archive-nl.com » NL » E » ECONE.NL

Total: 12

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Econe :: LED-Lease
  gewenst wordt er een afspraak gemaakt voor een inventarisatie van de bestaande verlichting vervolgens wordt deze inventarisatie indien nodig samen met een lichtplan naar een voor uw bedrijf passende LED verlichting oplossing uitgewerkt de nieuwe verlichtingsoplossing wordt verwerkt in een offerte met een overzicht van de besparing welke u met uw bedrijf per maand kunt realiseren als laatste wordt er een Lease overeenkomst opgesteld welke gekoppeld wordt aan deze maandelijkse

  Original URL path: http://www.econe.nl/led-lease/ (2015-10-27)
  Open archived version from archive


 • Econe :: shop
  Lease shop Hier komt binnenkort een B2B bestelportal Indien u nu een bestelling wilt plaatsen of ons assortiment wilt bekijken klik dan boven in het menu op Webshop Algemene info FAQ Disclaimer Algemene voorwaarden Bedrijfsgegevens Econe BV Australielaan 51 6199

  Original URL path: http://www.econe.nl/shop/ (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Econe :: Disclaimer
  tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen is Econe niet aansprakelijk voor informatie en of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend Copyright De op deze website afgebeelde gegevens waaronder begrepen teksten foto s illustraties grafisch materiaal handels namen logo s waren en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij Econe en worden beschermd door auteursrecht merkenrecht en of enig ander intellectueel eigendomsrecht De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op rechts personen die toegang krijgen tot deze site Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen door te sturen distribueren verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Econe Schade Econe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden informatie op de website van Econe Econe behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en of te verwijderen indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet de belangen van overige internet gebruikers en derden Inhoud De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden De informatie die de gebruiker bezoeker van de website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht databankenrecht en internationale verdragen Het auteursrecht c q databankenrecht op de op deze website gepubliceerde

  Original URL path: http://www.econe.nl/disclaimer/ (2015-10-27)
  Open archived version from archive

 • Econe :: Algemene voorwaarden
  financiële en of kwalitatieve consequenties heeft zal econe b v de opdrachtgever hierover tevoren inlichten 4 Indien een vast tarief is overeengekomen zal econe b v daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft Artikel 9 Betaling 1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever betaling in 3 fasen in acht te nemen Bij opdracht dient de 1e fase omvattend 25 van het totale factuurbedrag bij ontvangst van factuur 1e fase per ommegaande te worden voldaan Tevens ontvangt opdrachtgever tegelijkertijd met factuur 1e fase de factuur 2e fase De factuur 2e fase wederom 25 van het totale factuurbedrag dient uiterlijk 3 werkdagen vóór d d afgesproken levering aanvang werkzaamheden te zijn voldaan De 3e fase resterende 50 van het totale factuurbedrag dient binnen 30 dagen na oplevering van het project zonder enig beroep op verrekening aan econe b v te betalen Alle betalingen geschieden op een door econe b v aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op 2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn aangegeven op de opdrachtbevestiging en anders de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag 3 In geval van liquidatie faillissement beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van econe b v op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar 4 econe b v heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente econe b v kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan 5 Indien betaling binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt zal door econe b v geen toeslag in rekening worden gebracht 6 Indien betaling na 30 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2 tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen 7 econe b v behoudt het recht om bestellingen c q opdrachten niet uit te leveren voeren totdat alle betalingsverplichtingen aan econe b v door de opdrachtgever is voldaan 8 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten deurwaarders en incassobureaus vastgesteld overeenkomstig de geldende c q gebruikelijke tarieven Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 1 Alle door econe b v geleverde zaken daaronder mede begrepen ontwerpen schetsen tekeningen films software elektronische bestanden enz blijven eigendom van econe b v totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met econe b v gesloten overeenkomsten is nagekomen vorderingen uit hoofde van tekortschieten daaronder begrepen 2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren 3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is opdrachtgever verplicht econe b v zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen 4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven 5 Door econe b v geleverde zaken die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt 6 Voor het geval dat econe b v zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan econe b v of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van econe b v zich bevinden en die zaken mede terug te nemen Artikel 11 Garantie 1 econe b v garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken 2 De onder 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan econe b v 3 De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na levering Tenzij de specifieke productgaranties expliciet anders vermelden 4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties zal econe b v de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever naar keuze van econe b v vervangen of zorgdragen voor herstel In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan econe b v te retourneren en de eigendom aan econe b v te verschaffen Artikel 14 is van overeenkomstige toepassing 5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van econe b v opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is 6 Indien de door econe b v verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die die door de producent van de zaak

  Original URL path: http://www.econe.nl/algemene-voorwaarden/ (2015-10-27)
  Open archived version from archive