archive-nl.com » NL » F » FRANKHERMANSCONSULTANCY.NL

Total: 9

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Algemene voorwaarden | Frank Hermans Consultancy B.V.
    opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken zoals rapporten computer programma s systeemontwerpen werkwijzen adviezen en contracten zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie Door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt verveelvuldigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit Artikel 9 Tarieven 1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd tariefbepalende factoren bijvoorbeeld lonen danwel prijzen een wijziging ondergaan dan is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen 2 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10 bedraagt Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding 3 Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief onkosten van opdrachtnemer declaraties van ingeschakelde derden BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd Artikel 10 Betalingsvoorwaarden 1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in euro s Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op 2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag 3 In geval van liquidatie aanvraag faillissement toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen beslag of voorlopige surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar 4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente 5 Opdrachtnemer kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan 6 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde 7 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II 8 Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de

    Original URL path: http://www.frankhermansconsultancy.nl/algemene-voorwaarden/ (2015-12-05)
    Open archived version from archive
  •