archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  overgebracht overgedragen vernietigd of vervreemd Hoofdstuk IV Beheer van documenten Bewaring van documenten Het hoofd van de beheerseenheid draagt er zorg voor dat de onder zijn beheer staande documenten in goede geordende en toegankelijke staat worden bewaard Het hoofd van de beheerseenheid draagt er zorg voor dat ten aanzien van het beheer van de archiefruimten wordt voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen Plannen betreffende bouw verbouwing inrichting verandering of ingebruikneming van ruimten bestemd voor het bewaren van documenten behoeven de goedkeuring van het dagelijks bestuur de waterschapsarchivaris gehoord Beveiliging en raadpleging van documenten Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor de nodige informatiebeveiliging welke mede omvat de nodige procedurele en technische voorzieningen voor het tegengaan van wijziging verwijdering kopiëring of vernietiging van documenten die daarvoor gezien hun aard en status niet in aanmerking komen Het hoofd van de beheerseenheid laat bijhouden welke documenten uit de onder zijn beheer staande archieven worden uitgeleend en laat controle uitoefenen op de tijdige terugbezorging ervan Uitlening van documenten is slechts toegestaan aan functionarissen van de beheerseenheid die ambtelijk zijn belast met behandeling van de betreffende aangelegenheid en aan andere functionarissen na verkregen toestemming van het hoofd van de beheerseenheid Het is verboden documenten uit informatiebestanden te verwijderen tenzij ingevolge bij of krachtens de wet gegeven regels 1 Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor de geheimhouding van daarvoor in aanmerking komende documenten 2 Raadpleging en uitlening van documenten die aan enige bijzondere vorm van geheimhouding zijn onderworpen is behoudens toestemming van het dagelijks bestuur slechts toegestaan aan die functionarissen van de beheerseenheid die ambtelijk zijn belast met de behandeling van de betreffende aangelegenheid 3 Het hoofd van de beheerseenheid draagt er zorg voor dat de in het tweede lid genoemde functionarissen aan degenen aan wie op grond van artikel 4 van dit besluit de uitvoering van dit besluit is opgedragen meedelen welke documenten aan enige bijzondere vorm van geheimhouding zijn onderworpen Zij bepalen tenminste eenmaal per jaar gezamenlijk of verlenging van geheimhouding van de betreffende documenten noodzakelijk is 4 Aan het verlenen van toestemming als bedoeld in het tweede lid kan het dagelijks bestuur voorwaarden verbinden Vervanging van documenten Ten aanzien van besluiten tot vervanging van documenten door reproducties als bedoeld in artikel 6 eerste lid van het Archiefbesluit 1995 wordt vooraf het advies van de waterschapsarchivaris ingewonnen Vervreemding en overdracht van documenten Ten aanzien van besluiten tot vervreemding van documenten als bedoeld in artikel 7 van het Archiefbesluit 1995 wordt vooraf het advies van de waterschapsarchivaris ingewonnen Overdracht van documenten aan andere beheerseenheden waarbij het bepaalde in artikel 27 van dit besluit niet van toepassing is behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur de waterschapsarchivaris gehoord Selectie en vernietiging van documenten 1 Het hoofd van de beheerseenheid zorgt voor het in een zo vroeg mogelijk stadium selecteren van documenten en informatiebestanden voor bewaring en vernietiging overeenkomstig de daarvoor bij en krachtens de wet gegeven voorschriften 2 Ingeval van selectie voor vernietiging worden de documenten en informatiebestanden voorzien van een kenmerk dat de bewaartermijn aangeeft 3 Van deze bewaartermijn wordt tevens aantekening gehouden in de in artikel 13 van dit besluit bedoelde inventaris Het hoofd van de beheerseenheid stelt alvorens tot vernietiging van documenten over te gaan voor zijn beheerseenheid een lijst op van vernietigbare documenten met inachtneming van de geldende selectielijsten De lijst van vernietigbare documenten behoeft de goedkeuring van de waterschapsarchivaris welke goedkeuring geldt als een machtiging tot vernietiging Overbrenging van documenten Bij overbrenging van documenten als bedoeld in artikel 12 van de wet wordt in het geval het in een informatiesysteem opgenomen documenten en informatiebestanden betreft het informatiesysteem voor zover onmisbaar voor raadpleging overgebracht Hoofdstuk V Slotbepalingen Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Besluit Informatiebeheer Waterschap De Dommel 2006 Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit Informatiebeheer van Waterschap De Dommel 2014 Besluit Informatiebeheer Waterschap De Dommel memorie van toelichting Dit model Besluit Informatiebeheer is gebaseerd op artikel 7 van de Archiefverordening citeertitel vermelden Met dit besluit wordt beoogd de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten het in goede geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van documenten te regelen Het besluit is daarbij zowel van toepassing op digitale documenten als op papieren documenten Het begrip documenten is gerelateerd aan het archiefrechtelijk begrip archiefbescheiden Het besluit bevat bepalingen inzake de verantwoordelijkheid voor het beheer de archiefvorming en ordening en inzake het beheer van documenten met inbegrip van e mail Het houdt nadrukkelijk rekening met het beheer van digitale informatiebronnen In verband met de noodzaak de bepalingen van dit besluit te kunnen bespreken met personen die niet werkzaam zijn in de documentaire informatievoorziening bijvoorbeeld automatiseerders en systeembeheerders is de terminologie van het besluit daarop aangepast Het gebruik van het begrip document is daarvan een voorbeeld Het is aangepast aan de in artikel 12 van het Archiefbesluit 1995 voorgeschreven Archiefregeling Organisaties die nog specifieker zowel papieren als digitale informatiebronnen willen aanduiden kunnen in de begripsbepalingen naast het begrip document het begrip registraties opnemen In dat geval beperkt het begrip document zich tot tekstbestanden en registraties zich tot andere gegevensbestanden Beide begrippen dienen vervolgens gerelateerd te worden aan het archiefrechtelijk begrip archiefbescheiden Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Eerste lid Onder d met een beheerseenheid is uitdrukkelijk niet een afdeling bedoeld die post en archiefzaken behandelt Het gaat om alle waterschappelijke taken In veel gevallen zal de gehele waterschapsorganisatie één beheerseenheid vormen Alleen als er diensten bedrijven of organisatie onderdelen van het waterschap zijn die een zelfstandig archief vormen is er sprake van meerdere beheerseenheden Onder g en h informatiebestand en informatievoorziening definitie van deze begrippen is met name opgenomen om ten aanzien van specifieke aspecten van digitale documenten regels te kunnen stellen Onder i De Archiefregeling is op grond van artikelen 11 12 en 13 van het Archiefbesluit 1995 vastgesteld door de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap op 15 december 2009 Staatscourant 6 1 2010 nr 70 en in werking getreden op 1 april 2010 De Archiefregeling is gewijzigd bij

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/340768_1/Voorschriften+betreffende+het+beheer+van+de+documenten+van+de+waterschapsorganen%2C+voor+zover+deze+documenten+niet+zijn+overgebracht+naar+de+archiefbewaarplaats.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  2004 regelgeving Beleidsregels inzake de correctie op de gemeten vervuilingswaarde van een bedrijf indien deze in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch niet of in belangrijke mate niet afbreekbare stoffen T correctie geldig vanaf 2 1 2008 regelgeving Beleid afvalwaterproblematiek mestverwerking geldig vanaf 27 3 2002 regelgeving Keur Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Loket

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/cvdr?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  5 2004 regelgeving Vervanging bij afwezigheid secretaris geldig vanaf 29 12 2007 regelgeving Reglement van Orde voor de vaste commissies 2009 geldig vanaf 21 7 2015 regelgeving Verordening organisatie financieel beheer geldig vanaf 1 1 1995 regelgeving Beleidsregel actualiseren grondwatervergunningen geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/cvdr?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  geldig vanaf 28 9 2015 regelgeving Beleidsregels ambtshalve vermindering van belastingen Waterschap De Dommel geldig vanaf 31 12 2001 regelgeving Leidraad Invordering Waterschap De DommelLijst met gebruikte afkortingen geldig vanaf 20 9 2012 regelgeving Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater in inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk geldig vanaf 29 4 2011 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/cvdr?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  geldig vanaf 1 1 2009 regelgeving Verordening organisatie financieel beheer geldig vanaf 1 1 2009 regelgeving Besluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering mandaatverlening geldig vanaf 10 3 2012 regelgeving Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtige geldig vanaf 20 9 2012 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/cvdr?pageNumber=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  Beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij schaarste geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Brabantbreed Visserijbeleid voor de Brabantse binnenwateren geldig vanaf 26 6 2013 regelgeving Verkeersbesluit Vaarwegen Waterschap de Dommel geldig vanaf 5 2 2011 regelgeving Verordening Verontreinigingsheffing Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 21 12 2014 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/cvdr?pageNumber=6 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  Organisatieregeling waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 25 3 2015 regelgeving Reglement voor de Rekenkamercommissie 2014 geldig vanaf 1 1 2014 regelgeving Algemene regels Keur Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Ambtelijke bevoegdhedenregeling 2009 geldig vanaf 24 3 2015 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/cvdr?pageNumber=7 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  2015 regelgeving Verordening betreffende de bevoegdheden van het algemeen bestuur inzake de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden van de waterschapsorganen geldig vanaf 1 1 2014 regelgeving Klachtenverordening Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 8 2015 regelgeving Interne mandaatregeling Belastingheffing en invordering geldig vanaf 18 5 2013 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/cvdr?pageNumber=8 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •