archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MKBA - Economisch Instituut voor de Bouw
  2011 Een krimpende bevolking stelt het Eemsdeltagebied voor belangrijke uitdagingen In deze studie worden de belangrijkste gevolgen voor de woningmarkt en de woonomgeving in beeld gebracht Tevens worden de welvaartseffecten van herstructurering van de woningvoorraad in beeld gebracht Beperkt de krimp zich tot voornamelijk tot Delfzijl of breidt de krimp zich uit tot de dorpen Concentreert de leegstand zich in bepaalde segmenten van de woningmarkt Welke gevolgen heeft dit voor de leefbaarheid in de wijken Welke prijsdalingen zijn te verwachten Kunnen de leefbaarheidproblemen door gerichte sloop worden teruggedrongen Welke ruimte is er nog voor nieuwbouw Hoe verhouden de kosten van herstructurering zich tot de baten en hoe zijn deze over de verschillende partijen verspreid Deze vragen staan centraal in de studie MKBA Herstructurering Eemsdelta die in opdracht van het Ministerie van BZK de provincie Groningen en de gemeenten Appingedam Delfzijl Eemsmond en Loppersum is uitgevoerd Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Kosten en baten van de bouw bbl opleiding 28 10 2011 De bedrijfstak bouw steekt jaarlijks veel geld in de vakopleiding Dat geld wordt ingezet voor tegemoetkomingen in de loonkosten van leerlingen en de financiering van de opleidingsstructuur dat wil zeggen personen en instellingen die de vakopleiding in de bouw uitvoeren De financiële middelen voor de vakopleiding worden geïnd via premieheffing op de loonsom van werknemers gekwalificeerd én ongekwalificeerd die vallen onder de Cao voor de Bouwnijverheid Centraal in deze studie staat de vraag wat deze uitgaven de sector opleveren Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Succesvol binnenstedelijk bouwen 15 03 2011 Budgetten van zowel overheden als marktpartijen staan onder druk In opdracht van de Rijksbouwmeester heeft het EIB onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van binnenstedelijk bouwen en de mogelijkheden tot optimalisatie Hoe kan binnenstedelijk bouwen succesvol verlopen Op basis van

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/mkba/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Monitoring - Economisch Instituut voor de Bouw
  Is verduurzaming van woningen en gebouwen een markt waar bedrijven brood in zien Duurzaamheid betreft niet alleen het eindproduct van bedrijven maar ook de productiefactor arbeid In hoeverre zorgen bedrijven er voor dat hun personeel veilig kan werken en daardoor zo lang mogelijk beschikbaar blijft Wat vinden de werknemers en zzp ers hier zelf van en in hoeverre zijn zij zich bewust van een gezonde leefstijl Het inrichten van de bouwplaats als een locatie waar veilig kan worden gewerkt en waar het milieu zo weinig mogelijk wordt belast stelt eisen aan de logistieke functie Is de logistiek op de bouwplaats de laatste jaren complexer geworden Hoe hebben bouwbedrijven deze functie intern georganiseerd De crisis maakt dat bedrijven scherp op de kosten moeten letten Het vermijden van onnodige kosten is daarom belangrijk In hoeverre vormt diefstal op de bouwplaats zo n kostenpost en in welke mate hebben bouwbedrijven hiermee te maken Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Ziekteverzuim in de bouw 2012 01 07 2014 Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw EIB over het ziekteverzuim in de bouw In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2012 beschreven Het verzuimpercentage in de bouw is in 2012 op 4 9 uitgekomen Dit betekent in vergelijking met 2011 een lichte daling van 0 1 procentpunt Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2012 uit op 5 9 wat een lichte stijging met 0 1 procentpunt ten opzichte van 2011 betekent Het verzuimpercentage onder het UTA personeel daalde in 2012 met 0 1 procentpunt naar 2 6 Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwconcerns in beeld 2011 2012 20 03 2013 De crisis in de bouw is nog niet voorbij In 2011 deed zich een lichte opleving voor maar die bleek van korte duur Tegen het einde van het jaar keerde het tij wederom 2012 en 2013 beloven de bouw in economisch opzicht weinig goeds De grote bouwconcerns kunnen zich niet aan de problemen op hun markten onttrekken Hoe doorstaan zij de crisis Hoe staat het met hun financiële gezondheid De tien grootste concerns zijn op dit punt vergeleken waarbij ook is gekeken naar de vitaliteit van de grootste buitenlandse bouwconcerns in Europa Ondanks de huidige crisis hebben de meeste concerns een scherp oog voor de toekomst Dit blijkt onder andere uit hun personeelsbeleid Goed opgeleid en gekwalificeerd personeel is en blijft een belangrijke voorwaarde voor succes Wat kenmerkt dit beleid hoe proberen zij hun doelstellingen op dit gebied te realiseren en in welke mate slagen zij hierin Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Algemene kosten in het bouwbedrijf 2009 2011 22 01 2013 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten AK van bouwbedrijven in Nederland Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte samenstelling en variatie in de AK voor de b u en gww sector over de periode 2009 2011 Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers b u en gww bedrijven 2011 22 01 2013 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b u en gww sector in 2011 Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Infrastructuurmonitor MIRT 2013 14 12 2012 Het EIB maakt jaarlijks in opdracht van Bouwend Nederland een analyse van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport MIRT Het onderzoek gaat in op de omvang samenstelling en ontwikkeling van de beschikbare budgetten voor de periode 2013 2017 Daarnaast is een analyse gemaakt van de voortgang van projecten in de planstudie en realisatiefase van het MIRT De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn in vergelijking met het vorige MIRT zijn de beschikbare infrastructuurbudgetten voor de periode 2013 2016 met 1 8 miljard verlaagd een verlaging van 5 1 2 in vergelijking met het vorige MIRT in 2013 neemt het budget voor infrastructuurprojecten met 600 miljoen af ten opzichte van 2012 op middellange termijn groeien de uitgaven aan infrastructuur enigszins in vergelijking met het niveau van 2013 deze groei wordt beperkt door de aanvullende structurele bezuiniging op het Infrastructuurfonds vanaf 2014 de uitgaven voor beheer en onderhoud zullen in 2013 met bijna 7 dalen ook op middellange termijn liggen deze lager dan in recente jaren één op de vijf infrastructuurprojecten is vertraagd in vergelijking met vorig jaar om de projecten in de planstudiefase van het MIRT tijdig te kunnen realiseren is in de periode 2013 2017 1 7 miljard extra nodig Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Inventarisatie projecten Noord Holland Noord 2013 14 11 2012 In opdracht van samenwerkende organisaties heeft het EIB geïnventariseerd welke projecten in 2013 door overheden in Noord Holland Noord op de markt zullen worden gebracht Ook is het aanbestedingsbeleid van de overheden in deze regio in beeld gebracht De resultaten van de inventarisatie zijn op 1 november 2012 gepresenteerd op de Marktontmoeting Ondernemend aanbesteden in Alkmaar De samenwerkende organisaties zijn onder meer Bouwend Nederland VNO NCW Noordwest Holland MKB Noordwest Holland Kamer van Koophandel en de Regieraad Bouw Regio Randstad De projecteninventarisatie betreft bijna 200 projecten op het gebied van infrastructuur woningbouw en utiliteitsbouw van overheden boven het Noordzeekanaal Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers 2009 2011 17 08 2012 Een belangrijk deel van de bouwprojecten van gemeenten provincies en het Rijk wordt via openbare aanbesteding op de markt gebracht In dit rapport wordt in beeld gebracht hoe deze opdrachtgevers daarbij te werk gaan Welke aanbestedingsprocedure kiezen zij Welke gunningscriteria en welke contractvormen worden toegepast Daarnaast wordt geschetst hoeveel bedrijven een inschrijving doen op deze aanbestedingen en in welke mate dit varieert per opdrachtgever en per aanbestedingsprocedure Hoe ontwikkelt dit zich in de tijd en zijn er regionale verschillen In het derde deel wordt de focus gelegd op de kosten die deze inschrijvende bedrijven

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Ondernemerschap - Economisch Instituut voor de Bouw
  aan werk te komen met als gevolg meer offertekosten Hoe hoog zijn in doorsnee de offertekosten hoe verschillen deze kosten met uiteenlopende kenmerken van projecten Waardoor wordt het wervings en selectiebeleid van bedrijven gekenmerkt wanneer gekeken wordt naar de duur van het arbeidscontract van nieuw te werven personeel Kan het bouwbedrijf ook een werkplek bieden voor werknemers met een lichamelijke of verstandelijke handicap Hoe denken werkgevers en werknemers over het langer kunnen doorwerken van 55 plussers Hoe oordelen werkgevers en werknemers over flexibele werktijden Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers 2009 2011 17 08 2012 Een belangrijk deel van de bouwprojecten van gemeenten provincies en het Rijk wordt via openbare aanbesteding op de markt gebracht In dit rapport wordt in beeld gebracht hoe deze opdrachtgevers daarbij te werk gaan Welke aanbestedingsprocedure kiezen zij Welke gunningscriteria en welke contractvormen worden toegepast Daarnaast wordt geschetst hoeveel bedrijven een inschrijving doen op deze aanbestedingen en in welke mate dit varieert per opdrachtgever en per aanbestedingsprocedure Hoe ontwikkelt dit zich in de tijd en zijn er regionale verschillen In het derde deel wordt de focus gelegd op de kosten die deze inschrijvende bedrijven maken met het deelnemen aan aanbestedingen Hoe hoog zijn deze transactiekosten en in hoeverre verschilt dit tussen opdrachtgevers en aanbestedingsprocedures Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwconcerns in beeld 2010 2011 15 05 2012 De bouw maakt zware tijden door In 2010 daalde de productie scherp waarna in 2011 een licht herstel optrad De gevolgen voor de sector zijn niet gering Het aantal faillissementen vooral van kleine en middelgrote bedrijven bereikte in de afgelopen jaren een grote hoogte Hoe hebben de grote concerns het er van afgebracht Heeft de crisis hun financiële weerbaarheid ernstig aangetast Hoe moeten hun prestaties worden beoordeeld wanneer die worden vergeleken met de grote buitenlandse bouwconcerns Sommige Nederlandse concerns concurreren zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt met de grote buitenlandse concerns Dit gebeurt in het bijzonder op de Europese markt van PPS projecten Hoe presteren de Nederlandse concerns op de eigen PPS markt ten opzichte van de buitenlandse concurrentie Hoe groot is de PPS markt in de Europese Unie en hoe heeft deze markt zich in de afgelopen jaren ontwikkeld Hoe zijn de vooruitzichten Welke belemmeringen doen zich voor Deze vragen komen aan bod in het beeld dat voor 2010 en 2011 van de grote Nederlandse bouwconcerns is opgetekend Onderzoekers drs F J Jansen en drs S Hardeman Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 03 05 2012 In opdracht van Bouwend Nederland is in beeld gebracht hoe de wegenbouwmarkt investeringen en onderhoud zich in de komende jaren gaat ontwikkelen Daarnaast analyseren we de trends in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op de markt onder meer contractvormen ambities van de bedrijven en mogelijkheden voor innovatie Tot slot gaan we in op de arbeidsmarktperspectieven in de sector Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 2017 27 04 2012 Na twee jaar van forse daling toonde de bouwproductie in het begin van 2011 een krachtig herstel Rond de zomer sloeg het beeld echter om waarbij de bouw opnieuw met krimp werd geconfronteerd Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de afbouwbranche op korte en middellange termijn Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten Is het beeld voor productie en werkgelegenheid voor de verschillende onderdelen van de afbouwbranche een nieuwe ontslaggolf te verwachten Hoe komt de afbouwbranche op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn En hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich vanaf het begin van de crisis ontwikkeld Deze vragen staan centraal in Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 2017 waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf het wand en plafondmontagebedrijf het vloerenleggersbedrijf het terrazzobedrijf en het blokken en elementenstellersbedrijf wordt beschreven De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Algemene kosten in het bouwbedrijf 2008 2010 07 12 2011 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten AK van bouwbedrijven in Nederland Algemene kosten zijn kosten die bouwbedrijven bij hun opdrachtgever in rekening brengen via een opslag op de direct verrekenbare kosten Dit gebeurt omdat algemene kosten weinig samenhang vertonen met de productie maar wel uit de opbrengst daarvan moeten worden terugverdiend Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte samenstelling en variatie in de AK voor de b u en gww sector Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Dienstverlening van medeoverheden 21 11 2011 Op verzoek van de BNA heeft het EIB onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van architectenbureaus met de dienstverlening van medeoverheden gemeenten provincies Aan de enquête die is gehouden hebben 316 architectenbureaus meegedaan respons van 21 6 Uit het onderzoek blijkt dat het oordeel van de architectenbureaus over de kwaliteit van de dienstverlening van medeoverheden in het algemeen niet positief is Van de architectenbureaus geeft 38 de medeoverheden een onvoldoende voor de kwaliteit van de dienstverlening bij de afhandeling en beoordeling van omgevingsvergunningaanvragen Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers b u en gww bedrijven 2010 19 10 2011 Nederlandse hoofdaannemers die actief zijn in de burgerlijke en utiliteitsbouw b u en de grond water en wegenbouw gww zagen hun winstgevendheid in 2010 dalen Dit blijkt uit het onderzoek Bedrijfseconomische Kencijfers dat het Economisch Instituut voor de Bouw EIB jaarlijks uitvoert naar de prestaties van de Nederlandse b u en gww hoofdaannemers In de grond water en wegenbouw daalde de gemiddelde winstmarge van 4 4 in 2009 naar 2 2 in 2010 De daling deed zich voor in alle bedrijfsgrootteklassen Dat de gemiddelde winstmarge in de burgerlijke en utiliteitsbouw 3 5 op hetzelfde niveau bleef als in 2009 is toe te schrijven aan

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/ondernemerschap/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Prognoses en scenario’s - Economisch Instituut voor de Bouw
  00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013 2018 03 05 2013 Nadat de afbouwsector in 2009 en 2010 kromp was in 2012 sprake van een tweede fase van teruggang Wat zijn de vooruitzichten voor productie en werkgelegenheid op de korte en op middellange termijn Hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich ontwikkeld Welke impuls biedt de transformatie van leegstaande kantoren En welke trends zijn er rond de CAO en personeelsvoorziening Deze vragen staan centraal in Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013 2018 waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf het wand en plafondmontagebedrijf het vloerenleggersbedrijf het terrazzobedrijf en het blokken en elementenstellersbedrijf wordt beschreven De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Marktstudie AFNL 2012 2017 05 02 2013 Bij de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra AFNL zijn 17 brancheverenigingen aangesloten waar algemene aannemers in het midden en kleinbedrijf en gespecialiseerde aannemers lid van zijn Voor 11 van deze branches zijn de marktstructuur in 2011 en de vooruitzichten voor de productie werkgelegenheid en opleidingsbehoefte op korte en middellange termijn in beeld gebracht In deze studie komen de volgende vragen aan bod Wat zijn de kenmerken van de diverse branches in termen van omzet omzetsamenstelling werkgelegenheid kostenstructuur en opleidingsinspanningen Hoe ziet de dynamiek van het herstel eruit en wat betekent dit voor productie werkgelegenheid en scholingsinspanningen op korte 2013 2014 en op middellange termijn 2015 2017 Wat zijn de effecten van het tijdelijk verlaagd btw tarief onderhoud in 2010 2011 Welke trends zijn er rond de CAO en personeelsvoorziening En welke relevante trends bij opdrachtgevers dienen zich aan en welke kansen en bedreigingen vloeien hier voor de MKB aannemers uit voort Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013 01 02 2013 De bouw verkeert nog steeds in zwaar weer Nadat de sector in 2009 en 2010 al met meer dan 15 kromp is in 2012 en 2013 sprake van een tweede fase van teruggang De terugval treft de werkgelegenheid in de bouw sterker dan in de eerste fase Wat zijn de oorzaken van de zware terugval en hoe is de crisis op de Nederlandse bouwmarkt te plaatsen in internationaal perspectief Hoe is in dit verband de situatie op de Nederlandse woningmarkt en wat zijn de gevolgen van de koopdrachtdaling en de overheidsmaatregelen voor de vooruitzichten voor de woningbouw op korte en middellange termijn Wat is het beeld voor de investeringen in infrastructuur en de publieke utiliteitsbouw Wat is hier de rol van marktkrachten en hoe grijpen bezuinigingen in op de vraag in deze sectoren Hoewel het moment waarop het herstel op de woningmarkt zal inzetten met veel onzekerheid is omgeven wijzen onderliggende krachten aan zowel de aanbod als de vraagzijde in de richting van herstel op middellange termijn Maar wat betekent een later herstel van de woningmarkt Sinds het begin van de crisis is de werkgelegenheid in de bouw inmiddels met 50 duizend arbeidsjaren afgenomen De werkloosheid is in 2012 verdubbeld waarbij oudere werknemers relatief zwaar werden getroffen De vooruitzichten voor 2013 en 2014 zijn somber Wanneer en op welk niveau van werkgelegenheid wordt het dieptepunt bereikt En wat betekent een herstel op middellange termijn voor de vraag naar werknemers en de positie van zelfstandigen Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013 Gedrukte publicatie 75 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De bouw in 2020 27 09 2012 Deze studie verkent de mogelijke bandbreedte van de bouwproductie en werkgelegenheid in de periode tot 2020 De studie geeft verschillende beelden voor het herstel van de bouw na twee recessies bij hoge of lage demografische en economische groei Deze studie dient mede als bouwsteen van een komende lange termijnstudie waarin scenario s kwantitatief worden uitgewerkt voor de periode 2010 2040 Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Annuïtaire beperking hypotheekrenteaftrek 26 06 2012 Beperking renteaftrek zet rem op herstel woningbouw De in het lenteakkoord afgesproken beperking van de hypotheekrenteaftrek heeft in de periode 2014 2017 een negatief effect op de investeringen en de werkgelegenheid in de woningbouw Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 03 05 2012 In opdracht van Bouwend Nederland is in beeld gebracht hoe de wegenbouwmarkt investeringen en onderhoud zich in de komende jaren gaat ontwikkelen Daarnaast analyseren we de trends in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op de markt onder meer contractvormen ambities van de bedrijven en mogelijkheden voor innovatie Tot slot gaan we in op de arbeidsmarktperspectieven in de sector Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 2017 27 04 2012 Na twee jaar van forse daling toonde de bouwproductie in het begin van 2011 een krachtig herstel Rond de zomer sloeg het beeld echter om waarbij de bouw opnieuw met krimp werd geconfronteerd Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de afbouwbranche op korte en middellange termijn Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten Is het beeld voor productie en werkgelegenheid voor de verschillende onderdelen van de afbouwbranche een nieuwe ontslaggolf te verwachten Hoe komt de afbouwbranche op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn En hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich vanaf het begin van de crisis ontwikkeld Deze vragen staan centraal in Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 2017 waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf het wand en plafondmontagebedrijf het vloerenleggersbedrijf het terrazzobedrijf en het blokken en elementenstellersbedrijf wordt beschreven De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 10 02 2012 In de eerste helft van 2011 ontwikkelde de bouwproductie zich gunstig Rond de zomer sloeg het beeld echter om waarbij de bouw opnieuw met krimp werd geconfronteerd Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de bouw op korte en mideellange termijn Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten en is een nieuwe teruggang van de bouwactiviteit te verwachten In welke mate ondermijnt de crisis het herstel op de woningmarkt En hoe groot is het effect van de verslechterde economische groeicijfers op de private investeringen in bedrijfspanden Valt er nog tegenwicht te verwachten van investeringen in gebouwen voor de publieke sector of in de infrasector Of raken de ombuigingen de bouw juist extra hard indirect via een aanslag op de koopkracht direct via minder bouwopdrachten Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich Is het dieptepunt vorig jaar bereikt of staat de sector een nieuwe ontslaggolf te wachten En hoe komt de bouw op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De civiele betonbouw tot 2016 22 07 2011 Marktdynamiek leidt tot herpositionering civiele betonbouw Bedrijven in de civiele betonbouw bruggen tunnels zuiveringsinstallaties hebben de afgelopen jaren veel meer gedaan aan het ontwerp van projecten en communicatie met belanghebbenden Vooral grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail samen 40 van de omzet besteden ontwerpactiviteiten uit aan de markt via design constructcontracten Knelpunten die de bedrijven hierbij signaleren zijn een gebrekkige voorbereiding van de projecten bij de opdrachtgevers en de grotere risico s die bij de aannemer komen te liggen Beperkte tijd om voorstellen in te dienen en onbekendheid en onervarenheid met de fysieke projectomgeving en de vereiste vergunningen spelen de bedrijven daarbij parten De marktvooruitzichten van de sector zijn gematigd In de komende jaren staan de investeringsbudgetten van de rijksoverheid en de decentrale overheden onder druk door bezuinigingen en aflopende stimulerings maatregelen Bedrijven zien hierin echter ook een kans om meer activiteiten rond het uitvoeren van projecten op zich te nemen zoals het zelf initiëren van projecten Ook onderhoudswerkzaamheden zijn een belangrijk speerpunt voor de bedrijven De bedrijven zijn evenwel sceptisch over de bereidheid van met name gemeenten en provincies om meer ruimte aan de markt te geven Dit blijkt uit het onderzoek De civiele betonbouw tot 2016 ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het bouwproces dat het Economisch Instituut voor de Bouw EIB in opdracht van de Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland heeft uitgevoerd De toenemende omvang en complexiteit van de projecten betekent dat de grote bedrijven vooral binnen het eigen concern de samenwerking zullen versterken De middenbedrijven opteren voor samenwerking met de grote concerns en met buitenlandse bedrijven Het kleinbedrijf wil meer gaan samenwerken binnen het mkb Verdere uitbesteding van werkzaamheden aan de markt betekent een grote wervingsopgave voor proces risico en tendermanagers in de sector Daarnaast is de behoefte aan calculatoren bij de bedrijven de komende jaren groot Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Restauratie en onderhoud van monumenten Marktverkenning tot 2015 19 06 2011 De markt voor restauratie en onderhoud van monumenten wordt sterk gestuurd door bijdragen van de overheid Dat gebeurt via rijkssubsidies of laagrentende leningen uit het Restauratiefonds Extra rijkssubsidies voor het terugdringen van restauratie achterstanden zorgden recent voor een groeiende restauratieproductie Binnen enkele jaren loopt dit aanvullende subsidie programma af Hierdoor valt een belangrijke vraagprikkel weg Welke gevolgen heeft het wegvallen van deze subsidies voor de restauratiemarkt Leidt de verschuiving van incidentele restauraties naar regelmatig onderhoud tot minder productie Hoe ontwikkelt de totale omvang van de restauratieproductie zich in de komende jaren Deze studie geeft antwoord op al deze vragen Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Actuele situatie in de bouw 22 05 2011 Het ministerie van BZK WWI heeft het Economisch Instituut voor de Bouw verzocht een rapportage op te stellen waarin de actuele situatie in de bouwkolom wordt beschreven Het ministerie komt medio 2011 met een nieuwe woonvisie Ten behoeve van de woonvisie had het ministerie behoefte aan een beschrijving van deze actuele situatie in de bouwkolom In deze publicatie geven wij antwoord op een aantal concrete vragen die bij de opstellers van de woonvisie leeft Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2011 2016 13 05 2011 De afbouwbranche heeft twee historisch gezien zware jaren achter de rug waarin de productie in totaal met bijna 20 is teruggelopen Voor 2011 is het beeld met een stabilisatie van de productie op dit lagere niveau niet veel beter In de woningbouw zijn de tekenen voor een voorzichtig herstel zichtbaar terwijl in de utiliteitsbouw de productie nog iets verder lijkt af te nemen De cruciale vraag voor de afbouwbranche is wanneer het herstel in de bouw definitief inzet en hoe krachtig deze zal zijn Hoe ziet de dynamiek van het herstel eruit Wat betekent dit voor de productie en werkgelegenheid in de verschillende onderdelen van de afbouwbranche Welke invloed is vanuit de bezuinigingen van de overheden te verwachten Kan de afbouwbranche weer productieniveaus bereiken van voor de crisis of moet op middellange termijn toch rekening worden gehouden met lagere niveaus Hoe pakt dit uit voor werknemers en de zogeheten flexibele schil van zelfstandigen uitzendkrachten en gedetacheerd personeel Hoeveel leerlingen moeten op korte termijn de opleidingen instromen Hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich in het eerste jaar van de crisis ontwikkeld Deze vragen staan centraal in de Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2011 2016 waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf het wand en plafondmontagebedrijf het vloerenleggersbedrijf het terrazzobedrijf en het blokken en elementenstellersbedrijf worden beschreven De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw en het opleidingsinstituut Savantis Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011 15 01 2011 Na twee zware jaren met productiedalingen lijkt het dieptepunt te zijn bereikt en kan de sector zich opmaken voor een voorzichtig herstel in 2011 In de woningbouw zijn de tekenen hiervoor al zichtbaar de verkopen van nieuwbouwwoningen trekken al enige tijd weer aan de opdrachten van architecten nemen weer toe en ook de vergunningen en orderportefeuilles laten een lichte groei zien Het is de vraag wanneer het herstel in de bouw definitief inzet en hoe krachtig deze zal zijn Hoe ziet de dynamiek van het herstel van de bouw eruit Wat betekent dit voor de productie en werkgelegenheid in de verschillende onderdelen van de bouw Welke invloed mag vanuit de bezuinigingen van het Rijk en de andere overheden worden verwacht Kan de bouwproductie weer het niveau bereiken van voor de crisis of moet op middellange termijn toch rekening worden gehouden met lagere niveaus En hoe pakt dit uit voor werknemers en de zogeheten flexibele schil van zelfstandigen uitzendkrachten en gedetacheerd personeel Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Marktstudie AFNL 2011 2012 15 12 2010 Bij de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra AFNL zijn 16 brancheverenigingen aangesloten waarin algemene aannemers in het midden en kleinbedrijf en gespecialiseerde aannemers zijn aangesloten Voor 11 van deze branches zijn de marktstructuur in 2009 en de vooruitzichten voor de productie werkgelegenheid en opleidingsbehoefte op korte en middellange termijn in beeld gebracht In de studie komen de volgende vragen aan bod Wat zijn de kenmerken van de diverse branches in termen van omzet omzetsamenstelling werkgelegenheid kostenstructuur en opleidingsinspanningen Hoe zijn de bedrijven de crisis doorgekomen en welke acties zijn ondernomen om de crisis te doorstaan Wanneer wordt de bodem bereikt en kan weer omhoog worden gekeken Hoe ziet de dynamiek van het herstel eruit en wat betekent dit voor productie werkgelegenheid en scholingsinspanningen op korte 2011 en 2012 en op middellange termijn 2013 2015 Welke relevante trends dienen zich aan voor de verschillende branches en welke kansen en bedreigingen vloeien hieruit voort Tot slot wordt ingegaan op aangrijpingspunten voor strategisch beleid voor de individuele brancheorganisaties en de AFNL Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2010 2015 13 05 2009 De afbouwbranche werd in 2009 sterk getroffen door de recessie Vooral na de zomer verslechterde het beeld zienderogen Verdere krimp in 2010 is dan ook onvermijdelijk Het is vooral de vraag hoe groot het productieverlies van de afbouwbranche zal zijn en hoe lang deze zal aanhouden Welke onderdelen worden het sterkst getroffen en welke onderdelen weten zich hier gedeeltelijk aan te onttrekken Kunnen de stimuleringsmaatregelen van de overheid het verlies aan productie en werkgelegenheid beperken Wanneer kan weer herstel worden verwacht en hoe omvangrijk is dit herstel op middellange termijn Wat betekent de ontwikkeling van de productie voor de werkgelegenheid in de afbouwbranche En hoe pakt dit uit voor werknemers en de groeiende groep zelfstandigen Wat betekent dit voor de opleidingsbehoefte op korte termijn En wat is de bedrijfseconomische uitgangspositie Antwoorden op deze vragen staan centraal in deze studie die is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw en het opleidingsinstituut Savantis Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De bouwarbeidsmarkt 2010 2015 Wat zijn de gevolgen van de economische crisis voor de bouwarbeidsmarkt Hoe sterk slaat de vergrijzing toe in de bouw Is er voldoende dynamiek op de bouwarbeidsmarkt om de uitstroom op termijn op te vangen Hoe verloopt de aanwas van bouwschoolverlaters Dit zijn enkele vragen die worden onderzocht in deze studie naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bouw in de komende vijf jaar De krimpende bouwproductie heeft tot gevolg dat de instroombehoefte sterk is gedaald Het aanbod overtreft op dit moment de vraag op de bouwarbeidsmarkt Ook de eerstkomende jaren zal het aanbodoverschot op de bouwarbeidsmarkt hoog blijven Op termijn zal met het aantrekken van de bouwproductie de vraag naar personeel weer toenemen Om aan die gekwalificeerde vraag te voldoen is goed structureel beleid nodig om het aantal leerlingen aan de gang te houden en degenen met opleiding weer terug te laten keren in de bouw Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer Tot 2008 hebben de markten voor kabels en leidingen en voor grondboring en bronbemaling zich gunstig ontwikkeld maar door de economische crisis zijn de activiteiten op onderdelen teruggelopen Voor de middellange termijn vragen de verduurzaming van de energievoorziening de vervanging van de bestaande infrastructuur en de ontwikkelingen in de telecommunicatie veel investeringen Ook wordt de sector gekenmerkt door structurele veranderingen in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers In dit onderzoek wordt in beeld gebracht wat deze trends betekenen voor het marktvolume en de werkgelegenheid tot 2015 Welke plannen hebben de opdrachtgevers voor ondergrondse netwerken Is er voldoende capaciteit op de markt Hoe worden de projecten op de markt gebracht en welke kansen biedt dit voor de verschillende typen bedrijven in de sector Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010 2009 was een moeilijk jaar voor de bouw Aanvankelijk liep de productiedaling nog in lijn met andere bedrijfstakken maar na de bouwvak verslechterde het beeld zienderogen Sterk teruglopende orderportefeuilles en een dalende vergunningafgifte voor woningen en andere gebouwen werpen hun schaduw vooruit De bouw zal in 2010 dan ook opnieuw worden getroffen Het is vooral de vraag hoe groot het productieverlies zal zijn en hoe lang deze zal aanhouden Welke sectoren komen het sterkst onder druk te staan Zijn er sectoren die zich gedeeltelijk aan de conjuncturele neergang weten te onttrekken Kunnen de stimuleringsmaatregelen van de overheid het verlies aan productie en werkgelegenheid in de bouw beperken Wanneer kan weer herstel worden verwacht en hoe omvangrijk is dit herstel op middellange termijn Wat betekent de ontwikkeling van de productie voor de werkgelegenheid in verschillende onderdelen van de bouw En hoe pakt dit uit voor werknemers en de groeiende groep zelfstandigen Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009 De gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande conjuncturele neergang treffen de Nederlandse bouwproductie in sterke mate Voor bouwbedrijven maar ook voor andere partijen in de bouwkolom bestaat er vanaf september veel onzekerheid wat de conjuncturele omslag voor hen

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/prognoses-en-scenarios/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Vastgoedmarkt - Economisch Instituut voor de Bouw
  op de woningmarkt zal inzetten met veel onzekerheid is omgeven wijzen onderliggende krachten aan zowel de aanbod als de vraagzijde in de richting van herstel op middellange termijn Maar wat betekent een later herstel van de woningmarkt Sinds het begin van de crisis is de werkgelegenheid in de bouw inmiddels met 50 duizend arbeidsjaren afgenomen De werkloosheid is in 2012 verdubbeld waarbij oudere werknemers relatief zwaar werden getroffen De vooruitzichten voor 2013 en 2014 zijn somber Wanneer en op welk niveau van werkgelegenheid wordt het dieptepunt bereikt En wat betekent een herstel op middellange termijn voor de vraag naar werknemers en de positie van zelfstandigen Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013 Gedrukte publicatie 75 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwen voor de zorg 14 11 2012 Er bestaat een grote behoefte aan investeringen in zorgvastgoed zowel op de korte als de lange termijn Enerzijds is sprake van een sterk toenemende vraag naar zorg vanuit de vergrijzende bevolking Bovendien zal dit deel van de bevolking steeds vermogender worden Anderzijds is het zorgvastgoed voor een groot deel in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gebouwd Deze gebouwen moeten de komende decennia worden vervangen Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Regionale verkenningen kantorenmarkt 29 10 2012 De kantorenmarkt is een regionale markt Zo bestaat een groot verschil in leegstand Landelijk gezien is de leegstand ongeveer 14 medio 2011 De leegstand is met 18 het hoogst in de Metropoolregio Amsterdam In Zeeland is de leegstand met 2 het laagst De overige regio s komen op een leegstand tussen 10 en 15 De regionale kantorenmarkten verschillen niet alleen van elkaar in uitgangsituatie Ook het perspectief verschilt In de Randstedelijke provincies kan tot 2020 nog een behoorlijke groei van de vraag naar kantoorruimte worden verwacht Ook bestaan hier meer mogelijkheden om lege kantoorruimte te herbestemmen Een groot deel van de huidige leegstand zal hierdoor oplossen Voor de overige regio s wordt tot 2020 een minder sterke groei van de vraag verwacht Na 2020 zal in de meeste regio s buiten de Randstad zelfs sprake zijn van een afnemende kantoorwerkgelegenheid De leegstandsrisico s zijn hier op lange termijn dan ook het grootst ondanks de nu relatief lage leegstand De acht regio rapportages kunt u onderstaand downloaden Kantorenmonitor Limburg Kantorenmonitor Noord Holland Flevoland Kantorenmonitor Noord Nederland Kantorenmonitor Noord Brabant Kantorenmonitor Oost Nederland Kantorenmonitor Utrecht Kantorenmonitor Zeeland Kantorenmonitor Zuid Holland In de Landelijke samenvatting kantorenmonitor worden de resultaten van een onderzoek naar de vooruitzichten voor de Nederlandse kantorenmarkt in 13 deelmarkten samengevat Klik hier om alle PDF s te downloaden als zip bestand Winkelwagen wordt bijgewerkt Landelijke samenvatting kantorenmonitor 28 06 2012 De hoge kantorenleegstand van 14 gaat de komende jaren afnemen Marktkrachten zullen geleidelijk voor meer evenwicht zorgen De leegstand zet druk op de prijzen waardoor nieuwbouw wordt ontmoedigd en onttrekkingen worden gestimuleerd Daarnaast is sprake van werkgelegenheidsgroei en zullen de dalende prijzen enig opwaarts effect hebben op het ruimtegebruik in de kantorensector Het aanpassingsproces is wel een kwestie van lange adem en de leegstand zal ook in 2020 nog niet volledig zijn weggewerkt Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 10 02 2012 In de eerste helft van 2011 ontwikkelde de bouwproductie zich gunstig Rond de zomer sloeg het beeld echter om waarbij de bouw opnieuw met krimp werd geconfronteerd Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de bouw op korte en mideellange termijn Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten en is een nieuwe teruggang van de bouwactiviteit te verwachten In welke mate ondermijnt de crisis het herstel op de woningmarkt En hoe groot is het effect van de verslechterde economische groeicijfers op de private investeringen in bedrijfspanden Valt er nog tegenwicht te verwachten van investeringen in gebouwen voor de publieke sector of in de infrasector Of raken de ombuigingen de bouw juist extra hard indirect via een aanslag op de koopkracht direct via minder bouwopdrachten Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich Is het dieptepunt vorig jaar bereikt of staat de sector een nieuwe ontslaggolf te wachten En hoe komt de bouw op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Kantorenmonitor 19 10 2011 Nieuw kantorenmodel gerichter sturen op kantorenvoorraad In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu I M heeft het Economisch Instituut voor de Bouw EIB een nieuw kantorenmodel ontwikkeld Na de pilot provincie Utrecht wordt het model nu toegepast op alle provincies en 13 regionale markten De uniforme methodiek levert provincies gemeenten en marktpartijen meer inzicht in de ontwikkelingen van vraag en aanbod in de kantorenmarkt zowel kwantitatief als kwalitatief Het model is een hulpmiddel om gerichter te kunnen sturen op de kantorenvoorraad Het model vloeit voort uit het gezamenlijke Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren waarin Rijk provincies gemeenten en marktpartijen samenwerken om de leegstand van kantoren aan te pakken Begin 2012 ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van het actieprogramma waaronder de resultaten van het model Werking monitor Het kantorenmodel omvat vraagprognoses analyses van de kantorenvoorraad en nieuwbouwplannen De vraagprognose is gebaseerd op een verwachte ontwikkeling van de kantoorwerkgelegenheid en het gemiddelde ruimtegebruik van kantoorwerknemers Voor zowel de vraag als het aanbod wordt uitgegaan van een indeling van de markt op basis van kwaliteit Via het kantorenmodel kunnen toekomstige vraag en aanbodverhoudingen in de kantorenmarkt vastgesteld worden wordt een voorspelling gegeven van de toekomstige marktdynamiek kunnen realistische toekomstscenario s geschetst worden is het effect van beleidsinterventies door te rekenen bijvoorbeeld het effect van beperken stimuleren van nieuwbouwplannen of onttrekkingen en transformaties op de markt Met het doorrekenen en analyseren van de beleidseffecten krijgen beleidsmakers meer inzicht bij de economische consequenties van beleidskeuzes en kunnen deze keuzes ook worden onderbouwd en verantwoord Deze informatie kan voor zowel markt als overheidspartijen richtinggevend zijn voor een succesvolle gezamenlijke kantorenstrategie Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Succesvol

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/vastgoedmarkt/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Woningmarkt - Economisch Instituut voor de Bouw
  het verschil is in kosten en opbrengsten op woningbouwlocaties die binnen bestaand bebouwd gebied worden ontwikkeld en woningbouw op uitleggebieden Hiertoe is een database aangelegd van 48 recente woningbouwprojecten uit Noord Holland Uit de analyse blijkt dat binnenstedelijke locaties in Noord Holland een tekort kennen van gemiddeld 16 000 per woning exclusief subsidies terwijl op uitleglocaties een overschot van gemiddeld 7 000 per woning is gerealiseerd Het rapport gaat nader in op de spreiding rond deze gemiddelden welke kostenposten met name de tekorten veroorzaken en de wijze waarop andere beleidsdoelen zoals sociale woningbouw het saldo van grondexploitaties beïnvloeden Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Verkenning woningbouwprogrammering regio Arnhem Nijmegen 29 11 2013 In opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de provincie Gelderland en het ministerie van BZK heeft het EIB onderzoek gedaan naar de woningbouwprogrammering op korte termijn 2013 2017 in de gemeenten Arnhem Nijmegen Overbetuwe en Lingewaard Hiervoor is de te verwachten vraag in beeld gebracht en afgezet tegen het planaanbod Voorts is dit planaanbod geanalyseerd op onderlinge concurrentie Welke locaties zijn aantrekkelijk voor dezelfde doelgroepen en voor welke locaties geldt dat zij andere doelgroepen aanspreken en elkaar dus niet beconcurreren De ontwikkelingen in de sociale huursector zijn apart in beeld gebracht Uit de analyse blijkt dat het totale regionale planaanbod met 10 200 toegevoegde woningen voor de regio als geheel redelijk in lijn ligt met de te verwachten vraag die in een gunstig scenario 8 300 woningen bedraagt en 7 400 woningen in een meer behoedzaam scenario Voor de verschillende onderliggende segmenten naar woningtype en woonmilieu geldt echter dat vraag en aanbod niet altijd in evenwicht zijn Op basis van de analyse zijn kansrijke opties voor beleid in beeld gebracht voor het planaanbod financiële instrumenten grondbeleid en de sociale huursector Wat kunnen individuele gemeenten zelf doen en welke opties behoeven actie van de regio als geheel Regionale samenwerking kan meerwaarde bieden dankzij een effectievere benutting van de investeringscapaciteit van bijvoorbeeld woningcorporaties spreiding van risico s en een betere mobiliteit van de woningvraag door middel van een effectievere inzet van startersleningen Dit is een pilot in het kader van de Actieagenda Bouw Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort 09 07 2013 De regio Amersfoort bestaande uit de gemeenten Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Soest Woudenberg Nijkerk en Barneveld heeft in samenwerking met de provincie en het rijk het EIB gevraagd een verkenning uit te voeren naar de woningvraag het aanbod en mogelijke beleidsopties op de korte en lange termijn In dit rapport wordt het onderzoek voor de verkenning op korte termijn besproken Dit is een pilot in het kader van de Actieagenda Bouw Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt De Stroomversnelling 03 07 2013 Op verzoek van Platform31 heeft het EIB een doorrekening gemaakt van de effecten van de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling voor de bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw Van 2017 tot 2020 heeft de uitvoering van dit plan jaarlijks 400 miljoen additionele bouwproductie tot gevolg en levert het bijna 2 000 banen op De cumulatieve additionele productie van dit plan is 1 8 miljard tot en met 2020 Dit betekent extra werkgelegenheid van 9 000 mensjaren Er worden in totaal 111 000 woningen verder verduurzaamd dan onder traditionele omstandigheden gebeurd zou zijn Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie De Stroomversnelling effecten voor productie en werkgelegenheid Van de notitie is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing 20 06 2013 Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het EIB enkele varianten doorgerekend van een investeringsimpuls voor woningcorporaties gefinancierd uit een verhoging van de verhuurderheffing De vier onderzochte varianten hebben allemaal een licht positief effect op de bouwproductie en de werkgelegenheid van 1 500 3 500 arbeidsjaren doordat deels sprake is van het omzetten van inactief vermogen van sommige corporaties naar actief investerend vermogen voor anderen Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Woonakkoord 02 04 2013 Het woonakkoord dat vijf politieke partijen onlangs hebben opgesteld haalt enkele scherpe kanten van het Regeerakkoord af maar kan niet voorkomen dat het beleid de woningvraag en de bouwproductie nog steeds stevig afremt in deze kabinetsperiode De belangrijkste aanpassing is de verruiming van het huurbeleid in combinatie met beperking van de verhuurderheffing Hierdoor vallen de investeringen niet terug met ruim 1 mld zoals het gevolg zou zijn van uitvoering van het Regeerakkoord maar met ongeveer 0 3 mld Een nadeel van het woonakkoord voor de bouwinvesteringen en de doorstroming op de woningmarkt is daarentegen de beperking van de huurstijging Dit is gunstig voor zittende huurders maar de bouwproductie zal hierdoor naar verwachting 0 25 mld lager uitvallen in vergelijking met uitvoering van de oorspronkelijke maatregelen uit het Regeerakkoord De maatregel om de btw te verlagen is gunstig voor het onderhoud en renovatiewerk dit jaar en heeft een impuls op de bouwproductie van ongeveer 0 6 mld De maatregelen in het woonakkoord die specifiek zijn gericht op de koopsector hebben daarentegen nauwelijks effect op de woningvraag en de bouwproductie De belangrijkste kans hier ligt bij het snel uitwerken van het plan rond de nationale hypotheekobligatie Hierdoor zou de hypotheekrente moeten kunnen dalen Indien een structurele verlaging van de hypotheekrente met ½ punt kan worden gerealiseerd dan levert dit op jaarbasis in de komende jaren bijna 20 000 fulltime banen op in de bouwsector Van de notitie is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio s 08 02 2013 In het Regeerakkoord worden enkele maatregelen aangekondigd die de huurmarkt raken een verhoging van de verhuurderheffing een maximale huur op basis van 4 5 WOZ waarde en het aanpakken van het scheefwonen Deze maatregelen zorgen per saldo voor een verslechtering van de financiën van woningcorporaties De huurmaatregelen uit het Regeerakkoord hebben een sterker effect in krimpgebieden dan landelijk gemiddeld zo blijkt uit een analyse van het EIB Dit komt omdat in krimpregio s de WOZ waarde relatief laag is waardoor in deze regio s per saldo

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Investeren in Nederland - Economisch Instituut voor de Bouw
  vervanging van gebouwen en infrastructuur In hoeverre gaan regionale ontwikkelingen in ons land daarbij uiteen lopen Hoe komen we de crisis uit richting nieuwe lange termijnpaden Welke beleidsimplicaties volgen hieruit voor de ruimtelijke ordening voor de transformatie van bestaande gebouwen en transities van gebieden En hoe zit het met vraagstukken rond wonen en zorg duurzaamheid en de betaalbaarheid van het wonen Dit zijn slechts enkele van de vragen die in

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/arbeidsmarkt/investeren-in-nederland/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Restschulden in Nederland - Economisch Instituut voor de Bouw
  Restschulden in Nederland 24 03 2015 Hoeveel huishoudens in Nederland hebben een potentiële restschuld Wat zijn de kenmerken van deze huishoudens Welke invloed hebben restschulden op de doorstroming op de woningmarkt Welke financierings on mogelijkheden hebben huishoudens met een restschuld Welke oplossingsrichtingen zijn er en wat zijn de woningmarkteffecten als barrières in de financiering van restschulden worden weggenomen Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat het EIB heeft verricht

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/beleidsanalyses/restschulden-in-nederland/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •