archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Infrastructuur - Economisch Instituut voor de Bouw
  in de energie telecommunicatie en watersector investeren weer meer in de infrastructuur In de periode 2006 2008 zal de gww productie uit kabel en leidingwerken met gemiddeld circa 4 procent per jaar groeien Daarmee groeit dit marktsegment sterker dan de rest van de gww De marktomvang wordt voor 2008 geraamd op 800 miljoen Voor de bouwbedrijven werkzaam in de sector kabels en leidingen betekent dit een gunstig toekomstperspectief De toenemende investeringen hangen samen met de groei in de b u en met de verbetering van het economisch klimaat Daarnaast besteden opdrachtgevers meer activiteiten uit aan de markt In het aanbestedingsbeleid heeft het gecombineerd opdrachtgeverschap een belangrijke plaats Kabel en leidingbeheerders beogen daarmee kostenbesparing en beperking van de overlast van werkzaamheden voor de omgeving De veranderingen in het opdrachtgeverschap bieden nieuwe kansen voor de kabel en leidingbedrijven Onderzoekers drs N Gouw en drs P J M Groot Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2006 De Nederlandse regio s Veel bouwbedrijven hebben een regionaal werkgebied Om de ontwikkelingen van de afzetgebieden nauwlettend te kunnen volgen is kennis van de regionale verdeling van bouwactiviteiten van belang Tijdige kennis van de regionale ontwikkeling en vergroot de kans op succes van het bouwbedrijf Ook voor landelijk opererende bedrijven is het zinvol te weten hoe bepaalde regio s zich gaan ontwikkelen Zij hebben veelvuldig hun activiteiten georganiseerd per werkgebied Door het weergeven van de bouwactiviteiten naar regio ontstaat een gedetailleerder meer genuanceerd beeld van de nationale ontwikkelingen Dit rapport is te zien als een verlengstuk van het EIB rapport Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2006 waarin de landelijke trends op het gebied van woningbouw utiliteitsbouw gebouwenonderhoud en de gww worden besproken Dit rapport bericht over de situatie met betrekking tot dezelfde sectoren maar dan ingaand op de ontwikkelingen in de

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/infrastructuur/page/2/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Monitoring - Economisch Instituut voor de Bouw
  de bedrijven in 2008 en biedt een blik op de verwachtingen voor 2009 Onderzoekers drs F J Jansen en drs S Hardeman Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Algemene kosten in het bouwbedrijf 2007 2009 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten AK van bouwbedrijven in Nederland Algemene kosten zijn kosten die bouwbedrijven bij hun opdrachtgever in rekening brengen via een opslag op de direct verrekenbare kosten Dit gebeurt omdat algemene kosten weinig samenhang vertonen met de productie maar wel uit de opbrengst daarvan moeten worden terugverdiend Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte samenstelling en variatie in de AK voor de b u en gww sector Onderzoekers M H Vrolijk en A J van der Vlist Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Strategie en crisis Van medio 2008 tot medio 2009 was sprake van een negatieve economische groei Bovendien zijn de verwachtingen tot 2012 voor bouwproductie en werkgelegenheid somber Gelet op de dalende omzetten en het toenemende aantal faillissementen in 2009 maken steeds meer bouwbedrijven moeilijke tijden door Deze ontwikkeling was de aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de strategische maatregelen van bouwbedrijven tijdens de economische crisis Welke strategie volgden bedrijven voor de economische crisis Welke ontwikkelingen en problemen hebben de bedrijven ervaren Welke maatregelen hebben bedrijven genomen om de economische situatie het hoofd te bieden En belangrijker waardoor worden verschillen tussen bedrijven verklaard Deze vragen staan centraal in Strategie en crisis reacties van bouwbedrijven op de economie Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Onderzoekers M H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007 2008 Circa een kwart van de jaarlijkse bouwomzet wordt tot stand gebracht door gespecialiseerde bouwbedrijven Deze overwegend kleine bedrijven vormen een belangrijke schakel in het bouwproces Hoe hebben deze bedrijven in de afgelopen jaren in bedrijfseconomisch opzicht gepresteerd Dit rapport geeft de uitkomsten weer over de boekjaren 2007 en 2008 De bedrijfseconomische positie van bedrijven betreffen de omzet productiviteit kosten en vermogen Onderzoekers M H Vrolijk MSc drs F J Jansen en drs D M Holtackers Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouw in beeld 2009 Bouwbedrijven maken een moeilijke tijd door De recessie heeft de bedrijfstak hard geraakt Hoe is het de bedrijven tot nu toe vergaan als we kijken naar de hoofdaannemingsbedrijven in de b u en de gww Hoe is de omzet en winstontwikkeling Hoe beoordelen de bedrijven hun vooruitzichten Is de aanbestedingsmarkt nu veel bedrijven een gebrek aan opdrachten hebben belangrijker geworden Bouwen gaat gepaard met risico s Welke risico s hebben voor de bedrijven de meeste impact in termen van financiële schade Grote bouw projecten brengen voor de bedrijven geheel eigen problemen met zich mee Welke knelpunten zijn kenmerkend voor de ontwikkelingsfase en welke doen zich vooral voor bij de uitvoering Treden er veranderingen op in de aard van de knelpunten Personeelsbeleid is in een arbeidsintensieve sector van groot belang Hoe kenmerkt dit beleid zich in de bedrijven als gekeken wordt naar de beoordeling en beloning van werknemers Of naar loopbaanmogelijkheden en opleiding Wat doen bedrijven om de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te bevorderen Deze vragen zijn de onderwerpen van dit rapport waarin een beeld wordt geschetst van de situatie in 2009 Onderzoekers drs F J Jansen en drs S Hardeman Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt ZZP ers in de bouw De achterliggende twintig jaar is in de Nederlandse bouwsector sprake geweest van een onstuimige opmars van de zzp ers In 2008 waren bijna 80 duizend zzp ers actief in de bouwnijverheid Met een aandeel van vijftien procent in de bouwwerkgelegenheid zijn de zzp ers in korte tijd uitgegroeid tot een niet meer weg te denken groep op de bouwarbeidsmarkt Deze ontwikkeling was de aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de zzp er in de bouw Hoe kan hij als ondernemer worden gekenschetst Hoe is zijn marktpositie Wat kan de onstuimige groei in juist de bouwsector verklaren En nog belangrijker waar gaat het naar toe in de komende tien jaar Deze vragen staan centraal in Zzp ers in de bouw marktpositie en vooruitzichten Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers van gww bedrijven in 2008 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische positie van gww bedrijven in Nederland Het gaat hierbij om bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer werkzaam zijn op het gebied van grond water en wegenbouw Dit rapport geeft de uitkomsten weer over het boekjaar 2008 De bedrijfseconomische positie van bedrijven betreffen de omzet productiviteit kosten en vermogen Onderzoekers M H Vrolijk MSc en drs D M Holtackers Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Reïntegratie van langdurig zieke werknemers in de bouw In 2002 is de Wet verbetering poortwachter ingevoerd Doel van de wet is werknemers effectiever te begeleiden naar werk Partijen bij de Bouw CAO zijn benieuwd naar het verloop van het reïntegratieproces van langdurig zieke werknemers in de bouw na invoering van de Wvp In het voorliggende onderzoek is dit reïntegratieproces in kaart gebracht Daarbij komen de volgende vragen aan bod In hoeverre houden werkgever werknemer en arbodienst zich aan de regels die gesteld zijn in de wet Welk percentage van de zieke werknemers hervat het werk en is dat dan in hetzelfde werk of gaan werknemers ander werk doen En hoe verschilt het aandeel dat reïntegreert naar kenmerken van de werknemers en hun reïntegratieproces Onderzoeker drs I W Corten Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Het ziekteverzuim in de bouw in 2008 Sinds 2006 is het verzuimpercentage in de bouw redelijk stabiel Bleef dit beeld in 2008 onveranderd of was er een duidelijke verandering waarneembaar Hoe verhoudt het verzuim zich tot de verschillende beroepsgroepen en in welke sector is het verzuim het hoogst Wie melden zich vaker ziek oudere of toch jongere werknemers Welke klachten zijn voornamelijk verantwoordelijk voor langdurig verzuim Jaarlijks publiceert het EIB een groot aantal gegevens die op deze vragen antwoord geven De gegevens worden in de publicatie uitgesplitst naar beroepsgroep leeftijd provincie

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/page/2/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Monitoring - Economisch Instituut voor de Bouw
  bouwplaatspersoneel daalde de meldingsfrequentie van 0 80 naar 0 76 Bij het UTA personeel daalde deze van 0 52 naar 0 46 Het verzuimpercentage in 2006 ligt in de b u sector op een hoger niveau dan in de gww sector De afbouwbedrijven kennen in 2006 een hoger verzuimpercentage dan gemiddeld Over het algemeen is bij deze bedrijfstypen ook de meldingsfrequentie relatief hoog In 2006 bedraagt het aandeel gevallen met een verzuimduur van n jaar of langer 1 procent in het bestand van 2005 bedroeg het aandeel gevallen met de maximale verzuimduur van één jaar 1 2 procent Onderzoeker C M van Rijswijk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwbedrijven 2007 Jaarlijks wordt door het EIB onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen en vooruitzichten van bouw en infrabedrijven b u en gww Het gaat hierbij om recente ontwikkelingen in bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer of bouwondernemer werkzaam zijn Dit rapport geeft een overzicht van de uitkomsten voor 2006 en 2007 De ontwikkelingen en vooruitzichten betreffen de omzet winstgevendheid en de verwachtingen daaromtrent voor de nabije toekomst Verder wordt aandacht besteed aan bijzondere knelpunten in de bedrijfsvoering van de bedrijven Onderzoeker drs H van der Werk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces Het EIB voert in opdracht van PSIBouw vier jaarlijks te herhalen metingen uit onder de verschillende partijen aan de aanbodzijde van de bouw Het gaat hier om de bouw en bouwinstallatiebedrijven de ontwerp en adviesbureaus en de toeleveranciers en bedrijven in de bouwmaterialenhandel Dit rapport behandelt de resultaten van de tweede meting Het onderzoek heeft als voornaamste doel om van de partijen te bepalen in hoeverre ze werkzaam zijn in de verschillende de fasen van het bouwproces en kenmerken van innovatief ondernemerschap bezitten Daarnaast wordt ingegaan op de mate van vertrouwen tussen de bedrijven en hun opdrachtgevers en de vraag hoe de bedrijven oordelen over de transparantie van de opdrachtgevers Onderzoekers drs F J Jansen drs A J Grootenboer drs E lourens drs J Schellevis ir R Sijpersma en drs H van der Werk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De bouwbedrijven in 2005 In 2005 waren er 15 033 bouwbedrijven met personeel in dienst actief een daling van 3 5 procent ten opzichte van 2004 Deze daling kwam tot stand door 1 174 nieuwe inschrijvingen in 2005 en 1 713 stakingen gedurende 2004 Ook het aantal door de bouwbedrijven verloonde manjaren nam van 2004 op 2005 af en wel met 5 1 procent tot 193 619 Het aantal verloonde manjaren van het uitvoerend technisch en administratief UTA personeel kende in 2005 ten opzichte van 2004 een daling van 2 procent tot 54 190 Het aantal verloonde manjaren van het bouwplaatspersoneel daalde in 2005 met 6 3 procent tot 139 429 Het gemiddeld aantal manjaren per bedrijf daalde van 13 1 tot 12 9 Alleen in de hoofdgroep overige nam het gemiddelde aantal manjaren per bedrijf licht toe van 7 1 in 2004 tot 9 2 in 2005 De gemiddelde bruto loonsom per manjaar in 2005 bedroeg 33 785 tegen 32 949 in 2004 In het westen van het land is de gemiddelde bruto loonsom per manjaar het hoogst gevolgd door het zuiden Hierna komt Oost en in Noord is de gemiddelde bruto loonsom het laagst Onderzoeker C M van Rijswijk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Infrastructuurmonitor MIT 2007 Van de bijna 200 projecten die in de landelijke infrastructuurplannen MIT van het rijk staan hebben er vorig jaar ruim 25 vertraging opgelopen In de noordelijke Randstad zal één op de vier projecten later worden opgeleverd In de planstudiefase van het MIT zijn vooral wegenprojecten vertraagd onder meer vanwege de luchtkwaliteitsproblematiek In de realisatiefase gaat het met name om spoorprojecten rond HSL stations en om vaarwegen Het aantal vertragingen bij spoorprojecten neemt de laatste jaren toe In de komende jaren neemt het voor infrastructuur beschikbare budget geleidelijk toe In 2010 is ongeveer 7 7 miljard beschikbaar Het hoofdwegennet en het spoorwegennet krijgen elk ongeveer een derde van het budget Het aandeel van de megaprojecten neemt de komende jaren verder af De beschikbare budgetten blijken niet voldoende om de geplande projecten aansluitend aan het doorlopen van de procedures te realiseren Daarvoor zou tussen 2006 en 2011 ruim 500 miljoen extra nodig zijn Veel projecten komen vanwege financiële beperkingen pas na 2010 voor uitvoering in beeld In het infrastructuurbeleid krijgen beheer en onderhoud steeds meer aandacht Per jaar is hiervoor ruim 2 5 miljard beschikbaar vooral voor hoofdwegen en spoorwegen Tussen 2007 en 2010 stijgt dit bedrag met gemiddeld 2 procent per jaar Onderzoeker drs P J M Groot Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Opdrachtgevers aan het woord Meting 2006 In opdracht van de Regieraad Bouw worden vier jaarlijks herhaalde metingen uitgevoerd onder opdrachtgevers van bouwwerken Dit rapport betreft de tweede meting Het onderzoek richt zich zowel op grote reguliere opdrachtgevers zoals rijksoverheden en ontwikkelaars als op kleine opdrachtgevers zoals particulieren en kleine corporaties Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke rol de opdrachtgevers spelen in de vernieuwing van de bouwsector Een van de onderwerpen die aan bod komt is de betrokkenheid van de opdrachtgever in de verschillende fasen van het bouwproces Verder wordt ingegaan op de tevredenheid van de opdrachtgevers over het werk van de bouwbedrijven en op de vraag in hoeverre de opdrachtgevers zelf innovaties initi ren en stimuleren Onderzoekers drs F J Jansen en ir R Sijpersma Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 2005 De omvang van het arbeidsbestand in de bouwnijverheid is van 2004 op 2005 met 3 7 procent gedaald naar 224 758 personen De daling kwam voor het grootste gedeelte voor rekening van de bouwplaatswerknemers Hun aantal daalde met ruim 8 500 naar 155 275 De omvang van het Uitvoerend Technisch en Administratief UTA personeel daalde licht van 69 551 naar 69 482 De gemiddelde leeftijd van de werknemers bedroeg 39 2 jaar Ten opzichte van 2004 is dit een stijging

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/page/3/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Monitoring - Economisch Instituut voor de Bouw
  7 4 procent en in de gww op 3 6 procent Meer bedrijven dan voorheen wisten het afgelopen jaar een winst te boeken Dit jaar zullen dit er naar verhouding nog meer zijn dan vorig jaar Wat de hoogte van de winstmarges betreft is er wel een verschil tussen b u en gww bedrijven Voor 2006 liggen de verwachte marges in de b u op 3 0 procent en in de gww op 2 4 procent Onderzoeker drs F J Jansen Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De Bouwbedrijven in 2004 In 2004 is het aantal bouwbedrijven met personeel in dienst ten opzichte van 2003 met 2 8 procent gedaald tot 15 572 Deze daling kwam tot stand door 1 335 nieuwe inschrijvingen in 2004 en 1 705 stakingen gedurende 2003 Ook het aantal door de bouwbedrijven verloonde manjaren daalde van 2003 op 2004 en wel met ruim 5 5 procent tot 204 097 Het aantal verloonde manjaren van het uitvoerend technisch en administratief UTA personeel kende in 2004 ten opzichte van 2003 een daling van 3 2 procent tot 55 287 Het aantal verloonde manjaren van het bouwplaatspersoneel daalde in 2004 met 6 3 procent tot 148 810 Het gemiddeld aantal manjaren per bedrijf daalde van 13 5 tot 13 1 Alleen in de hoofdgroep overige nam het gemiddelde aantal manjaren per bedrijf licht toe van 17 0 in 2003 tot 17 1 in 2004 In 2004 bedroeg de gemiddelde bruto loonsom per manjaar 32 949 tegen 31 055 in 2003 De gemiddelde bruto loonsom per manjaar is in het westen van het land het hoogst gevolgd door het zuiden Hierna komt Oost en in Noord is de gemiddelde bruto loonsom het laagst Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 2004 De

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/page/4/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Ondernemerschap - Economisch Instituut voor de Bouw
  om bouw en bouwinstallatiebedrijven ontwerp en adviesbureaus en producenten van en handel in bouwmaterialen Dit rapport presenteert de uitkomsten van het vierde onderzoek Eerdere rapportages verschenen in 2006 en 2007 De onderzoeken hebben tot doel de effecten van de vernieuwingsprogramma s van PSIBouw zichtbaar te maken op het niveau van de bedrijfskolom bouw Belangrijke onderwerpen in dit kader zijn de verschillende aspecten van innovatief ondernemerschap en duurzame samenwerking in het bouwproces Onderzoekers drs D Holtackers drs F J Jansen drs E lourens en drs J Schellevis Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006 2007 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de hoogte en samenstelling van de algemene kosten AK van bouwbedrijven in Nederland Algemene kosten zijn kosten die bouwbedrijven bij hun opdrachtgever in rekening brengen via een opslag op de direct verrekenbare kosten Dit gebeurt omdat algemene kosten weinig samenhang vertonen met de productie maar wel uit de opbrengst daarvan moeten worden terugverdiend In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen het AK percentage in de b u en gww sector Voor de b u sector is de opslag voor algemene kostennaar grootteklasse type bouwbedrijf en type bouwwerk nader bekeken Daarnaast wordt aandacht besteed aan de definitie en samenstelling van de algemene kosten en wordt verklaard waarom er tussen bedrijven verschillen optreden in de hoogte van de AK opslag Onderzoekers M H Vrolijk en A J van der Vlist Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Opdrachtgevers aan het woord Meting 2008 In opdracht van de Regieraad Bouw worden in de periode 2005 2008 vier monitoringsonderzoeken uitgevoerd onder opdrachtgevers van bouwwerken Dit rapport geeft de resultaten weer van de derde meting over 2008 Het onderzoek richt zich zowel op grote reguliere opdrachtgevers zoals rijksoverheden en ontwikkelaars als op kleine opdrachtgevers zoals particulieren en kleine corporaties Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de rol die opdrachtgevers hebben in de vernieuwing van de bouwsector Eén van de onderwerpen die aan bod komt is de betrokkenheid van de opdrachtgever in de verschillende fasen van het bouwproces Verder wordt ingegaan op de tevredenheid van de opdrachtgevers over het werk van de bouwbedrijven op de mate van vertrouwen en transparantie en op de vraag in hoeverre de opdrachtgevers zelf innovaties initiëren en stimuleren Onderzoekers drs F J Jansen en M H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwconcerns in beeld 2007 2008 Nederland telt een aantal zeer grote bouwondernemingen Deze concerns zijn werkzaam in veel sectoren van de bouw Sommige zijn niet alleen in Nederland actief maar ook in het buitenland Hoe presteren deze bedrijven ten opzichte van elkaar en hoe steken deze prestaties af tegen die van hun buitenlandse collega s Deze publicatie geeft inzicht in de omzet en winstontwikkeling van2007 en in de verwachtingen voor 2008 Onderzoeker drs F J Jansen Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers van gww bedrijven in 2007 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische positie van gww bedrijven in Nederland Het gaat hierbij om bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer werkzaam zijn op het gebied van grond water en wegenbouw Dit rapport geeft de uitkomsten weer over het boekjaar 2007 De bedrijfseconomische positie van bedrijven betreffen de omzet productiviteit kosten en vermogen Verder wordt aandacht besteed aan regionale ontwikkelingen NB indien besteld samen met de bedrijfseconomische kencijfers van b en u bedrijven is de prijs voor deze twee publicaties samen 60 Onderzoeker H H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers van b u bedrijven in 2007 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische positie van b u bedrijven in Nederland Het gaat hierbij om bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer of bouwondernemer werkzaam zijn op het gebied van nieuwbouw en onderhoud van woningen en gebouwen Dit rapport geeft de uitkomsten weer over het boekjaar 2007 De bedrijfseconomische positie van bedrijven betreffen de omzet productiviteit kosten en vermogen Verder wordt aandacht besteed aan regionale ontwikkelingen NB indien besteld samen met de bedrijfseconomische kencijfers van gww bedrijven is de prijs voor deze twee publicaties samen 60 Onderzoeker M H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De bouwbedrijven in 2006 Is het aantal bouwbedrijven met personeel in dienst in 2006 gestegen of juist gedaald En waardoor werd dit veroorzaakt Wat was de ontwikkeling van het aantal manjaren Wat verdienden de bouwwerknemers in 2006 Is dit meer dan in 2005 Zijn er verschillen per regio Jaarlijks publiceert het EIB een groot aantal gegevens die op deze vragen betrekking hebben De gegevens worden in de publicatie uitgesplitst naar bedrijfstype grootteklasse hoofdgroep A en B personeel en regio Daarnaast wordt er in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan de werknemers in de bouwbedrijven Onderzoeker C M van Rijswijk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Algemene kosten in het bouwbedrijf Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de hoogte en samenstelling van de algemene kosten AK van bouwbedrijven in Nederland Algemene kosten zijn kosten die bouwbedrijven bij hun opdrachtgever in rekening brengen via een opslag op de direct verrekenbare kosten Dit gebeurt omdat algemene kosten weinig samenhang vertonen met de productie maar wel uit de opbrengst daarvan moeten worden terugverdiend Tussen de bedrijven treden verschillen op in de hoogte van de AK opslag Door de algemene kosten op een uniforme wijze te berekenen kunnen bedrijven een vergelijking maken met de eigen praktijk In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen het AK percentage in de b u en gww sector Voor de b u sector is de opslag voor algemene kosten naar type bouwbedrijf en type bouwwerk nader bekeken Daarnaast is ook aandacht besteed aan de definitie samenstelling en het meten van de algemene kosten Onderzoekers M H Vrolijk en A J van der Vlist Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouw in beeld 2007 De bouwnijverheid heeft een bijzonder goed jaar achter de rug Van de hoofdaannemingsbedrijven in de bouw die zowel in 2006 als 2007 actief waren steeg de omzet met 6 procent De orderportefeuilles zijn goed gevuld en

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/ondernemerschap/page/2/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Ondernemerschap - Economisch Instituut voor de Bouw
  gemiddeld 4 5 naar 3 6 procent Niet voor alle bedrijven was het herstel even sterk Het grootbedrijf kreeg wel te maken met de grootste omzetstijging maar de winstmarge daalde hier ook het sterkst Het kleinbedrijf bleef in 2005 wat betreft de omzet en winstontwikkeling ongeveer op hetzelfde niveau als in 2004 Het middenbedrijf zag zowel de omzet als de winstmarge stijgen De financi le positie van bedrijven in 2005 was over het geheel genomen gezond Bedrijven werden iets minder liquide de solvabiliteit nam echter toe De kencijfers bleven ruim binnen daarvoor geldende normen Het percentage winstmakende bedrijven bleef gelijk aan dat van 2004 NB indien besteld samen met de bedrijfseconomische kencijfers van gww bedrijven is de prijs voor deze twee publicaties samen 50 Onderzoeker M H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Sectorprofiel schilders afwerkings en glaszetbedrijf 2005 2012 De schildersbranche telt ruim 3 000 bedrijven met personeel Deze bedrijven hebben bijna 28 000 werknemers in dienst Daarnaast zijn er bijna 5 000 bedrijven zonder personeel Sinds 2001 is het aantal zzp ers verdubbeld Het aantal werknemers daalde in die periode met bijna een kwart Er is sprake van een trendmatige verschuiving van de werkgelegenheid van bedrijven met personeel naar bedrijven zonder personeel De corebusiness van alle bedrijven in de branche is schilderen behangen glasplaatsen en kleuradvisering Toch houden veel bedrijven zich ook met andere activiteiten bezig zoals decoratieve wandafwerking en betonreparatie Tussen 2005 en 2008 zal de productie in de schildersbranche met bijna 3 procent per jaar toenemen De vraag naar werknemers zal in dezelfde periode jaarlijks met bijna 1 procent toenemen De instroom van leerlingen in de vakopleidingen van Savantis zal daarom in 2006 2007 en 2008 minimaal op het huidige niveau gehandhaafd moeten blijven Gezien de ontwikkelingen in de laatste jaren is het de vraag of deze leerlingeninstroom gemakkelijk te realiseren valt Op middellange termijn vlakt de groei in de productie enigszins af en daarmee ook de vraag naar arbeidscapaciteit Per saldo zijn de vooruitzichten dus niet ongunstig maar bepaalde problemen zoals dat van de dalende leerlingenaantallen vragen om speciale aandacht Onderzoekers drs H J A Beereboom drs I Corten drs K Kok en drs H van der Werk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De kabel en leidingsector Investeringsvolume en opdrachtgeverschap De opdrachtgevers voor kabel en leidingwerken in de energie telecommunicatie en watersector investeren weer meer in de infrastructuur In de periode 2006 2008 zal de gww productie uit kabel en leidingwerken met gemiddeld circa 4 procent per jaar groeien Daarmee groeit dit marktsegment sterker dan de rest van de gww De marktomvang wordt voor 2008 geraamd op 800 miljoen Voor de bouwbedrijven werkzaam in de sector kabels en leidingen betekent dit een gunstig toekomstperspectief De toenemende investeringen hangen samen met de groei in de b u en met de verbetering van het economisch klimaat Daarnaast besteden opdrachtgevers meer activiteiten uit aan de markt In het aanbestedingsbeleid heeft het gecombineerd opdrachtgeverschap een belangrijke plaats Kabel en leidingbeheerders beogen daarmee kostenbesparing en beperking van de overlast van werkzaamheden voor de omgeving De veranderingen in het opdrachtgeverschap bieden nieuwe kansen voor de kabel en leidingbedrijven Onderzoekers drs N Gouw en drs P J M Groot Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Internetgebruik door bouwbedrijven Het internetgebruik in de bouw is sterkgestegen In 1999 had 38 procent vande bouwbedrijven een aansluiting op hetinternet In 2004 was dat opgelopen tot91 procent Dat betekent dat het aantalinternetaansluitingen in die vijf jaar groeidemet gemiddeld 17 procent per jaar De groei in het aantal internetaansluitingenwas het grootst onder kleine bouwbedrijven Het aantal bedrijven met een eigen websitetussen 1999 en 2004 steeg relatiefnogsterker In 1999 had 10 procent vande bouwbedrijven een eigen website In2004 was dat 51 procent Wel lag hetkleine bouwbedrijf nog achter bij hetmiddelgrote en grote bouwbedrijf Van debedrijven met minder dan tien man personeelhad in 2004 hooguit een kwarttot eenderde een eigen website maar inde klasse vanaf tien man personeel wasdat meer dan 70 procent Onderzoeker drs H J A Beereboom Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwen op vertrouwen In opdracht van PSIBouw hebben de Universiteit Twente en het EIB een onderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw In het kader van het onderzoek zijn projectleiders van beide partijen uitgebreid ge nqu teerd Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens over het wederzijdse vertrouwen uit eerdere onderzoeken van het EIB Uit het onderzoek blijkt dat de projectleiders van beide partijen over het algemeen zeggen vertrouwen in elkaar te hebben Ze waarderen elkaars kennis en kunde en vinden dat de ander voldoende betrokken en toegewijd is bij het project Ook zeggen ze elkaars manier van werken te kennen waardoor ze niet de behoefte hebben om de ander voortdurend in de gaten te houden Tegelijkertijd blijkt dat er bij een eventueel wantrouwen vaker conflicten optreden en dat de projectleiders minder geneigd zijn om informatie met elkaar te delen Onderzoekers ir A T Laan UT en ir R Sijpersma EIB Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Prestatietoeslag in de restauratiebouw Bouwbedrijven kunnen aan hun medewerkers een prestatietoeslag voor bijzondere vakkennis ervaring of inzet toekennen boven het garantieloon In opdracht van de Vakgroep Restauratie onderzocht het EIB in welke mate dit zich voordoet en welke omvang dit aanneemt in de restauratiesector Het onderzoek laat zien dat een grote meerderheid van de bedrijven in de restauratiesector prestatiepremies toekent Uitgedrukt in procenten van het kale loon bedroeg de toeslag in 2004 gemiddeld 16 5 procent Uit het onderzoek kan ook worden afgeleid dat de bedrijven aan hun restauratievaklieden gemiddeld een hogere toeslag betalen dan aan hun niet als zodanig gekwalificeerde vaklieden De uitkomsten zijn gebaseerd op een enquête onder 32 bedrijven met een gezamenlijke omzet van meer dan 400 miljoen in de bouw waarvan 125 miljoen in de restauratiesector Onderzoeker drs J Schellevis Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in ontwerpbureaus Ontwerp en adviesbureaus voor de bouw leveren jaarlijks een bijdrage van meer dan 3 miljard euro aan de

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/ondernemerschap/page/3/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Prognoses en scenario’s - Economisch Instituut voor de Bouw
  2008 wordt een groei verwacht van 3 procent De bouwarbeidsmarkt heeft inmiddels ook de weg omhoog gevonden In het afgelopen jaar is een duidelijke omslag zichtbaar geworden op de arbeidsmarkt De totale werkgelegenheid in de bouw en installatiesector groeide in 2006 met 20 000 arbeidsjaren naar een niveau van 450 000 arbeidsjaren In 2007 zal de werkgelegenheid verder groeien naar een niveau van bijna 475 000 arbeidsjaren De werkgelegenheid groeit vervolgens naar 485 000 arbeidsjaren in 2008 en rond 2012 zijn met de bouwproductie ruim 500 000 arbeidsjaren gemoeid De bedrijfsrendementen zitten inmiddels ook in de lift en zullen in 2007 verder kunnen verbeteren Na een aantal magere jaren komt de winstgevendheid van het bouwbedrijfsleven daarmee weer in gezond bedrijfseconomisch vaarwater terecht Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De kabel en leidingsector Investeringsvolume en opdrachtgeverschap De opdrachtgevers voor kabel en leidingwerken in de energie telecommunicatie en watersector investeren weer meer in de infrastructuur In de periode 2006 2008 zal de gww productie uit kabel en leidingwerken met gemiddeld circa 4 procent per jaar groeien Daarmee groeit dit marktsegment sterker dan de rest van de gww De marktomvang wordt voor 2008 geraamd op 800 miljoen Voor de bouwbedrijven werkzaam in de sector kabels en leidingen betekent dit een gunstig toekomstperspectief De toenemende investeringen hangen samen met de groei in de b u en met de verbetering van het economisch klimaat Daarnaast besteden opdrachtgevers meer activiteiten uit aan de markt In het aanbestedingsbeleid heeft het gecombineerd opdrachtgeverschap een belangrijke plaats Kabel en leidingbeheerders beogen daarmee kostenbesparing en beperking van de overlast van werkzaamheden voor de omgeving De veranderingen in het opdrachtgeverschap bieden nieuwe kansen voor de kabel en leidingbedrijven Onderzoekers drs N Gouw en drs P J M Groot Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Vraag naar kantoren tot 2015 De kantorenmarkt wordt gekenmerkt door sterke schommelingen in vraag en aanbod Perioden van schaarste en overaanbod van kantoorruimte wisselen elkaar af Deze cyclus is toe te schrijven aan de complexiteit van de kantorenmarkt de lange looptijd van bouwprojecten en de moeilijk te voorspellen vraag naar kantoren Een goede voorspelling van de vraag bevordert dat toekomstige productiecycli meer kunnen worden gecontroleerd In dit rapport is een voorspelling gegeven tot 2015 De prognose is gebaseerd op een analyse van de kantorenvraag over de periode 1990 2004 en de economische lange termijn scenario s van het CPB Bepalende determinanten zijn de uitbreidings en vervangingsvraag naar kantoren het gemiddeld ruimtegebruik van de kantoorwerknemer en de verkantorisering van de economie Een hogere vervangingsbehoefte compenseert in de komende periode een terugval in de uitbreidingsvraag De nieuwbouwproductie van kantoren blijft daarom tot 2015 op niveau Onderzoeker drs M V Zuidema Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2006 De Nederlandse regio s Veel bouwbedrijven hebben een regionaal werkgebied Om de ontwikkelingen van de afzetgebieden nauwlettend te kunnen volgen is kennis van de regionale verdeling van bouwactiviteiten van belang Tijdige kennis van de regionale ontwikkeling en vergroot de kans op succes van het

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/prognoses-en-scenarios/page/2/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Woningmarkt - Economisch Instituut voor de Bouw
  te realiseren zonder grote verschuivingen in inkomens en vermogensposities en daarbij te voorkomen dat de woonconsumptie en bouwproductie een zware klap behoeven te incasseren Taco van Hoek Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010 2009 was een moeilijk jaar voor de bouw Aanvankelijk liep de productiedaling nog in lijn met andere bedrijfstakken maar na de bouwvak verslechterde het beeld zienderogen Sterk teruglopende orderportefeuilles en een dalende vergunningafgifte voor woningen en andere gebouwen werpen hun schaduw vooruit De bouw zal in 2010 dan ook opnieuw worden getroffen Het is vooral de vraag hoe groot het productieverlies zal zijn en hoe lang deze zal aanhouden Welke sectoren komen het sterkst onder druk te staan Zijn er sectoren die zich gedeeltelijk aan de conjuncturele neergang weten te onttrekken Kunnen de stimuleringsmaatregelen van de overheid het verlies aan productie en werkgelegenheid in de bouw beperken Wanneer kan weer herstel worden verwacht en hoe omvangrijk is dit herstel op middellange termijn Wat betekent de ontwikkeling van de productie voor de werkgelegenheid in verschillende onderdelen van de bouw En hoe pakt dit uit voor werknemers en de groeiende groep zelfstandigen Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009 De gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande conjuncturele neergang treffen de Nederlandse bouwproductie in sterke mate Voor bouwbedrijven maar ook voor andere partijen in de bouwkolom bestaat er vanaf september veel onzekerheid wat de conjuncturele omslag voor hen zal betekenen Dat het verslechterde economisch beeld de bouwproductie negatief zal beïnvloeden staat vast Het is vooral de vraag hoe groot de klap zal zijn en hoe lang deze zal aanhouden Welke sectoren zullen het sterkst onder druk komen te staan Zijn er sectoren die zich gedeeltelijk aan de conjuncturele neergang weten te onttrekken Wat betekent dit voor de werkgelegenheid in de verschillende takken van de bouw Dit zijn vragen waarop deze studie een antwoord op geeft Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Uitdagingen en beleidsopties bij de nieuwbouw van woningen De huidige woningbouwafspraken lopen tot 2009 Wat zijn de ervaringsfeiten rond de nieuwbouw van woningen in de achterliggende jaren geweest Hoe kijken provincies en gemeenten woningbouwcorporaties en ontwikkelaars en bouwers tegen de ontwikkelingen aan Wat waren de belangrijkste knelpunten bij het ontwikkelen van voldoende kwalitatief goed woningaanbod Wat is de rol van het Rijks beleid hierbij geweest In hoeverre lopen de regionale situaties uiteen Na de analyse van de achterliggende jaren wordt vooruit gekeken naar de periode 2010 2020 Hoe zien de opgaven voor de woningbouw eruit in deze periode Wat betekent het handhaven van het huidig beleid voor de mogelijkheden om straks nieuw woningaanbod tot stand te brengen Dreigen er financiële knelpunten en hoe zit het met de regionale spreiding en de diversiteit van het woningaanbod Tegen de achtergrond van de te verwachten knelpunten en de invloed van beleid hierop wordt vervolgens gekeken naar mogelijkheden om beleid anders vorm te geven Het gaat

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/page/2/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •