archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Knelpunten in de zoetwatervoorziening - HDSR
  Deelprogramma Zoetwater Knelpunten in de zoetwatervoorziening Knelpunten in de zoetwatervoorziening Bij droogte is er minder water beschikbaar en de kwaliteit van het water gaat ook achteruit Dat is schadelijk voor de economie en natuur in West Nederland Niet alleen de landbouw maar ook de watergebruikende industrie drinkwaterbedrijven en de scheepvaart lopen schade op Bij langdurige droogte spelen in de regio West Nederland de volgende knelpunten 1 Verzilting Als de waterstanden op de rivieren laag zijn dringt het zeewater verder het land binnen Water met een hoger zoutgehalte is schadelijk voor de hoogwaardige land en tuinbouwgebieden greenports voor natuurgebieden maar ook voor de watergebruikende industrie 2 Onvoldoende rivierafvoer In droge periodes leidt een lagewaterstand in rivieren en kanalen ook tot beperkingen voor de scheepvaart Daarnaast wordt het steeds moeilijker om vanuitde rivier water in het gebied te krijgen wat nodig is om alle sloten op peil te houden 3 Geen wateraanvoer mogelijk Dit probleem speelt in hoger gelegen gebieden als de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe Door de hogere ligging zijn deze gebieden geheel afhankelijk van regenwater Bij langdurige droogte daalt de grondwaterstandsterk en treed schade op aan natuur en landbouw 4 Voorraad overvraagd uitgeput Als het extreem droog is kan

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma-0/zoetwater-west/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Voorkeurstrategie Zoetwaterregio West-Nederland - HDSR
  het watersysteem Bijvoorbeeld door flexibel peilbeheer en slimmer meten zodat doorspoeling in diepe droogmakerijen meer maatwerk wordt Aanvoerroute Naast de waterbesparende maatregelen en innovaties blijft het lage westelijke deel van onze zoetwaterregio afhankelijk van het hoofdwatersysteem Het meest zuid westelijke deel kan van zoetwater worden voorzien vanuit het Brielse Meer Maar voor Centraal Holland zal vaker en langduriger zoetwater via een alternatieve aanvoerroute moeten worden aangevoerd Dat vraagt om een aanpassing van de huidige alternatieve route KWA Voor het oostelijke hooggelegen deel van onze regio is geen aanvoer van zoetwater vanuit het hoofdwatersysteem mogelijk hier wordt ingezet op het vasthouden en bergen van water in het gebied Kansen Waterschappen provincies economische partners energiesector drinkwaterbedrijven en natuurorganisaties uit de regio staan achter deze voorkeurstrategie Zij zijn overtuigd dat deze voorkeurstrategie kansen biedt voor een goed vestigingsklimaat ontwikkeling van greenports en hoogwaardige fruitteelt ontwikkeling van de havens ontwikkeling rond mainport Schiphol hoogtechnologische kenniseconomie toekomstbestendig Groene Hart Daarnaast verwacht men met deze strategie voldoende zoetwater te hebben voor doorspoeling en peilbeheer zodat geen onomkeerbare schade optreedt in Natura 2000 gebieden historische binnensteden schade aan kwetsbare funderingen bodemdaling in laagveengebieden Vergroten capaciteit KWA Belangrijk onderdeel van de voorkeurstrategie is het vergroten van de capaciteit van de bovenregionale alternatieve aanvoerroute KWA Onder normale omstandigheden neemt de regio 20 kuub zoetwater in uit het hoofdwatersysteem bij Gouda In tijden van extreme droogte raakt dit innamepunt verzilt door lage rivierwaterafvoer Het zoetwater wordt dan meer bovenstrooms via de KWA ingenomen vanuit het ARK Lek Via de KWA kan nu bijna 7 kuub aangevoerd worden Onvoldoende capaciteit dus om in de waterbehoefte van West Nederland te voorzien Kosteneffectief De regio zet in op een stapsgewijze capaciteitsuitbreiding van de KWA zie factsheet Het tempo waarin de stappen worden genomen kan afgestemd worden op de nu nog onzekere ontwikkelingen van

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma-0/voorkeursstrategie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsbrieven Platform Zoetwater - HDSR
  Deltaprogramma Deelprogramma Zoetwater Nieuwsbrieven Platform Zoetwater Nieuwsbrieven Platform Zoetwater Afgelopen jaar heeft het Platform verschillende conferenties en overlegvormen georganiseerd om samen met de verschillende sectoren te werken aan te werken aan breed gedragen zoetwaterstrategie De uitkomsten van deze overleggen zijn vastgelegd in verschillende nieuwsbrieven Juli 2014 Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief pdf 640 kB pdf 640 kB Maart 2013 Conferentie Zoetwater West Nederland pdf 826 kB pdf 826 kB November 2012

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma-0/artikel/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deelprogramma Nieuwbouw en herstructurering - HDSR
  maar ook herstructurering van oud stedelijke gebied geven uitgelezen kansen om dit te doen Door deze kansen te pakken kan in 2050 een groot deel van het bebouwde gebied in Nederland toekomstbestendig en duurzaam zijn gemaakt Beleidskader Het deelprogramma werkt aan een beleidskader om stedelijk gebied klimaatbestendig te maken In het beleidskader staan ruimtelijke doelen inrichtingsprincipes en samenhangende juridische financiële bestuurlijke en communicatieve instrumenten beschreven Waar nodig worden aanvullende bepalingen opgenomen voor een aantal bijzondere gebiedscategorieën zoals veenweidegebieden diepe polders of buitendijkse gebieden Het kader bevat een visie op een duurzame en toekomstbestendige ruimtelijke inrichting en geeft een handelingsstrategie hoe op korte termijn gewerkt kan worden aan het realiseren van die inrichting De gemeente is daarbij in principe de trekkende partij het waterschap heeft vooral een adviserende rol Het beleidskader geeft op een aantal onderdelen ook richting aan de invulling van andere deelprogramma s binnen het Deltaprogramma Dit geldt in ieder geval voor deelprogramma Veiligheid rond het omgaan met het veilig en schadevrij bouwen in binnen en buitendijkse gebieden en met bouwen op en rond waterkeringen Ook is er een relatie met ruimtelijke reserveringen voor onder meer de rivieren en zoet waterberging De afspraken van het kader die overheden over en weer binden over verantwoordelijkheidsverdeling financiële arrangementen en wettelijke borging worden opgenomen in de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie Stand van zaken In de periode 2013 2014 is gewerkt aan een Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Stad tussen Rijk VNG Unie van Waterschappen IPO koepels van marktpartijen en maatschappelijke organisaties Op 9 oktober is die intentieovereenkomst door een groot aantal partijen waaronder ons waterschap ondertekend Met deze overeenkomst gaan partijen een inspanningsverplichting aan om aan het doel van klimaatbestendig stedelijk gebied in 2050 te werken Daarnaast heeft ons waterschap samen met 7 gemeenten provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht een regionale intentieovereenkomst ondertekend Daarin spreken deze

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Overhandiging schaalmodel boot De Zwaan - HDSR
  Gepubliceerd op 25 januari 2016 Op dinsdag 19 januari 2016 hebben Adrie en Connie Schouten een schaalmodel van onze boot de Zwaan overhandigd aan het college Dit schaalmodel heeft Adrie die ook kapitein is van de echte Zwaan aan de hand van de originele bouwtekening helemaal zelf nagemaakt van hout en andere materialen Daaraan heeft hij heel wat uurtjes in zijn vrije tijd gespendeerd Want het is natuurlijk allemaal wel

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@34734/overhandiging/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Werkbezoek waarnemend dijkgraaf Ger Driessen - HDSR
  met Guus Beugelink loco dijkgraaf van De Stichtse Rijnlanden We zijn dit bezoek begonnen op kantoor waarbij Ger Driessen is bijgepraat over een groot aantal onderwerpen die bij ons spelen Zoals daar zijn de organisatie van het muskusrattenbeheer het voorzieningenniveau in het kader van de deltabeslissing zoetwater en daaraan gekoppeld de Kleinschalige wateraanvoer KWA Daarnaast is ook ruimschoots aandacht geschonken aan de dijkversterking Centraal Holland de verbouwing van de rioolwaterzuiverings inrichting Utrecht en last but not least de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk Daarna zijn we in de auto gestapt om een bezoek te brengen aan het Waterliniemuseum Fort Vechten in Bunnik We hebben eerst een rondleiding door het binnen gedeelte van dit museum gekregen Met een polsbandje kun je heel veel digitale borden visualiseren Erg leuk is de parachutesprong die je digitaal helemaal mee beleeft zie foto Alhoewel men in het zuiden van het land geen Waterlinie kent vond Ger het heel interessant om te horen wat de eigenlijke bedoeling is geweest van de Hollandse Waterlinie ten tijde van WO II Vervolgens hebben we nog een rondleiding gehad over het buitenterrein van het fort en zijn we ook in één van de gebouwen geweest Erg leerzaam en ook

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@32370/werkbezoek/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Waterakkoord Sluis Bodegraven 2015-2024 - HDSR
  Sluis Bodegraven 2015 2024 Gepubliceerd op 17 november 2015 Maandag 16 november hebben de dijkgraven van de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland het nieuwe Waterakkoord Bodegraven getekend Met deze ondertekening is de samenwerking tussen beide waterschappen tot in ieder geval 2024 bekrachtigd Het Waterakkoord Bodegraven heeft een rijke traditie die te herleiden is naar het eerste bekende document uit 1202 In Bodegraven wordt het water door twee waterschappen beheerd Rijnland en De Stichtse Rijnlanden Sinds het ontstaan van de waterschappen houdt iedereen in zijn gebied het peil aan dat het meest geschikt is Nu het klimaat verandert is het met name voor West Nederland van groot belang dat er sprake is van een goede en intensieve samenwerking tussen beide waterschappen Uitgangspunt is dat Rijnland en De Stichtse Rijnlanden elkaar ondersteunen bij de uitvoering van het waterbeheer zowel in natte als in droge tijden Op deze manier werken we samen nog beter aan voldoende water in West Nederland Wat is een waterakkoord Een waterakkoord regelt de aan en afvoer van water tussen verschillende waterbeheerders tussen waterschappen onderling maar ook tussen waterschappen en Rijkswaterstaat In zo n akkoord zijn zowel afspraken voor de normale situatie als voor extreme omstandigheden vastgelegd Ook

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@31689/waterakkoord-sluis/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk - HDSR
  en organisatie Bestuur Dijkgraaf Dijkgraafnieuws Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk Gepubliceerd op 19 oktober 2015 Op donderdag 24 september 2015 heeft dijkgraaf Patrick Poelman zijn collega Herman Dijk van het waterschap Groot Salland ontvangen Hij deed dit samen met hoogheemraad Guus Beugelink van De Stichtse Rijnlanden Water Natuurlijk eerste loco dijkgraaf Samen brachten zij een bezoek aan het gebied rond Amerongen Tijdens de lunch heeft Anne Heins afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhaving van ons hoogheemraadschap hen geïnformeerd over de ontwikkelingen in de ICT sector Daarnaast heeft Jannes van Hove omgevingsmanager van het project dijkversterking Centraal Holland bij ons hoogheemraadschap hen meegenomen in de bijzondere wereld van dit project en de Lekdijk Vervolgens hebben zij al fietsend het project in het kader van de Ruimte voor de Rivier bij Elst bezocht Dit terrein was vroeger in gebruik als steenfabriek Daar hebben Iede Blok en Marita Cals van Rijkswaterstaat van de Ruimte voor de Rivier projecten hen een toelichting gegeven over de realisatie van dit project bij de Nederrijn Het grootste deel van de schoorsteen van deze steenfabriek is overigens behouden als herkenningsobject Van daar uit zijn zij verder gefietst naar de Amerongse Bovenpolder om te genieten van het weidse

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@30458/werkbezoek-dijkgraaf-2/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive •