archive-nl.com » NL » D » DUTCHSHIPBROKERS.NL

Total: 221

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dutch Shipbrokers
  LOGIN Algemene voorwaarden News Thursday 26th of June 2014 More Thursday 20th of February 2014 Van de secretaris Om de adres en verzendlijsten zo accuraat mogelijk te houden worden de leden en donateurs vriendelijk verzocht om hun e mailadres op

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/en.php/onder_algemene-voorwaarden.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Dutch Shipbrokers
  of February 2014 Van de secretaris Om de adres en verzendlijsten zo accuraat mogelijk te houden worden de leden en donateurs vriendelijk verzocht om hun e mailadres op te geven via secr More Dutchshipbrokers nl Home nzs About us Job

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/en.php/onder_site-map.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Zeebevrachters
  bestuursleden in verband met het terugtreden uit het bestuur van diverse leden gedurende dit Meer Donderdag 20 februari 2014 Van de secretaris Om de adres en verzendlijsten zo accuraat mogelijk te houden worden de leden en donateurs vriendelijk verzocht om hun e mailadres op te geven via secretaris Meer Deze doelstelling wordt bereikt door het op vaste tijden het beschikbaar stellen van een ruimte voor het houden van een bijeenkomst

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl.php/over-ons_soci%EBteitsavonden.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Zeebevrachters
  Van de cursisten wordt verwacht dat zij een HAVOdenkniveau hebben aangevuld met een relevante werkervaring Voor het volgen van deze opleiding is een goede basiskennis van het zee transport noodzakelijk bijvoorbeeld het diploma Cargadoor I Inhoud De cursus Zeebevrachter wordt in samenwerking met de Nederlandse Zeebevrachter Sociëteit gegeven De onderdelen van van de cursus zijn Maritieme geografie Techniek van schepen Juridische aspecten Het bevrachten van een schip Financiële en commerciële aspecten Duur Deze zelfstudie cursus loopt van februari jaar 1 tot en met uiterlijk juni jaar 2 inclusief eventuele herexamens Startdatum Inschrijven kan van februari tot eind juni jaar 1 Er worden vanaf september jaar 1 zes themasessies georganiseerd de laatste themasessie is in februari jaar 2 Afsluiting Het examen wordt vanaf eind maart jaar 2 afgenomen in principe wordt het schriftelijke examen in de laatste week van maart afgenomen en het mondelinge examen eind april begin mei jaar 2 De herexamens vallen ongeveer eind mei jaar 2 Het diploma wordt uitgereikt nadat men het examen met goed gevolg heeft afgelegd Diplomahouders worden geregistreerd in het register van gediplomeerde zeebevrachters van de Nederlandse Zeebevrachter Sociëteit Bijzonderheden De cursus bestaat uit twee lesmappen die de cursist zefstandig doorwerkt aan de hand

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl.php/cursus_zeebevrachter.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Zeebevrachters
  vriendelijk verzocht om hun e mailadres op te geven via secretaris Meer Cursus Zeebevrachter Inschrijven Cursusnaam Startdatum Plaats Prijs Vrije plaatsen Zeebevrachter 02 02 2015 ROTTERDAM 2 475 00 Inschrijven De cursusprijs is de som van de gekozen modules De cursusprijs wijzigt n a v de gekozen modules Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele externe examenkosten STC B V doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl.php/cursus_cursus-beschrijving.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Zeebevrachters
  voorzitter Dink Ripmeester de voorzittershamer over aan vicevoorzitter Marcel van Eijsden die aan de vergadering voorstelt om Dink wederom als voorzitter te kiezen een taak waartoe deze zich bereid verklaart Ook hiermee stemt de vergadering bij acclamatie in en de voorzittershamer wordt hem hierna weer overhandigd Dink bedankt de vergadering voor het in het bestuur en hem gestelde vertrouwen Cees Warrenaar maakt van de gelegenheid gebruik om zijn waardering uit te spreken voor de inzet van het bestuur 11 Rondvraag Ary Vijfvinkel steekt het bestuur een hart onder de riem Haal nieuwe energie uit de neergaande trent Ed v d Zanden Pet af voor het bestuur 12 Sluiting Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering en sluit hij de vergadering om 22 10 uur Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit NZS gehouden op 12 april 2011 in Restaurant Abel te Rhoon 1 Opening Om 20 30 uur opent voorzitter Dink Ripmeester de vergadering en verwelkomt de aanwezigen Afmeldingen werden ontvangen van de heren J G Pols L van t Riet W van Haften M Speldenbrink H van Blanken B Zwijgers G Linterman R de Jong R den Breejen S Menten E v d Zanden G Glazenburg Er werden 4 geldige machtigingen afgegeven Het voltallige bestuur is aanwezig t w Dink Ripmeester Marcel van Eijsden Milko Meijer Andreas Vallianatos Jon Scholten Hans Schurr en Kees Kemper De volgende leden van de NZS zijn aanwezig W Spek H Glerum C Warrenaar M Poot D Bülling D Dutilh M Andreae en A Vijfvinkel hetgeen als bijna te doen gebruikelijk een zeer lage opkomst mag worden genoemd Alvorens de vergadering voort te zetten wordt er een minuut stilte in acht genomen ter herdenking van het overlijden van ons lid Jan Windt 2 Notulen Algemene Ledenvergadering dd 2 maart 2010 De notulen worden zonder aanvulling of opmerkingen vastgesteld 3 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2010 Er zijn geen op of aanmerkingen vanuit de vergadering 4 Jaarverslag en balans van de penningmeester over het jaar 2010 Huib Glerum De jaartallen boven de balans zijn niet correct en vraagt naar de overlopende posten Penningmeester vertelt dat dit contributies betreft en royalties van STC die overigens intussen zijn ontvangen Wim Spek stelt voor om een afschrift van de notulen aan STC te sturen zodat men er op dezer late betaling wordt geattendeerd Besloten wordt dit niet te doen de notulen worden al vermeld op de website en in de Patrijspoort en komen derhalve al onder de aandacht Voorzitter vertelt nog dat er voor het volgende cursusjaar op dit moment al weer 24 aanmeldingen zijn Dieter Bülling spreekt zijn waardering uit voor het feit dat het Shipbrokers Dinner finanvieel sluitend is afgesloten en vraagt hoe dat zal gaan met het Lustrumfeest waarop de lustrumcommissie zegt dat deze ook goed zal uitkomen dankzij de reserveringen en de reeds toegezegde donaties Daniel Dutilh meldt dat hij de organisatie van het lustrumfeest er goed uit vindt zien 5 Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2010 Cees Warrenaar leest de verklaring voor waarin de commissie verklaart de stukken te hebben gecontroleerd en in orde bevonden en waarin de commissie aan de vergadering voorstelt het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen 6 Contributie voor het jaar 2011 Penningmeester Milko Meijer stelt voor deze gelijk te houden hetgeen door de vergadering wordt aangenomen 7 Begroting 2010 Deze wordt door de vergadering aangenomen 8 Verkiezing kascontrole commissie Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de namen van de kascommissie niet juist zijn vermeld deze moeten zijn R de Jong C Warrenaar en reserve W Spek R de Jong is aftredend C Warrenaar en W Spek blijven lid van de kascontrole en als reserve stelt M Poot zich beschikbaar hetgeen door de vergadering unaniem wordt aanvaard 9 Activiteiten 2011 Voor het Lustrumfeest van 21 mei 2011 zijn op het moment 116 aanmeldingen binnen De BBQ staat voor dit jaar op 7 juni 2011 geagendeerd er wordt gewerkt aan een Groninger Avond op de 3 e of 4 e vrijdag in september en er wordt getracht een lezing te organiseren tussen de jaarlijkse mosselavond en kerstklaverjas in 10 Verkiezing bestuur Het voltallige bestuur is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld er werden geen verdere kandidaten voorgesteld en de vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herverkiezing van het voltallige bestuur alsmede met de uitbreiding van het bestuur door twee nieuwe leden t w de heren Raimond den Breejen en Matthijs Andreae Marcel van Eijsden licht toe dat hij Raimond er bij heeft gehaald om diverse taken van hem over te nemen en tevens jongere mensen in het bestuur te brengen hij blijft zelf ook bestuurslid Matthijs Andreae zal zich vooral profileren als bestuursvertegenwoordiger in het noorden des lands en zodoende zijn steentje bijdragen aan onze sociëteit Hierna geeftt de voorzitter Dink Ripmeester de voorzittershamer over aan vice voorzitter Marcel van Eijsden die aan de vergadering voorstelt om Dink wederom als voorzitter te kiezen een taak waartoe deze zich bereid verklaart Ook hiermee stemt de vergadering bij acclamatie in en de voorzittershamer wordt hem hierna weer overhandigd Dink bedankt de vergadering voor het in het bestuur en hem gestelde vertrouwen 11 Rondvraag Wim Spek stelt voor om in de volgende uitnodiging voor de ledenvergadering bij het punt verkiezing bestuur de namen van het zittende bestuur te vermelden Huib Glerum vraagt hoe het is met de bijdrage aan de slachtoffers van de Tsunami Dink vertelt dat de NZS fondsen zijn overgedragen nadat Oxfam Novib haar laatste deelbetaling verrichtte Hij heeft hier af en toe nog contact over maar verder geen bemoeienis meer van de NZS Cees Warrenaar vraagt of de website iets nauwkeuriger kan worden bijgehouden Marcel van Eijsden antwoordt dat hier aandacht aan wordt besteed en dat de publicaties uit de Patrijspoort ook zullen worden opgenomen op de website Marcel vraagt of iedereen vooral steeds wijzigingen in adressen wil doorgeven ter publicatie en ook email adressen bekend wil maken voor zover dit nog niet gebeurd is en vertelt dat er binnenkort een algemene inlogcode zal worden gemaakt Ary Vijfvinkel zegt CHAPEAU voor de inbreng van het bestuur en vindt het jammer dat er zo n lage opkomst is bij deze vergadering Verder merkt hij op dat hij het afgelopen shipbrokers dinner niet best vond Milko Meijer en Marcel van Eijsden bevestigen dat er diverse zaken die duidelijk waren afgesproken met de terminal niet zijn opgevolgd en dat er al op de avond zelf hierover gesproken is Overigens zijn er maar een paar klachten ontvangen De commissie was ervan overtuigd dat er niets mis kon gaan en dat alles tot in de puntjes was geregeld maar dit is jammer genoeg niet geheel uitgekomen Er blijft altijd iets te wensen en te verbeteren over Overigens is gebleken dat er deelnemende bedrijven waren die hun gasten niet hebben gewezen op wens om in smoking te verschijnen en zelfs geadviseerd hebben dit niet te doen Dit is door de commissie en het bestuur als zeer teleurstellend ervaren en bij het volgende dinner zal dit nog nadrukkelijker worden vermeld Alle aanwezigen op de vergadering zijn het erover eens dat dit een traditie is en dat deze zeker in ere gehouden moet worden Dink Ripmeester zal namens de ALV een bloemetje verzorgen voor Rob van den Herik 12 Sluiting Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering en sluit hij de vergadering om 21 50 uur Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit NZS gehouden op 02 maart 2010 in Restaurant Abel te Rhoon 1 Opening Om 19 45 uur opent voorzitter Dink Ripmeester de vergadering en verwelkomt de aanwezigen Afmeldingen werden ontvangen van de heren J G Pols L van t Riet W van Haften M Speldenbrink W Spek B Zonneveld M Poot H van Blanken M van Eijsden en P Schalk Er werden 6 geldige machtigingen afgegeven Met uitzondering van Marcel van Eijsden wegens vakantie was het bestuur aanwezig t w Dink Ripmeester Milko Meijer Andreas Vallianatos Jon Scholten Hans Schurr en Kees Kemper De volgende leden van de NZS waren aanwezig G Linterman H Glerum C Warrenaar E v d Zanden R de Jong D Bülling en A Vijfvinkel hetgeen wederom een erg lage opkomst betekende 2 Notulen Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2009 De notulen worden zonder aanvulling of opmerkingen vastgesteld 3 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2009 De secretaris meldt dat er in de zin inzake het overlijden van twee leden een fout is geslopen de zin moet luiden In het verslagjaar 2009 overleden onze leden Flemming Hare en Hans Bloemen 4 Jaarverslag en balans van de penningmeester over het jaar 2009 Huib Glerum merkt op dat de betalingen van de royalties door STC erg laat zijn de voorzitter DinkRipmeester licht toe dat één en ander vertraagd is doordat de nieuwe overeenkomst met STC door o a tijdgebrek correcties en directiewisselingen bij STC pas voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering door Ine Los ter ondertekening werd langsgebracht en na deze ondertekening tot betaling zal worden overgegaan Cees Warrenaar vraagt hoe het staat met nog te ontvangen advertentiegelden en contributies Milko Meijer meldt dat de betaling voor de nog uitstaande advertentie intussen ontvangen is en dat er nog 1 contributie niet ontvangen is degene die dit betreft zal door hem nog éénmaal worden benaderd en bij ingebreke blijven zal dit lid voor royement worden voorgedragen Betreffende de Patrijspoort vraagt Ary Vijfvinkel hoe vaak deze verschijnt dit om de adverteerders optimaal te bedienen Milko Meijer antwoordt dat deze in 2008 2x is verschenen en in 2009 4x en dat het de bedoeling is om 4x per jaar een editie uit te geven dit wordt bevestigd door de redactie waarbij Andreas Vallianatos er op wijst dat de advertenties ook op de website staan en dat hiervoor géén kosten worden berekend 5 Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2009 René de Jong leest de verklaring voor waarin de commissie verklaart de stukken te hebben gecontroleerd en in orde bevonden en waarin de commissie aan de vergadering voorstelt het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen Huib Glerum merkt op dat er in principe ook voor acquit moet worden gestemd 6 Contributie voor het jaar 2010 Penningmeester Milko Meijer stelt voor deze gelijk te houden hetgeen door de vergadering wordt aangenomen 7 Begroting 2010 Huib Glerum vraagt waarom het Shipbrokers Dinner lager begroot is Milko Meijer licht toe dat dit gedaan is omdat er rekening mee wordt gehouden dat er een kleinere bezetting zal zijn dit gezien de alom gevoelde recessie Overigens is hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden in de reservering voor bijzondere evenementen Er zal alles aan worden gedaan om het kostendekkend te houden Cees Warrenaar vraagt naar de reservering voor bijzondere evenementen Milko Meijer verwijst naar het eventuele tekort op het te organiseren Shipbrokers Dinner het te organiseren Lustrumfeest in 2011 en ook dat dit met de belasting te maken heeft we moeten niet te kapitaalkrachtig worden tevens zegt hij nogmaals dat er getracht zal worden om het aantal tafels voor het Dinner zo groot mogelijk te krijgen Bij de Cruisterminal is al een optie genomen besprekingen met het ss Rotterdam zullen nog een keer worden gevoerd maar de eerste indicatie was dat de kosten daar 3 tot 4 keer hoger uitkomen dan wat we gewend zijn Verder vraagt Cees Warrenaar naar de veel hoger uitgevallen kosten voor de Patrijspoort Andreas Vallianatos legt uit dat dit gekomen is doordat de omslagen en advertenties voor elke uitgave opnieuw werden gedrukt en ook door het aantal uitgebrachte flyers Intussen is door Andreas Valliantos en Milko Meijer met de drukker afgesproken om de advertenties en de omslagen voor een heel jaar vooruit te drukken en het allemaal iets minder glossy te maken en ook het aantal flyers te miniseren Diverse leden zouden het jammer vinden als de kleur minder zou worden want het ziet er allemaal wel goed uit Milko Meijer zegt toe alle vertrouwen te hebben dat het er goed uit blijft zien en dat de redactie de vinger aan de pols zal houden om te zien hoe het wordt en indien nodig te zien of er aanpassing nodig cq mogelijk is 8 Verkiezing kascontrole commissie Cees Warrenaar stelt zich kandidaat en Gijs Linterman stelt zich beschikbaar als reserve en deze worden door de leden geaccepteerd de commissie zal derhalve bestaan uit René de Jong en Cees Warrenaar met Gijs Linterman als reserve 9 Activiteiten 2010 Hoewel geen NZS activiteit wordt toch even de door NZS gesponsorde 50 avond genoemd op 6 april 2010 te houden in Schiedam De Paasklaverjas komt te vervallen mede gezien het feit dat de maand april al behoorlijk vol zit met feestdagen 50 avond en het de bedoeling was om dit eventueel in het midden des lands te organiseren zodat ook leden uit andere plaatsen dan Rotterdam e o hieraan zouden kunnen deelnemen Het bestuur is echter bang dat dit een moeilijk te organiseren gebeuren is want er zal dan toch heel wat geregeld en gereisd moeten worden en mede gezien de geringe opkomst voor de Kerstklaverjas De Barbecue zal worden gehouden op 8 juni 2010 in bij Restaurant Abel Rhoon Ary Vijfvinkel zal het bestuur vertegenwoordigen op het Shipbrokers Dinner in Cardiff 10 Verkiezing bestuur Het voltallige bestuur was aftredend en had zich voltallig herkiesbaar gesteld er werden geen verdere kandidaten voorgesteld en de vergadering ging bij acclamatie akkoord met de herverkiezing van het voltallige bestuur Dink Ripmeester gaf hierna de voorzittershamer over aan Andreas Vallianatos die aan de vergadering voorstelt om Dink wederom als voorzitter te kiezen een taak waartoe deze zich bereid verklaart Ook hiermee stemt de vergadering bij acclamatie in en de voorzittershamer wordt hem hierna weer overhandigd Dink bedankt de vergadering voor het in het bestuur en hem gestelde vertrouwen 11 Rondvraag Dieter Bülling vraagt of het een idee is om sponsoring te zoeken voor het Dinner en hier dan de gelegenheid te geven om zo n bedrijf in de schijnwerper te zetten en bedankt ook voor het niet verhogen van de contributie Het bestuur bij monde van Dink Ripmeester en Milko Meijer is van mening dat dit niet moet worden gedaan dan krijgt men te veel buitenstaanders binnen en we willen het Dinner nu juist beperken tot onze leden en vakgenoten en niet te veel outsiders erbij betrekken Het concept slaat aan en we hopen op een goede opkomst Ary Vijfvinkel onderschrijft dit laten we het klein en chique houden Hij bedankt het bestuur voor hun inzet en voor het prima diner genoten voorafgaand aan de vergadering maar vindt wel dat er te weinig opkomst is zeker van actieve leden bevrachters Gijs Linterman bedankt ook voor de goede maaltijd Huib Glerum constateert dat de opkomst eigenlijk altijd klein is en hem eigenlijk nog meevalt en bedankt voor het besluit om de contributie niet te verhogen en het bestuur voor hun werkzaamheden Cees Warrenaar bedankt ook voor het eten en de genoten drank en vraagt of het bestuur zich bewust is van het feit dat 2011 weer een lustrumjaar is hetgeen wordt bevestigd door het bestuur Er is tijdens de laatste bestuursvergadering al een commissie in het leven geroepen Cees biedt zich aan voor hand en spandiensten Verder spreekt hij de complimenten uit over de website vraagt of het aantal hits wordt bijgehouden en wie de inloggegevens en email adressen bijhoudt Jon Scholten en Hans Schurr houden de website bij Marcel van Eijsden de inloggegevens en email adressen wie het aantal hits kan opgeven moet nagevraagd worden Ed v d Zanden spreekt ook zijn dank uit voor het genoten diner en vraagt of het dragen van een smoking op het Shipbrokers Dinner echt nodig is Het bestuur is unaniem van mening dat de smoking gewenst is en blijft en bijdraagt aan de uitstraling van het gebeuren 12 Sluiting Aangezien er verder geen vragen meer zijn bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering en spreekt de hoop uit dat de verruwing in ons vak zal afnemen en dat de ethiek zal overleven en waar nodig terugkeren Hierna sluit hij de vergadering om 22 00 uur Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit NZS gehouden op 14 april 2009 in Restaurant Abel te Rhoon 1 Opening Om 21 00 uur opent de voorzitter Dink Ripmeester de vergadering en verwelkomt de aanwezigen Afmeldingen werden ontvangen van de heren R Straus M van Eijsden D Damhof R v d Herik V Verkaart M Speldenbrink E Boorsma B Torcqué A Akker L Ozinga J Rensink M Stoppels F v d Heide G Storm P Schalk R Westerhout A Vijfvinkel H v Blanken J Brobbel R v d Herik Er werden 11geldige machtigingen afgegeven Van het bestuur moest Marcel van Eijsden verstek laten gaan de overige 6 bestuursleden t w Dink Ripmeester Milko Meijer Andreas Vallianatos Jon Scholten Hans Schurr en Kees Kemper waren aanwezig Van de leden van onze Sociéteit gaven de volgende leden acte de présence D Dutilh G Linterman C Warrenaar F Seltenrijch D Bulling H Glerum M Poot R de Jong J Pols W Spek en E v d Zanden Al met al dus een lage opkomst 2 Notulen Algemene Ledenvergadering dd 8 april 2008 J Pols zegt dat er abusievelijk gemeld wordt dat de echtgenote van Mevr Goris overleed dit moet zijn de echtgenote van Dhr P Goris Verder vraagt hij naar de royalties betreffende de cursus dit wordt later in de vergadering behandeld W Spek merkt op dat de notulen te laat werden gepresenteerd dit behoeft verbetering en het bestuur deelt mee hier zelf ook ongelukkig mee te zijn en dit te verbeteren verder merkt hij op dat het woord nog op blz 11 in de onderste 3 regels beide keren noch dient te zijn H Glerum meldt dat er teveel spelfouten voorkomen en vraagt naar de frekwentie van de Patrijspoort het bestuur zal beter toezien op de spelling en het verschijnen van de Patrijspoort regelmatiger te willen laten

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl/login_jaarverslag.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Zeebevrachters
  Leden 30 September was het weer zover de Groninger Avond Uit het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomt is ook van toepassing op deze avond Vorige jaren waren het altijd avonden die tot diep in ons geheugen gegrift zijn dus de verwachting was wederom hoog gespannen Gelukkig kunnen we met zijn allen concluderen dat dit wederom een geslaagde bijeenkomst was De avond is begonnen bij Louis XV te Groningen Het was mooi om te zien dat onze voorzitter Dink Ripmeester ondanks zijn verjaardag aanwezig was Helaas was er wel een bescheiden opkomst uit het westen maar dit mocht de sfeer niet drukken Eerst werd er flink geborreld tot een uur of 20 00 daarna werd het buffet geopend Ondanks dat het buffet in het donker stond opgesteld en men kon bijna niet kon zien wat men opschepte bleek het in de mond zeer smaakvol te zijn Het bier vloeide rijkelijk en de gezelligheid nam in grote stappen toe Rond 23 00 moesten we helaas al afscheid van de eerste gasten nemen maar sommige hebben tot in de vroege uurtjes het weten te houden en zijn per taxi fiets of wandelend naar hun mand gegaan om toch nog te kunnen genieten van het welverdiende weekend FOTO S ROTTERDAM SHIPBROKERSDINNER 2010 Voor Foto s Rotterdam Shipbrokersdinner 2010 Part I click here V oor Foto s Rotterdam Shipbrokersdinner 2010 Part II click here Foto s dank aan Lenny Suvaal www suvaalfotografie nl 50 PLUS BIJEENKOMST DINSDAG 06 APRIL 2010 LEDEN DER N Z S WIJ HEBBEN WEER EEN PRIMA 50 PLUS AVOND GEHAD HELAAS WAT ANNULERINGEN OP HET LAATSTE MOMENT MAAR TOCH MET EEN MAN OF 24 DE ROEP OM HERHALING WAS WEER DUIDELIJK HOORBAAR EN DE VOORLOPIGE PLANNING IS OM NOGMAALS IN NOVEMBER DAN WEL VOLGEND JAAR MAART APRIL DIT WORDT NOG NADER ONDERZOCHT MET EEN VERZOEKJE AAN DE BETROKKEN LEDEN ZIE BIJGAANDE FOTO MET DE AANWEZIGE JEUGDIG UITZIENDE DEELNEMERS ZELFS VANUIT DELFZIJL HELEMAAL GEKOMEN UW ORGANISATIE COMITE GIJS LINTERMAN ARIE VIJFVINKEL PS HET ETEN AMBIENCE ETC IN HET OUDE RAEDHUYS WAS ZEER GOED EN MET EEN BEETJE BEZETTING IS DE ZAAK VOOR ONS OP DEZE AVONDEN NZS Klaverjasavond 15 12 2009 Op dinsdag 15 December was het weer zo ver De jaarlijkse NZS klaverjasavond Gesterkt door de goede resultaten de afgelopen jaren met als hoogtepunt de titel in 2008 ging ik op om deze in bezit te houden Bij binnenkomst gelijk al weer enkele concurrenten gespot die er op gebrand leken om mij niet weer met de titel er vandoor te laten gaan Leuke opkomst maar eerst gezellig met zijn allen een hapje eten wat weer voortreffelijk was verzorgd door de Rhoonse Grienden Andreas had de organisatie strak in handen en dus werd er na de koffie gelijk een kaart getrokken om te bepalen aan welke tafel en met tegen wie er gespeeld moest worden 1e tafel gelijk een pot die ik absoluut niet wilde verliezen Samen met Huib Glerum tegen de mannen van Unity Frans Seltenreijch en

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl/login_patrijspoort_evenementen.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • ingezonden stukken
  geven aan de equipment dan kun je soms beter gewoon verbranden in plaats van het offloaden van brandstof aangezien je voor de rechtbank toch gevraagd wordt om verliezen te beperken Op de vraag of ere en lijst gemaakt kon worden met chemicals die niet in brandstof mogen zitten stelde hij dat je beter in je Charterparty op kon nemen dat er geen chemicals in mogen zitten dan een lijst te maken want volgende week wordt er weer een andere chemical gevonden die niet in del ijst staat en begint het verhaal gewoon van voor af aan De meeste off spec situaties betreft viscositeit en water en in vele gevallen kan er iets mee gedaan worden in praktische zin Als brandstof 390 cst is kan dat rustig verbrand worden en water betekent wat meer werk met separeren maar levert geen gevaar op Verontreinigingen in brandstof zijn niet aan specifieke delivery plaatsen gebonden Ze komen bij vlagen wereldwijd voor Han van Blanken J Bekkers Co bv Overlijden Jan Windt 22 01 2011 Renesse aan Zee maandagmorgen 24 Januari 2011 Beste NZS leden Zoeven bereikt ons het droeve bericht dat Jan Windt op 70 jarige leeftijd jl zaterdag is overleden Jan zijn strijd tegen kanker was ongelijk krap een jaar nadat ook zijn echtgenote Ina deze strijd had moeten staken Wie kent Jan niet als een man van een woord een woord als een fijn mens met een prettige persoonlijkheid en met een onschatbare vakkennis De uitvaart plechtigheid van Jan is a s vrijdag 28 Januari om 12 00 uur in het uitvaartcentrum Stilleweer Stilleweersterweg 1 te Appingendam alwaar ook op donderdagavond 27 Januari van 19 15 tot 19 45 uur de gelegenheid is om van Jan afscheid te nemen Het bestuur van de NZS en haar leden wenst familie vrienden en oud collega s sterkte toe bij het verwerken van dit verlies Dink Ripmeester voorzitter Nederlandse Zeebevrachters Societeit Patrijspoort dec 2009 Uit de Oude doos De gebelgde douane ambtenaar Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 mocht de Duitse koopvaardij niet opgebouwd worden en de wereldzee n niet bevaren op last van de Geallieerden Het duurde ongeveer tot 1950 dat de eerste Duitse koopvaardijschepen Rotterdam weer aandeden En zo kon het gebeuren dat een Duits schip in de Merwedehaven in Rotterdam lag afgemeerd Een Duitse schepeling van boord gegaan en lopend op de kade kwam een douane ambtenaar in dienst tegen De matroos kennelijk in een amicale stemming wilde de ambtenaar iets vragen en begon tegen de laatste Hasst du Voordat de matroos zijn vraag kon afmaken barstte de ambtenaar in woede uitroepend Wat denk je wel dat we nog in de oorlog zitten dat je Du tegen mij kunt zeggen De oorlog is nu voorbij en wil ik niet meer met Du worden aangesproken De Duitser was de Nederlandse taal niet machtig en verstond de Nederlandse tirade van de ambtenaar niet maar één ding namelijk het Duitse persoonlijk voornaamwoord Du was hem niet ongaan In een flits realiseerde hij zich dat hij de beleefdheidsvorm Haben Sie had moeten gebruiken In alle deemoed zei hij dan ook tegen de ambtenaar Jawohl Herr Sie Huib Glerum IN MEMORIAM HANS BLOEMEN Speech van Gijs Linterman tijdens de crematie plechtigheid van Zaterdag 18 Juli 2009 Maria familie collega s en vrienden Tijdens mijn bezoek in Wales van vorige week kreeg ik een belletje van mijn vrouw met de mededeling dat Hans Bloemen in zijn slaap was overleden op woensdagmorgen op bezoek bij zijn schoonfamilie Dat zet je dan even aan het denken zoals bij al dit soort berichten we hadden pas 2 dagen eerder een andere goede vriend en oud collega begraven van ongeveer gelijke leeftijd Ik heb bij thuiskomst gelijk alle oud collega s klanten en goede vrienden van Hans uit zijn tijd in binnen en buitenland op de hoogte gebracht van dit treurige nieuws De N Z S verzocht mij ook tevens namens hen een woordje bij zijn crematie te spreken hetgeen zo wie zo al door mijn hoofd speelde Ja toen ik ergens in 1971 Peterson verliet om via Tower Shipping in 1974 bij Schutter aan te komen nam Hans het stokje van mij over Ergens in 1974 gind de zaak draaien bij Schutter en heb ik hem benaderd om ons team te komen versterken Sedert die tijd tot aan 1993 hebben wij ons vak samen uitgevoerd eerst als collega bevrachters waterklerken want in die tijden moest je eenvoudig alles doen en vanaf 1984 als partners in Shipflow In 1988 ging de zaak terug naar Schutter waar Hans zijn laatste werkzame jaren heeft volgemaakt Wij hebben samen veel plezier gehad zowel zakelijk als prive en deze tijd zal ik dan ook nimmer vergeten Na zijn attack heeft Hans kans gezien de vreugden van het leven samen met Maria weer op te pakken en ik meen te kunnen stellen dat ze nog een aantal prima jaren hebben mee gemaakt zowel in Capelle als in Polen bij zijn schoonzoon vrouw en hun dierbare kleinzoon Wij hadden regelmatig kontakt per email en af en toe zagen we Hans in transit in Rotterdam op weg naar zijn zeer geliefde Gran Canary Ja Hans ook al je vrienden in Engeland en Ierland zijn geschokt en wij zullen je dan ook nimmer vergeten Om dan ook maar te eindigen in een voor intimie zeer bekende kreet FLOWERS TAKE CARE OF YOURSELF HAPPY VOYAGE LIEVE VRIEND Gijs Linterman IN MEMORIAM FLEMMING HARE Speech van de voorzitter tijdens de uitvaart plechtigheid van j l Dinsdag 14 Juli 2009 Beste Jennie Jerry Sylvia overige familie leden Dear Stig Peter and Allen Beste vrienden kennissen en NZS leden Dat telefoontje van afgelopen donderdagmorgen dat Flemming op 8 juli was overleden kwam onverwacht ja heel onverwacht als een dief in de nacht Flemming s ziektebeeld was bij velen van ons niet bekend en zij die dat wel wisten en daarnaar vroegen werden afgewimpeld Was het een keuze of heel menselijk en dus zo begrijpelijk een ontkenning ontkenning van je lot Want

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl/login_patrijspoort_ingezonden-stukken-vd-leden.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive