archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 21 12 2014 regelgeving Verordening watersysteemheffing Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 21 12 2014 regelgeving Beleidsregels inzake de correctie op de gemeten vervuilingswaarde van een bedrijf indien deze in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch niet of in belangrijke mate niet afbreekbare stoffen T correctie geldig vanaf 2 1 2008 regelgeving Beleidsregels ambtshalve vermindering van belastingen Waterschap De Dommel geldig vanaf 31 12

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/financi%C3%ABn+en+economie?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  11 14 van 14 Sorteer op Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Interne mandaatregeling Belastingheffing en invordering geldig vanaf 18 5 2013 regelgeving Beleidsregels voor het opleggen van fiscale bestuurlijke boeten in waterschapsbelastingen geldig vanaf 1 1 2011 regelgeving Kostentoedelingsverordening Waterschap De Dommel 2014 geldig vanaf 1 1 2014 regelgeving Verordening Zuiveringsheffing Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 1 2015 regelgeving Vorige 1 2

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/financi%C3%ABn+en+economie?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  2 De uit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift toegezonden aan de leden van de commissie het bestuursorgaan en de belanghebbenden 3 De leden van de commissie het bestuursorgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het tweede lid bedoelde uit nader onderzoek verkregen informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting 4 Op een nieuwe hoorzitting als bedoeld in het derde lid zijn bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing Artikel 20 Advies 1 De commissie beraadslaagt en beslist met gesloten deuren over het door haar aan het bestuursorgaan uit te brengen advies 2 De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter 3 Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt 4 Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel aan het bestuursorgaan voor de te nemen beslissing op het bezwaar 5 Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie Artikel 21 Verdaging van de beslissing Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn zoals bedoeld in het artikel 7 10 eerste lid van de wet ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing door het bestuursorgaan verzoekt de voorzitter het bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen PARAGRAAF 4 INTERNE PROCEDURE Artikel 22 horen 1 Met inachtneming van hetgeen in de wet en in deze verordening is geregeld is de secretaris bevoegd de de interne procedure voor het horen te bepalen Hij pleegt daarover overleg met de betreffende vakafdeling en 2 Op de werkwijze als bedoeld in het eerste lid zijn de artikelen 12 13 14 17 18 en 19 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de secretaris bevoegd is Artikel 23 Overdracht bevoegdheden Voor zover van toepassing worden de bevoegdheden ingevolge de artikelen a 2 1 tweede lid van de wet b 6 6 van de wet wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6 5 van de wet kan worden hersteld c 6 17 van de wet voor zover het betreft de verzending van stukken lopende de voorbereiding van de beslissing op bezwaar d 7 3 van de wet e 7 4 tweede lid van de wet voor de toepassing van deze verordening opgedragen aan de secretaris Artikel 24 Telefonisch horen Telefonisch horen in het kader van de voorbereiding van een beslissing op bezwaar via de interne procedure kan alleen plaatsvinden indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan a er geen derdebelanghebbenden bij de beslissing op bezwaar zijn betrokken b vaststaat dat de bezwaarmaker geen bezwaar heeft tegen telefonisch horen c voorafgaand aan het telefonisch horen hiertoe een separate afspraak wordt gemaakt en d na afloop van het telefonisch horen door de secretaris een verslag van het horen wordt gemaakt en ondertekend HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN Artikel 25 Overgangsbepalingen 1 Voor bezwaarschriften die bij het waterschap zijn ingekomen voor de datum waarop deze verordening in werking is getreden geldt dat deze worden behandeld overeenkomstig de daarvoor op dat moment geldende procedure 2 Een benoeming onderscheidenlijk aanwijzing op grond van artikel 3 onderscheidenlijk artikel 4 van de Verordening behandeling bezwaren 2010 vastgesteld door het algemeen bestuur op 14 april 2010 wordt geacht te zijn geschied op grond van deze verordening Artikel 26 Inwerkingtreding en citeertitel 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar bekendmaking 2 Met ingang van het in het vorige lid bedoelde tijdstip wordt de Verordening behandeling bezwaren 2010 vastgesteld door het algemeen bestuur op 14 april 2010 ingetrokken met dien verstande dat die verordening blijft gelden voor procedures die vóór bedoeld tijdstip zijn gestart 3 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening behandeling bezwaren Waterschap De Dommel 2015 TOELICHTING ALGEMEEN In juni 2013 is in het kader van Winnend Samenwerken gestart met het project om te komen tot een uniform werkproces voor de behandeling van bezwaren voor de drie waterschappen in Brabant te weten Aa en Maas Dommel en Brabantse Delta Het project had als doelstelling dat de bezwaarschriftenafhandeling gezamenlijk en uniform plaatsvindt en zo efficiënt zorgvuldig en klantvriendelijk mogelijk wordt uitgevoerd bezien vanuit het perspectief van de burger c q bezwaarmaker De bedoeling was om Primair in te steken op toepassing van de informele aanpak pre mediation Invoering van de mogelijkheid van een interne procedure voor het horen zonder inschakeling van c q advisering door de externe bezwarencommissie Deze aanpak is in lijn met het landelijke project Prettig contact met de overheid dat door steeds meer overheden wordt toegepast en de beoogde wijziging van de Algemene wet bestuursrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht In deze verordening wordt de nieuwe aanpak voor de behandeling van bezwaren vastgelegd ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel wordt onder punt h het begrip informele aanpak gedefinieerd De informele aanpak is uitgangspunt voor de behandeling van bezwaren Artikel 2 Informele aanpak De secretaris van de bezwarencommissie is degene die het voortouw neemt bij toepassing van de informele aanpak De secretaris belt bij ieder bezwaarschrift de bezwaarmaker of diens gemachtigde op om na te gaan of er mogelijkheden zijn voor de informele aanpak Vervolgens gaat bij toepassing van de informele aanpak een medewerker van het waterschap in gesprek met een burger of bedrijf over het bezwaar c q conflict Op een informele manier denkt de medewerker mee over eventuele oplossingsrichtingen en past daarbij mediationvaardigheden toe Dit zijn communicatieve vaardigheden zoals luisteren samenvatten en doorvragen vanuit een open houding Er wordt bij de informele aanpak eventueel een onafhankelijke bemiddelaar of gespreksleider betrokken of er worden medewerkers ingeschakeld die niet eerder bij de besluitvorming betrokken zijn geweest Uit ervaringen in den lande en uit onderzoek blijkt dat het toepassen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/372891_1/Verordening+behandeling+bezwaren+Waterschap+De+Dommel+2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  is belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap en heeft een kaderstellende richtinggevende en toetsende functie voor de tactische aspecten van de taakuitoefening 2 De aan het dagelijks bestuur toegekende taken vinden hun wettelijke grondslag in hoofdstuk XI van de Waterschapswet 3 Het dagelijks bestuur verstrekt aan de secretaris directeur opdracht tot het uitvoeren van de in de begroting opgenomen strategische doelen en stelt hiervoor benodigde kaders en middelen beschikbaar 4 Het dagelijks bestuur voert overleg met de directie en de programmaeigenaren over de realisatie van de doelen en de daarvoor in te zetten middelen 5 Het dagelijks bestuur legt over de behaalde resultaten verantwoording af aan het algemeen bestuur 6 Het dagelijks bestuur regelt bij besluit de indeling in portefeuilles alsmede de toewijzing van de portefeuilles en de benoeming van de eerste en tweede loco watergraaf 7 Vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur zijn nader geregeld in het Reglement van orde dagelijks bestuur 2009 8 Een lid van het dagelijks bestuur vertegenwoordigt het waterschap in voorkomende gevallen bij de Unie van Waterschappen op basis van een daartoe verstrekt mandaat Artikel 6 Portefeuillehouder 1 De portefeuillehouder heeft een signalerende coördinerende en initiërende rol ten aanzien van de aan hem toebedeelde portefeuille 2 De portefeuillehouder geeft vanuit zijn portefeuille sturing aan de inhoud van bestuursvoorstellen Dit doet hij in de voorbereidende fase in overleg met de ambtelijke organisatie en in het portefeuillehouderoverleg In de besluitvormende fase doet hij dit in het dagelijks bestuur de vaste commissies en het algemeen bestuur 3 De portefeuillehouder onderhoudt vanuit zijn portefeuille externe contacten Artikel 7 Watergraaf 1 De watergraaf is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en heeft een signalerende coördinerende en initiërende functie ten aanzien van het algemeen bestuur het dagelijks bestuur en de externe omgeving 2 De watergraaf is portefeuillehouder van de op zijn taak afgestemde portefeuilles 3 De aan de watergraaf toegekende taken vinden hun wettelijke grondslag in hoofdstuk XII van de Waterschapswet 4 De watergraaf wordt bij afwezigheid vervangen door de eerste loco watergraaf Bij afwezigheid van laatstgenoemde vervangt de tweede loco watergraaf IV Ambtelijke organisatie Artikel 8 Secretaris directeur 1 De secretaris directeur is als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en de bedrijfsvoering 2 De aan de secretaris directeur in zijn functie als secretaris toegekende taken vinden hun wettelijke grondslag in hoofdstuk VIII van de Waterschapswet In de Instructie voor de secretaris stelt het algemeen bestuur nadere regels over de taken van en de uitoefening van bevoegdheden door de secretaris directeur in zijn functie als secretaris 3 De secretaris directeur wordt in zijn functie als secretaris en als algemeen directeur bij tijdelijke afwezigheid vervangen door de directeur bedrijfsvoering Bij afwezigheid van laatstgenoemde wordt deze vervangen door een ander door het dagelijks bestuur schriftelijk aangewezen functionaris 2 Artikel 9 Directie 1 De directie is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategische doelen 2 De directie bepaalt de koers van de ambtelijke organisatie en de bedrijfsvoering maakt resultaatafspraken met het dagelijkse bestuur en met de programmaeigenaren en legt verantwoording af aan het dagelijkse bestuur over de voortgang hiervan doelen en middelen 3 De directie deelt doelen en middelen toe aan de programma s en maakt afspraken met de programmaeigenaren over de realisatie van de doelen en de inzet van de middelen 4 De directie deelt formatie medewerkers ontwikkelbudget en inhuurbudget toe aan de HR managers Artikel 9A Algemeen Directeur 5 De algemeen directeur is hoogst leidinggevende van de ambtelijke organisatie 6 De algemeen directeur maakt in de rol van programmadirecteur afspraken met de programmaeigenaren van de aan hem toegewezen programma s over de realisatie van de doelen en inzet van middelen 7 De algemeen directeur is HR manager van de programmaeigenaren en de directeur bedrijfsvoering Artikel 9B Directeur bedrijfsvoering 8 De directeur bedrijfsvoering maakt in de rol van programmadirecteur afspraken met de programmaeigenaren van de aan hem toegewezen programma s over de realisatie van de doelen en inzet van middelen 9 De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering overall zoals die is uitgewerkt in ontwerp werking van de individuele bedrijfsprocessen 10 De directeur bedrijfsvoering is HR manager voor de procesmanagers 11 De directeur bedrijfsvoering wordt bij tijdelijke afwezigheid vervangen door de secretarisdirecteur Bij afwezigheid van laatstgenoemde vervangt een schriftelijk door het dagelijks bestuur aangewezen functionaris Artikel 10 Concerncontroller 1 De concerncontroller is adviseur van bestuur directie en management en ondersteunt de directie bij haar sturende richtinggevende en kaderstellende rol 2 De concerncontroller kan in voorkomende gevallen het bestuur rechtstreeks adviseren ter waarborging van een goede invulling van de controlfunctie Artikel 11 Programmaeigenaar 1 De programmaeigenaar is verantwoordelijk voor en stuurt op het realiseren van de doelen en de inzet van middelen binnen zijn programma en het afstemmen hiervan met de andere programma s 2 De programmaeigenaar legt verantwoording af over zijn programma aan de directie 3 De programmaeigenaar vertaalt samen met de directie enerzijds en de procesmanagers anderzijds de programma doelen naar resultaten voor processen en projecten en stelt daarvoor middelen aan de procesmanagers beschikbaar Hij kan ook opdrachtgever zijn van binnen zijn programma vallende projecten 4 De programmaeigenaar informeert adviseert en consulteert de portefeuillehouder over de voortgang en de realisatie van de bestuurlijke doelen binnen zijn programma 5 De programmaeigenaren vervangen elkaar bij afwezigheid Artikel 12 HR manager 1 De HR manager draagt zorg voor het welzijn ontwikkelen en beoordelen van de aan hem toebedeelde medewerkers 2 De HR manager is verantwoordelijk voor de instroom en uitstroom van de aan hem toebedeelde medewerkers en stemt dit af op de capaciteitsbehoeften in de bedrijfsprocessen 3 De HR manager zorgt in afstemming met de andere HR managers voor de inzetbaarheid van de capaciteit binnen de aan hem beschikbaar gestelde formatie 4 De HR manager verdeelt het aan hem toegekende ontwikkelbudget toe aan de medewerkers 5 HR managers vervangen elkaar bij afwezigheid 3 Artikel 13 Procesmanager 1 De procesmanager is verantwoordelijk voor en stuurt op het behalen van de resultaten van het de aan hem toebedeelde bedrijfsproces sen 2 De procesmanager vertaalt samen met de programmaeigenaren de doelen naar resultaten binnen de aan hem toebedeelde bedrijfsprocessen en legt verantwoording af aan de programmaeigenaren over de resultaten en de inzet van de middelen 3 De procesmanager deelt werkzaamheden binnen zijn proces en toe aan medewerkers en maakt afspraken met de medewerkers en projectleiders over de realisatie 4 De procesmanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit ontwerp werking van de aan hem toebedeelde bedrijfsproces sen 5 Procesmanagers vervangen elkaar bij afwezigheid 4 Artikel 14 Opdrachtgever van projecten 1 De opdrachtgever initieert en organiseert een samenstel van projecten en maakt afspraken met projectleiders over de te behalen projectresultaten en de toedeling van de daarbij behorende middelen 2 De opdrachtgever legt verbanden tussen de projecten en bewaakt een goede afstemming tussen projecten 3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het borgen van projectresultaten in de bedrijfsprocessen 4 De rol van opdrachtgever kan worden uitgeoefend door directeuren programmaeigenaren procesmanagers en door medewerkers met de functie van gemandateerd opdrachtgever Artikel 15 Projectleider 1 De projectleider is verantwoordelijk voor en stuurt op het behalen van de resultaten van het project waarvoor hij een opdracht heeft gekregen van de opdrachtgever 2 De projectleider bepaalt samen met de opdrachtgever het projectresultaat en legt verantwoording af aan de opdrachtgever over de resultaten en de inzet van de middelen van de aan hem toebedeelde project en 3 De projectleider vertaalt de opdracht naar projectactiviteiten deelt werkzaamheden toe aan medewerkers in het project en maakt afspraken met deze medewerkers over de realisatie 4 De projectleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit ontwerp werking van de aan hem toebedeelde project en 5 De rol van projectleider kan worden uitgeoefend door een medewerker met de functie projectleider een medewerker die een incidentele projectopdracht heeft gekregen of een ingehuurde projectleider die een projectopdracht heeft gekregen en aanvaard 6 Van projectleiderschap is sprake indien de projectopdracht is verstrekt overeenkomstig de bij het waterschap gebruikelijke systematiek Artikel 16 Medewerker 1 De medewerker werkt voor processen en projecten en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden die aan hem zijn toebedeeld 2 De medewerker bepaalt samen met de procesmanager s en of projectleider s hoe hij en wanneer hij de werkzaamheden uitvoert en legt verantwoording af aan de procesmanager c q projectleider over de door hem uitgevoerde activiteiten 3 De medewerker verricht zijn werkzaamheden zoals opgenomen in zijn haar functiebeschrijving en binnen de kaders van het proces project waarvoor hij zij werkzaam is 4 De medewerker wordt beoordeeld en in zijn welzijn en ontwikkeling gefaciliteerd door de aan hem toebedeelde HR manager Artikel 17 Bevoegdheden De in bepaling 8 t m 16 genoemde functionarissen zijn verplicht bij hun taakuitoefening de bepalingen van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling 2009 inclusief wijzigingen daarvan in acht te nemen VI Slotbepaling Artikel 18 1 Deze regeling treedt onverminderd het bepaalde in artikel 2 derde lid enartikel 5 zesde lid in werking met ingang van de dag na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze van dit besluit en werkt terug tot 1 januari 2015 2 Deze regeling wordt aangehaald als Organisatieregeling Waterschap De Dommel 2015 Artikelsgewijze toelichting behorend bij de Organisatieregeling Waterschap De Dommel 2015 Algemeen De organisatieregeling beschrijft de organisatorische indeling en de bedrijfsvoering van Waterschap De Dommel De basis van de bedrijfsvoering zijn de bedrijfsprocessen De procesresultaten dragen bij aan de realisatie van doelen binnen programma s De verantwoording over de realisatie van doelen en middelen geschiedt via de programma s De bevoegdhedenregeling beschrijft per functie de daarbij behorende bevoegdheden uitgaande van de daarbij behorende taken en processen In deze toelichting volgt indien nodig een nadere uitleg per artikel Artikel 2 Organisatorische indeling Het dagelijks bestuur regelt bij uitvoeringsbesluit de indeling van en de taakverdeling binnen de ambtelijke organisatie Een uitzondering hierop zijn de taken van en de uitoefening van bevoegdheden door de secretarisdirecteur in zijn functie als secretaris Deze worden op grond van artikel 17 Reglement voor het Waterschap de Dommel 2008 geregeld in een door het algemeen bestuur opgestelde instructie Instructie voor de secretaris De voor de taken van de ambtelijke organisatie benodigde bevoegdheden worden voor zover dit niet geregeld is in deze verordening geregeld in de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Artikel 3 Algemeen bestuur 5 De taken van het algemeen bestuur zijn in de Waterschapswet geregeld Het voert te ver om in deze regeling al deze taken specifiek te benoemen De Waterschapswet hanteert het systeem dat alle taken m b t regeling en bestuur bij het algemeen bestuur zijn weggelegd Hiervan zijn uitgezonderd de expliciet bij krachtens de wet aan het dagelijks bestuur c q watergraaf opgedragen taken waarbij wordt opgemerkt dat op grond van de wet de dagelijkse aangelegenheden bij het dagelijks bestuur berusten Het algemeen bestuur heeft voorts een aantal taken gedelegeerd c q gemandateerd aan het dagelijks bestuur Bij Waterschap De Dommel gaat het bestuursmodel er van uit dat het algemeen bestuur in hoofdzaak belast is met het bepalen van de doelen het vaststellen van de beleids programma s het vaststellen van het budget de controle op besteding van het budget het vaststellen van het strategisch beleid Uitwerking van deze taakbelasting brengt met zich mede dat het algemeen bestuur o a de volgende besluiten neemt het vaststellen van de in het Waterbeheerplan en het Beleidsplan opgenomen strategische doelstellingen het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen in de Beleidsbegroting het toezicht houden op de bereikte resultaten aan de hand van de bestuursrapportages het vaststellen van de voorjaarsnota en beleidsbegroting het vaststellen van de tarieven het vaststellen van de formatie In het Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 is in artikel 8 geregeld dat het algemeen bestuur voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vaststelt Artikel 5 Dagelijks bestuur De taken van het dagelijks bestuur zijn in de Waterschapswet geregeld Hiertoe behoren in ieder geval de dagelijkse aangelegenheden Naast de wettelijke taken houdt ons dagelijks bestuur zich specifiek ook bezig met het overleggen met de geledingen over de bestuurlijke agenda de formulering van het Beleidsplan en de Voorjaarsnota en de daaraan ten grondslag liggende omgevingsscan de formulering van de beleidsbegroting en de daarin opgenomen tactische doelstellingen en het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen het toezicht houden op de bereikte resultaten aan de hand van de bestuursrapportages In het Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 is in artikel 14 geregeld dat het dagelijks bestuur voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vaststelt dat aan het algemeen bestuur wordt toegezonden In de Ambtelijke bevoegdhedenregeling mandateert het dagelijks bestuur bevoegdheden aan de Secretaris directeur en worden bevoegdheden onder gemandateerd aan ambtelijke functionarissen Door middel van de bestuursrapportage legt het dagelijks bestuur tussentijds het algemeen bestuur verantwoording af over de realisatie en afwijkingen van het beleid dat in de begroting is opgenomen en de uitvoering daarvan Artikel 6 Portefeuillehouders De portefeuillehouder heeft voor de inhoud van zijn portefeuille een signalerende afstemmende en initiërende functie Deze rollen komen ook in het portefeuillehoudersoverleg PHO tot uiting Het PHO is een afstemmingsoverleg tussen de portefeuillehouder en vertegenwoordigers uit de ambtelijk organisatie over de voortgang van bestuurlijke doelen en de inhoud van bestuursvoorstellen Het PHO heeft geen besluitvormende functie Portefeuillehouders bepalen de onderwerpen die op de bestuurlijke agenda worden geplaatst Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van bestuursvoorstellen De portefeuillehouder bepaalt wanneer een voorstel ter besluitvorming aan het DB wordt voorgelegd De portefeuillehouder heeft voor de inhoud van zijn portefeuille de volgende taken het voorzitten van de vergaderingen van de vaste commissies het toelichten van bestuursvoorstellen aan de vaste commissies en het algemeen bestuur het in overleg met de watergraaf samen vertegenwoordigen van het waterschap in externe contacten het deelnemen aan externe overleggremia en samenwerkingsverbanden vertegenwoordiging van het waterschap indien en voor zover daartoe mandaat volmacht is verleend het sturen met het oog op de in Beleidsplan de Voorjaarsnota en Beleidsbegroting opgenomen doelen en het afleggen van verantwoording hierover aan het dagelijks bestuur Artikel 7 Watergraaf De watergraaf is voorzitter en lid van het dagelijks bestuur en voorzitter en geen lid van het algemeen bestuur De taken van de watergraaf zijn o a geregeld in de Waterschapswet De watergraaf voert daarnaast de volgende taken uit 1 het voeren van overleg met de directie over strategische zaken en over ontwikkelingen in deambtelijke organisatie die mogelijk een bestuurlijke impact hebben 2 het vertegenwoordigen van het waterschap in externe contacten 3 het inhoud geven aan en uitvoeren van de tot zijn portefeuille behorende taken Artikel 8 Secretarisdirecteur De functie van secretarisdirecteur is een gecombineerde functie Enerzijds is hij algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie Anderzijds is hij secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur In zijn rol als algemeen directeur vervult de secretarisdirecteur de volgende taken Bewaker van de voortgang van de bedrijfsvoering aan de hand van de managementrapportages van programmaeigenaren en het door middel van de bestuursrapportages afleggen van verantwoording hierover aan de bestuursorganen WOR bestuurder zijnde degene die op grond van de Wet op de ondernemingsraden door het dagelijks bestuur is aangewezen voor het voeren van overleg met de ondernemingsraad mits aangewezen door het dagelijks bestuur Direct leidinggevende HR manager van programmaeigenaren en de directeur bedrijfsvoering Budgethouder Samensteller van het Directieplan en beheerder van de hierin aan de secretarisdirecteur toegekende middelen In het Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 is in artikel 17 geregeld dat het algemeen bestuur in een instructie nadere regels stelt over de taken van en de uitoefening van bevoegdheden door de secretaris Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretarisdirecteur in zijn functie als secretaris Het vervangen ziet zowel op de beslis als de tekenbevoegdheid De basis hiervoor is gelegd in artikel 55 a Waterschapswet De vervanging van de SD is geregistreerd in de vervangingsregeling als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Artikel 9 Directie De directie bestaat uit de secretarisdirecteur en de directeur bedrijfsvoering De directie bepaalt de strategische koers van de ambtelijke organisatie zowel op het gebied van de organisatieontwikkeling als op de uitvoering van de reglementaire taken De directie vertaalt in de rol van programmadirecteur de strategische koers naar programma s geeft integraal sturing aan die programma s stelt middelen beschikbaar en legt hierover verantwoording af aan het dagelijks bestuur De programma s zijn voor de sturing van de programma s verdeeld over de twee directeuren De directie stelt een directieplan op In dit directieplan geeft de directie de programmaeigenaren de opdracht om de programma s verder door te vertalen naar de ambtelijke organisatie en stelt de hiervoor benodigde middelen beschikbaar en zijn tevens de gemaakte afspraken met de HR managers over de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers opgenomen De middelen voor de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers worden via het programma Mens Organisatie verdeeld over de HR managers medewerkers De directie voert overleg met partners op strategisch niveau en gaat allianties aan en onderhoudt contacten met de externe omgeving In dit kader participeert de directie in overleggremia binnen de Unie van Waterschappen en de Vereniging Directeuren Waterschappen Daarnaast is de directie sparringpartner en adviseur van het dagelijks bestuur portefeuillehouders en collega directie team leden en HR managers en programmaeigenaren Binnen de directie wordt het principe van eenhoofdige leiding gehanteerd dit wil zeggen dat de secretarisdirecteur altijd de beslissende stem heeft Een aantal specifieke taken zijn aan de directeur bedrijfsvoering toebedeeld Dit is het als programmadirecteur sturing geven aan hem toegewezen programma s en sturing geven aan de effectiviteit en efficiency van de processen Tevens is hij HR manager van de procesmanagers In artikel 8 derde lid en artikel 9 achtste lid is geregeld wie respectievelijk de secretaris directeur in zijn functie van algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering bij tijdelijke afwezigheid vervangt Het vervangen ziet zowel op de beslis als de tekenbevoegdheid De vervanging van de directeur Bedrijfsvoering is geregistreerd in de vervangingsregeling als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Artikel 10 De concerncontroller De concern controller is adviseur van de directie en van het management en bestuur De concern controller ondersteunt de directie bij haar sturende richtinggevende en kaderstellende rol

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/362485_1/Organisatieregeling+waterschap+De+Dommel+2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is 3 De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris van de Rekenkamercommissie de agenda van de vergadering 4 De secretaris draagt zorg voor de uitnodiging waarin naast de te behandelen agendapunten met bijbehorende stukken de plaats datum en aanvangstijdtenminste vijf werkdagen voor de vergadering worden toegestuurd 5 Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt Artikel 5 Vergaderingen De Rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid Haar rapporten zijn openbaar Overeenkomstig artikel 37 Waterschapswet kan de Rekenkamercommissie op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur de rapporten die aan het Bestuur worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken Artikel 6 Informatieverstrekking 1 De voorzitter is bevoegd namens de Rekenkamercommissie één of meerdere leden van het Dagelijks Bestuur of ambtelijke organisatie uit te nodigen om inlichtingen te verstrekken tijdens de commissievergadering 2 De Rekenkamercommissie kan in het kader van haar taakstelling leden van het Dagelijks Bestuur alsmede vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie schriftelijk verzoeken om aanvullende informatie 3 Na overleg met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur is het mogelijk dat door of namens de Rekenkamercommissie inlichtingen worden ingewonnen bij instanties of personen buiten het waterschap 4 Het Dagelijks Bestuur stelt de Rekenkamercommissie de faciliteiten en de door de commissie benodigde intentie gevraagde stukken ter beschikking die voor een goede taakuitoefening nodig zijn Artikel 7 Besluiten over adviezen rapporten 1 De Rekenkamercommissie neemt besluiten over de door haar uit te brengen adviezen rapporten bij meerderheid van stemmen 2 Indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter 3 Art 37 lid 3 Waterschapwet schrijft voor dat de geheimhouding vervalt indien de oplegging niet door het Algemeen Bestuur in zijn eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd Paragraaf IV Rapportage en Advies Artikel 8 Rapportage over beleidsonderzoeken 1 De Rekenkamercommissie legt de bevindingen van een gehouden onderzoek neer in een conceptrapport 2 De Rekenkamercommissie zendt het conceptrapport met daarin de onderzoeksbevindingen naar het dagelijks bestuur met het verzoek om binnen maximaal 4 weken na toezending daarvan de Rekenkamercommissie schriftelijk te informeren omtrent eventuele feitelijke onjuistheden die daarin naar het oordeel van het dagelijks bestuur zijn opgenomen 3 Na ontvangst van de reactie van het Dagelijks Bestuur dan wel na het verstrijken van de termijn van maximaal 4 weken legt de Rekenkamercommissie het al dan niet gewijzigd conceptrapport met onderzoeksbevindingen conclusies en aanbevelingen voor aan het Dagelijks Bestuur en stelt het Dagelijks Bestuur in de gelegenheid om binnen 4 weken na toezending daarvan een reactie te geven op dat integrale concept rapport van de Rekenkamercommissie 4 Het dagelijks bestuur zendt haar reactie op het integrale conceptrapport binnen genoemde 4 weken termijn naar de Rekenkamercommissie 5 Na ontvangst van de reactie van het Dagelijks Bestuur dan wel na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde 4 weken termijn stelt de Rekenkamercommissie een nawoord op en biedt het definitieve rapport met de ontvangen reactie van het Dagelijks Bestuur op het integrale conceptrapport en het nawoord aan aan

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/319256_1/Reglement+voor+de+Rekenkamercommissie+2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  14 Sorteer op Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Besluit elektronisch bekendmaken van besluiten geldig vanaf 1 1 2013 regelgeving Verordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur 2009 geldig vanaf 28 9 2015 regelgeving Ambtelijke bevoegdhedenregeling 2009 geldig vanaf 24 3 2015 regelgeving Budgethoudersregeling waterschap De Dommel 2009 geldig vanaf 25 3 2015 regelgeving Klachtenverordening Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 8 2015

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/bestuur+en+recht?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  11 14 van 14 Sorteer op Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Bestuurlijke bevoegdhedenregeling geldig vanaf 13 4 2011 regelgeving Beleidsregels voor de toepassing van wegingsfactoren in bezwaarprocedures Waterschap De Dommel 2004 geldig vanaf 11 5 2004 regelgeving Vervanging bij afwezigheid secretaris geldig vanaf 29 12 2007 regelgeving Reglement van Orde voor de vaste commissies 2009 geldig vanaf 21 7 2015 regelgeving Vorige 1 2

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/bestuur+en+recht?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  apparatuur en programmatuur met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd bewerkt verzonden ontvangen en geraadpleegd h de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC Hoofdstuk II De zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden Artikel 2 Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en doelmatige archiefruimten Artikel 3 Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder s Artikel 4 Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle waterschapsarchiefbescheiden en documentaire verzamelingen ongeacht hun vorm Artikel 5 1 Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen Artikel 6 Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks op de waterschapsbegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden Artikel 7 Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van de waterschapsorganen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast Artikel 8 Het dagelijks bestuur doet tenminste éénmaal per twee jaar aan het algemeen bestuur verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 35 van de wet Zij leggen daarbij over de verslagen die door de waterschapsarchivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Hoofdstuk III Slotbepalingen Artikel 9 De Archiefverordening Waterschap De Dommel 2006 wordt ingetrokken Artikel 10 Deze verordening treedt in werking met ingang van 01 01 2014 Artikel 11 Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening van Waterschap De Dommel 2014 Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur het Waterschap De Dommel 11 12 2013 mr drs P C G Glas drs R E Viergever watergraaf secretaris Memorie van toelichting De waterschappen die deelnemen aan het Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC blijven verantwoordelijk voor de zorg voor de eigen archiefbescheiden de integratie betreft alleen het beheer van de overgebrachte en het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden De volgende taken en bevoegdheden worden overgedragen aan het bestuur van het BHIC het opheffen van beperkingen aan de openbaarheid artikel 15 derde lid Archiefwet 1995 het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden die uit anderen hoofde in de archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten artikel 16 tweede lid Archiefwet 1995 de benoeming van de waterschapsarchivaris artikel 37 derde lid Archiefwet 1995 het aanwijzen van de archiefbewaarplaatsen van het waterschap artikel 36 Archiefwet 1995 het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden artikel 37 tweede lid Archiefwet 1995 Deze Archiefverordening

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/310193_1/Verordening%C2%A0betreffende%C2%A0de+bevoegdheden%C2%A0van%C2%A0het%C2%A0algemeen%C2%A0bestuur%C2%A0inzake%C2%A0de+zorg%C2%A0van%C2%A0het+dagelijks%C2%A0bestuur%C2%A0voor%C2%A0de%C2%A0archiefbescheiden%C2%A0van%C2%A0de%C2%A0waterschapsorganen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •