archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Watertoetsproces - HDSR
  U kunt deze data raadplegen en downloaden Let op het betreft hier alleen formele waterdata bestuurlijk vastgesteld Er zijn ook andere waterthema s die niet online beschikbaar zijn bijvoorbeeld maximale waterafvoernorm en bodeminformatie Indien u meer data wenst kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw gemeente Naar de Datadeler Handleiding Datadeler pdf 103 kB Contactpersonen bij het waterschap Heeft u vragen over het Watertoetsproces Neem dan contact op met de waterschapsmedewerker die over uw gemeente gaat Raadpleeg het overzicht Contactpersonen Ruimtelijke Plannen en Waterketen versie januari 2016 pdf 349 kB Uitleg Watertoetsproces Het Watertoetsproces heeft als doel om samen de waterbelangen in ruimtelijke plannen en besluiten af te wegen De Watertoets is geen toets achteraf maar een proces dat een initiatiefnemer van een ruimtelijk plan samen met het waterschap doorloopt Wat is het Watertoetsproces Waarom het Watertoetsproces Fasen en producten Watertoetsproces Handboek Watertoetsproces Het waterschap heeft een Handboek Watertoetsproces voor met name de gemeenten projectontwikkelaars en adviesbureaus en soms de provincies Utrecht of Zuid Holland Het handboek bevat richtlijnen en vertaalt het bestaande waterbeleid naar de gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen Het handboek bevat geen nieuw beleid Alle uitgangspunten normen en randvoorwaarden zijn afkomstig van of afgeleid van bestaand beleid en bestaande wetgeving Het handboek bestaat uit drie delen U kunt het handboek in zijn geheel downloaden maar ook per afzonderlijk deel Handboek Watertoetsproces deel 1 2 en 3 versie mei 2015 pdf 15 MB Handboek Watertoetsproces deel 1 versie mei 2015 pdf 1 MB Handboek Watertoetsproces deel 2 versie mei 2015 pdf 3 8 MB Handboek Watertoetsproces deel 3 versie mei 2015 pdf 17 MB Inspiratieboek Water en Ruimtelijke plannen pdf 26 MB Inspiratieboek Ruimte voor Water Water biedt vaak kansen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken Het waterschap is van mening dat een project ontwikkelaar voordelen krijgt

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/waterbeleid-0/watertoets-0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Afvalwaterketenbeleid - HDSR
  dat gemeente en waterschap elkaar vroegtijdig betrekken bij hun plannen Te denken valt hierbij aan de zogenaamde gemeentelijke rioleringsplannen vGRP de basisrioleringsplannen BRP grondwaterbeleidnotities en in uitbreidingsplannen Bij de totstandkoming van rioleringsplannen heeft het waterschap een formele adviesrol Het maakt hierbij gebruik van een toetslijst pdf 159 kB 159 Kb Goed functionerende afvalwaterketen Nadat in de achterliggende periode veel gedaan is om de emissie van rioolwater op het oppervlaktewater terug te dringen verschuift de focus nu steeds meer naar het goed functioneren van de bestaande infrastructuur onderhoud riolering zorgen dat deze niet gaat lekken Inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen door middel van meten en monitoren is een eerste stap om te bepalen of er inderdaad sprake is van goed functioneren In dat kader heeft het waterschap samen met 12 gemeenten een gezamenlijk meetproject pdf 2 1 MB opgezet De metingen die hieruit voortkomen zijn input voor de riolerings modellen die worden gebruikt voor herberekeningen en optimalisatiestudies Bij zo n laatste studie wordt bekeken hoe riolering en rioolwaterzuivering optimaal kunnen samenwerken Afkoppelen van regenwater Het nieuwe Rijksbeleid schrijft voor dat hemelwater in principe schoon is en kan worden afgekoppeld Dit betekent dat de afvoer van regenwater zoveel mogelijk wordt gescheiden van de rioolwaterafvoer De idee hierachter is dat regenwater prima de grond in kan stromen niet in het riool hoeft te worden meegevoerd naar de rioolwaterzuivering Te veel water in het riool kan namelijk tot overbelasting leiden en met de klimaatverandering neemt de kans hierop alleen maar toe Afkoppelen in ons beheergebied is mogelijk op delen van de Utrechtse Heuvelrug Gemeenten in dit gebied bepalen in principe zelf hoe zij invulling geven aan afkoppelen Sommige gemeenten geven subsidie aan particulieren en bedrijven die willen afkoppelen Dit komt dan bovenop de subsidie die het waterschap geeft Het waterschap gebruikt bij

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/waterbeleid-0/artikel/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Veenweide - HDSR
  het Oude Rijngebied rondom Woerden In dit gebied liggen belangrijke opgaven zoals het peilbeheer bij bodemdaling wateroverlast en stijgende kosten voor het beheren en instandhouden van het watersysteem Het waterschap wil samen met alle partijen in het veenweidegebied werken aan een bestuurlijke strategie voor een mooi duurzaam en vitaal veenweidegebied tegen aanvaardbare kosten Ook zoekt het waterschap voortdurend naar kansrijke adaptaties en transities om bodemdaling te vertragen Het waterschap wil dit met een gebiedsgerichte aanpak doen Lopende en afgeronde onderzoeken Het beleid van het waterschap is er op gericht om de aangewezen functies in de polders en andere gebieden te faciliteren met een daarbij behorend waterpeil en beheer Bij voortzetting van het huidige peilbeheer zal op plekken de bodemdaling doorzetten Het waterschap zoekt dan ook steeds naar kansrijke adaptaties en transities om de bodemdaling te vertragen Hierbij werkt het waterschap nauw samen met de agroketen agrariërs in het gebied Recent zijn onderzoeken uitgevoerd naar de toekomst van het veenweidegebied Ook participeert het waterschap in praktijkonderzoeken en proeven Gedurende de maand oktober 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de waardering van het veenweidelandschap Klik hier voor meer informatie Klik hier voor een overzicht van afgeronde en lopende onderzoeken en proeven Meer

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/veenweide/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Het waterschap en Europa - HDSR
  bijvoorbeeld op het gebied van subsidies en het uitwisselen van kennis Maar er zijn ook risico s Deze schuilen voor een groot deel in het niet goed naleven van Europese regelgeving Dit kan leiden tot boetes en vernietiging van besluiten ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningen staats steun en aanbestedingen Europese subsidies Europese subsidies kunnen grote financiële kansen bieden voor de projecten van De Stichtse Rijnlanden Bij de subsidieverlening gaat het voor De Stichtse Rijnlanden om de volgende fondsen Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen EFRO onder meer Interreg Europees garantiefonds landbouw EGFL Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ELFPO onder meer POP3 verbonden met GLB LIFE Horizon 2020 Achtste Kaderprogramma voor onderzoek KP8 Europees Sociaal Fonds ESF Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie KCI Europees aanbesteden Bij aanbestedingen van De Stichtse Rijnlanden wordt voldaan aan de Europese wetgeving ten aanzien van aanbesteden Op deze manier krijgen bij grote opdrachten ook buitenlandse partijen een kans om mee te doen en worden claims en vertraging in de uitvoering van projecten voorkomen Europese regelgeving en beleid Europees recht heeft directe gevolgen voor de dagelijkse waterschapspraktijk Het niet of niet goed toepassen van Europees recht kan voor het waterschap juridische en of financiële gevolgen hebben Voor de waterschappen zijn de Europese water en milieurichtlijnen van groot belang Bekende voorbeelden zijn de Europese Kaderrichtlijn Water KRW en het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid GLB Invloed uitoefenen Andersom kunnen de waterschappen ook invloed uitoefenen op Europese beleidsdossiers en regelgeving De Unie van Waterschappen UvW en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland VEWIN hebben in dat kader een gezamenlijke vertegenwoordiging in Brussel Bureau Brussel vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven bij instellingen van de Europese Unie Bureau Brussel is lid van verschillende Europese koepelorganisaties Op die manier kan Bureau Brussel de invloed van belangenbehartiging vergroten Bureau Brussel werkt nauw samen

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/europa/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Informatie op maat - HDSR
  r s t u v w x y z Recreatie Regelgeving zoeker Regionale keringen Rekenkamercommissie Rioolwaterzuivering Ruimtelijke planvorming watertoetsproces Home Informatie op maat Informatie op maat Agrariërs Voor agrariërs hebben wij specifieke informatie verzameld over water en de agrarische bedrijfsvoering Agrariërs Gemeente omgevingsdienst Werkt u bij een gemeente of omgevingsdienst Dan vindt u hier informatie die u in uw werk kunt gebruiken Gemeenten Bedrijven Voor bedrijven hebben wij informatie verzameld

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/info_op_maat/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Informatie op maat voor agrariërs - HDSR
  mee over vruchtbare bodem en gezond water Op maandagavond 14 december 2015 vond voor de zevende maal de jaarlijkse avond van de Utrechtse melkveehouderij plaat met als thema Duurzame bodem onder de melkveehouderij Meer berichten Praktisch aan de slag in de fruitteelt Het waterschap en de fruittelers werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit Dit in combinatie met een duurzame Utrechtse fruitteelt Succesfactoren Utrechtse fruitteeltconvenant Aanpak Utrechtse fruittelers succesvol Praktisch aan de slag met schoon water in de fruitteelt Innovaties in het kwadraat Publicatie bekendmakingen waterschap vanaf 1 januari 2015 digitaal Vanaf 1 januari 2015 publiceert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn officiële bekendmakingen alleen nog digitaal in het elektronisch waterschapsblad Het waterschap maakt daarbij gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties GVOP Hiermee verdwijnen de schriftelijke publicaties in kranten en huis aan huisbladen Publicatie bekendmakingen waterschap vanaf 1 januari 2015 digitaal Tips voor agrariërs Onderzoek deelname subsidieregeling integrale Erfscans in Utrecht West Waterkwaliteit op waarde geschat Praktisch aan de slag in de landbouw Het waterschap werkt samen met agrariërs om uit en afspoeling van voedingsstoffen op agrarische bedrijven tegen te gaan via de volgende projecten Schoon water en toekomst agrariërs in het Veenweidegebied Plannen en projecten Het waterschap maakt beleids plannen en voert op diverse plekken projecten uit Soms zijn daarbij waterschappers aan het werk op landbouwgrond Denk bijvoorbeeld aan baggerprojecten Plannen en projecten Onderhoud Voor het onderhoud van sloten is het waterschap niet alleen verantwoordelijk Ook voor de agrarische bedrijfsvoering is een goed onderhouden sloot van belang Droge voeten Waterschap bezuinigt op maaien van watergangen Activiteitenbesluit agrarisch Meer informatie over agrarisch deel van het Activiteitenbesluit Website agrarische deel Activiteitenbesluit online Nieuwsbrief grariër De nieuwsbrief grariër verschijnt eens in de 6 à 8 weken en bevat informatie op maat voor agrariërs Meer over de nieuwsbrief grariër We moeten blijven

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/info_op_maat/agrariers/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Informatie op maat voor gemeenten - HDSR
  het waterschap adviseren tijdens een vooroverleg actief over het plan Het waterschap toetst een ruimtelijk plan dus niet achteraf Dit planproces wordt in Nederland het Watertoetsproces genoemd Watertoetsproces Watergebiedsplannen Collega plannenmakers vinden in het Handboek Watergebiedsplannen informatie over een gebiedsgericht planproces Handboek Watergebiedsplannen Impuls kwaliteitswater in de stad Het waterschap wil de waterkwaliteit in stedelijk gebied een impuls geven door cofinanciering van effectieve maatregelen van gemeenten Lees in de pdf hoe gemeenten en waterschap dit kunnen doen Impuls kwaliteitswater in de stad pdf 565 kB Samenwerken aan beleid Het waterschap werkt op bepaalde beleidsterrein samen met gemeenten Lees meer Lees meer Werken aan water We werken in diverse gemeenten aan veilige dijken droge voeten en schoon water Kijk voor meer informatie over werk in uw gemeente in ons digitale projectenboek Projectenkaart Nieuwsbrief De nieuwsbrief van het waterschap verschijnt eens in de 6 à 8 weken In de nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen bij het waterschap en in het beheergebied Zo nodig is er ook aandacht voor bijzondere wateromstandigheden als droogte of hoog water Meer over de nieuwsbrief Voor een goed en effciënt beheer van de afvalwaterketen werkt het waterschap intensief samen met de gemeenten in ons gebied Hiervoor is

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/info_op_maat/gemeenten/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Informatie op maat voor bedrijven - HDSR
  of riool Calamiteit of overlast melden Wilt u een calamiteit melden Of heeft u overlast Neem contact met ons op Melding overlast of klacht Tijdelijk onttrekken grondwater U wilt tijdelijk grondwater onttrekken Soms kunt u volstaan met een melding soms heeft u een vergunning nodig van het waterschap Lees er meer over Tijdelijk onttrekken van grondwater Nieuwsbrief De nieuwsbrief van het waterschap verschijnt eens in de 6 à 8 weken

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/info_op_maat/bedrijven/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •