archive-nl.com » NL » H » HAAGSVERZEKERINGSCENTRUM.NL

Total: 190

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HVC - Agendaitem - Traditionele Seizoenafsluiting
  18B Daar liggen voor ons rondvaartboten klaar van Stichting De Ooievaart Een prachtige tocht door de Haagse grachten met tal van bezienswaardigheden start om 13 30u en duurt anderhalf uur In de namiddag kunnen we ons bij Blij op de Dunne Bierkade tegoed doen aan koffie thee of fris met lekkere huisgemaakte taarten Daarna lopen wij naar het Kifid De Ombudsman Financiële Dienstverlening de heer Nol Monster zal ons ontvangen

  Original URL path: http://www.haagsverzekeringscentrum.nl/agenda/agendaitem/36/Traditionele+Seizoenafsluiting (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • HVC - Agendaitem - Lunchbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering
  ontslagrecht indringend is gewijzigd Hebben de ondernemers die zich hebben voorbereid op de wet een voorsprong op hun collega s die dat niet hebben gedaan Of valt het allemaal wel mee en is de beoogde vereenvoudiging van het systeem een feit Het bestuur van de Vereniging Haags Verzekeringscentrum heeft het genoegen u uit te nodigen voor de lunchbijeenkomst op woensdag 16 september 2015 in Auberge de Kieviet Stoeplaan 27 te

  Original URL path: http://www.haagsverzekeringscentrum.nl/agenda/agendaitem/37/Lunchbijeenkomst+en+Algemene+Ledenvergadering (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • HVC - Agendaitem - Lunchbijeenkomst 21 oktober 2015
  belangen dient van klanten medewerkers en de samenleving als geheel Hoe gaan we dat doen Een kijkje in de keuken van het New Financial Forum de kraamkamer van innovatie en vitaliteit in onze branche aldus onze eerstvolgende inleider Het bestuur van de Vereniging Haags Verzekeringscentrum heeft het genoegen u uit te nodigen voor de lunchbijeenkomst op woensdag 21 oktober 2015 in Auberge de Kieviet Stoeplaan 27 te Wassenaar met als

  Original URL path: http://www.haagsverzekeringscentrum.nl/agenda/agendaitem/38/Lunchbijeenkomst+21+oktober+2015 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • HVC - Agendaitem - Lunchbijeenkomst 18 november 2015
  u zich heeft aangemeld en onverhoopt toch verhinderd bent wilt u dit tijdig laten weten aan het secretariaat Home Agenda Lunchbijeenkomst 18 november 2015 Lunchbijeenkomst 18 november 2015 2015 11 18 Gastspreker de heer Jochem van Loon van Sociallane Nadere

  Original URL path: http://www.haagsverzekeringscentrum.nl/agenda/agendaitem/39/Lunchbijeenkomst+18+november+2015 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • HVC - Agendaitem - Nieuwjaarsreceptie
  Overzicht bijeenkomsten historie Aanmelden bijeenkomst Verhinderd Indien u zich heeft aangemeld en onverhoopt toch verhinderd bent wilt u dit tijdig laten weten aan het secretariaat Home Agenda Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsreceptie 2016 01 06 nadere informatie volgt Secretariaat Hyacinthweg 71 2565 RG

  Original URL path: http://www.haagsverzekeringscentrum.nl/agenda/agendaitem/41/Nieuwjaarsreceptie (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • HVC - Agendaitem - Lunchbijeenkomst 20 januari 2016
  Aanmelden bijeenkomst Verhinderd Indien u zich heeft aangemeld en onverhoopt toch verhinderd bent wilt u dit tijdig laten weten aan het secretariaat Home Agenda Lunchbijeenkomst 20 januari 2016 Lunchbijeenkomst 20 januari 2016 2016 01 20 nadere informatie volgt Secretariaat Hyacinthweg

  Original URL path: http://www.haagsverzekeringscentrum.nl/agenda/agendaitem/40/Lunchbijeenkomst+20+januari+2016 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • HVC - Bestuur
  Bestuur Bestuursleden Vice voorzitter John Vintges 06 11333020 Secretaris Jacques van den Hoogen 06 12608213 Voorzitter Ina Magré 06 51287542 Bestuurslid Robin van Beem 06 38748200 Penningmeester Frans van Munnen 06 50471313 Secretariaat Hyacinthweg 71 2565 RG Den Haag T

  Original URL path: http://www.haagsverzekeringscentrum.nl/vereniging/bestuur (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • HVC - Statuten
  vergadering met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen 4 Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan 5 De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden 6 Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering treedt een der bestuurders af De aftredende is terstond herkiesbaar De volgorde van aftreden welke bij loting wordt vastgesteld wordt bepaald door een rooster waarop de nieuw gekozen bestuurder de plaats van zijn voorganger zal innemen In een tussentijdse vacature kan door het bestuur worden voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering 7 Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd 8 In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde kan het bestuur indien de omstandigheden zulks eisen als secretaris benoemen hetzij een persoon die geen bestuurder is maar wel lid van de vereniging hetzij een persoon die geen lid van de vereniging is Een aldus benoemde secretaris heeft in het bestuur geen stemrecht doch enkel een adviserende stem Artikel 8 1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging 2 Het bestuur is behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt 3 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt Artikel 9 1 Het bestuur alsmede de voorzitter bij diens afwezigheid de vice voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen 2 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan anderen zowel gezamenlijk als afzonderlijk om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen Geldmiddelen Artikel 10 1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs 2 Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van vorengemelde bijdrageplicht behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden en leden van verdienste vorengemelde bijdrageplicht hebben De Algemene Vergadering Artikel 11 1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd dan wel in de directe omgeving daarvan 2 Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overige van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur niet tot decharge 3 Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie tot onderzoek van de in het vorige lid bedoelde stukken welke commissie bestaat uit tenminste drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur Het bestuur doet de stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld toekomen aan de commissie De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan 4 Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven Artikel 12 1 Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel worden de algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt 2 Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan 3 De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste veertien dagen Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld 4 Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen noch het bestuur zich tegen besluitvorming verzet Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld Artikel 13 1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden genoemd in artikel 4 en vertegenwoordigers van de bedrijfsleden 2 Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden genoemd in artikel 4 lid 1 tot en met 4 Ieder

  Original URL path: http://www.haagsverzekeringscentrum.nl/vereniging/statuten (2015-10-22)
  Open archived version from archive