archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  van Verkeer en Waterstaat en het overige waterschapsbeleid zijn bepalend voor de vraag of subsidieverlening mogelijk is Toetsingskader Uitgangspunten Het waterschap stimuleert bedrijven om te komen tot vermindering van emissies naar water het sluiten van waterkringlopen in bedrijfsprocessen hieronder wordt niet verstaan het zuiveren van afvalwater met als enige doel vermindering van heffingen Het waterschap streeft naar een zo doelmatig mogelijke opzet en exploitatie van haar zuiveringstechnische werken persleidingen rioolgemalen en rwzi s Hiervoor is het essentieel om inzicht te hebben in de ontwikkeling van het afvalwateraanbod op de middellange termijn zowel qua waterlcwantiteit als qua v e s Voor de zuivering van organische stoffen en stikstof waarvoor de rwzi is opgezet wordt derhalve het doelmatigheidscriterium ge hanteerd De eisen die op grond van de WVO vergunningen worden gesteld gelden hierbij uiteraard als randvoorwaarden Criteria Of een bedrijf in aanmerking komt voor een overeenkomst met het waterschap hangt af van de beantwoording van de volgende vragen 1 Wat is de vuillast organische stoffen die het bedrijf gemiddeld loost Als ondergrens geldt daarbij het volgende Het aantal v e s dat het bedrijf op de rwzi brengt moet minimaal 5 van de zuiveringscapaciteit van de betreffende installatie bedragen Indien de capaciteit van de rwzi meer bedraagt dan 100 000 v e s moet het bedrijf minimaal 5000 v e s op de installatie brengen 2 Wat is de milieulast van de lozing van het bedrijf in termen van milieubezwaarlijke stoffen zoals zwarte lijst stoffen 3 Heeft het bedrijf een reële mogelijkheid om het afvalwater tegen lagere kosten zelf te zuiveren of vergaand voor te zuiveren het gezuiverde effluent direct op oppervlaktewater te lozen op het gemeentelijk riool te lozen zonder de doelmatige werking van de rwzi in gevaar te brengen het gezuiverde effluent anderszins aan te wenden Daarbij moet het bedrijf zelf aan tonen dat het zelf voor zuiveren per v e financieel voordeliger is dan het tariefper v e van de verontreinigingsheffing van het waterschap Het zelf voor zuiveren moet binnen de geldende wettelijke eisen kunnen plaatsvinden Het bedrijfmoet aantonen dat het financieel in staat is om de voor zuivering van zijn afralwater daadwerkelijk te realiseren 4 Wat is de continuïteit van het bedrijf 5 Wat is de omvang van de vuillast in verhouding tot capaciteit rwzi Bij bestaande lozingen is bij het ontwerp van de rwzi rekening gehouden met de lozing van het bedrijf Bij nieuwe lozingen kan de rwzi de nieuwe lozing verwerken zonder dat daarvoor het ontwerp van de rwzi moet worden aangepast Voor het afralwater van het bedrijf van het bedrijf waaraan subsidie wordt verleend bestaat voor het waterschap geen of tijdelijk geen vergelijkbare alternatieve benutting van de zuiveringscapaciteit op de zuiveringsinstallatie 6 Wat is het effect van de lozing op de werking van de rwzi 7 Wat is het financieel belang van de lozing voor het waterschap Bij het verlenen van een subsidie gelden voorts de volgende randvoorwaarden 8 De aan een bedrijf verleende jaarlijkse subsidie bedraagt per vervuilingseenheid ten hoogste 50 van het tariefper

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272369_1/Beleid+af-+en+aanhaken+grote+lozers.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  27 3 2002 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit Niet bekend Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet verontreiniging oppervlaktewateren Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 27 03 2002 nieuwe regeling 27 03 2002 Niet bekend Waterschapsblad 02 1 Tekst

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272376_1/Beleid+afvalwaterproblematiek+mestverwerking.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  op Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Algemene regels Keur Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Verordening schadevergoeding Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 11 2015 regelgeving Waterkracht geldig vanaf 7 5 2013 regelgeving Beleidsregel actualiseren grondwatervergunningen geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater in inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk geldig vanaf 29 4 2011 regelgeving

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/milieu?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  van 14 Sorteer op Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak 2006 geldig vanaf 9 3 2008 regelgeving Beleidsregels voor waterkering waterkwantiteit en grondwater Keur waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij schaarste geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Brabantbreed Visserijbeleid voor de Brabantse binnenwateren geldig vanaf 26 6 2013 regelgeving Vorige 1

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/milieu?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  dat de waardepapieren de voorraden de uitstaande leningen de debiteuren vorderingen de liquiditeiten de opgenomen leningen en de crediteuren schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de 3 jaar 4 Bij afwijkingen in de registratie zoals bedoeld in het derde lid neemt het dagelijks bestuur tijdig maatregelen voor herstel van de tekortkomingen 5 De resultaten van de controle en eventuele maatregelen tot herstel zoals bedoeld in het voorgaande deel van dit artikel worden ter kennisneming aan het algemeen bestuur aangeboden Aanbesteding accountantscontrole Artikel 3 1 De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant 2 Het dagelijks bestuur bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor 3 Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen a de toe te passen goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties bij de controle van de jaarrekening b de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties c de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen d de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles e de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering 4 In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt het algemeen bestuur voor de selectie van de accountant de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast Protocol accountantscontrole Artikel 4 1 Voorafgaande aan de accountantscontrole van de jaarrekening legt het algemeen bestuur in het controleprotocol vast wat de reikwijdte van het interne rechtmatigheidtraject is en wat de rol van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid is 2 In het eerste lid bedoelde protocol wordt in ieder geval ingegaan op de regelgeving die in het kader van het rechtmatigheidtraject in beschouwing moet worden genomen het normenkader de rechtmatigheidcriteria die in beschouwing worden genomen de aspecten die binnen het voorwaardencriterium in beschouwing worden genomen de goedkeuringstoleranties die worden gehanteerd de rapporteringstoleranties die worden gehanteerd de looptijd van het controleprotocol de eventuele posten van de jaarrekening posten van deelverantwoordingen en programma s waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden Informatieverstrekking door het dagelijks bestuur Artikel 5 1 Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle 2 Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen nota s besluiten deelverantwoordingen administraties plannen overeenkomsten berekeningen e d voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn 3 Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening overeenkomstig het daarover bepaalde in de Verordening beleids en verantwoordingsfunctie Waterschap aan het algemeen bestuur 4 Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272387_1/Controleverordening.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  jaarrekening nagegaan of er aanleiding is het waarderings activerings en afschrijvingsbeleid aan te passen 2 Het beleidskader ten aanzien van waardering activering en afschrijving van activa omvat in ieder geval a investeringen met verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs die niet worden geactiveerd b de wijze waarop het waterschap omgaat met de verplichting uit het Waterschapsbesluit om de bijdragen van eigen personeel en de rente over het tijdvak toe te rekenen aan de vervaardiging van het actief c de afbakening tussen investering en onderhoud d de afschrijvingsmethode 3 Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling worden niet geactiveerd en rechtstreeks in de exploitatie gebracht 4 De uitgaven voor het afsluiten van geldleningen groter dan 1 000 000 en een looptijd langer dan 5 jaar worden lineair afgeschreven in de jaren van de looptijd van de betreffende geldlening Uitgaven voor het afsluiten van overige geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht 5 voor zover de bijdragen in activa in eigendom van derden op grond van artikel 4 64 van het Waterschapsbesluit mogen worden geactiveerd worden zij afgeschreven gedurende het aantal jaren dat de betreffende activa naar verwachting door de derde zullen worden geëxploiteerd 6 De overige materiële vaste activa worden lineair afgeschreven conform artikel 12 lid1a Artikel 14 reserves en voorzieningen weerstandsvermogen risicomanagement 1 Het algemeen bestuur stelt kaders voor het beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen het weerstandsvermogen en het risicomanagement vast 2 Het beleid omtrent reserves en voorzieningen het weerstandsvermogen en het risicomanagement omvat in ieder geval a een beschrijving van de risico s die het waterschap loopt b de weerstandscapaciteit van het waterschap zijnde de middelen en mogelijkheden van het waterschap om niet begrote kosten te dekken c het opvangen van risico s door verzekeringen voorzieningen reserves de weerstandscapaciteit of anderszins d de vorming en besteding van reserves e de vorming en besteding van voorzieningen f de berekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen 3 Als element van het in het eerste lid onder d bedoelde onderdeel reserves wordt voor de reserves die onderdeel uitmaken van de algemene reserves en de bestemmingsreserves die niet zijn bedoeld voor tariefsegalisatie per reserve ingegaan op de aard reden en gewenste omvang 4 Als element van het in het eerste lid onder e bedoelde onderdeel voorzieningen wordt per voorziening ingegaan op de aard reden en gewenste omvang Artikel 15 kostentoerekening en onderbouwing tarieven 1 Het algemeen bestuur stelt de kaders vast voor het kostentoerekeningssysteem en de onderbouwing van de tarieven voor derden overeenkomstig artikel 108 tweede lid onder b Waterschapswet 2 De kaders omtrent kostentoerekening en onderbouwing van tarieven omvat in ieder geval a een beschrijving van het kostentoerekeningssysteem b de wijze waarop het waterschap invulling geeft aan de eis uit het Waterschapsbesluit dat de kostentoerekening plaatsvindt op basis van objectieve bedrijfseconomische criteria c de kwantitatieve grondslagen die onderdeel vormen van de kostentoerekeningssystematiek d de methodiek voor de berekening van de rentelasten van vaste activa e de onderbouwing van de tarieven die gelden voor de door het waterschapsbestuur in rekening te brengen rechten als bedoeld in artikel 115 van de Waterschapswet zijnde rechten ter zake van het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het waterschap of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij het waterschap in beheer of in onderhoud zijn het genot van door of vanwege het bestuur van het waterschap verstrekte diensten het behandelen van verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen f de onderbouwing van de prijs van producten en diensten die het waterschap aan derden kan leveren waaronder ook begrepen verhuur verkoop en erfpachten van onroerende zaken die aan derden kunnen worden geleverd alsmede de kosten van bestuursdwang en waarbij onderscheid wordt gemaakt in directe kosten indirecte kosten en toegerekende kosten g de mate van kostendekkendheid van de onder e en f bedoelde tarieven 3 Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat er een actueel overzicht is van de tarieven prijzen en kosten van de in dit artikel bedoelde rechten diensten en zaken Artikel 16 financiering 1 Het algemeen bestuur stelt de kaders voor de financieringsfunctie vast overeenkomstig artikel 108 tweede lid onder c Waterschapswet Het dagelijks bestuur volgt bij de uitvoering van de financieringsfunctie naast de genoemde kaders van het algemeen bestuur overeenkomstig voornoemd artikel de kaders zoals opgenomen in het Treasurystatuut voortvloeiend uit de wet FIDO 2 Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat bij de uitoefening van de financieringsfunctie a goede ondersteuning plaatsvindt van uitsluitend de taken die in dit reglement aan het waterschap zijn opgedragen b een continue toegang tot de financiële markten is c voldoende financiële middelen worden aangetrokken en overtollige gelden worden uitgezet om de programma s binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders van de meerjarenraming en de begroting te kunnen uitvoeren d de volgende risico s verbonden aan de financieringsfunctie worden beheerst renterisico s kredietrisico s interne liquiditeitsrisico s koersrisico s en valutarisico s e de kosten van de leningen zo veel mogelijk worden beperkt en er een voldoende rendement op de uitzettingen wordt bereikt f een bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van een financiële balansstructuur die dienstbaar is aan de doelstellingen van het waterschap g de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities worden beperkt 3 Het risicobeheer van het waterschap wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten a ten opzichte van de taken die in het reglement aan het waterschap zijn opgedragen heeft de financieringsfunctie een ondersteunende rol Financiering volgt en is dienstbaar aan deze taken servicecentrum b de uitvoering van de financieringsfunctie voegt geen financiële risico s toe aan degene die zijn verbonden aan de uitvoering van de taken die in het reglement aan het waterschap zijn opgedragen maar is er op gericht toekomstige risico s te verminderen of te verschuiven c bij het uitzetten van middelen het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het dagelijks bestuur indien mogelijk zekerheden d het wettelijk kader van de

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272356_1/Verordening+organisatie+financieel+beheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 10 03 2012 nieuwe regeling 06 03 2012 Elektronisch waterschapsblad d d 9 maart 2012 9349 I10581 23 01 2008 06 03 2012 nieuwe regeling 16 01 2008 Brabants Dagblad 22 januari 2008 I 07 001726 en publicatiebladblad 2008 nr 2 Tekst van de regeling Besluit I Aanwijzing ambtenaar belast met de heffing en de invordering Artikel 1 Als ambtenaar belast met de heffing als bedoeld in artikel 123 derde lid onder b van de Waterschapswet wordt aangewezen de procesmanager belast met de processen Belastingheffing H19 en invordering H20 Artikel 2 Als ambtenaar belast met de invordering als bedoeld in artikel 123 derde lid onder c van de Waterschapswet wordt aangewezen de procesmanager belast met de processen Belastingheffing H19 en invordering H20 II Mandaatverlening Artikel 1 Aan de ambtenaar belast met de heffing en de invordering wordt mandaat verleend ter zake van de uitoefening van de hierna genoemde bevoegdheden voor zover deze worden uitgeoefend bij de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen a Het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen b Het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van opgelegde boetes als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen c Het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden in gerechtelijke procedures met betrekking tot de waterschapsbelastingen bedoeld in artikel 28 AWR d Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren als bedoeld in artikel 144 vijfde lid Waterschapswet met dien verstande dat de vorderingen een bedrag van 500 per aanslag niet te boven gaan Artikel 2 Ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272371_2/Besluit+aanwijzing+ambtenaar+belast+met+heffing+en+invordering+_+mandaatverlening.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  meerdere belastingplichtigen zijn aan wie de aanslag kan worden opgelegd ten aanzien van een bepaalde onroerende zaak wordt de aanslag in de hierna volgende volgorde opgelegd ten name van 1 Ter zake van genot krachtens eigendom degene die het grootste aandeel van het volle eigendom heeft 2 Ter zake van genot krachtens een beperkt recht degene die het grootste aandeel van het beperkt recht heeft 3 Ter zake van genot krachtens gelijke delen in eigendom of een beperkt recht a Een rechtspersoon boven een natuurlijk persoon b Een man boven een vrouw c De oudste man waarbij indien leeftijden niet bekend zijn de ambtenaar belast met de heffing de belastingplichtige aanwijst d De oudste vrouw waarbij indien leeftijden niet bekend zijn de ambtenaar belast met de heffing de belastingplichtige aanwijst Watersysteemheffing ingezetenen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Artikel 2 Indien er met betrekking tot de watersysteemheffing ingezetenen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing meerdere belastingplichtigen zijn aan wie de aanslag kan worden opgelegd wordt de aanslag in de hierna volgende volgorde opgelegd ten name van 1 Indien de heffing wordt geïnd door een nutsbedrijf Degene op wiens naam bij de aanvang van het belastingjaar de nota s van het nutsbedrijf zijn gesteld 2 Indien de heffing wordt geïnd door het waterschap a Degene die bij het begin van het belastingjaar het langst in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de Kamer van Koophandel dan wel het Kadaster is vermeld b Een rechtspersoon boven een natuurlijk persoon c Een man boven een vrouw d De oudste man waarbij indien leeftijden niet bekend zijn de ambtenaar belast met de heffing de belastingplichtige aanwijst e De oudste vrouw waarbij indien leeftijden niet bekend zijn de ambtenaar belast met de heffing de belastingplichtige aanwijst Artikel 3 a Indien op basis van voorgaande regels geen belastingplichtige kan worden bepaald is het mogelijk

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272408_2/Beleidsregels+voor+het+aanwijzen+van+belastingplichtige.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •