archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Vissterfte in buitengebied Bergeijk door droogvallende natuurvijvers
  November Home 2015 Juli Vissterfte Bergeijk Vissterfte in buitengebied Bergeijk door droogvallende natuurvijvers 23 juli 2015 Het tekort aan regenwater zomerse temperaturen en een lage grondwaterstand vormen een steeds groter probleem voor natuur en landbouw Zo ook voor de planten vissen en andere dieren in de natuurvijvers de Liskes en Pastoorsweijer in Bergeijk Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel zijn bezorgd over de gevolgen van de droogvallende waterpartijen in deze buitengebieden van Bergeijk Dode vis De gebieden bij de Liskes en de Pastoorsweijer kampen met extreem lage waterstanden Eén voor één vallen ze droog De Pastoorsweijer staat al helemaal droog Dit levert acute problemen op voor de populaties vissen water en oeverplanten die onomkeerbare schade kunnen oplopen We staan met de rug tegen de muur bekent Michel Hendrix boswachter van Natuurmonumenten We maken één van de droogste zomers sinds tientallen jaren mee en zien de gevolgen hiervan in de natuurgebieden die we beheren De voormalige kweek en visvijvers de Liskes en de Pastoorsweijer maken deel uit van een uniek eeuwenoud watersysteem dat gepaard gaat met heel bijzondere natuurwaarden De roerdomp de ijsvogel en allerlei libellen voelen zich hier goed thuis Natuurmonumenten beheert dit bijzondere samenspel van cultuurhistorie en natuur en probeert dit samen met andere partijen zoals het Waterschap in stand te houden Vissterfte Bezoekers van het gebied hebben de eerste gevallen van vissterfte al gemeld bij de boswachter en vragen om redding van de vissen in nood Michel Hendrix we stellen de bezorgde reacties van het publiek erg op prijs maar we kunnen helaas geen passende oplossing bieden Extra watertoevoer is vanwege de schaarste niet toegestaan en de redding van de spartelende vissen is onhaalbaar en zelfs gevaarlijk De dikke sliblaag op de bodem van de waterpartijen is verraderlijk en maakt het benaderen van de noodlijdende vissen onmogelijk Prioriteiten stellen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/07/vissterfte-in-buitengebied-bergeijk-door-droogvallende-natuurvijvers.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Kazerne Oirschot, Westfields en Innovatie Campus
  is als adviseur stedelijk water betrokken Samen ontwikkelen we plan Strijpse Kampen Het plan biedt een oplossing voor het zuiveren van 100 000 kuub afvalwater op de kazerne en ondersteunt de plannen van Oirschot en Eindhoven voor de ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen Ook hier speelt de afvalwaterafvoer een rol We kiezen voor een duurzame oplossing een nieuwe persleiding en gemaal in Oirschot waardoor een gezamenlijke afvoer naar RWZI Eindhoven wordt gerealiseerd Samenwerking noodzakelijk De drie gemeenten defensie en waterschap staan achter dit plan en sluiten een overeenkomst voor de realisatie Eric We zijn nu acht jaar verder en de bestekken zijn gereed Na de zomer verwachten we echt aan de slag te gaan Een lang traject maar het omvormen van plan naar aanpak blijkt lastig Een brede aanpak vereist ook een brede onderbouwing De aanpak en de investeringen moeten te verantwoorden zijn Heel logisch maar soms wel frustrerend aangezien we werk willen maken van een daadwerkelijke verbetering Ontmantelen Domien van de Berg adviseur Waterbeheer Rijksvastgoedbedrijf is betrokken bij het project vanuit Defensie Al in 1995 kregen we het advies van het waterschap om het zuiveringsproces te optimaliseren In 2007 is dat advies concreet gemaakt met het besluit te kiezen voor ontmanteling van de installatie Weer 8 jaar later zien we dat de installatie nog steeds draait op de kazerne Maar het eind nadert nu snel eind van het jaar ontmantelen we de installatie definitief Tot die tijd optimaliseren we het huidige zuiveringsproces samen met hulp van de mensen van Rioolwaterzuivering Sint Oedenrode Voordeel defensie Het ontmantelen van de installatie biedt voordelen Ten eerste hoeven we geen mensen meer in te zetten voor een taak die buiten het speelveld van onze organisatie ligt Daarnaast zijn we niet meer verantwoordelijk voor onderhoud en het up to date houden van de installatie Het waterschap neemt die taken en kosten van ons over Tegelijkertijd betalen we extra zuiveringsheffing doordat we 100 000 kuub afvalwater lozen Dichttimmeren Domien heeft begrip voor het tijdspad Je wilt natuurlijk altijd sneller Maar het kan niet anders We hebben hier te maken met drie gemeenten die hun beleid moeten verantwoorden aan burgers Ze kiezen voor maximale dichttimmering van contracten en uitsluiting van risico Zo gaat het nu eenmaal Ik heb naast defensie gewerkt voor het waterschap en in de gemeenteraad gezeten Zodoende heb ik voeling met alle partijen herken ik de belangen en heb ik begrip voor de gang van zaken Borgen van belangen Dick Bakker beheer en beleid Water en Riolering gemeente Oirschot haakte in juni 2014 aan bij de projectgroep Het waterschap is naar voren geschoven om het project te trekken Zij borgen de belangen van de verschillende partijen en creëren synergie tussen de samenwerkende partijen Zo ontlasten ze de gemeentelijke organisaties en zorgen ze voor een soepel verloop van het proces Betrouwbare partner De samenwerking met het waterschap is constructief oplossingsgericht en open Gedurende het gehele traject tonen zij zich een betrouwbare partner Voordeel van dit proces is dat het niet financieel gedreven is Het gaat

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/07/kazerne-oirschot-westfields-en-innovatie-campus.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Waterbeheerplan centrum Best: de kans van de eeuw
  kans het systeem te vernieuwen dan moet je die direct pakken Olav Oomen en Wim van der Wielen Werk maken van leefbaarheid Het oude centrum van Best werd gescheiden door de spoorlijn Dwars door het dorp Een doorn in het oog en iedereen was het eens dat het anders moest Alleen hoe Enerzijds was er de irritatie over het spoor anderzijds de noodzaak de spoorcapaciteit uit te breiden Het zorgde voor een felle discussie tussen gemeentebestuur en de NS Beide partijen verschilden van mening over de toekomst van het spoor Een dijk met onderdoorgang of een spoortunnel Doortastendheid en vasthoudendheid van het gemeentebestuur zorgde dat uiteindelijk werd besloten een spoortunnel te realiseren Het betekende het startsein voor een grootscheeps herstructureringsplan voor het centrum van Best Kans pakken Henri van Wylick van Waterschap De Dommel Het herstructureringsplan van het centrum was de kans van de eeuw Een rioleringssysteem gaat minstens 50 jaar mee Krijg je kans het systeem te vernieuwen dan moet je die direct pakken Gelukkig dat de gemeente Best er ook zo over dacht Vanaf het moment dat de contouren van de herstructurering zichtbaar werden zijn we samen opgetrokken Plannen gesmeed en een maatschappelijke kosten en batenanalyse opgesteld We gingen uit van samen werken en samen investeren Met als doelstelling samen niet te veel betalen De oplossingen Olav Oomen en Wim van der Wielen van de gemeente Best zijn momenteel de water specialisten binnen de gemeente Wim vertelt De herstructurering van het centrum en de realisatie van de tunnelbak viel perfect te combineren met het vernieuwen van het rioolstelsel Het plan kent een westelijk en oostelijk deel Aan de westkant hebben we twee persleidingen naast de tunnelbak aangelegd waarmee we het afvalwater aan de westkant afvoeren Zo zijn twee geplande bergbezinkbassins overbodig wat financieel bijzonder aantrekkelijk is Oost Olav Oomen over Best oost Aan de oostelijke kant van Best is een zogenaamde blauwe ader gelegd als afvoer voor een gescheiden rioolstelsel Dankzij de blauwe ader loopt het water goed af en is de aanleg van een extra berging niet nodig Dankzij de aanpassingen maken we duidelijk stappen voorwaarts en verbeteren we de waterhuishouding duurzaam Zo werken wij graag Als wij het goed doen profiteert het hele gebied Optimaliseren Wim van der Wielen Bij alles wat we doen kijken we naar de maatschappelijke meerwaarde We hebben nu een robuustere riolering toekomstbestendig minder overlast en voordeliger voor de burger Het afgelopen jaar is de rioolheffing met 10 euro verlaagd Maar ook de leefbaarheid is sterk verbeterd Het centrum is volledig op de schop gegaan Er is veel werk verricht en het centrum is zichtbaar verbeterd Leefbaarder toegankelijker prettiger Olav gaat verder Voor het gehele project hebben we subsidie gekregen van het waterschap We hebben nu nog circa 2 ton subsidie over Met dit bedrag willen we de riolering optimaliseren Met het waterschap ontwikkelen we de plannen nu Rotterdamse mentaliteit Olav Oomen Gemeente Best en Waterschap De Dommel zijn partners met een Rotterdamse mentaliteit Echte aanpakkers met visie We doen alleen iets

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/07/waterbeheerplan-centrum-best-de-kans-van-de-eeuw.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  buitengebied van het dorp Een prachtige plek met volop ruimte voor zijn koeien Welkom in het ecologische gebied Reuseldal klinkt zijn openingsgroet Een mooi gebied waar we het afgelopen jaar stevige stappen hebben gezet om een ecologische hoofdstructuur te organiseren Als ik zeg we dan bedoel ik Projectteam Reuseldal waarin onder meer Provincie Noord Brabant de gemeente Waterschap De Dommel en ZLTO zitting hebben Ik zelf ben betrokken vanuit ZLTO en als lokale ondernemer Ruilverkaveling Onze uitdaging was de ontwikkeling in beweging te krijgen Een belangrijk middel was de ruilverkaveling in het gebied Die hebben we breed opgezet en heeft tot het gewenste resultaat geleid Er is in totaal 200 ha grond geruild waarvan 29 ha ecologische hoofdstructuur is geworden Een mooi resultaat dat we met betrokken 36 deelnemers hebben bewerkstelligd Positief gevoel We hebben gekozen de ruilverkaveling gemeentebreed op te pakken en ons niet te beperken tot agrariërs in het Reuseldal Zo konden alle agrariërs uit de gemeente mee doen wat het resultaat ten goede is gekomen Bovendien is nu iedereen positief over de plannen Het is nu zaak dat positieve gevoel mee te nemen in de ontwikkeling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer DAW Pilot Het DAW is een landelijke plan om de kwaliteit en kwantiteit van agrarisch water te optimaliseren LTO Nederland heeft de overheid overtuigd dat de sector dit op kan pakken Voordeel voor ons is dat we de oplossingsrichting op deze wijze dichter bij de praktijk kunnen brengen Per waterschapsregio wordt nu een pilot gedraaid Wij zijn uitgekozen voor het werkgebied van De Dommel Een mooie kans omdat een pilot ruimte biedt Je krijgt als pilot extra ondersteuning en sneller toegang tot ondersteunende maatregelen Bij het DAW draait het om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van water Wat betreft kwantiteit zie je de bereidheid tot investeren over het algemeen wel bij agrariërs aangezien dat direct voordeel oplevert Kwaliteit draait veel meer om de lange termijn De bereidheid tot investeren ligt over het algemeen wat lager maar is nu niet minder belangrijk Laag hangend fruit We gaan nu concreet aan de slag met het DAW Het mooie is dat we nu ook kunnen werken met Europese subsidie POP 3 De Provincie heeft toegezegd 40 van de Europese gelden te spenderen aan water Dat bedoel ik met extra ondersteuning Wij hebben onze aanpak concreet gemaakt in drie kwaliteitsverbeteringsplannen 1 Scheiden van perssappen in de voeropslag met als doel mineralen niet in het grond en oppervlaktewater te laten komen en als eventuele bijvangst hergebruik mineralen in de kuil 2 Uitwendige reiniging veldspuitmaterieel op een overdekte wasplaats de interne reiniging is goed geregeld maar na een halfjaar rijden op het veld zit ook de buitenkant vol gewasbeschermingsmiddelen Met het opzetten van een externe overdekte en goed georganiseerde wasplaats voorkomen we dat gewasbeschermingsmiddelen in het grond en oppervlaktewater terecht komen 3 Rijenbemesting van dierlijke mest in maïsvelden Een proef opzetten met gerichter bemesten zodat we voorkomen dat mineralen uitspoelen en in het grond en oppervlaktewater terecht komen Drie trajecten die

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/07/deltaplan-agrarisch-waterbeheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Vervuiling van de Maas heeft geen gevolgen voor het oppervlaktewater in het gebied van De Dommel
  afgerond September Oktober November Home 2015 Augustus Vervuiling Maas Vervuiling van de Maas heeft geen gevolgen voor het oppervlaktewater in het gebied van De Dommel 5 augustus 2015 Naar aanleiding van de vervuiling van de Maas door de stof pyrazol geeft een aantal waterschappen langs de Maas de waterschappen Aa en Maas Brabantse Delta De Dommel Hollandse Delta en Rivierenland aan dat er geen gevolgen zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater In het gebied van Waterschap De Dommel is momenteel een onttrekkingsverbod van kracht Dat blijft van kracht De waterschappen houden de situatie nauwlettend in de gaten Waterschappen halen langs de Maas in droge periodes zoals nu het water uit deze rivier om het waterpeil van sloten in hun eigen gebied op peil te houden Het Maaswater voldoet momenteel niet aan de kwaliteitseisen om er drinkwater van te maken Daarom zijn drinkwaterproducenten die water innemen uit de Maas Waterleiding Maatschappij Limburg Evides Waterbedrijf en Dunea gestopt met de inname van Maaswater voor drinkwaterproductie Dit is het gevolg van het tijdelijk niet goed werken van de afvalwaterzuiveringsinstallatie IAZI op het Chemelotterrein De IAZI loost op de afgetakte Ur die uitmondt in de Maas Momenteel worden pyrazolen gemeten in het oppervlaktewater Sitech heeft een plan van aanpak gepresenteerd om het probleem binnen een week op te lossen Pyrazool is een halffabricaat dat voorkomt bij fabrieken die rubber en kunststof produceren en dat veel wordt gebruikt in pesticiden en farmaceutische middelen Pyrazolen ontstaan bij de productie van acrylonitril een stof voor het maken van plastics door de ACN fabriek van Acrylonitril BV Vanaf de afvalwaterzuiveringsinstallatie IAZI wordt deze stof via de zijtak van de Ur op de Maas geloosd Deze lozing is momenteel hoger dan volgens de drinkwaternorm is toegestaan Normaal worden pyrazolen biologisch afgebroken door bacteriën in de IAZI Op dit

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/08/vervuiling-van-de-maas-heeft-geen-gevolgen-voor-het-oppervlaktewater-in-het-gebied-van-de-dommel.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Aanvoer van vers water naar visvijvers Bergeijk
  November Home 2015 Augustus Aanvoer water visvijvers Bergeijk Aanvoer van vers water naar visvijvers Bergeijk 11 augustus 2015 Gemeente Bergeijk en Waterschap De Dommel hebben een tijdelijke andere oplossing gevonden om droogvallen van de visvijvers te voorkomen Een agrarisch bedrijf met een vergunning voor het oppompen van grondwater stelt grondwater beschikbaar aan de visvijvers Vanwege de grote droogte in dit gebied is het niet meer mogelijk om nog water uit de beken naar de visvijvers te laten stromen Het is niet toegestaan om in beschermingsgebieden buiten de bestaande vergunningen aan agrarische bedrijven grondwater te onttrekken Dit strikte beleid is noodzakelijk om verdere problemen met het peil en de kwaliteit van het grondwater te voorkomen Om die reden is de gemeente Bergeijk gestopt met het onttrekken van grondwater via een zelf geslagen brandweerput Om dreigende massale vissterfte te voorkomen had de gemeente besloten deze put te gebruiken voor het oppompen van grondwater Hiervoor wordt nu het water van de agrariër gebruikt Verdeling van water Bij droge perioden zoals nu is er te weinig water voor de verschillende doeleinden in het stroomgebied van de Beekloop Natuurvijvers de Beekloop zelf landbouwgebieden en visvijvers zijn afhankelijk van de watertoevoer via de Beekloop met haar vertakkingen van sloten en beekjes De toedeling van het beperkt beschikbare water wordt bepaald via de zogenoemde verdringingsreeks Dit betekent dat er een prioritering is voor de sturing en verdeling van water Zo wordt in deze periode de waterdoorvoer streng en zuinig gereguleerd Door de waterschaarste kunnen de visvijvers niet meer van water uit de Beekloop worden voorzien Al langer kampen de gebieden bij de Liskes en de Pastoorsweijer met extreem lage waterstanden Zo staat de Pastoorsweijer al enige tijd droog Veranderend klimaat Perioden van grote droogte zijn mede het gevolg van het veranderende klimaat Warmere zomers met minder water

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/08/aanvoer-van-vers-water-naar-visvijvers-bergeijk.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Waterschap aanwezig op Strabrechtse Heidedag
  bestrijdingsmiddelen Schouw 2015 geheel afgerond September Oktober November 2014 2015 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Brand Tilburg Vervuiling Maas Aanvoer water visvijvers Bergeijk Strabrechtse Heidedag Proef bestrijding blauwalg in Tilburg Riooloverstort Stuw kapot in kanaal Boxtel Oppervlaktewater Beerze Reuselgebied opnieuw gecontroleerd op bestrijdingsmiddelen Schouw 2015 geheel afgerond September Oktober November Home 2015 Augustus Strabrechtse Heidedag Waterschap aanwezig op Strabrechtse Heidedag 12 augustus 2015 Zondag 16 augustus is Waterschap De Dommel een van de deelnemers aan de publieksdag van Staatsbosbeheer in Heeze de Strabrechtse Heidedag De dag is van 11 00 tot 16 00 uur en u bent van harte welkom Foto Staatsbosbeheer De Waterlobelia een zeldzame plant die recent is waargenomen op de Strabrechtse Heide De Strabrechtse Heidedag is een mooie gelegenheid om meer informatie te krijgen over projecten van Waterschap De Dommel in de regio Heeze zoals het project Kleine Dommel traject Heeze Geldrop Van 11 00 tot 16 00 uur bent u welkom in de kraam van het waterschap op De Plaetse in Heeze Meer informatie over deze dag vindt u op de site van Staatsbosbeheer Strabrechtse Heidedag 2015 Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/08/waterschap-aanwezig-op-strabrechtse-heidedag.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Proef bestrijding blauwalg in Tilburg
  Proef bestrijding blauwalg in Tilburg Proef bestrijding blauwalg in Tilburg 14 augustus 2015 Waterschap De Dommel voert samen met de gemeente Tilburg op woensdag 26 augustus in de vijver aan de Troelstrastraat een proef uit ter bestrijding van blauwalg Aan het water wordt waterstofperoxide toegevoegd Hierdoor mogen mensen en dieren gedurende twee dagen niet in contact komen met dit water Het waterschap plaatst op deze dagen waarschuwingsbordjes en informeert omwonenden per brief Algenboot die ingezet wordt ter bestrijding van blauwalg foto Arcadis Blauwalg komt bij hoge temperaturen veel voor in stilstaand water van vijvers of zwemplassen Ook in de vijver aan de Troelstrastraat is blauwalg geconstateerd Blauwalg kan huidirritatie en maag en darmklachten veroorzaken bij mensen en dieren Door waterstofperoxide aan het water toe te voegen kan de blauwalg bestreden worden Lage concentratie waterstofperoxide De proef wordt op woensdag door een speciale boot met slangen en buizen uitgevoerd Een dag later is er nog steeds waterstofperoxide in het water aanwezig Alhoewel de gebruikte concentratie bijzonder laag is kan contact met het water in deze periode tot huidirritatie en ontkleuringen leiden Waterstofperoxide wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het bleken van haren Alleen schadelijk voor blauwalgen Door deze lage concentratie is waterstofperoxide

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/08/proef-bestrijding-blauwalg-in-tilburg.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive