archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Calamiteiten - HDSR
  Hierbij gaat het over de maatregelen om een overstroming van deze belangrijke primaire waterkering te voorkomen Regionale waterkeringen Een breuk of overstroming van een regionale waterkering zoals de Grechtdijk of de kade langs de Dubbele Wiericke Wateroverlast Hevige regenval kan tot gevolg hebben dat sloten en weteringen het water niet meer kunnen verwerken en er wateroverlast ontstaat Watertekort Langdurige droogte heeft veel gevolgen voor de veiligheid van dijken Ook de zoetwatervoorziening kan in gevaar komen Zuiveringstechnische werken Een breuk in een persleiding naar een rioolwaterzuivering een uitgevallen rioolgemaal of een brand of andere storing op een rioolwaterzuivering Waterkwaliteit Sterfte van vissen en andere waterdieren en planten vervuild bluswater dat in oppervlaktewater komt blauwalgen lozingen van chemische stoffen in het water Vaarwegen Een ongeval op een vaarweg in beheer bij het waterschap Bijvoorbeeld de Kromme Rijn of Dubbele Wiericke Calamiteitenzorg Calamiteitenzorg omvat vier onderdelen de calamiteitenorganisatie planvorming opleiden trainen en oefenen samenwerking met de netwerkpartners In het Calamiteitenplan staat beschreven hoe De Stichtse Rijnlanden handelt bij een calamiteit Om er voor te zorgen dat iedereen goed op elkaar is ingespeeld en weet wat zijn of haar taken zijn tijdens een calamiteit wordt er geoefend Met elkaar maar ook met netwerkpartners als

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/melding/calamiteit-overlast/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Plannen en projecten - HDSR
  in voorbereiding of uitvoering zijn Werk in uitvoering Ontwerp waterbeheerplan Waterkoers 2016 2021 Het waterschap heeft een digitaal ontwerp waterbeheerplan getiteld Waterkoers 2016 2021 opgesteld Hierin legt het waterschap zijn koers voor de komende zes jaar op hoofdlijnen vast van zorgen voor naar samen doen In het ontwerp waterbeheerplan WBP staat in grote lijnen het waterbeheer van De Stichtse Rijnlanden voor een periode van zes jaar beschreven Op dit ontwerp waterbeheerplan was inspraak mogelijk Het algemeen bestuur behandelt het plan op 16 maart 2016 Waterkoers Watergebiedsplannen Een aantal streken in ons beheergebied kent een eigen watergebiedsplan WGP In een WGP staan voor de betreffende streek richtlijnen voor het waterbeheer Het waterschap houdt in dit plan niet alleen rekening met de kwaliteit en kwantiteit van het water maar ook met de verschillende gebruiksfuncties in de streek Denk aan landbouw natuur en bebouwing Een watergebiedsplan resulteert in nieuwe peilbesluiten en inrichtingsplannen voor het watersysteem Niet alle streken in ons beheergebied hebben een WGP Een WGP wordt alleen ingesteld wanneer in een streek specifieke waterkwesties spelen Naar de watergebiedsplannen Peilbesluiten In een peilbesluit zijn voor afzonderlijke gebieden in een streek de respectievelijke waterpeilen vastgelegd Zo n gebied beslaat vaak één of meerdere polders Het waterschap is wettelijk verplicht waterpeilen vast te stellen én deze te handhaven Peilbesluiten vormen vrijwel altijd onderdeel van een watergebiedsplan Lees meer Samenwerken Om specifieke kwesties beter te lijf te kunnen gaan werkt het waterschap samen met anderen in projecten WINNET WaterINnovatieNETwerk Kleinschalige WaterAanvoer KWA Dijkversterking Centraal Holland Kockengen Waterproof Coalitie Ruimtelijke Adaptatie regio Utrecht Watertoetsproces Gemeenten en adviesbureaus die werken aan ruimtelijke plannen krijgen te maken met het Watertoetsproces De Watertoets is een proces waarbij medewerkers van het waterschap u vooraf dus niet achteraf actief adviseren over uw plannen Dit is verplicht in het kader van de Wet

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Projectenkaart - HDSR
  y z Recreatie Regelgeving zoeker Regionale keringen Rekenkamercommissie Rioolwaterzuivering Ruimtelijke planvorming watertoetsproces Home Plannen en projecten Projectenkaart Projectenkaart Kies de gemeente waarvan u het projectenoverzicht wilt opvragen Hotspots Zeist Naar projecten Bodegraven Reeuwijk Naar projecten Bunnik Naar projecten Utrecht Naar projecten De Bilt Naar projecten Houten Naar projecten Lopik Naar projecten Wijk bij Duurstede Naar projecten Krimpenerwaard voorheen gemeente Vlist Naar projecten Oudewater Naar projecten Stichtse Vecht Naar projecten Nieuwkoop

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Watergebiedsplannen - HDSR
  maar ook met de verschillende gebruiksfuncties in het gebied zoals landbouw natuur en bebouwing Het watergebiedsplan resulteert in nieuwe peilbesluiten en inrichtingsplannen voor het watersysteem Hotspots Linschoterwaard Linschoterwaard Kamerik en Kockengen Kamerik en Kockengen Bodegraven Noord Bodegraven Noord Zegveld en Oud Kamerik Zegveld en Oud Kamerik Groenraven Oost en Maartensdijk Groenraven Oost en Maartensdijk Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal Langbroekerwetering Langbroekerwetering Raamwaterplan en

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Peilbesluiten - HDSR
  gebied het uitgangspunt bijvoorbeeld landbouw natuur en bebouwing Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van een waterpeil De landbouw wil vaak een laag waterpeil voor de natuur is echter een hoog waterpeil beter Het waterschap stelt het watersysteem af op de functies in het gebied zoals die zijn vastgelegd in het Provinciaal Waterplan Het beleid van ons waterschap is beschreven in de Beleidsnota Peilbeheer 2011 2 6 Mb Onderdelen van een peilbesluit Een peilbesluit bestaat uit een besluit over de te handhaven peilen een kaart waarop de begrenzing van het gebied is aangegeven en een toelichting op het besluit In de toelichting staat onder andere informatie over de ligging van het gebied de actuele gebruiksfuncties maar ook de hoogteligging de bodemsoorten en de waterhuishoudkundige situatie Daarnaast is in de toelichting de afweging van de verschillende belangen beschreven die heeft geleid tot het besluit Procedure vaststelling peilbesluiten Een peilbesluit is 10 jaar geldig De periode kan eenmalig verlengd worden met 5 jaar daarna moet het peil opnieuw vastgesteld worden Tussentijds kan wel een nieuw peilbesluit worden opgesteld bijvoorbeeld wanneer een gebied een andere bestemming krijgt Informeren van belanghebbenden Bij het opstellen van een peilbesluit worden belanghebbenden tijdens gebiedsavonden geïnformeerd en betrokken bij de plannen voor een nieuwe peilbesluit Vaak vormt een peilbesluit onderdeel van een watergebiedsplan Inzage zienswijzen en goedkeuring Het college van dijkgraaf en hoogheemraden stelt het ontwerp peilbesluit vast en legt het ter inzage voor een periode van zes weken In deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken Het waterschap is verplicht te reageren op een zienswijze Het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden stelt rekening houdend met de ingekomen zienswijzen het peilbesluit vast Tegen het vaststellen van een peilbesluit kan beroep aangetekend worden bij de Arrondissementsrechtbank Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/peilbesluiten-0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Kleinschalige WaterAanvoervoorziening (KWA) - HDSR
  voeren zijn maatregelen nodig Het project gebeurt in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland KWA op de kaart Op de kaart ziet u naast de huidige aanvoerroute ook waar werkzaamheden moeten plaatsvinden om de capaciteitstoename te kunnen realiseren Bij het bepalen van de te nemen maatregelen is uitgegaan van een frequentie van het in werking stellen van de KWA van circa eens in de 8 jaar voor een periode van maximaal 3 maanden KWA op de kaart pdf 1 3 MB Wanneer gebeurt wat Het project bestaat uit fasen De presentatie van het Deltaprogramma op Prinsjesdag 2014 was de afronding van fase 1 In 2015 2016 loopt de verkenningsfase Daarna volgt tot en met 2021 de planuitwerking en realisatie In de huidige verkenningsfase worden de bedachte maatregelen uit de onderzoeksfase meer in detail onderzocht en uitgewerkt Hieruit kan blijken dat er extra maatregelen nodig zijn bedachte maatregelen wijzigen of zelfs helemaal niet doorgaan Er vinden voorbereidende onderzoeken plaats zoals archeologisch onderzoek onderzoek naar kabels en leidingen maar ook eventuele grondaankoop Een ander belangrijk onderdeel tijdens de verkenning is het onderzoek naar meekoppelkansen voor natuur recreatie en scheepvaart Het gaat dan vooral om kansen zien om marktpartijen en gebiedsontwikkelaars er tijdig bij te betrekken zodat eventueel werk met werk gemaakt kan worden En in deze fase start ook de communicatie met de inwoners en organisaties uit het gebied Welke maatregelen zijn nodig Oplossen knelpunten Oude en Leidsche Rijn Oplossen knelpunten Enkele Wiericke Route Koekoek Keulevaart optimaliseren Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel GHIJ tot diepte van 20 cm onder de leggerdiepte alleen deel onder de legger Reservering locatie mobiele pompen gemaal voor Zuidersluis Beheren van het zomerpeil van de boezem van Rijnland op 0 61 m N A P Meer informatie over de maatregelen Laatste nieuws en meer informatie Maandag 15 februari 2016

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/kleinschalige-%28kwa%29/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Kockengen Waterproof - HDSR
  Kockengen Waterproof Gepubliceerd op 11 juli 2013 In het dorp Kockengen gemeente Stichtse Vecht zakt de veenbodem jaarlijks met 1 9 tot 3 7 cm Deze bodemdaling leidt in delen van het dorp tot schade aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en ook tot wateroverlast Na een fikse bui staat in delen van het dorp het water op straat Naar verwachting zullen de problemen de komende jaren groter worden Niet alleen door de aanhoudende bodemdaling maar ook door de voorspelde klimaatverandering waardoor het vaker extreem zal regenen Reden voor gemeente Stichtse Vecht de provincie Utrecht en het waterschap om een langetermijnvisie en oplossingsrichtingen voor dit probleem te inventariseren Bij deze visie en de oplossingenrichtingen zijn de inwoners en belangenorganisaties van Kockengen nauw betrokken Onder de naam Kockengen Waterproof wordt onderzocht wat de meest duurzame én economisch haalbare methode is om het openbaar gebied op te hogen en wegen op orde te brengen Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Eerdere berichtgeving Ontwikkelingen Kockengen Waterproof Kockengen Waterproof wordt landelijk voorbeeldproject Praat mee over Kockengen Waterproof Meer weten Kockengen Waterproof vindt plaats onder regie van de gemeente Stichtse Vecht Op de website over dit project

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/waterbeleid-0/kockengen-waterproof/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Coalitie Ruimtelijke Adaptatie regio Utrecht - HDSR
  investeringen met deze kwetsbaarheid rekening te houden De aanpak is erop gericht om mogelijke slachtoffers en schade aan volksgezondheid en regionale economie zoveel mogelijk te beperken De opgaven voor ruimtelijke adaptatie zijn verwoord in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie Als beeldverslag kan het figuur op deze pagina dienen Deze figuur geeft een beeld van de potentiële landelijke schade door de klimaatverandering bij ongewijzigd beleid Zie voor meer informatie de website www ruimtelijkeadaptatie nl Plan van Aanpak De Coalitie heeft een Plan van Aanpak opgesteld waarin de werkwijze en doelen nader zijn beschreven In het Plan van Aanpak staat dat we onder andere aan de slag gaan met de klimaatthema s veiligheid hitte droogte en wateroverlast een gezamenlijke kennisagenda opstellen en koploperprojecten omarmen Daarbij maken we gebruik van bestaande bestuurlijke netwerken en sluiten aan op lopende programma s Hiervoor zetten we tijdelijk een regisseur in om de samenwerking vorm te geven Het college van het waterschap heeft op 9 februari het Plan van Aanpak goedgekeurd De Coalitie wil uiteindelijk gezamenlijke resultaten behalen Dit moet er toe leiden dat we vanaf 2020 ruimtelijk adaptief als vanzelfsprekend kunnen toepassen en ervaren In het Plan van Aanpak staat dat we aan de slag gaan met de thema s veiligheid hitte droogte en wateroverlast een gezamenlijke kennisagenda opstellen een toolkit ontwikkelen om met elkaar kennis op te doen en te delen en koploperprojecten te omarmen en in uitvoering te brengen gebruik maken van bestaande programma s en netwerken zoals bijvoorbeeld Winnet hiervoor tijdelijk een regisseur inzetten om de afstemming en samenwerking vorm te geven Deze vier producten ontwikkelt de Coalitie samen met partners niet op de genoemde volgorde maar parallel aan elkaar Zo levert het resultaat van het ene product vaak weer input voor een ander product Wat is ruimtelijke adaptatie In het jaar 2014 zijn de Deltabeslissingen vastgesteld Eén daarvan is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie Deze is erop gericht om de ruimtelijke inrichting van de bebouwde omgeving aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat overstromingen wateroverlast extreme droogte en hitte Deze opgaven moeten lokaal worden opgepakt De doelstellingen van de Deltabeslissing zijn als volgt verwoord De bebouwde omgeving is ook in 2050 nog aantrekkelijk om te leven omdat de bebouwde omgeving bestand is tegen wateroverlast door heviger neerslag tegen langduriger droogte en tegen hogere temperaturen Uiterlijk in 2020 worden alle ruimtelijke ingrepen integraal getoetst op hun klimaatbestendigheid De periode tot 2020 wordt benut om voldoende kennis en een aanpak te ontwikkelen om de eerste twee doelstellingen concreet te kunnen invullen Quickscan Stresstest De klimaatopgaven voor de regio Utrecht zijn verwoord in een zogenaamde quickscan stresstest De stresstest geeft de urgentie weer om klimaatverandering op bestuurlijk niveau op te pakken Het doel van deze quickscan stresstest is Het inzichtelijk maken welke effecten van klimaatverandering voor de regio Utrecht relevant zijn Dit op basis van nu aanwezige kennis en informatie De focus van deze stresstest ligt op de regionale effecten van klimaatverandering en de samenhang met lokale effecten De stresstest richt zich met name

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/info_op_maat/gemeenten/klimaatadaptatie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •