artikel 1 zijn enkele begrippen die in het vervolg van de verordening verschillende malen voorkomen nader gedefineerd Artikel 2 Tot de taak van het dagelijks bestuur behoort het beheren van de inkomstenen uitgaven van het waterschap alsmede de controle op het geldelijk beheer Het is dan ook het dagelijks bestuur dat de regeling betreffende de organisatie van het financieel beheer vaststelt Een goede organisatie van het financieel beheer is slechts mogelijk indien de organisatie van het waterschap duidelijk is omschreven niet alleen ten aanzien van de technische grondslagen maar ook wat betreft de leiding en verantwoordelijkheden op alle niveaus In het kader van de regeling van de organisatie van het financieel beheer voert het echter te ver om een beschrijving van die organisatie te geven In het

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272356_2/Verordening+organisatie+financieel+beheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  soorten aanslagen kan een bedrijf ontvangen Waarom geen classificatie bij het gebouwd en wel bij ongebouwd Is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de tariefstijging Ik ben alleenstaand en heb twee kinderen Krijg ik dan vermindering tot 1 0 v e Moet ik de aanslag verontreiniginsheffing direct aan het waterschap betalen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  Op alfabet aflopend Op grond van het lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij is het verplicht om langs watervoerende sloten een teelt en bemestingsvrije zone te hebben Is er een relatie met de legger oppervlaktewaterlichamen Aanleg vijver in Valkenswaard gepubliceerd op 30 06 2014 Nieuws Voor het aanleggen van een vijver zonder watervergunning en vertroebeling van het oppervlaktewater wordt een proces verbaal opgemaakt door Waterschap De Dommel Waterschap actief in MVO denken op arbeidsmarkt gepubliceerd op 22 05 2014 Nieuws AANtWERK is een regionaal netwerk van werkgevers die met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap MVO extra kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Waterschap De Dommel is een van de deelnemers aan dit traject Toename boetes voor spuiten houdt aan gepubliceerd op 28 05 2014 Nieuws Waterschap De Dommel zag vorige maand een opvallende toename van het aantal boetes voor spuiten van slootkanten 2 april informatiebijeenkomst Essche Stroom gepubliceerd op 26 03 2014 Nieuws Woensdag 2 april aanstaande organiseert Waterschap De Dommel een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Essche Stroom bij Esch en bij de Ruiting Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  Eindhoven en Tilburg wandelen voor water gepubliceerd op 13 03 2014 Nieuws Op woensdag 19 maart 2014 doen 200 kinderen van groep 7 en 8 van basisscholen uit Eindhoven mee aan de sponsorloop Wandelen voor Water In Tilburg wandelen 176 leerlingen van drie basisscholen Ze lopen allemaal 6 kilometer met 6 liter water in een rugzakje Green Deal Brouwerij Koningshoeven Tilburg gepubliceerd op 14 03 2014 Nieuws In een Green Deal zijn afspraken gemaakt over het gebruik hergebruik en lozing van water het verminderen van de onttrekking van grondwater en het verlagen van het energiegebruik Wederom slootkant kapot gespoten gepubliceerd op 14 03 2014 Nieuws Op 25 februari werd door Waterschap De Dommel geconstateerd dat in Nuenen het talud de schuine kant van enkele sloten kapot was gespoten Nederlandse waterbeheer klaar voor de toekomst gepubliceerd op 17 03 2014 Nieuws Nederlandse waterbeheer klaar voor de toekomst Populatie Grote gele kwikstaart gestegen gepubliceerd op 27 03 2014 Nieuws De resultaten van het Noord Brabantse grote gele kwikken onderzoek in 2013 is bekend Het aantal territoria nam toe van 28 naar 32 Dat is een mooi resultaat Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Loket Vacatures

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  Nederwetten gepubliceerd op 06 02 2014 Nieuws Langs de Hooidonksche beek vlakbij Nederwetten legt Waterschap De Dommel momenteel een poel voor amfibieën aan De poel is de laatste ontbrekende schakel van de 400 meter lange ecologische verbindingszone die hier in 2007 al werd gerealiseerd Het werk Zuiveringsheffing woonruimten laatst gewijzigd 04 09 2014 Product De zuiveringsheffing voor woonruimten wordt voor het gebruik van een woonruimte door de leden van een huishouden per zelfstandige woonruimte opgelegd De aanslag wordt opgelegd aan één lid van het huishouden Zuiveringsheffing bedrijfsruimten laatst gewijzigd 04 09 2014 Product Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij indirect afvoeren Onder een bedrijfsruimte wordt verstaan een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte niet zijnde Nadeelcompensatie aanvragen laatst gewijzigd 04 09 2014 Product Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf Dan kunt u nadeelcompensatie aanvrage Uitzending over vismigratie op Omroep Brabant gepubliceerd op 04 09 2014 Nieuws Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Loket Vacatures zoeken

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search?pageNumber=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •