archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  moet worden gehanteerd waarbinnen deze vergunninghouders de kans krijgen om alsnog te voldoen aan het vereiste van een bedrijfswaterplan Hierin voorzien de keur en algemene regels De onttrekking is nog wel vergunningplichtig of valt niet geheel onder een algemene regel In dat geval wordt een nieuwe vergunning afgegeven die de bestaande rechten vastlegt Beleidsvariant Invloedsgebieden Natura 2000 met opheffen voorjaars en urenverbod Het beregeningsbeleid resulteert in een zonering rond de Natura 2000 gebieden waarbij buiten de beschermingszones flexibiliteit voor beregenen uit grondwater wordt geboden en daarbinnen een stand still beleid geldt Er is een beleidsvariant uitgewerkt waarbij de ruimtelijke overgang van flexibiliteit naar stand still meer geleidelijk gaat door binnen de beschermingszone een overgangszone in te stellen In deze overgangszone bestaat de flexibiliteit uitsluitend uit het opheffen van het voorjaars en urenverbod voor het beregenen van grasland Ook hier is het wenselijk het vergunningenbestand voor deze gevallen actueel te maken waarbij in de vergunningen wordt geregeld dat het voorjaars en urenverbod voor beregenen van grasland in de vergunningen komen te vervallen mits er waterbesparende en waterconserverende maatregelen zijn uitgevoerd die zijn vastgelegd in een bedrijfswaterplan Gewijzigde status van gebieden Dit komt voor waar een gebied bijvoorbeeld geen beschermd gebied meer is maar wel een attentiegebied of een invloedsgebied Natura 2000 is geworden In dat geval wordt de verwijzing naar het juiste soort gebied geactualiseerd in de vergunning Later t oegevoegde gebieden Wanneer een bestaande legale grondwateronttrekking kleine onttrekking door een wijziging van de EHS begrenzingen binnen een beschermd gebied of een attentiegebied is komen te liggen of een gebied is aangewezen als invloedsgebied Natura 2000 wordt voor deze onttrekking een watervergunning verleend De vergunning legt de onttrekking vast zoals deze al rechtmatig aanwezig was bij het wijzigen van de begrenzingen 3 Omgaan met mogelijk illegale situaties legalisatietoets Zoals bij afweging 1 is aangegeven is er tijdens de procedure voor een revisievergunning inspraak mogelijk Het is daarbij niet ondenkbaar dat een vergunninghouder die ondertussen de onttrekkingsinrichting heeft aangepast hiervan gebruik maakt om dit aangepast te krijgen of dat deze aangeeft dat de gegevens die uit de provinciale bestanden is overgenomen niet juist is Op deze manier komen ook illegale situaties aan het licht Bovendien zullen bij oudere vergunningen wellicht niet alle gegevens bekend zijn zodat nameten door het waterschap nodig zal zijn Ook daardoor kunnen illegale situaties aan het licht komen Bij het constateren van illegale situaties komt de vraag aan de orde of deze situaties gelegaliseerd kunnen of moeten worden Daarbij zijn twee zaken van belang 1 Het vastgestelde en voort te zetten beleid voor de beschermde gebieden attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 staat geen nieuwe onttrekkingen toe 2 De overgangstermijn voor legalisatie van bestaande onttrekkingen is reeds jaren verstreken Het huidige beleid is sinds 2000 in twee stappen ingevoerd Daarbij is iedere keer de gelegenheid geboden aan eenieder die een inrichting had die door de veranderingen vergunningplichtig werd een legalisatievergunning aan te vragen zie bijlage 1 voor een nadere toelichting Daarbij is overigens door de provincie ruimhartig met de termijnen en de beoordeling van de aanvragen omgegaan Ook aanvragen die ruim na deze termijn binnenkwamen werden verleend De doelstelling van de regeling was immers het tegengaan van nieuwe diepe onttrekkingen niet het wegnemen van bestaande Het was dus geoorloofd om er ruimhartig mee om te gaan Deze termijnen zijn ondertussen echter reeds jaren verstreken Bovendien geldt dat al zou er een nieuwe legalisatieronde gestart worden op basis van het oude beleid dan is het door de verstreken tijd ook niet meer gemakkelijk voor een onttrekker om aan te tonen dat een onttrekking er al was ten tijde van de eerdere overgangstermijnen Tevens moet er rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat een verleende vergunning later weer is ingetrokken Immers een put die gedurende enige tijd niet meer gebruikt wordt moest conform de geldende regels worden verwijderd en afgewerkt Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen De conclusie is dan ook voor alle onttrekkingen die nu nog aangetroffen worden die niet vergund of gelegaliseerd zijn het waterschap zich op het standpunt mag stellen dat deze in beginsel illegaal zijn en daartegen handhavend opgetreden kan worden Legalisatie i s slechts dan aan de orde indien de onttrekker kan aantonen dat de onttrekking toch een bestaande onttrekking is waarbij deze tevens zal moeten aan tonen waarom van de eerdere mogelijkheden voor legalisatie geen gebruik is gemaakt Bijzonder aandachtpunt hierbij zijn de aanwezige putten De vergunningplicht in dit beleid is altijd primair gekoppeld geweest aan de onttrekkingsinrichting als geheel en de put maakt onderdeel uit van die onttrekkingsinrichting Dat betekent dat er vergunning verleend is voor pomp met een bepaalde capaciteit met daarbij behorend een aantal putten met een bepaalde diepte Het verplaatsen van putten binnen de beschermde gebieden waterhuishouding dit is de provinciale benaming voor deze gebieden en attentiegebieden was niet toegestaan Dit betekent dat putten die niet voorkomen in het vergunningenbestand als later aangebracht en dus illegaal en ni et legaliseerbaar gezien moeten w orden Immers bij het opstellen van de legalisatie vergunningen zijn het aantal en de locatie van de putten opgenomen in de vergunning en daarop was tevens inspraak mogelijk om eventuele fouten te herstellen Er moet ook rekening gehouden worden met mogelijke vervuiling van het vergunningenbestand door het niet juist muteren van naam en adresgegevens van de vergunninghouder bij overdracht van de vergunning Formeel had deze mutatie verwerkt moeten worden en zouden dit soort gebreken niet aan de orde moeten komen Mocht een dergelijk geval zich toch voordoen bij een verleende vergunning en er is geen intrekking bekend uit de dossiers dan wordt de mutatie alsnog doorgevoerd Hierbij wordt in overweging genomen dat het nu niet meer precies te achterhalen is of de mutatie destijds niet is gemeld door de vergunninghouder of dat de mutatie per abuis niet juist is verwerkt door het toenmalige bevoegde gezag 4 Het i ntrekken van niet gebruikte vergunningen Tot de komst van de Waterwet voorzag de Grondwaterwet in regels om vergunningen geheel of gedeeltelijk in te trekken Dat kon zijn reactief op verzoek van de vergunninghouder

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/359984_1/Beleidsregel+actualiseren+grondwatervergunningen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  Besluit elektronisch bekendmaken van besluiten een wettelijk voorschrift is op 1 januari 2012 in werking getreden Deze verordening geeft een meer gedetailleerde regeling en omvat tevens de wijze van terinzagelegging Artikelgewijs Artikel 1 1 Er zijn verschillende soorten bekendmakingen die niet tot een of meer bekende belanghebbenden zijn gericht a Wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van een besluit Artikel 3 40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer bekende belanghebbenden zijn gericht bijvoorbeeld beleidsregels dan is artikel 3 42 eerste lid Awb van toepassing Dit artikel maakt het sinds de inwerkingtreding van de Web mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een van overheidswege uitgegeven blad lees voor het waterschap een waterschapsblad Voor algemeen verbindende voorschriften is dit geregeld in artikel 73 van de Waterschapswet Deze verordening regelt het elektronisch bekendmaken van deze bekendmakingen b Wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure afdeling 3 4 Awb worden ter inzage gelegd Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen artikel 3 12 Awb De Web heeft niet geleid tot een aanpassing van artikel 3 12 Awb Vanwege de samenhang met artikel 2 14 tweede lid Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken tenzij dit bij wettelijk voorschrift is geregel 5 Deze verordening voorziet net als het wettelijk voorschrift van het algemeen bestuur van 12 oktober 2011 in een wettelijke regeling om het elektronisch bekendmaken van ontwerpbesluiten mogelijk te maken Een kennisgeving kan ook op basis van bijzondere wetgeving worden opgelegd zoals de wettelijk verplichte bekendmaking van de ter inzagelegging van de begroting van het waterschap artikel 100 Waterschapswet Verder kan op grond van de Inspraakverordening Waterschap De Dommel besloten worden tot het volgen van een bepaalde inspraakprocedure c Wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten mededelingen aankondigingen Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur Is een besluit voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en er zijn geen zienswijzen ingediend dan dient hiervan op de wijze zoals genoemd in artikel 3 12 Awb mededeling worden gedaan artikel 3 18 vierde lid Awb Dat geldt ook voor de mededeling dat er een definitief besluit is genomen artikel 3 44 eerste lid Awb In deze verordening wordt geregeld dat deze bekendmakingen elektronisch worden gedaan De elektronische bekendmaking laat onverlet dat bij wet kan zijn geregeld dat belanghebbenden bij een ontwerp besluit of degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen een besluit rechtstreeks op de hoogte moeten worden gebracht door het waterschap artikel 3 13 en 3 43 Awb Dit kan op grond van artikel 2 14 eerste lid Awb alleen via een elektronisch bericht e mailbericht indien men heeft aangegeven langs die weg voldoende bereikbaar te zijn d Kennisgeving van overige mededelingen Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken Omdat de

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/273149_2/Besluit+elektronisch+bekendmaken+van+besluiten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde reële declaratie c giften d betalingen ten behoeve van verkiezingscampagnes voor het algemeen bestuur de gemeenteraad provinciale staten de Tweede Kamer of het Europees parlement Artikel 4 Indien een fractie niet voldoet aan de in artikel 6 lid 1 verplichte verantwoording en verslaglegging over het vorige jaar kan het dagelijks bestuur besluiten een voorschot geheel of gedeeltelijk niet te verstrekken dan wel geheel of gedeeltelijk terug te vorderen Artikel 5 1 Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 2 tweede lid voor de oorspronkelijke fractie vastgestelde bijdrage per fractielid verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken fractieleden 2 Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het eerste lid 3 Wanneer een fractie ophoudt te bestaan gedurende de bestuursperiode is die fractie verplicht daarvan binnen twee maanden de financiën af te wikkelen met inachtneming van alle juridisch afdwingbare verplichtingen Artikel 6 1 Elke fractie legt binnen drie maanden na het einde van een boekjaar aan het algemeen bestuur verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een deugdelijk verslag De verslagen zijn openbaar 2 Controle van het verslag vindt plaats door de accountant belast met de controle van de jaarrekening De accountant brengt advies uit aan het algemeen bestuur 3 Het algemeen bestuur stelt na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van a de uitgaven van een fractie die in het vorige boekjaar uit de bijdrage bekostigd zijn b de verrekening tussen de in onderdeel a genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en voor zover nodig de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten 4 Uitgaven in strijd met artikel 3 kunnen in mindering worden gebracht op het uit te betalen voorschot als bedoeld in artikel 2 Artikel 7 In de gevallen waarin de verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de artikelen in deze verordening beslist het dagelijks bestuur Artikel 8 1 Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur 2009 Aldus vastgesteld en besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel van 23 september 2015 de watergraaf de secretaris mr drs P C G Glas drs R E Viergever TOELICHTING OP DE VERORDENING Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan punt 12 onderdeel II van het Coalitieprogramma Stromend Water van 22 december 2008 ter kennisname gebracht aan het algemeen bestuur op 8 januari 2009 De verordening legt expliciet vast dat de verschillende fracties recht op financiële ondersteuning hebben De uitwerking daarvan moet bij verordening worden geregeld Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 In dit artikel wordt de term fractie gedefinieerd om duidelijk te maken dat zowel de direct gekozen als benoemde categorieën in aanmerking komen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/378140_1/Verordening+financi%C3%ABle+ondersteuning+fracties+uit+het+algemeen+bestuur+2009.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  De bevoegdheid tot het opleggen van een naheffingsaanslag vervalt door verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan artikel 20 AWR De regeling inzake ambtshalve vermindering kan in feite worden aangemerkt als de spiegelbeeldsituatie van navorderen en naheffen Waar het in het geval van navorderen en naheffen erom gaat dat te weinig geheven belasting door het bevoegde orgaan alsnog bij de belastingplichtige in rekening wordt gebracht gaat het er in het geval van ambtshalve vermindering om dat een belastingaanslag die tot een te hoog bedrag blijkt te zijn vastgesteld en waartegen officieel niet meer in bezwaar of in beroep kan worden gekomen toch nog tot het juiste bedrag wordt verminderd Vanwege deze spiegelbeeldsituatie wordt in de praktijk ook wat betreft de te hanteren ambtshalve verminderingstermijnen veelal aansluiting gezocht bij de termijnen die bij navorderen en naheffen gelden Dit is bijvoorbeeld het geval in het beleid dat de Staatssecretaris van Financiën ten behoeve van de Rijksbelastingdienst heeft uitgevaardigd en in het modelbeleid dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ten behoeve van de gemeenten heeft vastgesteld Wel dient te worden opgemerkt dat de VNG individuele gemeenten de ruimte laat om in de praktijk afwijkende veelal kortere termijnen te hanteren Het hoofd Fiscale Zaken stelt zich op het standpunt dat de redelijkheid met zich brengt voor ambtshalve verminderingen eenzelfde termijn te hanteren als de termijn die voor het opleggen van navorderings en naheffingsaanslagen geldt en stelt dus ook een termijn van vijf jaar voor Hiermee wordt tevens aangesloten bij de terzake in de praktijk reeds bestaande regelingen Het hoofd Fiscale Zaken zal in de praktijk steeds moeten nagaan of op het moment waarop van de te hoog vastgestelde aanslag blijkt de vijfjaarstermijn al dan niet is verstreken Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal hij vervolgens de ambtshalve vermindering wel of niet verlenen De artikelen 65 AWR en 134 Waterschapwet kennen de bevoegdheid tot het ambtshalve verminderen van belastingaanslagen toe aan de ambtenaar belast met de heffing Omdat de beleidsregels ambtshalve vermindering regelen hoe deze bevoegdheid wordt uitgeoefend ligt het voor de hand dat de beleidsregels door het hoofd Fiscale Zaken worden vastgesteld 3 Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Reikwijdte en definities 1 Ingevolge het eerste lid gelden de beleidsregels voor alle belastingen die op basis van het bepaalde in artikel 113 van de Waterschapswet door de waterschappen kunnen worden geheven Hier valt ook de verontreinigingsheffing geheven op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren onder 2 Wat betreft de omslag terzake van gebouwde onroerende zaken is in het tweede lid een uitzondering opgenomen inhoudende dat voorzover op belastingaanslagen in de omslag gebouwd de regeling van artikel 18a AWR van toepassing is op deze aanslagen de beleidsregels niet van toepassing zijn De reden dat deze uitzondering is opgenomen is gelegen in het feit dat de heffingsmaatstaf voor de omslag gebouwd ingevolge artikel 120 tweede lid Waterschapswet de waarde is die de gemeente op basis van de Wet WOZ terzake van de onroerende zaak heeft vastgesteld Dit betekent onder andere dat de grondslag van de aanslag in de omslag gebouwd de WOZ beschikking volgt Wijzigt de waarde op de WOZ beschikking dan wijzigt daarmee automatisch ook de grondslag van de waterschapsbelasting omslag gebouwd Dit is ook het geval indien de WOZ beschikking op ambtshalve gronden wordt verminderd In deze situatie wordt de herziening van de belastingheffing via artikel 18a AWR geregeld Het is van belang op te merken dat in alle andere gevallen waarin de aanslag in de omslag gebouwd om een andere reden dan een te hoog vastgestelde WOZ waarde ambtshalve dient te worden verminderd bijvoorbeeld als gevolg van een verkeerde toepassing van de Omslagklassenverordening de beleidsregels wel van toepassing zijn 3 onderdeel a Het begrip ambtshalve vermindering is in onderdeel a van het derde lid gedefinieerd als elke vermindering ontheffing teruggaaf of vrijstelling van belasting die wordt verleend krachtens artikel 65 AWR en of artikel 134 Waterschapswet 3 onderdeel b De beleidsregels ambtshalve vermindering zijn van toepassing op belanghebbenden Dit zijn de belastingplichtigen degenen op wiens naam de aanslag is gesteld maar ook degenen op wiens naam de aanslag niet is gesteld maar die de aanslag als hoofdelijk mede aansprakelijke hebben voldaan Bij dit laatste kan worden gedacht aan de echtgenoot echtgenote van de belastingplichtige Daarnaast zijn ook anderen van wie inkomens of vermogensbestanddelen zijn begrepen in het voorwerp van de belasting waarop de aanslag betrekking heeft belanghebbenden zie in dit verband artikel 142 lid 4 Waterschapswet jo artikel 23 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen 3 onderdeel c De vijfjaarstermijn is gedefinieerd als de termijn door welks verloop de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag als bedoeld in artikel 16 van de AWR en een naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 20 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen vervalt Het verlenen van ambtshalve verminderingen kan als de spiegelbeeldsituatie van navorderen of naheffen worden gekenschetst Immers waar de overheid het recht heeft om onder bepaalde voorwaarden meer belasting te heffen dan waarvan een belastingplichtige op basis van het feit dat hij reeds een definitieve aanslag heeft ontvangen meende te mogen uitgaan is het redelijk om ook voor de omgekeerde situatie de aanslag staat reeds onherroepelijk vast maar kan desondanks verminderd worden een regeling te treffen Evenals het geval is bij het opleggen van navorderings en naheffingsaanslagen kan ambtshalve vermindering plaatsvinden binnen een termijn van vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan Hierbij geldt dat de belastingschuld waarvan de grootte eerst kan worden vastgesteld na afloop van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven wordt geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop dat tijdvak eindigt 3 onderdeel d De beleidsregels ambtshalve vermindering is van toepassing op opgelegde belastingaanslagen en indien sprake is van een belasting die op andere wijze wordt geheven op de kennisgeving waarbij de belastingschuld aan de belastingplichtige bekend wordt gemaakt Door een verwijzing op te nemen naar de wettelijke bepalingen uit respectievelijk de AWR en de Waterschapswet wordt bereikt dat er geen misverstanden kunnen bestaan over het type aanslag waarvoor

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/272397_1/Beleidsregels+ambtshalve+vermindering+van+belastingen+Waterschap+De+Dommel.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  de artikelen 53 tot en met 56 234 235 en 307 van de FW van toepassing In aansluiting op artikel 24 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over wanneer verrekening betwiste schuld en verrekening reikwijdte van de verrekening bekendmaking verrekening instemmingsregeling bij cessie en verpanding 24 1 Wanneer verrekening De verrekening vindt niet van rechtswege plaats De ontvanger bepaalt of al dan niet tot verrekening wordt overgegaan Als de belastingschuldige de ontvanger verzoekt een bepaalde belastingteruggaaf of een ander uit te betalen bedrag met een bepaalde openstaande aanslag of andere vordering te verrekenen dan willigt de ontvanger dit verzoek altijd in Dit geldt ook als het verzoek wordt gedaan nog voordat de teruggaaf is geformaliseerd of het uit te betalen bedrag is vastgesteld In dat geval schort de ontvanger de invordering echter niet zonder meer op Zo nodig kan de belastingschuldige om uitstel van betaling in verband met de te verwachten teruggaaf respectievelijk het te verwachten uit te betalen bedrag verzoeken zie artikel 25 3 van deze leidraad 24 1 1 Verrekening voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting en beslagvrije voet Deze bepaling is niet van toepassing voor gemeenten 24 2 Betwiste schuld en verrekening In het algemeen gaat de ontvanger niet tot verrekening over met een te betalen bedrag dat de belastingschuldige betwist en waarvoor de ontvanger uitstel van betaling heeft verleend op grond van artikel 25 2 van deze leidraad De ontvanger kan wel verrekenen als de financiële situatie van de belastingschuldige zodanig is dat vrees voor onverhaalbaarheid bestaat 24 3 Reikwijdte van de verrekening Ondanks het feit dat de wet daartoe wel de mogelijkheid biedt worden uit te betalen bedragen niet automatisch verrekend met aanslagen die nog niet invorderbaar zijn Dit laat onverlet dat de ontvanger bevoegd is om in daartoe aanleiding gevende gevallen binnen de betalingstermijn te verrekenen Bij belastingaanslag waarvan een termijnbetaling is verstreken kan de ontvanger alleen verrekenen voor zover de termijnen zijn verstreken Hierop maakt de ontvanger een uitzondering als er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10 eerste lid onderdelen b c of d van de wet Dan is verrekening mogelijk met alle termijnen van de voorlopige aanslag vanaf het moment dat zich één van de genoemde situaties voordoet Verrekening met andere bedragen waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen kan plaatsvinden vanaf het moment waarop de invordering feitelijk aan de ontvanger is opgedragen 24 4 Bekendmaking verrekening Verrekening van een uit te betalen bedrag door de ontvanger gebeurt bij beschikking De beschikking wordt aan de belastingschuldige bekendgemaakt door toezending of uitreiking van een kennisgeving 24 5 Verrekening en fiscale eenheid vennootschapsbelasting Deze bepaling is niet van toepassing voor Waterschap De Dommel 24 6 Instemmingsregeling bij cessie en verpanding 24 6 1 Geen verrekening bij instemming cessie of verpanding In artikel 24 vierde lid van de wet is een instemmingsregeling opgenomen die verrekening uitsluit als de ontvanger instemt met cessie artikel 3 94 BW of stille verpanding artikel 3 239 BW van een uit te betalen bedrag Als de ontvanger niet heeft ingestemd kan hij tot verrekening met openstaande schulden overgaan ook al is de cessie of verpanding aan hem meegedeeld De ontvanger verrekent het uit te betalen bedrag met de belastingschulden die openstaan op het moment van formalisering van het uit te betalen bedrag Bij openbare verpanding van een uit te betalen bedrag geldt geen instemmingsregeling 24 6 2 Mogelijkheid van cessie of verpanding uit te betalen bedragen Cessie of stille verpanding van een uit te betalen bedrag is mogelijk mits dit bedrag voldoende bepaald is omschreven Stille verpanding is mogelijk vanaf het moment dat de aanspraak op teruggaaf van het saldo van positieve en negatieve elementen van de belastingaanslag of de teruggaafbeschikking materieel vaststaat Dit is op zijn vroegst het geval na het einde van het jaar of tijdvak waarop de teruggaaf betrekking heeft 24 6 3 Instemming of weigering met een cessie of verpanding De weigering van een instemming met de cessie of verpanding heeft betrekking op de gehele cessie of verpanding De instemming wordt niet gedeeltelijk verleend Wel bestaat de mogelijkheid om een uit te betalen bedrag in gedeelten te cederen of te verpanden De ontvanger moet dan bij iedere cessie of verpanding afzonderlijk beoordelen of hij daarmee instemt Instemming met een cessie of verpanding wordt alleen geweigerd als de ontvanger gegronde redenen heeft om aan te nemen dat instemmen met de cessie of verpanding zal kunnen leiden tot oninbaarheid dan wel onverhaalbaarheid van een ten tijde van de mededeling invorderbare belastingaanslag of anderszins voor verrekening vatbare schuld waarmee het uit te betalen bedrag zonder cessie of verpanding had kunnen worden verrekend De weigering voorkomt aldus dat de invordering van deze aanslag wordt gefrustreerd Deze situatie zal zich onder meer voordoen bij een belastingschuldige die bekend staat als een notoir slechte betaler Met nadruk wordt vermeld dat bij de beoordeling of met een cessie of verpanding moet worden ingestemd geen rekening wordt gehouden met materieel ontstane belastingschulden die nog niet zijn geformaliseerd in een belastingaanslag De ontvanger is verplicht met een cessie of verpanding in te stemmen als op het tijdstip van de mededeling van de cessie of verpanding ten name van de belastingschuldige geen voor verrekening vatbare en dus geformaliseerde schuld invorderbaar is De ontvanger maakt zijn beschikking aan de belastingschuldige en aan de derde in dit geval de pandhouder of cessionaris bekend door middel van een gedagtekende kennisgeving waarbij de belastingschuldige op de mogelijkheid wordt gewezen bij het dagelijks bestuur beroep in te stellen 24 6 4 Verzoek om instemming met cessie of verpanding en Awb De beslissing op een verzoek om instemming met een cessie of verpanding wordt aangemerkt als een financiële beschikking in de zin van de Awb 24 6 5 Beroepsprocedure weigeren instemming cessie of verpanding en Awb Onverminderd het bepaalde in artikel 24 van de wet geldt met betrekking tot een beroepschrift waaruit niet direct duidelijk blijkt waarop het beroep is gebaseerd dat de ontvanger de indiener verzoekt het beroepschrift binnen een redelijke termijn nader te motiveren De ontvanger wijst de indiener op een mogelijke niet ontvankelijkverklaring bij het niet voldoen aan deze motiveringsplicht 24 6 6 Bekendmaking beschikking directeur bij cessie of verpanding De beschikking van het dagelijks bestuur op het beroepschrift wordt bekend gemaakt door toezending of uitreiking van de beschikking aan zowel de belastingschuldige als de derde in dit geval de pandhouder of cessionaris 24 6 7 Houding ontvanger bij procedure tegen weigeren instemming met cessie of verpanding De belastingschuldige kan zich tot de voorzieningenrechter wenden met het verzoek de ontvanger te verbieden de instemming te weigeren Totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan gaat de ontvanger niet tot verrekening over Als de rechter het verzoek afwijst dan verrekent de ontvanger niet eerder dan nadat veertien dagen zijn verstreken na de dag van de uitspraak tenzij tegen deze uitspraak hoger beroep is ingesteld Als de rechter het verzoek ook in hoger beroep afwijst verrekent de ontvanger niet eerder dan nadat de uitspraak in hoger beroep onherroepelijk vaststaat Artikel 25 Uitstel van betaling Op grond van artikel 25 van de wet kan de ontvanger onder door hem te stellen voorwaarden uitstel van betaling verlenen aan de belastingschuldige voor een gedeelte van een opgelegde belastingaanslag Het verlenen van uitstel van betaling gebeurt in beginsel op schriftelijk verzoek van de belastingschuldige In daartoe aanleiding gevende gevallen kan de ontvanger ook ambtshalve uitstel van betaling verlenen De ontvanger kan een verleend uitstel van betaling bij beschikking tussentijds beëindigen In aansluiting op artikel 25 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over de algemene uitgangspunten van het uitstelbeleid uitstel in verband met bezwaar tegen een belastingaanslag uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag uitstel in verband met betalingsproblemen betalingsregeling voor particulieren betalingsregeling voor ondernemers administratief beroep 25 1 Algemene uitgangspunten uitstelbeleid 25 1 1 Houding van de ontvanger tijdens behandeling verzoek om uitstel Gedurende de behandeling van het verzoek om uitstel van betaling handelt de ontvanger overeenkomstig het beleid dat wordt gevoerd als het verzoek is toegewezen Als er aanwijzingen zijn dat de belangen van Waterschap De Dommel kunnen worden geschaad kan de ontvanger ondanks het verzoek om uitstel wel invorderingsmaatregelen treffen 25 1 2 Toewijzing van het verzoek om uitstel van betaling Bij toewijzing van het verzoek vermeldt de ontvanger de voorwaarden waaronder hij uitstel van betaling verleent in de beschikking 25 1 3 Redenen afwijzing verzoek om uitstel Een verzoek om uitstel van betaling wordt in ieder geval afgewezen als a de medewerking van de verzoeker aan Waterschap De Dommel naar het oordeel van de ontvanger onvoldoende is b onjuiste gegevens worden verstrekt c de gevraagde gegevens niet volledig binnen de door de ontvanger daartoe gestelde termijn zijn verstrekt d de gevraagde zekerheid niet wordt gesteld zie artikel 25 1 13 25 2 5 25 5 2 en 25 6 2 van deze leidraad e de waarde van vermogensobjecten in redelijkheid te gelde kan worden gemaakt teneinde daarmee de verschuldigde belasting te betalen f de berekende betalingscapaciteit zodanig is dat de schuld direct voldaan kan worden g de betalingsregeling zich over een voor de ontvanger onaanvaardbare termijn uitstrekt h de betalingsproblemen structureel zijn en een betalingsregeling volgens de ontvanger geen uitkomst zal bieden i sprake is van een verzoek om uitstel van betaling van een belastingaanslag in verband met betalingsmoeilijkheden en voorafgaande aan dat verzoek uitstel is genoten in verband met een bezwaar of beroepsprocedure tegen die aanslag terwijl gedurende die procedure betalingsmiddelen ter beschikking hebben gestaan waarmee de belastingschuld kon worden betaald j Indien de belastingplichtige reeds eerder een regeling heeft genoten maar deze niet is nagekomen k indien ter zake van de aanslag reeds een dwangbevel aan de belastingdeurwaarder is overhandigd dan wel door de belastingdeurwaarder reeds beslag is gelegd l in geval van een invordering op grond van artikel 19 van de wet m het in bezwaar betwiste bedrag minder dan 50 bedraagt De ontvanger is niet verplicht de belastingschuldige in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze naar voren te laten brengen voordat hij het verzoek om uitstel geheel of gedeeltelijk afwijst Als het verzoek om uitstel wordt afgewezen moet gemotiveerd worden waarom tot afwijzing van het verzoek is besloten Daarbij moeten alle afwijzingsgronden worden genoemd er kan niet worden volstaan met het noemen van de voornaamste afwijzingsgrond 25 1 4 Redenen beëindigen uitstel Het uitstel wordt in ieder geval beëindigd als a niet aan de voorwaarden wordt voldaan waaronder het uitstel is verleend b tijdens de looptijd van het uitstel blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt c de aanleiding tot uitstel van betaling is weggevallen d de financiële omstandigheden van de belastingschuldige zodanig veranderen of zijn veranderd dat het naar het oordeel van de ontvanger onjuist is het uitstel te continueren e de medewerking van de verzoeker aan Waterschap De Dommel naar het oordeel van de ontvanger onvoldoende is f zich een situatie voordoet zoals omschreven in artikel 10 van de wet en de ontvanger van mening is dat de verhaalbaarheid van de belastingschuld waarvoor uitstel is verleend ernstig in gevaar komt g belastingschuldige in staat van faillissement wordt verklaard hem surseance van betaling wordt verleend of hij wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen 25 1 5 Beëindigen van een betalingsregeling met meer dan één termijn Als de belastingschuldige een betalingsregeling van meer dan één termijn niet nakomt kan de ontvanger alvorens hij de regeling beëindigt de belastingschuldige in de gelegenheid stellen om alsnog binnen tien dagen de achterstand te voldoen 25 1 6 Van rechtswege vervallen van een verleend uitstel Als de ontvanger uitstel heeft verleend tot een bepaald tijdstip en dit tijdstip is verstreken dan is daardoor het uitstel van rechtswege vervallen Als het verzoek om uitstel van betaling schriftelijk is ingediend stelt de ontvanger de belastingschuldige van het vervallen van het verleende uitstel schriftelijk op de hoogte onder opgaaf van reden 25 1 7 Geen invordering tijdens verleend uitstel Tenzij in de leidraad anders is aangegeven kan de ontvanger voor een belastingaanslag waarvoor hij uitstel van betaling heeft verleend geen invorderingsmaatregelen nemen 25 1 8 Na afwijzen uitstel tien dagen wachttijd Als de ontvanger geen verder uitstel van betaling verleent of een verleend uitstel beëindigt of als het dagelijks bestuur afwijzend heeft beslist op een ingediend beroepschrift tegen de afwijzing of beëindiging dan wordt de vervolging in beginsel niet aangevangen of voortgezet binnen een termijn van tien dagen na dagtekening van de beschikking Hetzelfde geldt als het uitstel van betaling van rechtswege is vervallen en daarvan een mededeling is gedaan Een dergelijke mededeling blijft overigens achterwege als op telefonisch verzoek uitstel is verleend In dat geval geldt de termijn van tien dagen niet Verkorting of het niet verlenen van deze termijn vindt onder meer plaats als naar het oordeel van de ontvanger aanwijzingen bestaan dat door het niet onmiddellijk aanvangen of vervolgen van de invordering de belangen van Waterschap De Dommel worden geschaad Verder geldt deze termijn niet als een executieverkoop wordt opgeschort en in verband daarmee uitstel van betaling is verleend in samenhang met een prolongatieovereenkomst 25 1 9 Uitstel voor een ambtshalve belastingaanslag Deze bepaling is niet van toepassing voor Waterschap De Dommel 25 1 10 Uitstel voor een aanslag ter behoud van rechten Deze bepaling is niet van toepassing voor Waterschap De Dommel 25 1 11 Uitstel voor een bestuurlijke boete De ontvanger verleent uitstel van betaling voor een bestuurlijke boete in verband met bezwaar beroep of hoger beroep tegen de bestuurlijke boete De ontvanger verleent ook uitstel van betaling voor een bestuurlijke boete als sprake is van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag en de bedragen van die belastingaanslag en die van de boete beschikking op één aanslagbiljet zijn vermeld De ontvanger verleent dit uitstel niet als uit het bezwaarschrift blijkt dat het bezwaar zich niet richt tegen de bestuurlijke boete Aan het uitstel kan de ontvanger voorwaarden verbinden die ertoe strekken de belangen van Waterschap De Dommel veilig te stellen De ontvanger verleent het uitstel tot het moment waarop op het bezwaarschrift is beslist 25 1 12 Tijdens uitstel nieuwe aanslagen voldoen Bij uitstel wegens betalingsmoeilijkheden stelt de ontvanger de voorwaarde dat voor nieuwe belastingaanslagen geen betalingsachterstand zal ontstaan 25 1 13 Zekerheid bij uitstel De ontvanger kan bij het verlenen van uitstel van betaling de voorwaarde stellen dat de belastingschuldige of een derde zekerheid stelt Bij het stellen van zekerheid gaat de voorkeur uit naar zekerheden die op eenvoudige wijze kunnen worden gesteld bewaakt en uitgewonnen Een aangeboden zekerheid in de vorm van een bezitloze verpanding van voorraden is in beginsel niet aanvaardbaar vanwege de aard van deze zekerheid De ontvanger aanvaardt een bezitloze verpanding van voorraden slechts als aannemelijk is dat de belastingschuld niet kan worden betaald en andere zekerheidsvormen niet voorhanden zijn 25 1 14 Tijdstip indiening verzoek om uitstel De ontvanger neemt een verzoek om uitstel van betaling altijd in behandeling ongeacht het tijdstip van indiening en het stadium van de invordering De ontvanger wijst een verzoek om uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen in het algemeen af als het verzoek is ingediend nadat aankondiging van een ten laste van de belastingschuldige te houden executoriale verkoop in een dagblad heeft plaatsgevonden of als publicatie daarvan niet meer is te voorkomen Om de belangen van Waterschap De Dommel niet te schaden kan de ontvanger de beslissing op een vlak voor de executoriale verkoop ingediend verzoek om uitstel mondeling bekend maken De ontvanger bevestigt deze beslissing zo spoedig mogelijk bij beschikking In dat geval geldt uiteraard niet de termijn van tien dagen waarbinnen de ontvanger de invordering niet mag aanvangen of voortzetten De ontvanger willigt geen enkel verzoek om uitstel meer in als de belastingdeurwaarder is begonnen met de executoriale verkoop 25 1 15 Verzoekschriften aan andere instellingen De ontvanger houdt de invordering aan als een verzoekschrift is ingediend bij de Nationale Ombudsman en de Nationale Ombudsman Waterschap De Dommel heeft geïnformeerd dat het verzoek in behandeling is genomen Als naar het oordeel van de ontvanger aanwijzingen bestaan dat door het niet direct aanvangen of vervolgen van de invordering de belangen van het Waterschap worden geschaad kan de ontvanger toch invorderingsmaatregelen treffen 25 2 Uitstel in verband met bezwaar tegen een belastingaanslag 25 2 1 Bezwaar tegen hoogte belastingaanslag De belastingschuldige kan bezwaren tegen de hoogte van een belastingaanslag door middel van een bezwaar of beroepschrift kenbaar maken Een in verband daarmee gevraagd uitstel van betaling kan de ontvanger verlenen tot het moment waarop de inspecteur uitspraak op het bezwaarschrift doet Onder een bezwaarschrift wordt ook begrepen een door de belastingschuldige ingediend hoger beroepschrift Het in artikel 25 2 van deze leidraad beschreven uitstelbeleid heeft uitsluitend betrekking op het door de belastingschuldige bestreden deel van de belastingaanslag waarvoor uitstel is verzocht of verleend De ontvanger kan als er om wordt verzocht ook uitstel van betaling verlenen als bij de gemeente bezwaar is gemaakt tegen de WOZ beschikking in het geval dat een belastingaanslag is geregeld met inachtneming van de bestreden WOZ taxatiewaarde Om te kunnen beoordelen in hoeverre de WOZ taxatie wordt bestreden moet de belastingschuldige een kopie van het bezwaarschrift tegen de WOZ beschikking overleggen De belastingschuldige hoeft geen bezwaar te maken tegen de aanslag omdat de ambtenaar belast met de heffing de aanslag automatisch herziet als de taxatiewaarde wijzigt 25 2 2 Bezwaarschrift en verzoek om uitstel Voor het bestreden bedrag van een aanslag moet de belastingschuldige een verzoek om uitstel van betaling indienen Het indienen van een bezwaarschrift geldt niet tevens als een verzoek om uitstel van betaling Een beroepschrift tegen de uitspraak van de inspecteur op het bezwaarschrift en een ingesteld hoger beroep of beroep in cassatie tegen een rechterlijke uitspraak over de juistheid van een dergelijke uitspraak gelden niet als een verzoek om uitstel van betaling In die gevallen moet de belastingschuldige dus een afzonderlijk verzoek om uitstel van betaling indienen bij de ontvanger Als de belastingschuldige bij de ontvanger een verzoek om uitstel indient in verband met een op korte termijn in te dienen bezwaarschrift dan licht de ontvanger de inspecteur daaromtrent in en wordt dit verzoek ook aangemerkt als een pro formabezwaarschrift 25 2 2 A Afzonderlijk verzoek om uitstel in verband met een bezwaarschrift Als de belastingschuldige een verzoek om uitstel indient bij de ontvanger in verband met een bezwaarschrift tegen de belastingaanslag dan moet hij in het verzoek het bestreden bedrag van de aanslag vermelden en motiveren 25 2 2 B Ontbrekende gegevens Als in het verzoek aan de ontvanger om uitstel van betaling in verband met een ingediend bezwaarschrift het bestreden bedrag of de berekening daarvan niet zijn vermeld dan stelt de ontvanger de belastingschuldige in de gelegenheid de ontbrekende gegevens alsnog schriftelijk mee te delen De ontvanger kan voorts aan de belastingschuldige nadere gegevens vragen ter bepaling van de hoogte van het bestreden bedrag De ontvanger geeft de belastingschuldige een termijn van ten hoogste een maand vanaf de dagtekening van zijn verzoek om nadere gegevens De invordering wordt voor die termijn geschorst Een langere termijn of verlenging van de eerder gegeven termijn is mogelijk als de ontvanger van oordeel is dat dit redelijk is Als de belastingschuldige de verleende termijn ongebruikt voorbij laat gaan wijst de ontvanger het verzoek om uitstel af Hetgeen in dit artikel is vermeld is van overeenkomstige toepassing op een uitdrukkelijk verzoek om uitstel van betaling opgenomen in het bezwaarschrift zelf Ook is hetgeen in dit artikel is vermeld van overeenkomstige toepassing op een door de belastingschuldige bij de ontvanger ingediend verzoek om uitstel in verband met een op korte termijn in te dienen bezwaarschrift In dit laatste geval licht de ontvanger de inspecteur daaromtrent in en wordt het verzoek tevens aangemerkt als een pro forma bezwaarschrift Als sprake is van een verzoek om uitstel in verband met een ingediend beroepschrift dient tevens een kopie van het beroepschrift te worden overlegd 25 2 3 De beslissing op het verzoek om uitstel in verband met bezwaar In het algemeen wijst de ontvanger een verzoek om uitstel van betaling in verband met bezwaarschrift toe als aan de in de artikelen 25 2 2 25 2 2 A en 25 2 2 B gestelde eisen is voldaan De ontvanger kan aan het uitstel voorwaarden verbinden De toewijzende beslissing strekt zich niet verder uit dan tot het bestreden bedrag 25 2 4 Uitstel in verband met een onderlinge overlegprocedure Deze bepaling is niet van toepassing voor Waterschap De Dommel 25 2 5 Zekerheid bij uitstel in verband met bezwaar Als voorwaarde voor het verlenen van uitstel van betaling kan de ontvanger zekerheid verlangen voor de bestreden belastingschuld In beginsel vraagt de ontvanger alleen zekerheid als de aard en omvang van de belastingschuld in relatie tot de verhaalsmogelijkheden die bij de ontvanger bekend zijn daartoe aanleiding geven Bij zijn beslissing houdt de ontvanger ook rekening met het aangifte en betalingsgedrag in het verleden 25 2 6 Onherroepelijke invorderingsmaatregelen voor bestreden belastingschuld Zolang de belastingaanslag waartegen een bezwaarschrift is ingediend niet onherroepelijk vaststaat treft de ontvanger voor de betwiste belastingschuld in beginsel geen onherroepelijke invorderingsmaatregelen Als echter aanwijzingen bestaan dat de belangen van Waterschap De Dommel of de belangen van de belastingschuldige door het achterwege laten van onherroepelijke invorderingsmaatregelen worden geschaad dan kan de ontvanger die maatregelen wel treffen Het leggen van beslag dat feitelijk dienst doet als een bewaringsmaatregel geldt niet als een onherroepelijke invorderingsmaatregel 25 2 7 Verrekening tijdens uitstel in verband met bezwaar Als de ontvanger uitstel heeft verleend blijft verrekening van het bestreden bedrag met een teruggaaf op een andere belastingaanslag of andere uit te betalen bedragen achterwege in afwachting van de uitspraak op het bezwaarschrift tenzij anders is bepaald in deze leidraad onder artikel 24 Ook kan hiervan worden afgeweken als de financiële situatie van de belastingschuldige zodanig is bijvoorbeeld gelet op de solvabiliteit van diens onderneming in relatie tot de hoogte van de bestreden belastingschuld dat vrees voor onverhaalbaarheid bestaat en verder niet voldoende zekerheid is gesteld Als de ontvanger overgaat tot verrekening licht hij de belastingschuldige in bij de bekendmaking van de beschikking omtrent zijn beweegredenen 25 2 8 Geen uitstel voor het niet bestreden bedrag Als sprake is van een bestreden en niet bestreden bedrag van een belastingaanslag dan verleent de ontvanger uitstel onder de opschortende voorwaarde dat het niet bestreden bedrag per omgaande dan wel tijdig wordt betaald Als niet per omgaande dan wel niet tijdig wordt betaald wordt de invordering zonder nadere aankondiging voor de gehele belastingaanslag aangevangen dan wel voortgezet Een nieuw verzoek om uitstel voor de betreffende belastingaanslag in verband met bezwaar neemt de ontvanger pas in behandeling als het niet bestreden gedeelte van de belastingaanslag is voldaan 25 2 9 Ten onrechte uitstel voor het gehele bedrag van de belastingaanslag De ontvanger trekt het uitstel van betaling in als dit is verleend in verband met bezwaar voor het volledige bedrag van de belastingaanslag en later blijkt dat het bezwaar slechts betrekking heeft op een gedeelte van dat bedrag De ontvanger deelt daarbij mee dat hij een nieuw verzoek om uitstel voor de betreffende belastingaanslag in verband met bezwaar pas in behandeling neemt als het niet bestreden gedeelte van de belastingaanslag tijdig is voldaan 25 3 Uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag 25 3 1 Uitstel in verband met een belastingteruggaaf en andere uit te betalen bedragen Als binnen afzienbare tijd een door de ontvanger uit te betalen bedrag wordt verwacht kan de ontvanger uitstel van betaling verlenen tot het moment waarop hij dit uit te betalen bedrag kan verrekenen met de belastingaanslag waarvoor uitstel wordt gevraagd Er is sprake van een binnen afzienbare tijd te verwachten belastingteruggaaf als het belastingjaar of belastingtijdvak waarover de teruggaaf wordt verwacht is afgelopen en de belastingschuldige een verzoek om teruggaaf heeft ingediend en over die teruggaaf tussen de inspecteur en de belastingplichtige geen verschil van mening bestaat 25 3 2 Berekening van het uit te betalen bedrag bij uitstel Bij het verzoek om uitstel moet een berekening van het uit te betalen bedrag zijn gevoegd Als dit ontbreekt of onvoldoende is gemotiveerd verleent de ontvanger uitstel om de verzoeker in de gelegenheid te stellen alsnog zijn verzoek nader te motiveren De ontvanger verleent dit uitstel voor ten hoogste één maand na de dagtekening van de uitstelbeschikking De ontvanger kan voor een langere periode uitstel verlenen als hij dit redelijk acht Als na het verstrijken van de gestelde termijn het verzoek niet nader is gemotiveerd is het uitstel vervallen 25 3 3 Beslissing op het verzoek om uitstel in verband met een uit te betalen bedrag De ontvanger beslist onder door hem te stellen voorwaarden in het algemeen positief op een volledig gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling De toewijzende beslissing strekt zich niet verder uit dan tot het te verrekenen bedrag Het verschil tussen het bedrag van de belastingaanslag en het te verrekenen bedrag moet de belastingschuldige tijdig betalen De ontvanger kan echter een betalingsregeling toestaan als daartoe aanleiding bestaat 25 3 4 Verrekening en uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag Uit te betalen bedragen waarop het uitstel geen betrekking heeft verrekent de ontvanger met de openstaande belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag Als volgens de ontvanger de continuïteit van de bedrijfsvoering direct gevaar loopt als gevolg van een eventuele verrekening van teruggaven en niet hoeft te worden gevreesd voor onverhaalbaarheid van de schuld dan kan hij deze teruggaven gedeeltelijk uitbetalen 25 4 Uitstel in verband met betalingsproblemen 25 4 1 Beslissing op een verzoek om uitstel in verband met betalingsproblemen Als de belastingschuldige de belasting geheel of gedeeltelijk niet binnen de wettelijke betalingstermijnen kan voldoen kan de ontvanger aan de belastingschuldige op diens verzoek een betalingsregeling toestaan De ontvanger kan daarbij voorwaarden stellen Bij de beoordeling van het verzoek om uitstel spelen niet alleen de omstandigheden van dat moment een rol Als de belastingschuldige in het verleden bijvoorbeeld niet heeft gereserveerd voor redelijkerwijs voorzienbare schulden of nalatig is geweest bij het doen van aangiften of betalingen kan dit een rol spelen bij het toestaan en verlengen van een betalingsregeling of bij het stellen van voorwaarden bij een betalingsregeling De ontvanger zal een betalingsregeling in ieder geval niet toestaan als de betalingsproblemen zijn terug te voeren op structurele problemen of activiteiten die geen perspectief bieden 25 4 2 Uitstel en motorrijtuigenbelasting Deze bepaling is niet van toepassing voor Waterschap De Dommel 25 4 3 Verrekening tijdens een betalingsregeling Tijdens een betalingsregeling verrekent de ontvanger belastingteruggaven en andere teruggaven met een openstaande belastingschuld Als daar aanleiding toe is kan de ontvanger afzien van het verrekenen van bepaalde teruggaven 25 4 4 Uitstel in verband met faillissement WSNP en surseance Faillissementsschulden en belastingaanslagen waarop de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is moet de ontvanger op de gebruikelijke wijze bij de curator dan wel de bewindvoerder aanmelden Voor deze schulden treft de ontvanger geen betalingsregeling Zo lang onzeker is of alle boedelschulden uit de boedel kunnen worden voldaan kan de ontvanger voor de betaling daarvan uitstel verlenen De ontvanger kan tijdens een surseance van betaling op verzoek van de bewindvoerder uitstel van betaling voor de belastingschuld die voor de aanvang van de surseance materieel verschuldigd is geworden De ontvanger stelt daarbij de voorwaarde dat de belastingschuldige nieuw opkomende verplichtingen stipt nakomt Als voor belastingaanslagen zekerheid is gesteld wint de ontvanger deze uit Daarna informeert hij de curator dan wel de bewindvoerder over de wijziging in de hoogte van de belastingschuld 25 5 Betalingsregeling voor particulieren 25 5 1 Duur betalingsregeling particulieren De ontvanger verleent de belastingschuldige uitstel van betaling voor een periode van ten hoogste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat Slechts als er volgens de ontvanger bijzondere omstandigheden zijn kan hij de belastingschuldige een langere termijn gunnen dan twaalf maanden 25 5 2 Voorwaarden aan betalingsregeling particulieren De ontvanger kan aan het verlenen van uitstel verschillende voorwaarden verbinden In ieder geval stelt de ontvanger aan het verlenen van een betalingsregeling de voorwaarde dat nieuw opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen tijdig worden nagekomen De ontvanger kan alvorens het uitstel te verlenen zekerheid eisen als de aard en de omvang van de schuld in relatie tot de uitsteltermijn en de bekende verhaalsmogelijkheden daartoe aanleiding geven Ook het aangifte en betalingsgedrag in het verleden kan aanleiding zijn voor het eisen van zekerheid 25 5 3 Kort uitstel particulieren Op schriftelijk verzoek kan zonder nader onderzoek een betalingsregeling worden getroffen met een looptijd tot maximaal zes maanden na de laatste vervaldag van de oudste aanslag als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan a De totale openstaande schuld van de belastingschuldige bedraagt minder dan 500 00 Hierbij wordt geen rekening gehouden met belastingschuld waarvoor uitstel van betaling in verband met een ingediend bezwaar of beroepschrift is verleend b Aan de belastingschuldige is niet voor dezelfde belastingaanslag of voor andere belastingaanslagen uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen of uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag verleend c De belastingschuldige heeft geen belastingschuld openstaan waarvoor een hernieuwd bevel van betaling is betekend door de belastingdeurwaarder d De belastingschuldige heeft in de afgelopen drie jaren goed betalingsgedrag vertoond Goed betalingsgedrag is te omschrijven dat geen executoriale maatregelen dienden te worden genomen door de belastingdeurwaarder 25 5 4 Behandeling verzoek betalingsregeling particulieren In andere gevallen als bedoeld in artikel 25 5 3 van deze leidraad gaat de ontvanger aan de hand van de daartoe door de verzoeker verstrekte gegevens over tot de berekening van de betalingscapaciteit en de beoordeling van de vermogenspositie De ontvanger verleent in ieder geval geen uitstel van betaling als voor de belastingschuld waarvoor uitstel wordt gevraagd al uitstel op grond van artikel 25 5 3 van deze leidraad is verleend ongeacht of dit uitstel nog loopt of reeds is beëindigd Voor de berekening van de betalingscapaciteit vraagt de ontvanger zo nodig nadere gegevens bij de verzoeker op Bij de berekening van de betalingscapaciteit gaat de ontvanger uit van de begrippen en normen die gelden bij het kwijtscheldingsbeleid behalve voor zover daarvan in de artikelen 25 5 5 tot en met 25 5 11 van deze leidraad wordt afgeweken Ook met betrekking tot het vermogen gaat de ontvanger uit van het vermogensbegrip zoals dat geldt in de kwijtscheldingsregeling 25 5 5 Vermogen en betalingsregeling particulieren De aanwezigheid van vermogen op het moment van het indienen van het verzoek staat een betalingsregeling in het algemeen in de weg Dit geldt met name indien het vermogen zonder bezwaar liquide is te maken Het vermogen dat onder het kwijtscheldingsbeleid voor particulieren is vrijgesteld staat een betalingsregeling echter niet in de weg Onder vermogen wordt in dit verband verstaan de bezittingen van de belastingschuldige en diens echtgenoot zoals bedoeld in artikel 3 Wwb verminderd met de schulden die een hogere preferentie hebben dan de belastingschuld Met toepassing van artikel 3 Wwb wordt als echtgenoot ook aangemerkt de ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert tenzij het een bloedverwant in de eerste graad betreft 25 5 6 Betalingscapaciteit en betalingsregeling particulieren Naast het aanwezige vermogen speelt bij de beoordeling van de financiële omstandigheden de zogenoemde betalingscapaciteit van de verzoeker een belangrijke rol zowel ten tijde van het indienen van het verzoek als gedurende de looptijd van de betalingsregeling De betalingscapaciteit van de belastingschuldige die door de ontvanger wordt berekend bepaalt in belangrijke mate het bedrag dat de belastingschuldige periodiek op de achterstallige schuld moet aflossen De betalingscapaciteit geeft ook aan in hoeverre een betalingsregeling zinvol is Uitgangspunt voor de berekening van de betalingscapaciteit bij een verzoek om een betalingsregeling is het inkomen van de belastingschuldige en diens echtgenoot Net als artikel 3 Wwb merkt deze leidraad hier als echtgenoot ook aan de ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert tenzij het een bloedverwant in de eerste graad betreft Het inkomen en de uitgaven ten behoeve van bij de belastingschuldige inwonende kinderen zal bij de berekening van de betalingscapaciteit niet in aanmerking worden genomen Een uitzondering daarop vormt de ontvangen alimentatie ten behoeve van minderjarige kinderen Bij de berekening van de betalingscapaciteit gaat de ontvanger met betrekking tot de huur en hypotheekverplichtingen voor de woning waarin de belastingschuldige feitelijk verblijft uit van de werkelijke uitgaven De betalingscapaciteit bestaat uit het netto besteedbaar inkomen na aftrek van het normbedrag voor levensonderhoud Voor de betalingsregeling eist de ontvanger 80 van de betalingscapaciteit op 25 5 7 Berekening betalingscapaciteit bijzondere uitgaven De ontvanger kan afhankelijk van de concrete situatie van de belastingschuldige en zijn gezin bepaalde aanvaardbare uitgaven op de berekende betalingscapaciteit in mindering brengen Het moet dan gaan om uitgaven die samenhangen met de maatschappelijke positie van de belastingschuldige en die naar het oordeel van de ontvanger in redelijkheid niet bestreden worden uit het normbedrag voor levensonderhoud en de uitvoeringstolerantie 25 5 8 Berekening betalingscapaciteit aflossingsverplichtingen aan derden In het algemeen blijven bij de berekening van de betalingscapaciteit de aflossingsverplichtingen aan derden buiten beschouwing De ontvanger kan een uitzondering maken voor aflossingen op schulden waarvan het niet betalen tot ongewenste effecten kan leiden of waaraan een preferentie is verbonden 25 5 9 Berekening betalingscapaciteit extra inkomsten Bij de berekening van de betalingscapaciteit houdt de ontvanger slechts rekening met extra inkomsten zoals vakantiegeld tantièmes en dergelijke voor zover uitbetaling daarvan plaatsvindt dan wel zou moeten plaatsvinden in de periode waarvoor de betalingsregeling geldt 25 5 10 Belastingschuldige stelt zelf een betalingsregeling voor Als een belastingschuldige uitstel vraagt en tegelijkertijd een betalingsregeling voorstelt waarbij de schuld binnen twaalf maanden wordt afbetaald en deze regeling afwijkt van hetgeen de ontvanger heeft berekend dan hoeft een niet al te grote afwijking niet te leiden tot afwijzing van het verzoek Als de regeling die door de belastingschuldige is voorgesteld voor de ontvanger niet aanvaardbaar is maar een andere regeling wel ingewilligd kan worden dan deelt de ontvanger onder afwijzing van het verzoek de belastingschuldige mee welke regeling hij desgevraagd wel kan verlenen 25 5 11 Betalingsregeling langer dan twaalf maanden Het beleid zoals beschreven bij de berekening van de betalingscapaciteit bij regelingen tot en met twaalf maanden is van overeenkomstige toepassing op een regeling die vanwege bijzondere omstandigheden langer dan twaalf maanden duurt Hierbij moet in acht worden genomen dat de belastingschuldige zijn van de kwijtscheldingsnormen afwijkende uitgaven waaronder ook de huur of de hypotheeklasten in de eerste twaalf maanden van de betalingsregeling zodanig moet verminderen dat na de twaalfde maand zoveel mogelijk de volledige betalingscapaciteit die aan het kwijtscheldingsbeleid is ontleend kan worden benut om de schuld te voldoen De ontvanger sluit met de betalingsregeling hier op aan 25 6 Betalingsregeling voor ondernemers 25 6 1 Duur betalingsregeling ondernemers Een betalingsregeling moet een zo n kort mogelijke periode beslaan Bij het vaststellen van de duur van de betalingsregeling houdt de ontvanger rekening met de omstandigheden bijvoorbeeld de aard en de omvang van de schuld de liquiditeits en de vermogenspositie van de onderneming en het aangifte en betalingsgedrag in het verleden De betalingsregeling zal in elk geval een looptijd van twaalf maanden niet te boven gaan gerekend vanaf de laatste vervaldag van de belastingaanslag 25 6 2 Voorwaarden betalingsregeling ondernemers Aan het verlenen van een betalingsregeling stelt de ontvanger de voorwaarde dat de belastingschuldige nieuw opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen bijhoudt Bovendien stelt de ontvanger de voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld zie artikel 25 1 13 van deze leidraad De hoogte van de zekerheid moet gelijk zijn aan de schuld waarvoor uitstel wordt verzocht 25 6 3 Uitstelbeleid particulieren geldt voor ex ondernemers Voor ex ondernemers is het uitstelbeleid van toepassing zoals dat geldt voor particulieren ook als de belastingschuld betrekking heeft op de ondernemingsperiode 25 6 4 Uitstel voor ondernemers en overheidssteun subsidie Als het de ontvanger bekend is dat van overheidszijde een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheid van subsidie of steunverlening om de schuld te voldoen of een sanering mogelijk te maken dan verleent de ontvanger uitstel van betaling als hij de verwachting heeft dat het verzoek door de potentiële subsidiënt zal worden gehonoreerd De belastingschuldige moet dan wel aan de lopende

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/273150_1/Leidraad+Invordering+Waterschap+De+DommelLijst+met+gebruikte+afkortingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 29 04 2011 nieuwe regeling 26 04 2011 Onbekend Onbekend Tekst van de regeling Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater in inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel Overwegende dat de aanvoergebieden Olen en Sonniuswijk een uitzondering binnen het beheersgebied van De Dommel zijn vanwege de mogelijkheid om door wateraanvoervanuit het Wilhelminakanaal de waterstanden in de watergangen op peil te houden onafhankelijk van de eigen afvoer in het gebied het wateraanvoersysteem wordt gebruikt om de grondwaterstand in het landbouwgebied op een optimale diepte te krijgen en te houden waarbij beregening in principe niet nodig is het aanvoerstelsel en de capaciteit ervan niet is ontworpen voor beregening uit oppervlaktewater door het onttrekken van oppervlaktewater niet langer mogelijk is om de juiste hoeveelheid water op de juiste manier door het gebied te sturen om daarmee de grondwaterstanden zo veel mogelijk te optimaliseren voor landbouwkundig gebruik het streven van Waterschap De Dommel erop gericht is om de inlaat van gebiedsvreemd water te minimaliseren en gebiedseigen water zoveel mogelijk te conserveren onttrekking in de periode dat deze peilen zonder inlaat van water gehandhaafd kunnen worden niet wenselijk is in de periode dat er wel aanvoer is onttrekking van oppervlaktewater kan leiden tot de aanvoer van meer water dan uit oogpunt van peilbeheer strikt noodzakelijk is met de aanvoer van water kosten zijn gemoeid en deze kosten direct of indirect gerelateerd zijn aan de ingelaten hoeveelheid met een verbod op onttrekking van oppervlaktewater er geen kans ontstaat op ongelijkheid tussen de verschillende ingelanden omdat niemand mag onttrekken Besluit ingevolge artikel 4 1 eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2009 een algeheel verbod in te stellen om water te onttrekken aan bepaalde beken en rivieren in het

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/302790_1/Besluit+verbod+op+onttrekking+van+oppervlaktewater+in+inlaatgebieden+Olen+en+Sonniuswijk.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  vastgesteld pdf PDF 343 kB 1 Opening 2 Ingekomen stukken en mededelingen 3 Notulen toezeggingen en bestuurlijke agenda niet van toepassing 4 Algemene Beleids en Bestuurlijke Zaken 4 1 Installatie algemeen bestuur 4 1 Installatie AB leden 20150318 pdf PDF 258 kB 4 2 Benoeming geloofsbrievencommissie 4 2 Benoeming geloofsbrievencommissie 20150318 docx pdf PDF 266 kB 5 Rondvraag en sluiting Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/83bfd570-74b0-4c2d-b64f-a890449b135e/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2826-3-2015%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  Besluitenlijst AB 20150325 pdf PDF 244 kB Notulen AB 20150235 vastgesteld en ondertekend pdf PDF 3 019 kB 1 Opening 2 Ingekomen stukken en mededelingen 2 1 Overzicht ingekomen brieven 20150325 Overzicht Ingekomen brieven AB pdf PDF 199 kB 1 Mededeling AB inzake benoemingen geborgde zetels pdf PDF 187 kB 2 Brief van MJCM Arts d d 12 maart 2015 inz Beëindiging bestuursfunctie pdf PDF 214 kB 3 Mededeling AB 25 3 2015 afschrift PV zitting CSB def def pdf PDF 173 kB 3 1 bijlage Proces Verbaal verkiezingsuitslag Waterschap De Dommel pdf PDF 3 987 kB 3 2 bijlage Ondertekende geloofsbrieven pdf PDF 3 402 kB 3 Notulen toezeggingen en bestuurlijke agenda 3 1 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 25 februari 2015 Notulen AB 20150225 concept tbv AB 25 maart 2015 wijzigingen zichtbaar pdf PDF 395 kB Besluitenlijst AB 20150225 pdf PDF 294 kB 4 Algemene Beleids en Bestuurlijke Zaken 4 1 Toelating bestuursleden 4 1 AB voorstel Toelatingsbesluit 20150318 pdf PDF 272 kB 4 2 Afscheid 5 Rondvraag en sluiting Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/bbbee63e-753d-40e8-9530-807784ed03d6/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2825-3-2015%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive