archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Afzet van bagger - HDSR
  waterschap in een dorp of wijk de watergangen gaat uitbaggeren wordt gekeken of het mogelijk is om in de nabijheid van het project een tijdelijk depot te realiseren Het opslaan van bagger in depots Tijdelijke depots bij een project Het waterschap vervoert de bagger indien mogelijk met buizen naar een tijdelijk depot In het depot kan de bagger ontwateren Het ontwateren gebeurt door verdamping en met behulp van een drainagesysteem Na dit proces dat gemiddeld 12 maanden duurt wordt de schone grond verwerkt of afgevoerd Vervolgens wordt het depot ontmanteld en het terrein in de oorspronkelijke staat teruggebracht Voordeel van zo n depot is dat er een afzetmogelijkheid is voor de bagger zonder depot kan er vaak niet gebaggerd worden Bovendien bespaart het waterschap fors op dure transportkosten over de weg Doorgangsdepots Het waterschap is vaak op zoek naar locaties voor depots waar gedurende een langere periode bagger kan ontwateren doorgangsdepots Vergunningen voor doorgangsdepots worden vaak aangevraagd voor een periode van 10 jaar Behalve verspreidbare schone en lichtverontreinigde bagger kan er in doorgangsdepots ook verontreinigde bagger worden opgeslagen De opslag voor verontreinigde bagger moet aan strenge milieu eisen voldoen Zo wordt er onder in het depot een speciale folie aangebracht om het weglekken van verontreinigingen naar het grondwater te voorkomen In het beheersgebied van De Stichtse Rijnlanden liggen twee doorgangsdepots depot t Klaphek bij de rwzi Nieuwegein en depot Willige Langerak in de gemeente Lopik Storten Verontreinigde bagger waarvoor geen depot voorhanden is biedt het waterschap aan marktpartijen aan Hier wordt de bagger gestort of verbrand Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Vergunningsprocedures De aanleg van een depot is vaak een kwestie van een lange adem Bij een tijdelijk depot gaat de voorkeur uit naar een locatie zo dicht mogelijk bij

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren/afzet-bagger/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Regelgeving baggeren - HDSR
  even belangrijk voor het goed functioneren van ons hoofdwatersysteem Daarom worden watergangen onderscheiden in primaire secundaire en tertiaire watergangen Primaire watergangen ongeveer 1400 km worden geheel onderhouden door het waterschap Secundaire watergangen ongeveer 100 km worden gebaggerd door het waterschap voor het schonen maaien en verwijderen planten zijn derden onderhoudsplichtig Onderhoudsplicht derden Derden zijn eigenaren van aangrenzende percelen Dit kunnen particulieren zijn zoals agrariërs maar ook gemeenten stichtingen of andere organisaties Voor het schonen maaien en verwijderen planten van secundaire watergangen zijn derden onderhoudsplichtig In tertiaire watergangen zijn derden onderhoudsplichtig voor zowel het schonen als het baggeren Keur en Legger In de Keur en de Legger van Watergangen is vastgelegd wie voor een watergang onderhoudsplichtig is en welke voorwaarden van toepassing zijn Het waterschap controleert of aan deze verplichtingen is voldaan Keur Leggers van watergangen en keringen Ontvangstplicht aanliggende percelen Eigenaren van aanliggende percelen zijn verplicht bagger uit watergangen in ontvangst te nemen op de kant te laten zetten Ook als zij niet onderhoudsplichtig zijn Meer hierover leest u in de Keur Verdachte gebieden In verdachte gebieden stedelijk water langs grotere verkeersaders langs spoorwegen in de buurt van riooloverstorten in voormalige fruitteeltgebieden is de kans op ernstiger verontreiniging groter Daar moet eerst gecontroleerd worden of de bagger op de kant gezet mag worden Het waterschap heeft hiervoor een meerkostenregeling Basisdocument Baggerdepots Ons waterschap heeft samen met de Provincie Utrecht een Basisdocument Wm vergunningen baggerdepots HDSR opgesteld dat als basis dient bij de vergunningverlening voor tijdelijke baggerdepots Door gebruik te maken van dit document kan de proceduretijd aanzienlijk verkort worden en wordt dubbel werk herhaling van onderzoek voorkomen Het basisdocument is vanzelfsprekend gericht op het beheersgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het kan echter wel een goed vertrekpunt zijn voor andere waterschappen en provincies Download Basisdocument Wm vergunningen baggerdepots HDSR 4

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren/regelgeving-baggeren/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Onderhoudsplicht voor eigenaren en bewoners - HDSR
  van watergangen en keringen en uitgangspuntennota legger oppervlaktewateren pdf 2 6 MB van het waterschap is vastgelegd wie tot het plegen van het onderhoud is aangewezen en welke voorwaarden van toepassing zijn Onderhoud watergangen Watergangen worden onderscheiden in primaire secundaire en tertiaire watergangen Omdat ze niet allemaal even belangrijk zijn voor het goed functioneren van ons hoofdwatersysteem De primaire watergangen zijn het belangrijkst Primaire watergangen ongeveer 1400 km worden geheel onderhouden door het waterschap of door een ander openbaar lichaam Secundaire watergangen ongeveer 30 km worden gebaggerd door het waterschap of door een ander openbaar lichaam voor het schonen maaien en verwijderen planten zijn derden onderhoudsplichtig Tertiaire watergangen ongeveer 9000 km voor zowel het schonen als het baggeren zijn derden onderhoudsplichtig Afhankelijk van de situatie kan hiervan zijn afgeweken Wie precies waar het onderhoud moet uitvoeren staat in de legger oppervlaktewateren Onderhoud waterkeringen Het onderhoud kan worden onderscheiden in gewoon en buitengewoon onderhoud Wat daar precies onder wordt verstaan staat in artikel 7 en 8 van de Keur Voor de verschillende typen keringen primair en regionaal zijn aparte Leggers opgesteld Controle op onderhoud Het waterschap controleert een aantal keren per jaar of aan de onderhoudsverplichtingen is voldaan Deze controle heet schouw Bent u onderhoudsplichtig kijk dan ook eens bij veelgestelde vragen over de schouw Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Trefwoorden Bewoner of bedrijf bij een dijk waterkering Eigenaar of bewoner van woning aan het water Zie ook Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 Besluit algemene regels Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 Beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 Bekijk de status van uw locatie in de legger oppervlaktewater Uitgangspuntennota legger oppervlaktewateren 2012 PDF pdf 2 6 MB Leggers van watergangen en

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/onderhoud-schouw/onderhoudsplicht/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Maaien - HDSR
  de waterbodem van het hoofdwatersysteem worden meerdere malen per jaar gemaaid door medewerkers van het waterschap Dat gebeurt vanaf het water met een maaiboot of vanaf de kant met een trekker met maaikorf Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met plant en dier Het waterschap werkt daarbij volgens de gedragscode Flora en faunaweg voor waterschappen Dat betekent dat het waterschap de plicht heeft om de leefgebieden en de bescherming van soorten goed in het beleid te verankeren Concreet voor het schonen van sloten betekent dat dat in onderhoudsplannen en bestekken van aannemers staat welke werkwijze gehanteeerd wordt Wat zie je daarvan in het veld Het laten staan van gedeelten van de vegetatie dit is belangrijk voor o a voedsel dekking en eiafzetplaats van dieren Het uitstellen van de eerste maaibeurt als het kan tot na de voortplantingsperiode van beschermde dieren Om zuurstofloosheid te voorkomen wordt in de watergangen niet gemaaid bij zeer hoge watertemperaturen Het maaisel blijft langer op de kant liggen om dieren de gelegenheid te geven weer terug naar de watergang te kruipen Vissen en zoetwatermossels deze laatsten zijn onmisbaar bij de voortplanting van de beschermde bittervoorn die met het maaisel op de kant gekomen zijn worden terug

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/maaien/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Waterschap gaat ook in 2015 minder waterplanten maaien - HDSR
  en op de kant In het algemeen gaat het waterschap watergangen minder vaak maaien Dit leidt tot grotere hoeveelheden waterplanten in het water Extra waterplanten zorgen voor meer weerstand bij de aan en afvoer van water Het waterpeil kan met name na heftige regenval stijgen en kunnen langer hoog blijven U kunt ook meer waterplanten aantreffen op de slootkant Het waterschap continueert namelijk ook de gewijzigde aanpak bij de afvoer van de verwijderde waterplanten De waterplanten worden niet meer afgevoerd met vrachtwagens maar weggezet op de slootkant Ook laten we meer waterplanten afdrijven naar locaties stroomafwaarts waar ze centraal uit het water worden gevist Maatwerk in gebieden blijft Net als in 2014 houdt het waterschap rekening met de ervaringen met het waterbeheer in de verschillende deelgebieden Ook zijn de ervaringen uit de pilot meegenomen In gebieden die nu regelmatig kampen met wateroverlast verandert er niets aan het aantal maaibeurten Ervaringen inwoners meenemen in evaluatie Aan het eind van 2015 gaat het waterschap opnieuw evalueren wat de ervaringen zijn van andere overheden belangenorganisaties en inwoners Het waterschap gaat belanghebbenden hiervoor actief benaderen Alle meldingen en klachten die binnenkomen over waterplanten en maaien neemt het waterschap uiteraard ook mee Gedurende het jaar kunt u uw ervaringen melden bij het Meldingsloket van het waterschap Bezuinigen waterschapsbreed noodzakelijk De bezuiniging op het maaionderhoud is een van de maatregelen om de stijgende kosten voor het waterbeheer in te perken Een belangrijke oorzaak van de kostenstijging is de bijdrage die het waterschap moet leveren aan het landelijke programma voor de versterking van de dijken het hoogwaterbeschermingsprogramma Om te voorkomen dat deze kostenstijging leidt tot hogere tarieven voor burgers en bedrijven is in het waterschapsbestuur besloten om vanaf 2014 flink te bezuinigen De bezuiniging op het maaien leverde in 2014 een bezuiniging op van 350 000 euro

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/maaien/@26127/waterschap-gaat-2015/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Schouw: controle op onderhoud - HDSR
  in de zomer te schouwen Als in uw omgeving de hoogwatervoorzieningen zijn vernieuwd worden deze in juni ook gecontroleerd Als het onderhoud niet voldoende is uitgevoerd zullen wij u vragen voortaan twee keer per jaar onderhoud uit te voeren Onderhoudsplicht Aangrenzende eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun kant tot het midden van de watergang Dit is ook het geval bij weg en spoorsloten Het kan zijn dat de beheerder meestal gemeente provincie Rijkswaterstaat of de spoorwegbeheerder de hele watergang onderhoudt Maar hij is dit niet verplicht Elke perceeleigenaar is verantwoordelijk voor een schone sloot gedurende het hele jaar voor de halve breedte van de sloot en voor zover ieders eigendom langs de sloot ligt Voor het groot onderhoud diepte profielschouw is dit anders De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de hele sloot U heeft wel ontvangstplicht voor de bagger Lees er meer over Onderhoudsplicht en veelgestelde vragen over de schouw Voor de volledigheid worden de najaarsschouw én de diepte profielschouw jaarlijks aangekondigd op onze website Dijken De dijken schouwen we driemaal per jaar in het voorjaar de zomer en het najaar In het najaar om te bekijken of de dijk het hoge water van de winter kan doorstaan In het voorjaar om de schade te kunnen repareren die het hoge water veroorzaakt heeft En in de zomer om de dijk voor te bereiden op hoge waterstanden als gevolg van zomerregens Kaden Twee keer per jaar schouwen we de kaden Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Trefwoorden diepteschouw profielschouw schouw Demo baggerspuiten en ecologisch slootschonen Donderdag 3 september 2015 was er een demonstratie ecologisch slootschonen Deze demomiddag was op de boerderij van P van Mastwijk aan de JC Hoogendoornlaan 30 in Alphen aan de Rijn Initiatiefnemers van deze demomiddag waren

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/onderhoud-schouw/schouw/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • De schouw: vraag en antwoord - HDSR
  laten voeren Als u eigenaar bent van percelen die grenzen aan watergangen die in onderhoud zijn bij het waterschap of andere instanties hebt u de wettelijke plicht om de bagger uit deze watergangen op uw kant te laten zetten ontvangstplicht Wat als het waterschap zelf geen onderhoud uitvoert Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de belangrijke primaire watergangen Dit komt neer op ongeveer 1 400 kilometer van de in totaal 9 500 kilometer watergang Het waterschap houdt bij het onderhoud rekening met de seizoenen Zo zijn niet alle maanden geschikt om te baggeren Daarbij wordt rekening gehouden met de ecologie en het gedrag van de verschillende soorten vissen en amfibieën Op basis van onderzoek en in samenspraak met andere overheidsinstanties zijn per deelgebied baggerrichtlijnen opgesteld In die richtlijnen is beschreven waar wanneer en op welke wijze gebaggerd kan worden op een manier die de natuur zoveel mogelijk ontziet Ik weet niet waar het aangegeven perceel ligt De locatie van het perceel staat aangegeven op een kaartje dat bij de overtredingsbrief is gevoegd Mocht de locatie nog niet duidelijk zijn dan kunt u voor de najaarsschouw de locatie op onze website opzoeken In uw brief staat hoe u dat kunt doen Het perceel is binnenkort niet meer van mij Het waterschap krijgt de gegevens over eigenaren van percelen van het Kadaster Onze informatie is gebaseerd op de feitelijke situatie per januari of juli van het lopende jaar Zijn uw adresgegevens na deze datum gewijzigd of is het perceel inmiddels verkocht geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Kadaster Bent u van plan om het perceel te verkopen Maak dan bij de verkoop duidelijke afspraken over het onderhoud Het kan zijn dat u het onderhoud nog eenmaal nauwkeurig uitvoert of bijvoorbeeld de kosten van de loonwerker met de koper deelt Ook kunt u het nog uit te voeren onderhoud in kaart brengen en overdragen in het koopcontract De nieuwe eigenaar is dan op de hoogte en komt niet voor onaangename verrassingen te staan Waarom krijg ik een brief terwijl ik het onderhoud wel heb uitgevoerd Heeft u het onderhoud al uitgevoerd maar toch een brief gekregen Dan kan het zijn dat de controle is uitgevoerd voordat u het onderhoud heeft gedaan Wilt u zo snel mogelijk op het bij de brief gevoegde reactie gereedmeldingsformulier aangeven wanneer het onderhoud is uitgevoerd en dit naar het waterschap sturen U kunt ook via onze website een gereedmeldingsformulier invullen Is er iets niet helemaal duidelijk of klopt datgene dat geconstateerd is volgens u niet u heeft het onderhoud wel voor de schouwdatum uitgevoerd dan kunt u altijd contact opnemen met het schouwteam Ik krijg een brief over een niet bestaande sloot hoe kan dat Het kan helaas voorkomen dat u wordt opgeschouwd voor het onderhoud aan een sloot die niet meer bestaat Neem dan contact op met het schouwteam We kunnen dan bijvoorbeeld een afspraak maken met de medewerker van het waterschap zodat u de situatie ter plekke kunt toelichten Ik kan

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/onderhoud-schouw/schouw-faq/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - HDSR
  site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Kaart resultaten Diepte profielschouw 2014 Kromme Rijn Op deze pagina kunt u uw overtreding naar aanleiding van de diepte profielschouw en herschouw inzien 4 december 2014 Kaart resultaten Diepte profielschouw 2015 Oude Rijn Op deze pagina kunt u uw overtreding naar aanleiding van de diepte profielschouw en herschouw inzien 16 juni 2015 De schouw vraag en antwoord Hier vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen over de schouw 21 oktober 2013 Diepte profielschouw in uw gebied Ieder jaar controleren wij in één gebied in april of het groot onderhoud aan de watergangen voldoende is uitgevoerd Deze diepteschouw rouleert in de vier gebieden 23 oktober 2013 Kaart resultaten Najaarsschouw 2015 Op deze pagina kunt u uw overtreding naar aanleiding van de najaarsschouw inzien 3 juli 2014 Informatieavond waterschap controle diepte profiel sloten gebied IJssel Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op maandag 22 april a s een informatieavond over de diepte profielschouw in het gebied IJssel 5 april 2013 Schouwbrief ontvangen Heeft u een schouwbrief gekregen over onderhoud aan watergangen Wilt u reageren onderhoud gereed melden of uitstel aanvragen Regel het hier 1 mei 2015 Schouw Het waterschap controleert een aantal keren per jaar of de

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vast/zoeken/?zoeken_term=diepteschouw&Zoe_Clt_TrfIdt=80 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •