archive-nl.com » NL » E » EXOFES.NL

Total: 68

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biohof | Portfolio Exofes Internet Solutions
  opnemen Heeft u vragen of opmerkingen Naam E mailadres Onze klanten over ons Waar anderen weken over deden maar het niet wisten op te lossen leverde Exofes mijn website binnen enkele Emile Bosch Eigenaar Exofes Internet Solutions heeft in korte tijd een mooie website voor mijn bedrijf www management30 nl Anko Tijman Management30 nl Exofes Internet Solutions heeft voor ons een ideaal systeem gebouwd Een goed werkend gebruikersvriendelijke Jan Roeleveld

  Original URL path: http://www.exofes.nl/portfolio/boerderijwinkel-biohof (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Beyond Interior | Portfolio Exofes Internet Solutions
  Like Google Plus One Contact opnemen Heeft u vragen of opmerkingen Naam E mailadres Onze klanten over ons De samenwerking was goed wat leidde tot een resultaat dat helemaal naar wens was De website is tot in de Jacob Carl Pauw l Artisan Fotografie Exofes Internet Solutions heeft in korte tijd een mooie website voor mijn bedrijf www management30 nl Anko Tijman Management30 nl Exofes Internet Solutions heeft voor ons

  Original URL path: http://www.exofes.nl/portfolio/beyond-interior (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Johan Spruijt | Portfolio Exofes Internet Solutions
  Button Tweet Widget Facebook Like Google Plus One Contact opnemen Heeft u vragen of opmerkingen Naam E mailadres Onze klanten over ons Exofes Internet Solutions heeft voor ons een ideaal systeem gebouwd Een goed werkend gebruikersvriendelijke Jan Roeleveld Orgelbestand nl De samenwerking was goed wat leidde tot een resultaat dat helemaal naar wens was De website is tot in de Jacob Carl Pauw l Artisan Fotografie Exofes Internet Solutions heeft

  Original URL path: http://www.exofes.nl/portfolio/johan-spruijt (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Webdesign Barneveld | Exofes Internet Solutions
  Vooral onze klanten in regio Barneveld kunnen wij optimale service verlenen Kijkt u verder op onze website voor meer informatie Tags Drupal webdesign Drupal Barneveld webdesign Barneveld Drupal ontwikkeling Barneveld Contact opnemen Heeft u vragen of opmerkingen Naam E mailadres Onze klanten over ons De samenwerking was goed wat leidde tot een resultaat dat helemaal naar wens was De website is tot in de Jacob Carl Pauw l Artisan Fotografie

  Original URL path: http://www.exofes.nl/webdesign-barneveld (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Disclaimer | Exofes Internet Solutions
  dat deze informatie volkomen juist is en of blijft Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd noch voor informatie op de websites waarnaar wordt verwezen Informatie gebruiken Exofes nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie waaronder alle teksten grafisch materiaal en logo s Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende U mag informatie op deze website wel afdrukken en of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik Contact opnemen Heeft u vragen of opmerkingen Naam E mailadres Onze klanten over ons De samenwerking was goed wat leidde tot een resultaat dat helemaal naar wens was De website is tot in de Jacob Carl Pauw l Artisan Fotografie Waar anderen weken over deden maar het niet wisten op te lossen leverde

  Original URL path: http://www.exofes.nl/disclaimer (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Algemene voorwaarden | Exofes Internet Solutions
  overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst 4 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan 5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan 6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl de Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht 7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen tenzij Gebruiker anders aangeeft 8 In geval van liquidatie van aanvrage van surséance van betaling of faillissement van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Opdrachtgever van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar 9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken vermeerderd met de eventuele aan afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht Artikel 5 Overmacht 1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt 2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen 3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij 4 Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst Artikel 6 Betaling en incassokosten 1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren 2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag 3 Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente Gebruiker kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan 4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6 5 3 de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten 5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 1 Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker

  Original URL path: http://www.exofes.nl/algemene-voorwaarden (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Portfolio | Exofes Internet Solutions
  Hosting Blog Hosting Versierde Tafels Blog Hosting Hosting Blog SEO Wolter Strijker Hosting Blog SEO Hosting Bouwalmanak nl Hosting 1 van 2 volgende Contact opnemen Heeft u vragen of opmerkingen Naam E mailadres Onze klanten over ons Waar anderen weken over deden maar het niet wisten op te lossen leverde Exofes mijn website binnen enkele Emile Bosch Eigenaar Exofes Internet Solutions heeft in korte tijd een mooie website voor mijn

  Original URL path: http://www.exofes.nl/zoeken/portfolio/label/hosting-4 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Portfolio | Exofes Internet Solutions
  Blog Marathonoeganda nl Hosting Blog Hosting Blog Webshop Studio Bubbels Hosting Blog Webshop Blog Management 3 0 Blog Contact opnemen Heeft u vragen of opmerkingen Naam E mailadres Onze klanten over ons De samenwerking was goed wat leidde tot een resultaat dat helemaal naar wens was De website is tot in de Jacob Carl Pauw l Artisan Fotografie Waar anderen weken over deden maar het niet wisten op te lossen

  Original URL path: http://www.exofes.nl/zoeken/portfolio/label/blog-8 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •