archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Wet openbaarheid bestuur, verzoek
  volgende eisen voldoen De gevraagde informatie moet betrekking hebben op beleid van het waterschap Het onderwerp moet nauwkeurig zijn omschreven U hoeft in principe alleen het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen aan te geven Er hoeven geen concrete documenten te worden genoemd Is een Wob verzoek te algemeen geformuleerd dan kan het waterschap u vragen uw verzoek nauwkeuriger te omschrijven Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend en te zijn voorzien van uw naam adres woonplaats en een datum De gevraagde informatie moet aanwezig zijn bij Waterschap De Dommel Aanpak Hoe dient u een Wob verzoek in Iedereen kan zowel mondeling als schriftelijk een verzoek om informatie indienen bij Waterschap De Dommel U kunt uw schriftelijke Wob verzoeken opsturen naar Waterschap De Dommel o v v Wob verzoek Postbus 10 001 5280 DA Boxtel Voor uw mondelinge Wob verzoeken kunt u bellen met 0411 618 618 Levertijd De beslissing op een Wob verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen in ieder geval binnen vier weken na de dag van ontvangst van het verzoek Deze termijn kan met vier weken worden verlengd Dit zal schriftelijk en gemotiveerd aan u worden meegedeeld voordat de eerste vier weken voorbij zijn Een verzoek om informatie

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/wet-openbaarheid-bestuur-verzoek.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen
  zaken en natuurterreinen moeten betalen Nadat bepaald is welk deel van de kosten wordt gedragen door de gebruikers van woonruimten watersysteemheffing ingezetenen worden de resterende kostenaandelen van het waterschap met behulp van de methode Delfland verdeeld over de eigenaren van gebouwde en ongebouwde onroerende zaken en natuurterreinen Wegen vallen voor de kostentoedeling en voor de heffing onder agrarische en overige ongebouwde gronden Voor de verdeling over de specifieke categorieën van eigenaren wordt gekeken naar de onderlinge waardeverhoudingen van de onroerende zaken De aanslagen worden opgelegd aan de eigenaren van de onroerende zaken of anders zakelijk gerechtigden Voor gebouwde onroerende zaken woningen en bedrijven wordt hiervoor de WOZ waarde gehanteerd Natuurterreinen agrarische en overige ongebouwde gronden worden op basis van hun oppervlakte aangeslagen Voorwaarden U moet de watersysteemheffing en wegenheffing gebouwd ongebouwd en natuurterreinen betalen als aan de volgende voorwaarde is voldaan U staat op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd als eigenaar of beperkt gerechtigde van een onroerende zaak De onroerende zaak kan een woning bedrijf natuurterrein cultuurgrond of overige ongebouwde grond zijn Aanpak De watersysteemheffing gebouwd ongebouwd en natuurterreinen wordt opgelegd door het waterschap Regelgeving Waterschapswet Verordening watersysteemheffing Waterschap De Dommel Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/watersysteemheffing-gebouwd-ongebouwd-en-natuurterreinen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Muskusrattenbestrijding
  voor waterschap Aa en Maas is dat Hans van Lent telefoonnummer 076 564 15 45 voor waterschap Brabantse Delta is dat Pieter Verhoeven telefoonnummer 076 564 15 40 voor Waterschap De Dommel is dat Sjef Keustermans telefoonnummer 076 564 15 48 Vermeld uw naam adres telefoonnummer en de plaats waar u de muskus of beverrat heeft gezien De rayonleider speelt de melding zo snel mogelijk door aan de betrokken bestrijder

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/muskusrattenbestrijding.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Beregeningen
  is kan een raamvergunning worden verleend waarin de totale pompcapaciteit per uur is aangegeven en de maximale diepte van de put U mag een bestaande put vervangen binnen 50 meter van de bestaande ingemeten locatie Deze nieuwe put moet dezelfde diepte of ondieper zijn als de oude put maar mag niet dieper zijn dan de maximale diepte conform de algemene regels grondwater Bij overdracht van eigendommen en of bodemgebruik kan een vergunning overgaan op een rechtsopvolger Dit kan ook betrekking hebben op een deel van de vergunning waarbij echter elk deel van de vergunning minimaal moet bestaan uit een put en een pompcapaciteit van tenminste 11 kubieke meter per uur Deze overdracht moet gemeld worden aan het waterschap Buiten de Beschermde gebieden waterhuishouding attentiegebieden Invloedsgebieden Natura 2000 en Beperkt invloedsgebied Natura 2000 Beregening van grasland Een vergunning tot het onttrekken van grondwater is niet vereist voor beregening van grasland voor zover de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten de Beschermde gebieden Waterhuishouding en attentiegebieden zoals die zijn aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden en buiten de invloedsgebieden Natura 2000 die zijn aangewezen op de kaart behorende bij deze algemene regels de onttrekkingsinrichting een maximale pompcapaciteit heeft van 70 m3 per uur er niet meer dan 1 put per 5 hectare aanwezig is de putten zijn niet dieper dan in artikel 34 1 van de Algemene regels is bepaald de houder van de onttrekkingsinrichting beschikt over een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd Beregening van akkerbouw vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt Een vergunning tot het onttrekken van grondwater is niet vereist voor gebruik ten behoeve van akkerbouw vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt voor zover de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten de Beschermde gebieden Waterhuishouding en attentiegebieden zoals die zijn aangegeven op de Keurkaart Beschermde gebieden en buiten de

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/beregeningen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Recreatieactiviteit aan het water organiseren
  de recreatie activiteiten altijd worden gemeld bij het waterschap Kosten Voor het afhandelen van de melding worden geen kosten in rekening gebracht Voorwaarden De wijze waarop het waterschap recreatie op waterschapseigendom in goede banen wil leiden is op hoofdlijnen weergegeven in de Nota recreatie Waterschap De Dommel Aanpak Vul het meldingsformulier in om uw eenmalige recreatieactiviteit te melden bij het waterschap Regelgeving Verkeersbesluit Vaarwegen Waterschap de Dommel Zie ook nota

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/activiteit-organiseren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  De opbrengst van gewassen kan minder zijn en misschien moet achtergebleven drijfvuil worden opgeruimd Ook een natuurgebied kan schade oplopen Het is Bronnering en grondwatersanering laatst gewijzigd 30 03 2015 Product Voor het onttrekken van grondwater kan het zijn dat u een watervergunning nodig heeft Lozen door veehouderij of openteeltbedrijven laatst gewijzigd 15 12 2014 Product Heeft u veehouderij of bedrijft u open teelt fruitteelt akkerbouw enzovoorts en wilt u afvalwater lozen op oppervlaktewater Of wilt u gewasbeschermingsmiddelen toepassen op percelen die aan sloten grenzen Dan moet u éénmalig melding doen bij het Lozen door glastuinbouwbedrijven laatst gewijzigd 15 12 2014 Product Heeft u een glastuinbouwbedrijf of wilt u er een oprichten Dan moet u hiervoor melding doen bij het waterschap Voor glastuinbouwbedrijven gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit Watervergunning aanvraag laatst gewijzigd 21 10 2015 Product U heeft nog maar één vergunning nodig voor diverse activiteiten in en rondom watersystemen In sommige gevallen hoeft u alleen melding te maken van uw activiteit Neem bij voorkeur vooraf contact op met het waterschap Over de beste oplossing voor uw Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/productdocument?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  woonruimte opgelegd De aanslag wordt opgelegd aan één lid van het huishouden Zuiveringsheffing bedrijfsruimten laatst gewijzigd 04 09 2014 Product Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij indirect afvoeren Onder een bedrijfsruimte wordt verstaan een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte niet zijnde Nadeelcompensatie aanvragen laatst gewijzigd 04 09 2014 Product Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf Dan kunt u nadeelcompensatie aanvrage Toepassing alleenwonendentarief aanvraag laatst gewijzigd 25 09 2014 Product Bent u voor 3 vervuilingseenheden VE aangeslagen en bent u echter in de loop van het jaar alleenwonend geworden dan kunt een verzoek indienen voor de toepassing van het alleenwonendentarief Op die manier kunt u uw code wijzigen Wijzigen tenaamstelling voor beregeningsputten laatst gewijzigd 02 10 2014 Product U wilt grondwater gebruiken in aanvulling op de natuurlijke regenval om gewassen te laten groeien U krijgt dan te maken met beleidsregels die het waterschap hiervoor heeft opgesteld Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/productdocument?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  onttrekken laatst gewijzigd 13 04 2015 Product Voor het onttrekken van oppervlaktewater heeft u géén watervergunning nodig Het onttrekken van oppervlaktewater is vrijgesteld en wordt dus toegestaan Lozen van grondwater laatst gewijzigd 13 04 2015 Product U wilt onttrokken grondwater als gevolg van bodemsaneringen bouwen of het leggen van leidingen lozen op oppervlaktewater Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap Bijdrageregeling inventarisatie verhard oppervlak laatst gewijzigd 03 09 2015

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/productdocument?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive